intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
86
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch B é  T µi ch Ý n h  ­ B é  V¨n h o¸ th«ng tin ­ B é  N é i  ô    t v Sè 20/2003/TTLT/BT C­B V H T T­B N V  n g µ y  24 th¸ng 3 n¨ m  2003 H í ng d É n   c h Õ  ® é  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   è i víi l  c ®  c¸c  ® ¬ n   Þ  s ù  n g hi Ö p   ã  thu h o ¹t ® é n g  trong  v c l Ü nh v ù c V¨n h o¸  h « n g   ­ T tin  Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu;Bé   µi   T chÝnh  ∙  ® ban  µnh  h Th«ng   íng dÉn  è  th   s 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002. § Ó   ï hîp  íiho¹t®éng  Æc   ïchuyªn ngµnh  ph   v     ® th     V¨n    ho¸ th«ng    tin,Liªn  tÞch  é  µichÝnh    é  BT  ­ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng      é  éi vô  íng dÉn  tin­ B N   h   thªm  ét  è  ms néidung  Ò   Õ       v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c ®¬n  Þ  ù  l    ®è v     v s nghiÖp  ã    c thu tronglÜnh  ùc        v v¨n ho¸ th«ng    tinc«ng  Ëp nh sau: l     I­ è i tî ng:  § §èit ng ¸p dông   î     Th«ng   µy  µ c¸c ®¬n  Þ  ù  tn l     v s nghiÖp      v¨n ho¸ th«ng    tin c«ng  Ëp  ¹t®éng  ã  l ho   c thu  îc ng©n  ®  s¸ch  µ   íc cÊp  ét  Çn  Nh n   m ph kinh phÝ    ho¹t®éng  êng    th xuyªn hoÆc   ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t®éng  êng  t  ® to b chiph ho   th xuyªn (gäichung  µ c¬  ë     l   s V¨n   ho¸ th«ng    ã      Õtt¾t lµ CSVHTTCT), tinc thu ­ vi         bao  å m:  g ­ C¸c  n  Þ  Ö   Ët:C¸c  µ      ®¬ v ngh thu   nh h¸ttheo  chuyªn ngµnh  Ìo,tuång,   (ch     c¶il ng, ca    óa     ¹c,kÞch,m óa   èi  Õc.. )®oµn  Ö   Ëttæng  îp   ¬   ­ m ­ nh     r, xi . , ngh thu   h c¸ccÊp    (bao  å m   Dµn  ¹c giao hëng). g c¶  nh     ­ C¸c    B¶o  µng,®¬n  Þ  t   v qu¶n  ýditÝch  µ    n  Þ  l    v c¸c ®¬ v qu¶n  ýdanh    l  lam th¾ng c¶nh. ­C¸c  ¬    c quan    ¹pchÝ. b¸o,t   ­ ViÖn    Ngh Ö   Ët vµ u  ÷®iÖn  thu   l tr   ¶nh, Trung  ©m   ü   Ët ®iÖn    t K thu   ¶nh,  Trung  ©m  Õu  t chi phim  èc  Qu gia. ­Th  Ön    vi c«ng  éng. c ­Trung  ©m    t Th«ng     iÓnl∙m,Nhµ   iÓnl∙m,Nhµ       tin­tr     tr     v¨n ho¸ th«ng  tin. ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  ã  kh¸c:Ban  c thu    qu¶n  ýNhµ     ín, µ  l  h¸tl  nh s¸ng  t¸c,  Trung  ©m  îp t¸cb¸o chÝ  µ  t h     v truyÒn  th«ng  èc  Õ. qu t ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp      v¨n ho¸ th«ng    Æc   ïkh¸c ë  tin® th     Trung  ng  µ  ¬v ®Þa   ¬ng  éc c¸c lÜnh  ùc  Õu  ã):§iÖn  ph thu     v (n c   ¶nh, ph¸thµnh     s¸ch,th«ng      tin tuyªntruyÒn..   . C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  nªu    éc ®èi t ng thùc hiÖn  trªnthu    î     NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­     ã      iÒu  Ön  CP khic ®ñ c¸c® ki sau: ­ Cã   Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ    quy ®Þ th l ®¬ v b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn; ­Cã      tc¸ch ph¸p nh©n, cã        con  Êu  d riªng;
  2. 2 ­Cã   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c hoÆc   ©n  µng;   t  t  i b  Ng h ­Cã   chøc  é    tæ  b m¸y  µi Ýnh,kÕ   t  ch   to¸n;   ­Cã   ån    îp ph¸p.   ngu thu h   C¸c  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ã  c th quy c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó     t  ki thu l  i c¸c c¬  së  v¨n ho¸ th«ng tin ùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  10/N§­  ngµy   th CP 16/1/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Nh÷ng  n  Þ  ù    ùcthuéc c¸cCSVHTTCT       ®¬ v d to¸ntr      nh c¸cTrung  ©m  o   t ®µ t¹o,Trung  ©m     t nghiªncøu    øng  ông  d khoa  äc  ü  Ët,c¸c ViÖn  h k thu     nghiªncøu    lµ ®èi  îng  ùc  Ön    t th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  c ChÝnh  ñ, ® îc¸p dông  ph       Th«ng   µy  µ    tn v c¸c Th«ng   íng dÉn  ï hîp víic¸c th   ph         lÜnh  ùc  ¹t®éng  v ho   (gi¸odôc  o  ¹o,   ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc.. ) h .. §èivíi       CSVHTTCT   ã  Òu  n  Þ  ùcthuéc h¹ch to¸n®éc  Ëp  ­ c¸c c nhi ®¬ v tr        l® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      nh    to¸næn ®Þ cho  n  Þ  ù    Êp    ®¬ v d to¸nc 1 hoÆc   Êp  ®Ó   c 2  giao quyÒn  ùchñ    t  cho    n  Þ  ù    ùcthuéc. c¸c®¬ v d to¸ntr     §èi víic¸c c¬  ë  ho¸        s v¨n  th«ng    tinkh«ng  ã  ån  tõ ho¹t®éng  ù  c ngu thu      s nghiÖp,kh«ng  éc ®èi t ng ¸p dông    thu    î     Th«ng   µy.Kinh  Ý  ¹t®éng  êng  tn   ph ho   th xuyªn  cña    ¬  ë    c¸c c s v¨n ho¸ th«ng    tinkh«ng  ã  c thu  ng©n  do  s¸ch  µ   íc Nh n   cÊp  ë  trung  ng  µ  a   ¬ng)  µ  îc qu¶n  ýtheo  ¬  Õ   ( c¶  ¬ v ®Þ ph v®  l  c ch qu¶n  ýtµi l    chÝnh  Ön  µnh. hi h II­ g u å n  thu s ù  n g hi Ö p  c ñ a c¸c c ¬  s ë    N v¨n h o¸ th«ng tin c « n g  l Ë p: C¸c  ¬  ë  c s V¨n    ho¸ th«ng    tinc«ng  Ëp  ã  ÷ng  ån    ù  l c nh ngu thu s nghiÖp    nh sau: 1­ C¸c  ¹ phÝ, lÖ  Ý  Ön  µnh    lo   i   ph hi h theo quy  nh:   ®Þ 1.1­PhÝ     Ön,phÝ  ö  ông  µi Öu l tr÷trong thviÖn.   thvi   sd t    u    li    1.2­ PhÝ   Èm   nh     th ®Þ phim  µ  Þch  vk b¶n phim,  Ö  Ý   ¨ng  ý    l ph ® k b¶n quyÒn      Ö  Ý  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  t¸cgi¶,l ph c gi   ho   qu¶ng    Ö  Ý  c¸o,l ph gi¸m  nh   ®Þ néi dung  µ  Êp  Êy  Ðp  Êt,nhËp  Èu    vc gi ph xu   kh v¨n ho¸  È m,  Ý   ph ph ph¸thµnh    tem  nh∙n    ¬ng  ×nh  c¸c ch tr nghÖ   Ët (b¨ng  õ,b¨ng  thu   t  video,®Ü a     CD, VCD,  DVD)...  2­ C¸c    kho¶n    ¾n  íi ¹t®éng  ña  n  Þ: thu g v   ho c ®¬ v 2.1­ Thu  õ b¸n  Ð       t  v c¸c buæi  Óu  Ôn; vÐ   bi di   xem  phim; vÐ     tham quan  tr Ónl∙m,tham  i    quan  b¶o  µng,ditÝch.. t    . 2.2­Thu  õc¸chîp ®ång  Óu  Ôn  ña  n  Þ  íi   chøc,c¸nh©n     t      bi di c ®¬ v v   tæ  c¸c    trong vµ  µiníc;Thu  c¸n bé,diÔn      ngo     do      viªntrong ®¬n  Þ  chøc  ¹t®éng     v tæ  ho   dÞch  ô, ho¹t ®éng  Óu  Ôn  íibªn  µi nép  Ò   n   Þ   v    bi di v   ngo   v ®¬ v theo  ¬  Õ   c ch kho¸n. 2.3­ Thu  õ    t c¸c  ¹t ®éng  ho   cung  øng  Þch  ô  ¾n   íiho¹t ®éng  ù  d vg v    s nghiÖp  ña  n  Þ: Khai th¸cc¬  ë  Ët chÊt (r¹p, µ  ëng, héitr ng, trang c ®¬ v       sv     nh x    ê     thiÕtbÞ);cung      øng  Þch  ô    d v intr¸ng,lång tiÕng,phôc  åiphim,dÞch  ô        h    v khai   th¸ctliÖu phim;khaith¸ctliÖu b¶o  µng,thviÖn..               t    .
  3. 3 2.4­ C¸c    kho¶n thu  ¹t®éng  ¨ng, ph¸t qu¶ng  ho   ®     c¸o    trªn b¸o, t¹p chÝ,      xuÊtb¶n,tõph¸thµnh  chÝ,t¹pchÝ  µ  ¹t®éng         b¸o     v ho   th«ng      ng... tincæ ®é   2.5­C¸c    kho¶n    îp ph¸p  thu h   kh¸c ® îc®Ó   ¹ sö  ông     l  d i theo  quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n Møc    i víi   thu ®è     kho¶n      Thñ  ëng  n  Þ  c¸c thu trªndo  tr ®¬ v tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång  íi   v  bªn  cÇu  Þch  ô,theo  yªu  d v  nguyªn t¾c    b¶o  ¶m   ï ®¾ p     Ý  ® b  chiph hîp lývµ  ã  Ých  ü.    c t lu 3­ Thu  õ ®¬n  Þ  ùcthuéc ®Ó   ç  î ¹t®éng    t  v tr     h tr    ho chung:C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v d to¸n trùc thuéc  ã  Ó  Ých  ét  Çn  õ nguån  sù     c th tr m ph t  thu  nghiÖp  ña  n  Þ  c ®¬ v ®Ó   ç  î n  Þ  ù    Êp    ùc hiÖn    ¹t®éng  h tr  ®¬ v d to¸nc trªnth   c¸cho   chung,tû lÖ  Ých      tr do  ñ  ëng  n  Þ  Êp  íi Th tr ®¬ v c d   Õt ®Þnh. quy   4­ C¸c    kho¶n    thu kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtnh    Òn göiNg ©n   lu   l∙ti     i hµng  õc¸ckho¶n    t    thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô..  d v. Ngoµi c¸c kho¶n  sù     thu  nghiÖp nªu trªn,c¸c CSVHTTCT   îc phÐp       ®  huy ®éng  èn  îp  v h ph¸p  õ c¸c tæ  t     chøc, c¸ nh©n     trong vµ  µi níc ®Ó   ôc  ô    ngo     ph v cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtvµ  xu   cung øng  Þch  ô  d v theo    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   III­N é i d u n g  c hi h o ¹t ® é n g  thê n g  x u yªn:     C¸c CSVHTTCT   îc sö  ông  ån  ©n  ® d ngu ng s¸ch  µ  íc cÊp  µ  ån  nh n   v ngu thu sù    nghiÖp  ña  n  Þ      c ®¬ v ®Ó chicho    ¹t®éng  êng  c¸cho   th xuyªn theo  ÷ng    nh néidung    sau: 1­    Chi cho  bé, viªnchøc  µ    ng  îp ®ång: Chi tiÒn ¬ng; tiÒn c¸n      v lao ®é h     l     c«ng; tiÒn  ëng; phô  Êp ¬ng; phóc  î tËp  Ó; c¸c kho¶n  ng  ãp  Ých   th   cl   l i th     ®ã g tr   nép b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  oµn  ® theo  Õ     Ön  ch ®é hi hµnh.  2­ Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh:Chi tiÒn ®iÖn,níc,x¨ng dÇu, vÖ      l  ch             sinhm«i  ­   tr êng, mua   Ët t v¨n    v    phßng, dÞch  ô    v c«ng  éng, c«ng    Ý, héinghÞ   Ý, c   t¸cph     ph   th«ng    ªnl¹c, tinli     tuyªntruyÒn,cícphÝ  iÖn  ¹ifax..      ® tho  ,  . 3­ Chi nghiÖp  ô     v chuyªn m«n   ùctiÕp cho  ¹t®éng  ña  n  Þ    tr     ho   c ®¬ v theo  chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao.   v®    4­    Chi nghiªncøu      µikhoa  äc,c«ng  Ö   Êp  ¬  ë  ña  n     c¸c ®Ò t   h  ngh c c s c ®¬ vÞ. 5­    o  ¹o,tËp  Ên  ©ng  Chi ®µ t   hu n cao  ×nh ®é   tr   cho  ÷ng  êi lao ®éng  nh ng     trong®¬n  Þ    v (kh«ng  Ó     o  ¹ol¹theo chØ    ña  µ   íc). k chi®µ t     i   tiªuc Nh n 6­ Chi phÝ    ín:Thuª  ¬ng  Ön vËn     thuªm   ph ti   chuyÓn, thuªnhµ, ®Êt,thiÕt          bÞ    ¹     c¸clo ithuªchuyªn giatrongvµ  µiníc,thuªlao®éng, thuª®µo    é, ;      ngo            c¸n b   thuªm ínkh¸c.    7­    Ý   ùctiÕp  Chi ph tr   cho    ¹t®éng  c¸c ho   s¶n  Êt,dÞch  ô  ña  n  Þ, xu   v c ®¬ v   bao  å m:  Òn  g ti c«ng; nguyªn    nhiªn vËt liÖu;khÊu       hao TSC§; hoa  ång; nép  h   thuÕ  Õu  ã)theo quy  nh  ña  (n c     ®Þ c ph¸p luËt.   8­ C¸c    Ý   êng    chiph th xuyªn  ªnquan  n   li   ®Õ c«ng    t¸cthu  Ý   µ  Ö  Ý   ph v l ph theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h  
  4. 4 9­ Chi mua   ¾ m,  öa  ÷a  êng  s s ch th xuyªn:Chi    mua   ¾ m   ông  ô  s d c thay   thÕ,söa  ÷a  êng    ch th xuyªn TSC§  ôc  ô    ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n  µ    v duy      tu,b¶o dìng c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng.    tr   s h   10­ Chi hîp t¸cquèc  Õ:§oµn    oµn  µo.        t  ra,® v 11­ Chi kh¸c:Chi tr¶gèc  µ    èn          v l∙v vay    chøc,c¸nh©n  i c¸ctæ     trong nícvµ     níc ngoµi(nÕu  ã);sö  ông  ån  sù      c d ngu thu  nghiÖp  ng  ãp  õ thiÖn    éi, ®ã g t  x∙ h   chitrËttùan        ninh..  . C¸c kho¶n    chi kh«ng  êng  th xuyªn  ùc  Ön  th hi theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh   è  s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   sè  t 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  IV­ C¸c c ¬  s ë  v¨n h o¸ th«ng tin c « n g  l Ë p c ã  thu ® î c t ù c h ñ  t µi   c h Ý n h, t ù q u y Õ t ® Þ n h  v µ   c h Þ u  tr¸ch n hi Ö m  n h  s a u: 1­ V Ò   ö  ông  ån    sd ngu kinh phÝ  õ ng©n    t  s¸ch Nhµ   íccÊp  µ  ån      n  v ngu thu sù  nghiÖp: 1.1­ §èi víiCSVHTTCT   ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t®éng  êng       t  ® to b chi ph ho   th xuyªn:§îc c¬      quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao  ù  d to¸n æn   nh    ®Þ trong  n¨m    3  cho ®¬n  Þ  ùcthuéc nh  v tr     sau:    a) Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n  d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ   íccã  Èm  Òn  i víi õng lo¹ phÝ, lÖ  Ý. Nh n   th quy ®è     t  i     ph ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.    n  §èivíi ÷ng  ¹  Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ vµ  ép  ©n     nh lo iph   ph ®   l   n ng i s¸ch nhµ  íctheo   n    tû lÖ    ×  µng    % th h n¨m  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      iÒu    to¸nthu ® chØnh  cho  ïhîp víi ¹t®éng  ña  n  Þ. ph        ho c ®¬ v C¬  quan  ñ  ch qu¶n kh«ng  giao  è  s¶n  Êt,cung  s thu  xu   øng  Þch  ô    d v cho c¸cCSVHTTCT,  n  Þ  ©y  ùng  Õ   ¹ch thu ®Ó   iÒu  µnh    ®¬ v x d k ho     ® h trong c¶    n¨m.   Riªng  ÷ng  n  Þ  ù  nh ®¬ v s nghiÖp  chØ  ã  ån    c ngu thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  d vô,kh«ng  ã  ån    Ý, lÖ  Ý  × c¬    c ngu thu ph   ph th   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      to¸n thu s¶n  Êtcung    xu   øng  Þch  ô    µm    ®iÒu  µnh    d v ®Ó l c¨n cø  h thu,chi. b) Giao  ù      d to¸nchi: ­ Giao  è    s tæng  îp chiho¹t®éng  êng  h     th xuyªn tõ nguån    Ý, lÖ  Ý     thu ph   ph ® îc®Ó   ¹ cho  n  Þ  ö  ông    l i ®¬ v s d theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn.
  5. 5 ­ Chi kh«ng  êng     th xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íc:Kinh  Ý   ùc hiÖn      n  ph th   c¸c ®Ò   µinghiªncøu  t    khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é,  µnh; Ch ¬ng  ×nh m ôc   h c Nh n   B ng   tr   tiªuquèc      gia;kinh phÝ   Æt   µng    ® h theo  Õ     ña  µ   íc;kinh phÝ   ùc ch ®é c Nh n     th   hiÖn    tinhgi¶n    Õ;  biªn ch kinh phÝ   i    ®è øng    ù  níc ngoµi;vèn  Ön  î c¸c d ¸n      vi tr  , vèn vay; vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n; kinh  Ý     ph mua   ¾ m,  öa  ÷a  íntµi s s ch l     s¶n  è  nh  µ    c ®Þ v c¸c kho¶n    chikh«ng  êng  th xuyªn kh¸c th×  é   ñ      B ch qu¶n  ®èi (  víic¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ã  c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ¬   l , quan  ñ  C ch qu¶n  ®Þa  ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ù  ph (     ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao l    dù    to¸ncho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h . c) Trêng  îp  n  Þ   ùc  Ön  îtthu  Ý   µ  Ö  Ý   ∙  îc giao      h ®¬ v th hi v   ph v l ph ® ®   æn ®Þnh   ×  n   Þ   îc sö  ông  µn  é  è  th ®¬ v ®   d to b s thu  ît(phÇn    ¹   v  ®Ó l i nh»m     ) bæ sung  ü  Òn l ng  µ  qu ti  ¬ v kinhphÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ    ho   c ®¬ v theo quy  nh.   ®Þ Trêng  îp ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ôtthu so  íi ù    îcgiao thu phÝ  µ  Ö  h  v th   h     v   to¸n®   d    vl phÝ  Çn    ¹   × ®¬n  Þ  (ph ®Ó l ith   ) v ph¶i®iÒu    chØnh  gi¶m   ¬ng  chit øng.  §èi víinh÷ng  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao    thu vÒ  s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô,khithu vîtth×  n  Þ  îcsö  ông  µn  é  d v         ®¬ v ®   d to b sè  îtthu ®Ó       Ëp, t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt vµ    v     t¨ngthu nh     csv    khigi¶m    n  Þ  thu ®¬ v ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng.  1.2­§èivíiCSVHTTCT   ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t®éng  êng       t  ® m ph chiph ho   th xuyªn:§îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      õ nguån    ù        to¸nthu t   thu,d to¸nchi æn   nh  ®Þ trong 3    n¨m    nh sau:  1.2.1­Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.    n  §èivíi ÷ng  ¹  Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ vµ  ép  ©n     nh lo iph   ph ®   l   n ng i s¸ch nhµ  íctheo   n    tû lÖ    ×  µng    % th h n¨m  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      iÒu    to¸nthu ® chØnh  cho  ïhîp víi ¹t®éng  ña  n  Þ. ph        ho c ®¬ v C¬  quan  ñ  ch qu¶n kh«ng  giao sè      thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô.§¬n  d v  vÞ  ©y  ùng  Õ   ¹ch thu ®Ó   iÒu  µnh  xd k ho     ® h trong c¶    n¨m. Riªng nh÷ng  n  Þ      ®¬ v sù nghiÖp  chØ   ã  ån  s¶n  Êt,cung  c ngu thu  xu   øng  Þch  ô, kh«ng  ã  ån  d v  c ngu thu phÝ, lÖ  Ý  ×  ¬      ph th c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù        to¸nthu s¶n  Êt cung  xu   øng  Þch  ô    µm    ®iÒu  µnh    d v ®Ó l c¨n cø  h thu,chi. 1.2.2­Giao  ù        d to¸nchi: a) Chi ho¹t®éng  êng      th xuyªn: ­ Giao  è    s tæng  îp chiho¹t®éng  êng  h     th xuyªn tõ nguån    Ý, lÖ  Ý     thu ph   ph ® îc®Ó   ¹ cho  n  Þ  ö  ông    l i ®¬ v s d theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn. ­ Giao  è    s tæng  îp    ¹t®éng  êng  h chiho   th xuyªn tõ nguån  ©n     ng s¸ch nhµ    níccÊp    cho n¨m  u   ña  êikú    nh,  µng  ®Ç c th   æn ®Þ h n¨m  îct¨ng thªm  ®    theo  û t  lÖ  cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. do  c th quy quy  
  6. 6 b) Chi kh«ng  êng     th xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íc:Kinh  Ý  ùc hiÖn      n  ph th   c¸c ®Ò   µinghiªncøu  t    khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é,  µnh; Ch ¬ng  ×nh m ôc   h c Nh n   B ng   tr   tiªuquèc      gia;kinh phÝ   µ  íc giao    nh n   theo  Õ     Æt   µng; kinh phÝ   ùc ch ®é ® h     th   hiÖn    tinhgi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ  i øng    ù    ícngoµi;vèn  u    ©y    ®è   c¸cd ¸n n     ®Ç tx dùng  ¬  c b¶n;kinh phÝ      mua  ¾ m,  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh: Bé   ñ  s s ch l     c ®Þ   ch qu¶n  (®èi víic¸c ®¬n  Þ   ù       v s nghiÖp  ã c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ¬   l ,C quan  ñ  ch qu¶n  a   ¬ng  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ù  ®Þ ph (      v s nghiÖp  ã  do  a   ¬ng  c thu  ®Þ ph qu¶n  lý)giao dù        to¸ncho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   1.2.3­Trêng  îp ®¬n  Þ  ÕtkiÖm       h  v ti   chikinh phÝ  êng    th xuyªn hoÆc       t¨ng thu phÇn  Ý  µ  Ö  Ý  îc®Ó   ¹ so  íi ù    îcgiao th× ®¬n  Þ  îcsö    ph v l ph ®   l   v   to¸n®   i d    v®  dông  µn  é  ån  to b ngu kinh phÝ  ÕtkiÖm  µ  è          ti   v s t¨ngthu bæ sung  ü  Òn l ng  qu ti  ¬ vµ kinh phÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ. Trêng  îp hôt thu so  íidù    îcgiao   ho   c ®¬ v   h       v   to¸n®     th× ®¬n  Þ    v ph¶i®iÒu    chØnh gi¶m   ¬ng  chit øng. §èi víinh÷ng  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao    thu vÒ  s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô,khithu vîtth×  n  Þ  îcsö  ông  µn  é  d v         ®¬ v ®   d to b sè  îtthu ®Ó       Ëp, t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt vµ    v     t¨ngthu nh     csv    khigi¶m    n  Þ  thu ®¬ v ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng.  Sau  êigian    nh  th   æn ®Þ kinh phÝ   n¨m,    n  Þ  ù    3  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu b¸o c¸o tæng  Õt  ×nh    ¬  k tr c¸c c quan  ã  Èm   quyÒn  c th   xem   Ðt  Õt  nh   x quy ®Þ giao æn   nh    ®Þ kinhphÝ    cho  êigian tiÕp theo. th       2­ Biªn chÕ   µm      l c¨n  x©y  ùng  ù  cø  d d to¸n chi quü  Òn ¬ng  µ sè       ti l l   biªn chÕ   îcc¬  ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao ®Õ n   µy    ng 31/12 n¨m  ícliÒn kÒ.   tr     Trong qu¸  ×nh  ¹t ®éng,  ñ   ëng  n   Þ   ù  tr ho   Th tr ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  îc ®  quyÕt ®Þnh  Õ   ¹ch sö  ông    ng      k ho   d lao®é nh sau: 2.1­S ¾ p   Õp  ¹ c¸n bé, c«ng    x l      i chøc,viªnchøc  Ó  nh÷ng  êi ®∙  ý     (k c¶  ng   k hîp ®ång    ng    lao ®é trong chØ      Õ)  îcgiao ®Ó   ©ng    tiªubiªnch ®     n cao  Öu  hi qu¶,  chÊt l ng ho¹t®éng  ña  n  Þ. Nh÷ng  êitrong diÖn   î     c ®¬ v   ng     gi¶m    Õ   îch­ biªnch ®   ëng  Ýnh  ch s¸ch chÕ       ®é theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h 2.2­§èi víi®¬n  Þ  ù       v s nghiÖp  ã  tù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t c thu    ® to b chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn,c¨n cø  µo      v nhu  Çu  c c«ng  Öc  µ  vi v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  t  c ®¬n  Þ, Thñ  ëng  îc ký  îp  ng    ng  v  tr ®   h ®å lao ®é theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ     ng; nh÷ng  êi® îcký  îp ®ång    ng  lao ®é   ng     h   lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   ph¶i cã      Èn, c¬  Êu    ®ñ tiªuchu   c chøc  danh  nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n   theo    quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  µ  îcxÕp  l    v v®  theo b¶ng ¬ng  µnh  l h chÝnh  ù  s nghiÖp  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 25/N§­   µy23/5/1993  ña  CP ng c ChÝnh  ñ  µ  îc hëng    Òn  î vµ  Üa  ô  ph v ®   c¸c quy l   ngh i v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt;
  7. 7 2.3­ §èi víi®¬n  Þ   ù       v s nghiÖp  ã  c thu  ù b¶o  ¶m   ét  Çn  t  ® m ph kinh  Ý   ph ho¹t®éng  êng    th xuyªn,c¨n cø  µo      v nhu  Çu  c c«ng  Öc  µ  vi v kh¶  n¨ng  µichÝnh  t  cña  n  Þ, Thñ  ëng  îc ký  îp  ng    ng  ®¬ v   tr ®   h ®å lao ®é theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     ng  ng    lao ®é nh ph¶i phï hîp  íi®Þnh     v  møc  biªn chÕ   c¬    do  quan  ã c thÈm  Òn  quy ban  µnh;nh÷ng  êi® îcký  îp ®ång  h   ng     h   kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   ph¶i cã      Èn, c¬  Êu    ®ñ tiªuchu   c chøc  danh nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n  theo    quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  µ  îcxÕp  l    v v®  theo b¶ng ¬ng  µnh  l h chÝnh  ù  s nghiÖp  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 25/N§­   µy23/5/1993  ña  CP ng c ChÝnh  ñ  µ  îc hëng    Òn  î vµ  Üa  ô  ph v ®   c¸c quy l   ngh i v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; 2.4­Thñ  ëng      tr c¸c CSVHTTCT   îcchÊ m     îp ®ång    ng  i víi ®  døt h   lao ®é ®è     nh÷ng  êido  n  Þ  ý  îp ®ång    ng. Tr×nh  ù thñ tôc chÊ m     îp  ng   ®¬ v k h   lao ®é   t      døt h ®ång    ng  lao®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ     ng.     lao®é 2.5­ Thùc  Ön  Õ     ©n  ñ, c«ng    hi ch ®é d ch   khai theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt.   3­ Quü  tiÒn l ng  vµ  thu nhËp: Quü  tiÒn l ng  vµ  thu nhËp  cña  ¬ ¬ CSVHTTCT   îcsö  ông  õhainguån: ® d t    3.1­Nguån    NSNN   Êp      ü  Òn ¬ng, tiÒn  c ®Ó chiqu ti l   c«ng,c¸c kho¶n  ô     ph cÊp theo ¬ng  ña  bé, c«ng  l c c¸n    chøc, viªnchøc     trong biªn chÕ   µ    ng     v lao ®é hîp  ng  ®èi víi®¬n   Þ   ù  ®å (    v t b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng  êng  ® m ph chi ph ho   th xuyªn) thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  25/N§­  ngµy  i CP 23/05/1993  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  Ön  µnh  Ò  ¬ng  µ  h d hi h vl v phô  Êp ¬ng. cl 3.2­C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  ¹t®éng  µichÝnh  ho   t  (nguån  sù  thu  nghiÖp  µ  v tiÕtkiÖm     Ý   êng    chi ph th xuyªn) vµ  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Öm   ô   t h th hi nhi v chuyªn   m«n,  ü  Òn ¬ng  µ  qu ti l v thu  Ëp  ña  nh c CSVHTTCT   îc x¸c  nh   ®  ®Þ theo    quy ®Þnh  ¹  Ó m   M ôc  Th«ng   è  ti§i 1  IV  ts 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002  ña  é  cB Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  10/2002/N§­  ngµy  CP 16/1/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ¬n  Þ  ©y  ùng  c thu.§ v x d quy  Õ       Òn l ng,tiÒn c«ng  µ  ch chitr¶ti  ¬     v th¶o   luËn c«ng khai,thèng  Êt trong Héi nghÞ    é, c«ng    nh      c¸n b   chøc,viªnchøc  ña     c ®¬n  Þ. v C¨n  vµo  cø  quy  Õ       Òn l ng,tiÒn c«ng  ña  n  Þ  µ  ü  Òn  ch chitr¶ti  ¬     c ®¬ v v qu ti l ng  îcx¸c®Þnh, Thñ  ëng  n  Þ  Õt  nh  ¬ ®     tr ®¬ v quy ®Þ møc      Òn l ng,tiÒn chitr¶ti  ¬     c«ng cho    é, c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc  µ    ng  îp ®ång     v lao ®é h  theo  Öu    hi qu¶ c«ng  Öc  µng  vi h th¸ngcña  õng ngêi.   t  3.3­Cuèi n¨m        c¸c CSVHTTCT     chikh«ng  Õt  Òn ¬ng  îc ® a  µo  ü  h ti l ®   v qu dù  phßng    Ëp  µ  thu nh v chuyÓn  sang n¨m sau  Õp tôcchi. ti     4­ X ©y  ùng  Õ         éibé:   d ch ®é chitiªun   ­ Trong  ¹m    ån  µichÝnh  ña  n   Þ   ph vi ngu t   c ®¬ v (bao  å m   ån  ©n   g ngu ng s¸ch nhµ  íccÊp, nguån    ù    n    thu s nghiÖp),Thñ  ëng  n  Þ    tr ®¬ v CSVHTT     ©y  CT x dùng    Èn  nh   tiªu chu ®Þ møc   µ  Õ         éi bé   Ò     v ch ®é chi tiªu n   v chi qu¶n  ý vµ  l  nghiÖp  ô  v cao  hoÆc   Êp  ¬n  th h møc    Nhµ   ícquy  nh, phïhîp víi ¹t chido  n  ®Þ          ho ®éng  Æc   ïcña  n  Þ. ® th  ®¬ v ­ Trong  Õ         éibé,CSVHTTCT   Çn  tiªnchinghiÖp  ô      ch ®é chitiªun     c u      v ®Ó ®¶m  b¶o  è îng,chÊt l ng ho¹t®éng  sl    î     chuyªn m«n         v¨n ho¸ th«ng    ña  n   tinc ®¬ vÞ;
  8. 8 ­ C¸c    Èn, chÕ     µ  nh    tiªuchu   ®é v ®Þ møc       chitiªunªu    îc th¶o  Ën  trªn®   lu c«ng  khaitrong ®¬n  Þ, chÕ         éibé  µ c¨n cø    ñ  ëng  n       v  ®é chitiªun   l     ®Ó Th tr ®¬ vÞ  iÒu  µnh  Öc  ö  ông,quyÕt    ® h vi s d   to¸nkinh phÝ  õnguån  ©n    t  ng s¸ch Nhµ   ­   n ícvµ  ån    ù    ngu thu s nghiÖp  ña  n  Þ, lµc¬  ë  c ®¬ v     s ph¸p  ý®Ó   l  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  thùc hiÖn  Óm      ki so¸tchi. 5­ C Êp      ph¸tkinhphÝ  õng©n    t  s¸ch nhµ  íc:   n C¨n  vµo  ù    ©n  cø  d to¸nng s¸ch nhµ  ícgiao,c¬    n    quan  µichÝnh  Êp  t  c kinh   phÝ  êng  th xuyªn (®èivíi n  Þ  ù ®¶m        ®¬ v t   b¶o  ét  Çn    Ý)  m ph chiph qua  Kho  ¹c b  Nhµ   íc vµo  ôc  n  M 134 "Chikh¸c"theo  õng  ¹      t lo ikho¶n ¬ng  t øng  ña  ôc  ôc cM l  ng©n  s¸ch Nhµ   íc.   n Trêng  îp  ∙  ùc  Ön  Êp  h ® th hi c ph¸ttheo    ôc  ña  ôc  ôc ng©n    c¸c m cM l  s¸ch  nhµ  íc,Thñ   ëng  n   Þ   ∙  îc giao  n  tr ®¬ v ® ®   quyÒn  ñ  ng  îc quyÒn  iÒu  ch ®é ®  ® chØnh    ôc    c¸cm chitrongtæng  è    s kinh phÝ    êng    chith xuyªn ®∙  Êp.  c   §èi víic¸c kho¶n       kinh  Ý     ph chi kh«ng  êng  th xuyªn,c¬    quan  µichÝnh  t  thùc hiÖn  Öc  Êp      vi c ph¸ttheo m ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h 6­ V Ò   Ých vµ  ö  ông  Êu    tr   s d kh hao  µis¶n  è  nh: C¸c  t  c ®Þ   CSVHTTCT   ¹t ho   ®éng  Þch  ô  d v theo yªu  Çu  µ    ¹t®éng  c v c¸c ho   s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô, d v  lao vô    ph¶ithùc hiÖn  Ých khÊu      tr   hao  µis¶n  è  nh  ùa  t  c ®Þ d theo  quy  nh  ¹ ®Þ t i Quy Õt ®Þnh  sè  166/199/Q§­ BTC  ngµy 30/12/1999 cña Bé  tr ng Bé  Tµi ë   chÝnh  Ò   v ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ýsö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  ña  µ   íc. h  hi h c Nh n   Trêng  îp ® Æc   ÖtThñ  ëng  n  Þ  ã  Ó  Õt ®Þnh  Öc    ông  h  bi   tr ®¬ v c th quy   vi ¸p d tû lÖ  Êu    kh hao  cao  ¬n  h quy  nh  ®Þ nh»m     åivèn  Þp  êinhng  thu h   k th   ph¶iphï    hîp víi êigian,kh¶      th   n¨ng  ü  Ëtcña  µis¶n  µ  k thu   t  v kh¶  n¨ng      ña  êih­ chitr¶c ng   ëng  Þch  ô. d v Toµn  é  è  Òn  Êu  b s ti kh hao TSC§   îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   Þch  ô    chi ph d v trongc¸chîp ®ång  ÷a CSVHTTCT   íi   yªu cÇu      gi   v   bªn    c¸c s¶n  ÊtdÞch  ô. xu   v 7­ C¸c CSVHTTCT   ã c nhu  Çu  c thanh  ý tµis¶n: Thµnh  Ëp  éi  ng  l      l H ®å thanh  ý tµis¶n  l    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 55/2000/Q§­ BTC   µy  ng 19/4/2000  ña c Bé   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  tr BT  v vi ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ýviÖc  ö  ýtµis¶n  l  x l    Nhµ   íc t¹    ¬  n  i c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp. Sè   Òn    ti thu  thanh  ý tµi do  l    s¶n  sau    õ chi phÝ   khi tr     thanh  ý (c©n, ®ong,  o,  m,   Ën  l    ® ®Õ v chuyÓn,   x¸c ®Þnh   c¸cth«ng  è  ü  Ët,tiÒn c«ng  µm  s k thu     l thªm  ê (nÕu  ã).. )CSVHTTCT   gi   c .  , ® îc® a  µo  ü    iÓn ho¹t®éng  ù    v qu ph¸ttr     s nghiÖp  ña  n  Þ. Trêng  îp thanh  c ®¬ v   h  lýtµis¶n  ×nh  µnh  õ nguån  èn     h th t  v vay,n Õu  a    Õt  èn    ch tr¶h v vay,®¬n  Þ  ö    vs dông  è  Òn  s ti thu  îc do  ®   thanh  ý (sau    õ chi phÝ   l  khi tr     thanh  ý)®Ó     èn  l  tr¶ v vay, tr ng  îp    Õt  èn    ê h tr¶h v vay  ×  îc ® a  µo  ü  th ®   v qu ph¸ttr Ón ho¹t®éng  ù   i     s nghiÖp  ña  n  Þ. c ®¬ v 8­  èi n¨m,  Cu   kinh phÝ     êng    chith xuyªn  õ NSNN   Êp  µ  sù  t  c v thu  nghiÖp  cña CSVHTTCT   Õu    n chikh«ng  Õt  îcchuyÓn  h ®  sang n¨m sau  Õp tôcchivµ  ti       quyÕt    µo      Õ     to¸nv niªn®é k to¸nn¨m  sau. Trªn c¬  ë  i  Õu  ÷a Kho  ¹c      s ®è chi gi   B Nhµ   íc vµ  n   Þ   n   èi ngµy  n   ®¬ v ®Õ cu   31/12, Kho  ¹c  µ   íc lµm  ñ  ôc   b Nh n   th t   chuyÓn  è  s kinh phÝ  a    Õt    ch chih sang  n¨m sau cho  CSVHTTCT   theo Th«ng   t sè 81/2002/TT­BTC   µy  ng 16/9/2002  ña  é   µi chÝnh, ®ång  êith«ng    c BT    th   b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  µi Ýnh  ng  Êp  Õt®Ó   t  ch ®å c bi   qu¶n  ý. l 
  9. 9 9­ C¸c  n  Þ    ®¬ v CSVHTTCT   ùc hiÖn  ¹ch    Õ     th   h to¸nk to¸ntheo  Th«ng   è  ts 121/2002/TT­BTC   µy  ng 31/12/2002  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     n   c BT  h  k to¸n®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã  c thu. V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õ  µy  tn c hi l     h t  ng 01/01/2003. C¸c  éi dung  n  kh¸c vÒ     qu¶n  ý tµichÝnh  ùc  Ön  l    th hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 25/2002/TT­BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  §µiTiÕng  ãiViÖt Nam,  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam,    n    §  h Vi   Th«ng  Ên    Öt t x∙Vi   Nam   ùc hiÖn  ¬  Õ   th   c ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    riªngtheo Quy Õt  nh  ña  ñ íng     ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ,kh«ng  ùc hiÖn  ph   th   theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    qu¸ tr     n cv   c¸c CSVHTTCT  ph¶n    ¸nh vÒ     é    öa  æi,bæ   LiªnB ®Ó s ®   sung  cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2