intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 6/9/2000 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  T h ¬ n g  m ¹ i T æ n g  c ô c D u   Þ ch  l S è  20/2000/TTLT­B T M ­ T C D L  n g µ y  20 th¸ng  10 n¨ m  2000  H í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  45/2000/N§­C P  n g µ y 06­9­2000 c ñ a  hi C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  v Ò  V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh c ñ a th¬ n g   n h © n  n íc n g o µ i v µ  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p   d u   Þ ch n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m l t  Vi C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 45/2000/N§­   µy  CP ng 06/9/2000  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Ò   V¨n  ®Þ v  phßng  idiÖn, Chi nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµivµ  ®¹      c th nh n    cña doanh nghiÖp  lÞch  íc ngoµit¹  Öt Nam,  íi®©y   äit¾t   µ NghÞ   du  n   i Vi   d  g    l   ®Þnh  è  s 45/2000/N§­ CP,  é   ¬ng  ¹i vµ  B Th m   Tæng   ôc    Þch  íng  Én  ô  c Du l h d c thÓ  Ò   Öc    µnh  èng  Êt nh  v vi thi h th nh   sau: I. è i tî ng v µ  ® i Ò u  ki Ö n ® î c c Ê p  Gi Ê y p h Ð p    § th µ n h l Ë p V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh 1.§èit ng ® îccÊp  Êy phÐp    î     gi   Th¬ng  ©n  íc ngoµivµ  nh n    doanh  nghiÖp  lÞch  íc ngoµi,díi®©y   äi du  n     g  t¾t lµ th ng  ©n   íc ngoµi,n Õu   ã    ¬ nh n    c yªu  Çu  µ    iÒu  Ön  c v ®ñ ® ki theo   quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/2000/N§­   µ  CP v Th«ng    íng  Én  µy  u   îc th d n ®Ò ®   xÐt cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp V¨n    Gi ph th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹ ViÖtNam. ®¹      t  i   2.§iÒu  Ön  îccÊp  Êy  Ðp   ki ®   Gi ph a.§èivíi      V¨n  phßng  idiÖn ®¹   Th¬ng  ©n  ícngoµithuéc ®èi t ng nªu  ¹  ôc    Çn   nh n       î   tiM 1, Ph ITh«ng   µy  tn ® îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp V¨n    Gi ph th l  phßng  idiÖn  ¹ ViÖtNam     ã  ¨ng  ý  ®¹   t  i   khic ® k kinh  doanh  îp  h ph¸p  theo ph¸p  Ët n¬i th ng  ©n  íc ngoµi ® Æt   ô së  lu     ¬ nh n    tr   chÝnh  µ  éidung  ¹t®éng  vn  ho   kh«ng  éc c¸clÜnh  ùc  Ê m   thu     vc kinh doanh    theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      b.§èivíi         nh¸nh Chi Th¬ng  ©n  ícngoµithuéc ®èi t ng nªu  ¹  ôc    Çn   nh n       î   ti M 1, Ph ITh«ng   µy  tn ® îc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp    Gi ph th l Chi  nh¸nh  ¹  Öt Nam     éi ®ñ     iÒu  t iVi   khi h   c¸c ® kiÖn  sau: ­  ã   ¨ng  ý  C® k kinh doanh  îp  h ph¸p theo ph¸p  Ët n¬i th ng  ©n  íc lu     ¬ nh n  ngoµi® Æt  ôsë  Ýnh;   tr   ch ­§∙ho¹t®éng       kh«ng  íi n¨m, kÓ   õkhi®¨ng  ý  d  5    t    k kinhdoanh;   ­ Cã     kinh doanh  µng    Þch  ô  éc Danh  ôc  µng    Þch  ô    h ho¸,d v thu   m h ho¸,d v Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  íc ngoµi,doanh    th nh n    nghiÖp  lÞch  íc ngoµi® îc phÐp  du  n     kinh doanh  ¹ ViÖtNam     t i   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam        cho  õng thêi t   kú.
 2. 2 II. ¬  q u a n  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p   C V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh  1.§èivíi      V¨n  phßng  idiÖn ®¹   a. Tæng  ôc  lÞch  Êp, söa  æi, bæ     c Du  c  ®   sung,thu håiGiÊy  Ðp  µnh      ph th lËp V¨n phßng  idiÖn  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµiho¹t®éng  ®¹   c th nh n     trong lÜnh  ùc    v du  Þch. l b. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  íi y  äi   ph tr     ¬ (d   ®© g   t¾t lµ Uû       ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh) cÊp, söa  æi, bæ       ®   sung, thu  åi GiÊy    h  phÐp  µnh  Ëp V¨n  th l  phßng  idiÖn  ña  ¬ng  ©n  ícngoµi: ®¹   c th nh n  ­Ho¹t®éng      trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m ­Ho¹t®éng      trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹ivµ  lÞch,sau    îcsù  Êt trÝ   v th m   du    khi®   nh     b»ng    v¨n b¶n  ña  c Tæng  ôc  lÞch vÒ   Ünh  ùc  lÞch. c Du   l v du  2.§èivíi         nh¸nh Chi a. Bé   ¬ng  ¹i cÊp, söa  æi, bæ     Th m    ®   sung, thu  åi GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    h  ph th l Chi nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  ícngoµi:   c th nh n  ­Ho¹t®éng      trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m  ­Ho¹t®éng      trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹ivµ  lÞch,sau    îcsù  Êt trÝ   v th m   du    khi®   nh     b»ng   b¶n  ña  v¨n   c Tæng  ôc  lÞch vÒ   Ünh  ùc  lÞch. c Du   l v du  b. Tæng  ôc  lÞch  Êp, söa  æi, bæ     c Du  c  ®   sung,thu håiGiÊy  Ðp  µnh      ph th lËp Chi nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  ícngoµiho¹t®éng     c th nh n     tronglÜnh  ùc  lÞch.   v du  III.H å  s ¬  v µ  th ñ t ô c c Ê p  Gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p    V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh  1.Hå   ¬  s Th¬ng  ©n  ícngoµi®Ò   Þ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp V¨n  nh n    ngh c Gi ph th l  phßg  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh  öim ét  é  å  ¬  n   ¬     g  b h s ®Õ c quan  Êp  Êy  Ðp: c Gi ph Hå   ¬  å m: sg a.  ¬n    § ®Ò nghÞ   Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  c Gi ph th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi ®¹      nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  ícngoµi(§¬n    Þ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp V¨n  c th nh n    ®Ò ngh c Gi ph th l  phßng  idiÖn  îclµm  ®¹   ®  theo  É u   è      m s 1a; Chi nh¸nh  îclµm  ®  theo  É u   è    m s 1b ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy);   tn b. B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  ¬ng  ©n  íc   c th nh n  ngoµi® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn    ícngoµix¸cnhËn  µ  c th quy ën      v b¶n  Þch    Õng  d ra ti ViÖtGiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µy  îcc¬    n ®   quan  C«ng chøng  Öt Vi   Nam  hoÆc   ¬  c quan  idiÖn  ¹igiao,C¬   ®¹   Ngo     quan  L∙nh  ù  ña  Öt Nam     ­ s c Vi   ën ícngoµix¸cnhËn.      Ngoµi hai lo¹  Êy  ê trªn,  ¬ng  ©n  íc ngoµi kh«ng  Çn    i gi t     th nh n    c ph¶i nép    thªm  Êt kú  ¹ giÊy tênµo  b   lo i      kh¸c. 2.Thñ  ôc   t 
 3. 3 a. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,c¬    th   15    t  nh ®ñ h s h l   quan  cÊp  Êy  Ðp  Êp  Gi ph c cho  ¬ng  ©n   íc ngoµi GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    th nh n    ph th l V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ¹ ViÖt Nam   Êy phÐp  µnh  Ëp  ®¹      ti     (Gi   th l V¨n  phßng  i ®¹   diÖn theo  É u   è    Êy  Ðp  µnh  Ëp    m s 2a; Gi ph th l Chi nh¸nh  theo  É u   è  ban  m s 2b  hµnh  Ìm  k theo Th«ng   µy).   tn §èi víiviÖc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp     c Gi ph th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  ho¹t®éng    trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i vµ  lÞch,c¬    v th m   du    quan  Êp  Êy  Ðp  öi c Gi ph g  v¨n b¶n  Êy    Õn  ña  l ý ki c Tæng   ôc    Þch  íc khi quyÕt  nh   Êp  Êy  c Du l tr     ®Þ c Gi phÐp  cho  ¬ng  ©n  íc ngoµi.Trong  êih¹n  th nh n    th   kh«ng qu¸  ngµy  µm  Öc  5  l vi kÓ   õngµy  Ën  îcv¨n b¶n  ña  ¬  t  nh ®     c c quan  Êp  Êy  Ðp, Tæng  ôc  lÞch c Gi ph   c Du    cã    Õn  ý ki b»ng    v¨n b¶n  Êt trÝhoÆc   nh     kh«ng  Êt trÝ(cã nªu  â lýdo) ®Ó   ¬  nh       r       c quan  Êp  Êy  Ðp  Õt  nh  Öc  Êp  c Gi ph quy ®Þ vi c hay  kh«ng  Êp  Êy  Ðp    c Gi ph cho th ng  ©n  ícngoµitrong lÜnh  ùc  lÞch. ¬ nh n      v du  b. B¶n  Ýnh  Êy  Ðp  îc cÊp    ch Gi ph ®  cho  ¬ng  ©n  íc ngoµi,c¸c b¶n  th nh n     sao  Êy  Ðp  ña  ¬  Gi ph c c quan  Êp  Êy  Ðp  îcgöi®Õ n     ¬  c Gi ph ®   c¸c c quan  ã  ªn c li   quan theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  a, b, c kho¶n 2, §iÒu 7 NghÞ  ®Þnh  sè  i 45/2000/N§­   µ u  ¹ c¬  CP v l t   quan  Êp  Êy  Ðp. i c Gi ph c.Trêng  îp hå  ¬  a  y      h   s ch ®Ç ®ñ hoÆc   a  îp lÖ,trong thêih¹n  ngµy  ch h         03  lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, c¬  vi k t   nh ®   s   quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph ph¶i cã      v¨n b¶n  th«ng      ¬ng  ©n  ícngoµibæ   b¸o ®Ó th nh n    sung,hoµn    chØnh  å  ¬. hs IV. é i d u n g  h o ¹t ® é n g  c ñ a V¨n p h ß n g    N   ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh 1.§èivíi      V¨n  phßng  idiÖn ®¹   Néi dung  ¹t®éng  ña  phßng  idiÖn  îc ghi cô  Ó  ho   c v¨n  ®¹   ®     th trong giÊy     phÐp theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ t  i 1,§i 13  ®Þ s 45/2000/N§­ CP. 2.§èivíi         nh¸nh chi a.Chi nh¸nh  ¹t®éng     ho   tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i   v th m  Néi dung  ¹t®éng  îc ghitrong GiÊy  Ðp  µnh  Ëp      ho   ®     ph th l Chi nh¸nh,bao    gå m: ­ §îcmua     ¹  µng       c¸c lo ih ho¸ quy  nh  ¹  ôc   ña  ®Þ ti M Ic b¶n  Danh  ôc  µng  m h ho¸,dÞch  ô    v Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  íc ngoµi ® îc phÐp  th nh n     kinh doanh  ¹  Öt   ti Vi   Nam     ÊtkhÈu; ®Ó xu   ­ §îc nhËp  Èu    µng     kh c¸c h ho¸ quy  nh  ¹  ôc    ña  ®Þ tiM IIc b¶n  Danh  ôc   m hµng    Þch  ô    ho¸,d v Chi nh¸nh  ¬ng  ©n  íc ngoµi® îc phÐp  th nh n     kinh doanh  ¹   t i ViÖtNam         Þ  êng  ÖtNam   íi ×nh    ®Ó b¸n ë th tr Vi   d  h thøc ®¹ilýhoÆc   ë     öa       m c¸cc hµng  ùctiÕp gií thiÖu  µ  c¸clo¹  µng        ã  ¹itÖ    îctõ tr      i v b¸n    i h ho¸ ®ã khic ngo   thu ®     xuÊtkhÈu    ¹ hµng      c¸clo   i ho¸ quy  nh  ¹ M ôc   ®Þ t i Ib¶n Danh  ôc  µng    Þch  m h ho¸,d vô  ãitrªnvíi®iÒu  Ön  n     ki ph¶icã  Êy  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i vµ    Gi ph c B Th m   kim  ¹chng   nhËp  Èu  kh kh«ng  îtqu¸ kim  ¹ch xuÊtkhÈu; v    ng     ­Kh«ng  îcmua  µng    ¹ ViÖtNam       ¹ ViÖtNam.   ®  h ho¸ t   i   ®Ó b¸n t   i   b.Chi nh¸nh  ¹t®éng     ho   tronglÜnh  ùc  lÞch   v du 
 4. 4 Néi dung  ¹t®éng  Ï ® îc híng  Én  ô  Ó  ho   s    d c th theo  b¶n Danh  ôc  µng  m h ho¸,dÞch  ô    v Chi  nh¸nh  ¬ng  ©n  íc ngoµi ® îc phÐp  th nh n     kinh doanh  ¹  Öt   ti Vi   Nam  cho  õng thêikú. t  
 5. 5 V . V Ò  vi Ö c thay ® æ i  n é i d u n g  Gi Ê y p h Ð p 1. Khi cã      nhu  Çu  c thay ® æi  éi dung  Êy  Ðp  µnh  Ëp    n  Gi ph th l V¨n  phßng  ®¹idiÖn,Chi nh¸nh,th ng  ©n  ícngoµiph¶icã  n    Þ  íi ¬         ¬ nh n      ®¬ ®Ò ngh v   quan  c cÊp  Êy  Ðp  Ìm  Gi ph k theo    v¨n b¶n chøng  minh  Ò   Öc  v vi thay ® æi  µy  ï hîp   n ph     víiph¸p  Ëtn¬i th ng  ©n  íc ngoµi ® Æt   ô së  Ýnh  µ    lu     ¬ nh n    tr   ch v ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. 2. Thñ   ôc cÊp  Êy  Ðp  íi ®Ó   öa  æi, bæ     t  Gi ph m  s®   sung, thay  Õ  Êy    th Gi phÐp  ∙  Êp  îc thùc  Ön  ®c ®  hi theo  íng  Én  ¹  ôc    Çn   Icña  h d ti M 2, Ph II  Th«ng    t nµy. 3.    Khi thay  æi  a   iÓ m   Æt   ô së  ña  ® ®Þ ® ® tr   c V¨n  phßng  i diÖn, Chi ®¹      nh¸nh trong cïng m ét      tØnh  µnh  è) hoÆc   (th ph   thay ® æi  êi® øng  u,      ng   ®Ç V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  kh«ng  Çn  µm  ñ  ôc söa  æi, bæ   c l th t   ®   sung  Êy  Gi phÐp  ng  nh trong thêih¹n     kh«ng    ngµy  Ó   õ khithay ® æi  a   iÓ m,  qu¸ 10  k t      ®Þ ® V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      ph¶ith«ng  víi ¬     b¸o    quan  Êp  Êy  Ðp  Ò   C c Gi ph v viÖc thay ® æi  µy.   n VI. u y Ò n, n g h Ü a  v ô  c ñ a V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  v µ    Q n g ê i l µ m  vi Ö c t¹i V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n 1. V¨n    phßng  idiÖn  îc ho¹t®éng  ®¹   ®    theo    éi dung    c¸c n   ghi trong GiÊy    phÐp; 2. V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   chØ  îcthuªm ét  a  iÓ m     Æt  ôsë,® îc ®    ®Þ ® ®Ó ® tr       thuª,mua     ¬ng  Ön,vËt dông  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ña    c¸c ph ti     c thi   ho   c V¨n  phßng  ®¹idiÖn;   3.V¨n    phßng  idiÖn  îcthuªngêiViÖtNam   µ  êinícngoµivµo  µm  ®¹   ®        v ng       l viÖc  ¹ V¨n  t  i phßng  idiÖn  ®¹   theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      4.V¨n    phßng  idiÖn  îcm ë   ét  µikho¶n  ®¹   ®   m t  chuyªn chib»ng  ¹itÖ  µ     ngo   v m ét  µikho¶n  t  chuyªn chib»ng  ng  Öt Nam   ã  èc  ¹itÖ  ¹  ét  ©n      ®å Vi   c g ngo   t i m Ng hµng  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   µ  ®  ho   t i   v chØ  îcsö  ông  µikho¶n  µy  µo  ® d t  nv ho¹t®éng  ña    c V¨n  phßng  idiÖn; ®¹   5. V¨n    phßng  idiÖn  Ëp  Èu    Ët dông  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ®¹   nh kh c¸c v   c thi   ho   cña    v¨n phßng  idiÖn  ®¹   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      6. V¨n    phßng  i diÖn  ã  ®¹   c con  Êu  d riªng theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam;   7. V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   ph¶ithùc hiÖn  Õ         ch ®é b¸o  ®Þnh  ú  Ò     c¸o  k v c¸c ho¹t®éng  ña    c V¨n  phßng  idiÖn  ®¹   theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   ®Þ ti   4, §i 14  ®Þnh  è  s 45/2000/N§­ CP; 8. V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   kh«ng  îckinh doanh,kh«ng  îccho  Õ  ¹ trô ®      ®  thu l     i së  µ  v kh«ng  îc thùc hiÖn  ®    chøc n¨ng  idiÖn  ®¹   cho  ¬ng  ©n  th nh kh¸c t¹  Öt  i Vi   Nam; 9. Trëng  phßng  idiÖn  îc ký  îp  ng    v¨n  ®¹   ®   h ®å mua  b¸n  µng  h ho¸,cung    øng  Þch  ô  õ hîp  ng  d v (tr   ®å kinh doanh  ÷ hµnh  µ  îp  ng  Ën  l  v h ®å v chuyÓn 
 6. 6 kh¸ch du  Þch)víi ¬ng  ©n  Öt Nam     ã  Êy  û  Òn  îp lÖ  ña  ­  l    th nh Vi   khic gi u quy h   c th ¬ng  ©n  ícngoµi®èi víi õng hîp ®ång; nh n       t   10.Ng êilµm  Öc  ¹ V¨n      vi t i   phßng  idiÖn  ùc hiÖn    Òn  µ  Üa   ®¹   th   c¸cquy v ngh vô  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam       
 7. 7 V II. u y Ò n, n g h Ü a  v ô  c ñ a C hi n h¸nh v µ    Q n g ê i l µ m  vi Ö c t¹i hi n h¸nh  c 1.Chi nh¸nh  îcho¹t®éng     ®    theo c¸cnéidung        ghitrong GiÊy  Ðp;   ph 2.Chi nh¸nh     chØ  îcthuªm ét  a  iÓ m     Æt  ôsë;® îcthuª, ®    ®Þ ® ®Ó ® tr        mua   c¸cph¬ng  Ön,vËtdông  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ña      ti     c thi   ho   c Chi nh¸nh; 3. Chi nh¸nh  îc thuªngêiViÖt Nam   µ  êinícngoµivµo  µm  Öc  ¹    ®        v ng       l vi t i   Chi nh¸nh    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      4.Chi nh¸nh  îcm ë   µikho¶n     ®   t  thanh    to¸nb»ng  ¹itÖ,b»ng  ång  Öt ngo     § Vi   Nam   ¹    ©n   µng  îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   ôc  ô  ti c¸c Ng h ®  ho   tiVi   ph v cho  ¹t ho   ®éng  ña    c Chi nh¸nh; 5. Chi nh¸nh  îc nhËp  Èu    Ët dông  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ña     ®  kh c¸c v   c thi   ho   c Chi nh¸nh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      6.Chi nh¸nh  ã     c con  Êu  d riªngtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      7. Chi nh¸nh  îcchuyÓn  înhuËn    áiViÖt Nam      ®  l  i ra kh     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      8. Chi nh¸nh     ph¶icã  ¨ng  ý,kª khaivµ  ép  Õ   ® k     n thu theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;       9.Chi nh¸nh     ph¶ithùc hiÖn  Õ     Õ     µ  Õ     c¸o ®Þnh  ú      ch ®é k to¸nv ch ®é b¸o    k theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è    ®Þ t i 4,§i 15  ®Þ s 45/2000/N§­ CP; 10.Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  îcquyÒn  ý  îp ®ång  ïhîp víi éidung  ¹t ®  kh  ph        n ho   ®éng  ña    c Chi nh¸nh; 11. Ng êi lµm  Öc  ¹        vi t i Chi nh¸nh  ùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô  th   c¸c quy v ngh v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      VIII.T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n     1. C¸c GiÊy phÐp  thµnh lËp V¨n phßng ®¹i Ön h Õt h¹n tõ ngµy   di 01.10.2000  ë ®i  Én  ã  Öu  ùc thùc  Ön, th ng  ©n  íc ngoµi kh«ng  tr   v c hi l   hi   ¬ nh n    cÇn    ®Ò nghÞ   Êp  Êy  Ðp  íi nhng  c Gi ph m  ph¶i cã    v¨n  b¶n  th«ng b¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph trong thêih¹n  õ ngµy     t  01.11.2000  n   ®Õ 01.12.2000  Ò   v tªncña  ¬ng  ©n  ícngoµi,   ña    th nh n    c V¨n  tªn phßng  idiÖn,®Þa  iÓ m   Æt  ¹  ®¹     ® ® ti trôsë  µ  éidung  ¹t®éng  ña    vn  ho   c V¨n  phßng  i  Ön  Ìm  ®Ë di k theo  b¶n sao  Êy  Gi phÐp  ∙  îccÊp. ®®   2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy    tn c hi l     h t  01.11.2000.
 8. 8 M É u   è  s 1a (GiÊy intiªu®Ò   ña  ¬ng  ©n        c th nh (Doanh  nghiÖp  lÞch)nícngoµilµm  n) du       ®¬ (Tªn tØnh, thµnh  è),ngµy..    ph   .th¸ng.. n¨m  .   20.... § ¬ n  ® Ò  n g h Þ C Ê p  Gi Ê y p h Ð p  th µ n h l Ë p V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  t¹i   C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   KÝnh  öi: g  Tha  µi, Ng Chóng      ©n träng ®Ò   Þ  µicho  Ðp  óng    µ: t«i tr   xin   ngh Ng   ph ch t«il ­Tªn  ¬ng  ©n    th nh (doanh  nghiÖp  lÞch): du  ­N¬i ®¨ng  ý  µnh  Ëp:    k th l ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh: tr   ch +  Ön  ¹iFax: §i tho  , +  E.mail: ­N¨m   µnh  Ëp:   th l ­Vèn  iÒu  Ö:   ® l ­Sè  µikho¶n:   t  t¹ Ng ©n  µng:   i h ­LÜnh  ùc  ¹t®éng  Ýnh:   v ho   ch ­Tã m   ¾tqu¸ tr×nh ho¹t®éng:   t       ® îc thµnh  Ëp    l V¨n phßng  idiÖn  ¹  Öt Nam   íinéi dung  ô  Ó  ®¹   ti Vi   v    c th nh sau: 1.Tªn  ña    c V¨n phßng  idiÖn: ®¹   2.N¬i (tØnh,thµnh  è) xin® Æt  ôsë  ña         ph     tr   c v¨n phßng  idiÖn: ®¹   3.Néi dung  ¹t®éng  ña     ho   c V¨n phßng  idiÖn: ®¹   4.Sè  êilµm  Öc  ¹ V¨n    ng   vi t   i phßng  idiÖn  µ:. . . êi ®¹   l . ..  ng Trong  : ®ã ­Sè  êitõnícngoµivµo  ÖtNam   µ: . . ...  êi   ng         Vi   l . . ....ng.. ­Sè  êituyÓn  ông  ¹ ViÖtNam   µ: . .. êi   ng   d t  i   l . . .ng   . 5.Hä     ëng    tªnTr V¨n  phßng  idiÖn: ®¹   ­Quèc  Þch:   t
 9. 9 ­ Sè   é   Õu  Õu  µ ngêi tõ níc ngoµi vµo) hoÆc   Êy    H chi (n l            Gi Chøng minh  nh©n  ©n  Õu  µngêiViÖtNam): d (n l       Chóng    t«icam   Õt  k trong  êigian  ¹t®éng  ¹  Öt Nam,  th   ho   tiVi   V¨n phßng  ®¹idiÖn  µ  ÷ng  êilµm  Öc  ¹    v nh ng   vi t i V¨n  phßng  idiÖn  Ïtu©n  ñ ph¸p  Ët ®¹   s  th   lu   ViÖt Nam   µ  ¹t®éng  v ho   theo  ng  éi dung  ∙  îc quy  nh   ®ó n  ®®  ®Þ trong  Êy  Gi phÐp. Xin göitíNgµilêi µo  ©n  äng.      i    ch tr tr Ng êi® øng  u   ®Ç (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 1. Ghi  ó:®¬n  µm    ch   l b»ng  Õng  Öt hoÆc   ti Vi   b»ng  Õng  ícngoµith«ng  ti n    dông. 2.GiÊy  êkÌm    t  theo: a.B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  îcc¬    ®   quan... . ..x¸c . ..    . . nhËn. b. B¶n  Þch  tiÕng  Öt Nam   Êy    d ra  Vi   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ® îcc¬    quan.. . ...    Ën. . . ...x¸cnh . .
 10. 10 M É u   è  s 1b   Êy intiªu®Ò   ña  ¬ng  ©n  (Gi       c th nh (Doanh  nghiÖp  lÞch)nícngoµilµm  du       ®¬n)                                       (Tªn tØnh,thµnh  è),ngµy.. th¸ng..      ph     . .n¨m  . 20... . . § ¬ n  ® Ò  n g h Þ   C Ê p  Gi Ê y p h Ð p  th µ n h l Ë p C hi n h¸nh t¹i   C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m     K Ýnh  öi: g  Tha  µi, Ng Chóng      ©n träng ®Ò   Þ  µicho  Ðp  óng    µ: t«i tr   xin   ngh Ng   ph ch t«il ­Tªn  ¬ng  ©n    th nh (doanh  nghiÖp  lich) du  : ­N¬i ®¨ng  ý  µnh  Ëp:    k th l ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh: tr   ch +  Ön  ¹iFax: §i tho  , +  E.mail: ­N¨m   µnh  Ëp:   th l ­Vèn  iÒu  Ö:   ® l ­Sè  µikho¶n:   t  t¹ Ng ©n  µng:   i h ­LÜnh  ùc  ¹t®éng  Ýnh:   v ho   ch ­Tã m   ¾tqu¸ tr×nh ho¹t®éng:   t       ® îcthµnh  Ëp chinh¸nh  ¹ ViÖtNam   íi éidung  ô  Ó      l   t  i   v   n c th nh sau: 1.Tªn  ña      c Chi nh¸nh: 2.N¬i (tØnh,thµnh  è) xin® Æt  ôsë  ña         ph     tr   c Chi nh¸nh: 3.Néi dung  ¹t®éng  ña       ho   c Chi nh¸nh: 4.Sè  êilµm  Öc  ¹ Chi nh¸nh  µ:.. .  êi   ng   vi t     i l   . .ng . Trong  : ®ã ­Sè  êitõnícngoµivµo  µ:.. . ...  êi   ng         l   . . ...ng .. ­Sè  êituyÓn  ông  ¹ ViÖtNam   µ:.. . . êi   ng   d t  i   l   . .  . ng 5.Hä       tªnGi¸m  c    ®è Chi nh¸nh: ­Quèc  Þch:   t ­ Sè   é   Õu  Õu  µ ngêi tõ níc ngoµi vµo) hoÆc   Êy    H chi (n l            Gi Chøng minh  nh©n  ©n  Õu  µngêiViÖtNam): d (n l      
 11. 11 Chóng    t«icam   Õt  k trong thêigian ho¹t®éng  ¹ ViÖt Nam,          ti     Chi nh¸nh  µ  v nh÷ng  êi lµm  Öc  ¹  ng   vi t iChi  nh¸nh  Ï tu©n  ñ  s  th ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   µ  ¹t v ho   ®éng theo ®óng  éidung  ∙  îcquy  nh    n  ®®   ®Þ trong GiÊy  Ðp.   ph Xin göitíNgµilêi µo  ©n  äng.      i    ch tr tr Ng êi® øng  u   ®Ç (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 1. Ghi  ó:§¬n  µm    ch   l b»ng  Õng  Öt hoÆc   ti Vi   b»ng  Õng  ícngoµith«ng  ti n    dông. 2.GiÊy  êkÌm    t  theo: a. B¶n sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  îc c¬  ®   quan..     . x¸c . nhËn. b. B¶n  Þch  tiÕng  Öt Nam   Êy    d ra  Vi   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ® îcc¬    quan  . . ......x¸cnhËn. .. . ......    ..
 12. 12 M É u   è  s 2a (Tªn c¬  quan  cÊp  GiÊy  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph phÐp) Sè:.. .(n¨m)/GP­ . . / (.. ) (Tªn tØnh, thµnh phè), µy.. th¸ng.. n¨m    ng . . 20....                                         Gi Ê y p h Ð p  T h µ n h  l Ë p V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  T h ¬ n g  n h © n  (Doa n h  n g hi Ö p  d u  l Þ ch) n í c n g o µ i t¹i Ö t N a m    Vi               (Chøc  danh  ña  êi® øng  u   ¬  c ng   ®Ç c quan  Êp  Êy  Ðp) c Gi ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 45/2000/N§­   µy  CP ng 06.9.2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam  quy  nh  Ò   ho x∙h   ngh Vi     ®Þ v V¨n phßng  idiÖn,Chi  ®¹     nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  íc ngoµivµ  ña  c Th nh n    c doanh  nghiÖp  lÞch  íc ngoµit¹ du  n    i ViÖtNam   µ    v Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 20/2000/TTLT­BTM­TCDL  µy  th¸ng10  ng 20    n¨m 2000  ña  é  ¬ng  ¹ivµ  c B Th m   Tæng  ôc  lÞch híng dÉn  ùc hiÖn  c Du      th   NghÞ   ®Þnh  µy; n X Ðt  n    Þ  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp V¨n  ®¬ ®Ò ngh c gi   th l  phßng  idiÖn  ¹ ViÖt ®¹   ti     Nam   ña.. . ........................... c . . ........................... Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u  Cho  Ðp  . . .................................... 1: ph .. . .................................... ­N¬i ®¨ng  ý  µnh  Ëp:.. . ........................    k th l   . . ........................ ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh:.. . .......................... tr   ch   . . .......................... ® îc® Æt    V¨n  phßng  idiÖn  ¹ tØnh  ®¹   t i hoÆc   µnh  è:.. . .......... th ph   . . .......... §i Ò u 2:  Tªn  ña  c V¨n phßng  idiÖn:.. . ............................... ®¹     . . ............................... §i Ò u 3: ­Sè  êitõnícngoµivµo  µm  Öc  ¹ V¨n    ng         l vi t   i phßng  idiÖn  µ:.. . ..  ­ ®¹   l   . . ..ng .. êi §i Ò u 4: Néi dung  ¹t®éng  ña    ho   c V¨n phßng  idiÖn ®¹   §i Ò u    5: GiÊy  Ðp  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. ph n c hi l     h k t  k (Chøc  danh  êi® øng   u   ¬  ng   ®Ç c quan  Êp  Êy  c Gi ph Ðp) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 13. 13 M ét  è  íng dÉn    ¬  sh   ®Ó c quan  Êp  Êy  Ðp    èng  Êt GiÊy  Ðp: c Gi ph inth nh   ph ­(Tªnc¬      quan  Êp  Êy  Ðp): c Gi ph +  Õ u   N Tæng  ôc  lÞch cÊp  Êy  Ðp  × ghi: c Du    Gi ph th     Tæng  ôc  lÞch c Du  +  Õ u   û   N U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,(thµnh  è) cÊp  Êy  Ðp  × ghi:Uû     ph   Gi ph th     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh phè) (th     ­ Sè:.. /n   . ¨m/GP­ . lµ sè  (..     thø  ù GiÊy  Ðp  ∙  Êp, n¨m  Êp  µ  ÷ng  ) t  ph ®c   c v nh ch÷    u   ña  ¬  c¸i®Ç c c quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph sau  ÷  ch GP­  . (.. ) ­ (Tªn    tØnh, thµnh  è)  µ tªn tØnh    ph l     hoÆc   µnh  è  ¬i c¬  th ph n   quan  Êp  c GiÊy  Ðp  ng  ôsë. ph ®ã tr   ­(Chøc    danh  êi® øng  u   ¬  ng   ®Ç c quan  Êp  Êy  Ðp): c Gi ph +  Õ u   N Tæng   ôc    Þch  Êp  Êy  Ðp   ×  c Du l c Gi ph th ghi:Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  lÞch. c Du  +  Õ u   û   N U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh phè) cÊp  Êy  Ðp  × ghi:Chñ   (th     Gi ph th     tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh phè) (th     ­ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l V¨n phßng  idiÖn  îcinm Ç u   ®¹   ®    xanh theo  É u. m
 14. 14 M É u   è  s 2b (Tªn c¬  quan  cÊp  GiÊy  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   phÐp) §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. .(n¨m)/GP­ . . / (.. ) (Tªn tØnh, thµnh phè), µy.. th¸ng.. n¨m    ng . . 20.... Gi Ê y p h Ð p  T h µ n h  l Ë p C hi n h¸nh T h ¬ n g  n h © n   (Doa n h n g hi Ö p  d u  l Þ ch) n í c n g o µ i  t¹i Ö t N a m    Vi (Chøc  danh  ña  êi® øng  u   ¬  c ng   ®Ç c quan  Êp  Êy  Ðp) c Gi ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 45/2000/N§­   µy  CP ng 06.9.2000  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ho x∙h   ngh Vi   quy  nh  Ò   ®Þ v V¨n phßng  idiÖn,Chi  ®¹     nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  ícngoµivµ  ña  c Th nh n    c doanh  nghiÖp  lÞch  ícngoµit¹  du  n   i ViÖt Nam   µ    v Th«ng    ªntÞch  è  t li   s 20/2000/TTLT­BTM­TCDL   µy  th¸ng  ng 20  10 n¨m  2000  ña  é   ¬ng  ¹i vµ  c B Th m   Tæng   ôc    Þch  íng  Én  ùc  Ön  c Du l h d th hi NghÞ   nh  µy; ®Þ n X Ðt  n    Þ   Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  ®¬ ®Ò ngh c gi ph th l Chi nh¸nh   ¹  Öt Nam   ti Vi   cña.. . .................................................... . . ................................................... Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u  Cho  Ðp  . . .................................... 1: ph .. . .................................... ­N¬i ®¨ng  ý  µnh  Ëp:.. . ........................    k th l   . . ........................ ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh:.. . .......................... tr   ch   . . .......................... ® îc® Æt      Chi nh¸nh  ¹ tØnh  t  i hoÆc   µnh  è:.. . .................. th ph   . . .................. §i Ò u    2: Tªn  ña    c Chi nh¸nh:.. . ...............................   . . ............................... §i Ò u 3: ­Sè  êitõnícngoµivµo  µm  Öc  ¹ Chi nh¸nh  µ:.. . ..  êi   ng         l vi t     i l   . . ..ng .. §i Ò u  Néi dung  ¹t®éng  ña    4:   ho   c Chi nh¸nh. §i Ò u    Êy  Ðp  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 5: Gi ph n c hi l     k t  k (Chøc  danh  êi® øng   u   ¬  ng   ®Ç c quan  Êp  Êy  c Gi ph Ðp)
 15. 15   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d M ét  è  íng dÉn    ¬  sh   ®Ó c quan  Êp  Êy  Ðp    èng  Êt GiÊy  Ðp: c Gi ph inth nh   ph ­(Tªnc¬      quan  Êp  Êy  Ðp): c Gi ph +  Õ u   é  ¬ng  ¹icÊp  Êy  Ðp  × ghi: é  ¬ng  ¹i N B Th m  Gi ph th     Th B m  +  Õ u   N Tæng  ôc  lÞch cÊp  Êy  Ðp  × ghi: c Du    Gi ph th     Tæng  ôc  lÞch c Du    ­ Sè:.. /n   . ¨m/GP­ . lµ sè  (..     thø  ù GiÊy  Ðp  ∙  Êp, n¨m  Êp  µ  ÷ng  ) t  ph ®c   c v nh ch÷    u   ña  ¬  c¸i®Ç c c quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph sau  ÷  ch GP­  . (.. ) ­ (Tªn    tØnh, thµnh  è)  µ tªn tØnh    ph l     hoÆc   µnh  è  ¬i c¬  th ph n   quan  Êp  c GiÊy  Ðp  ng  ôsë. ph ®ã tr   ­(Chøc    danh  êi® øng  u   ¬  ng   ®Ç c quan  Êp  Êy  Ðp): c Gi ph +  Õ u   é  ¬ng  ¹icÊp  Êy  Ðp  × ghi: é  ëng  é  ¬ng  ¹i N B Th m  Gi ph th     tr B B Th m  +  Õ u   N Tæng   ôc    Þch  Êp  Êy  Ðp   ×  c Du l c Gi ph th ghi:Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  lÞch. c Du  ­GiÊy  Ðp  µnh  Ëp Chi nh¸nh    Ç u       ph th l    inm ®á theo m É u.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2