Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B LAO NG THƯƠNG NAM BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2004/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 BKH THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N HO T NG U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C D Y NGH Căn c Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám, ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c; Căn c Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09 tháng 01 năm2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B Lu t Lao ng và Lu t Giáod c v d y ngh ; B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s quy nh v u tư nư c ngoài tronglĩnh v c d y ngh như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c d y ngh , g m ào t o ngh dài h n, ào t o ngh ng n h n và b i dư ng ki n th c, k năng ngh nghi p cho ngư i h c ngh . 2. Các ho t ng sau ây không thu c ph m vi áp d ng c a Thông tư này: a. H p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c ào t o ngh không vì m c ích l i nhu n; b. Ho t ng ào t o ngh ph c v cho nhu c u n i b c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. II. QUY NNH V VI C THÀNH L P, T CH C HO T NG C A CƠ S D Y NGH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI: 1. i tư ng tham gia h p tác u tư trong lĩnh v c d y ngh : a. Cơ s d y ngh và các cơ s giáo d c khác trong h th ng giáo d c qu c dân; b. Doanh nghi p Vi t Nam g m: - Doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c; - H p tác xã ư c thành l p theo Lu t H p tác xã;
 2. - Doanh nghi p thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; - Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p; c. Nhà u tư nư c ngoài; d. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; e. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 2. Các lĩnh v c khuy n khích u tư: Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ư c khuy n khích thành l p trong các lĩnh v c, ngành, ngh òi h i công ngh vàk thu t cao như: công ngh thông tin, vi n thông, cơ khí chính xác, cơ- i n t , i n- i n t , hàng không, hoá d u, v t li u m i, công ngh sinhh c.và các ngh ph c v công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, pháttri n nông thôn, mi n núi và xu t khNu lao ng. 3. Hình th c u tư: Các i tư ng nêu t i i m 1 M c II Thông tư này ư c u tư vào lĩnh v c d y ngh theo m t trong các hình th c sau: a. Thành l p Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh theo hình th c Doanh nghi p liên doanh; b. Thành l p Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh theo hình th c Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; c. H p tác d y ngh trên cơ s H p ng h p tác kinh doanh gi a m t Bên ho c nhi u Bên là cơ s d y ngh n ư c ngoài v i m tBên ho c nhi u Bên là cơ s d y ngh trong nư c. (Sau ây g i chung là Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài) 4. Tên g i, cơ c u t ch c c a Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài: 4.1. Trư ng d y ngh : a. Trư ng d y ngh là cơ s d y ngh có i u ki n ào t o ngh dài h n (t 01 năm n 03 năm), ào t o ngh ng nh n (dư i 01 năm) và b i dư ng n âng cao trình ngh . b. Cơ c u t ch c b máy c a Trư ng d y ngh g m: - Hi u trư ng, m t s Phó Hi u trư ng, các H i ng tư v n; - Phòng ào t o, các phòng chuyên môn, nghi p v khác, các khoa, t b môn tr c thu c;
 3. - Các l p h c sinh; - Các b ph n ph c v d y ngh . 4.2. Trung tâm d y ngh : a. Trung tâm d y ngh là cơ s d y ngh có i u ki n ào t o ngh ng n h n (dư i 01 năm), b túc và b i dư ng ngh . b. Cơ c u t ch c b máy c a Trung tâm d y ngh g m: - Giám c, m t s Phó Giám c; - Các b ph n chuyên môn g m: b ph n ào t o, t ch c, hành chính, k toán, b ph n qu n lý thi t b . Các b ph n trên có th ư c t ch c thành phòng, ban, t hay do cá nhân m nhi m tuỳ thu c vào quy mô ào t o c a Trung tâm d y ngh và do Giám c Trung tâm d yngh quy t nh; - Các l p h c sinh. 4.3. Hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c Trung tâm d y ngh ch u trách nhi m qu n lý, i u hành toàn b ho t ng ào t oc a Cơ s d y ngh . 4.4. Trư ng d y ngh , Trung tâm d y ngh ư c t tên theo nguyên t c sau : -M u tên Cơ s d y ngh ph i ghi rõ "Trư ng d y ngh " ho c "Trung tâm d y ngh " và ti p ó là lĩnh v c ào t o ho c tên riêng. - Ngoài tên b ng ti ng Vi t nói trên, cơ s d y ngh còn có tên giao d ch qu c t b ng ti ng nư c ngoài thông d ng..- Trư ng h p cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam do m t cơ s giáo d c ho c ào t o ngh nư c ngoài thành l p thì có th l y tên cơ s ã có nư c ngoài t tên cho cơ s thành l p t i Vi t Nam, nhưng ph i thêm t "Vi t Nam" vào cu i tên c a cơ s . 4.5. T ch c b máy th c hi n ho t ng d y ngh theo hình th c H p ng h p tác kinh doanh ư c quy nh như sau: a. Các Bên H p doanh có th thành l p Ban i u ph i qu n lý, i u hành ho t ng d y ngh phù h p v i quy nh t i i u 8Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t làNgh nh 24/2000/N -CP). Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban i u ph i do các Bên H p doanh tho thu n. b. Trư ng h p các Bên H p doanh không thành l p Ban i u ph i thì vi c qu n lý, i u hành ho t ng ào t o ngh do m t trong các Bên c a H p doanh có tr s t i Vi t Nam m nhi m và ph i ư cghi trong H p ng. c. C p trình ào t o ngh trong H p ng h p tác kinh doanh không ư c cao hơn c p trình ào t o ngh cao nh t c a Cơs d y ngh trong H p doanh ang ào t o. Ngư i có thNm quy n c p b ng ngh , ch ng ch ngh cho ngư i h c ngh do các Bên
 4. H p doanh tho thu n trong h p ng và th c hi n theo quy nh t i i m 4 M c V Thông tư này. 5. i u ki n thành l p Cơ s d y ngh có v n u tưnư c ngoài: Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ph i có các i u ki n sau: 5.1. Có d án u tư phù h p v i quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh ã ư c c p có th Nm quy n duy t. Trong trư ng h p quyho ch m ng lư i chưa ư c b sung k p th i mà d án th c s c n thi t thì B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v iB K ho ch và utư xem xét t ng trư ng h p c th ; 5.2. Có m c tiêu, chương trình, n i dung và quy mô ào t o phù h p v i nh hư ng phát tri n giáo d c và trình ào t otương ng; 5.3. Có i ngũ cán b qu n lý, giáo viên, cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b phù h p v i m c tiêu, quy mô và trình ào t o; 5.4. Có a i m n nh trong th i gian th c hi n d án. 6. H sơ, th t c thành l p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài: 6.1. H sơ: H sơ xin c p Gi y phép u tư thành l p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ư c l p theo quy nh t i i u 107 Ngh nh 24/2000/N -CP và i u 6 Thông tư s 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Thông tư 12/2000/TT-BKH). Gi i trình kinh t - k thu t c a d án thành l p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ph i bao g m nh ng n i dung sau: a. Tên Cơ s d y ngh ; b. Nhu c u m Cơ s d y ngh và kh năng áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Cơ s ; c. M c tiêu, quy mô, chương trình và th i gian ào t o c a t ng ngh ; d. Tư cách pháp lý và kh năng tài chính c a Nhà u tư; e. D ki n v cơ c u t ch c b máy c a Cơ s d y ngh ; k ho ch phát tri n i ngũ cán b qu n lý và giáo viên; f. a i m ào t o (có văn b n ch ng minh quy n s d ng trong th i gian th c hi n d án); g. Quy nh v h c phí và các kho n óng góp; h. D ki n văn b ng ch ng ch do Cơ s c p cho ngư i h c ngh .
 5. 6.2. Th t c: Th t c thành l p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i Kho n 2 i u 107 Ngh nh 24/2000/N -CPvà i u 7 Thông tư 12/2000/TT- BKH. 7. N i dung, quy trình thNm nh và thNm quy n c p Gi y phép u tư: 7.1. N i dung, quy trình thNm nh d án u tư th c hi n theo quy nh t i các i u108, 109 Ngh nh 24/2000/N -CP và các i u9, 10, 11, 12 và 13 Thông tư 12/2000/TT-BKH. 7.2. B K ho ch và u tư ch trì thNm nh và xem xét c p Gi y phép u tư cho d án theo thNm quy n sau khi có ý ki n b ngvăn b n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, c a các B , ngành, U bannhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan. 7.3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i cho ý ki n v m c phù h p c a d án u tư v i quy ho ch; v m c tiêu, n i dung,chương trình ào t o, v i u ki n cơ s v t ch t, trang thi t b d y ngh , i ngũ cán b qu n lý và giáo viên c a Cơ s d y ngh và các v n khác quy nh t i i m b Kho n 2 i u 14 Thông tư 12/2000/TT- BKH. III. ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH : 1. Cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh : 1.1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n cho T ng c c D y ngh c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh cho Cơs d y ngh có v n u tư nư c ngoài, tr các Cơ s d y ngh quy nh t i i m 1.2 M c này (M u s 1 kèm theo Thông tư). 1.2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n cho Giám c S Lao ng Thương binh và xã h i m t s t nh, thành ph tr cthu c Trung ương c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh cho các trung tâm d y ngh và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có ch cnăng d y ngh ng n h n thu c a bàn qu n lý. 1.3. Trong th i h n không quá 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư, Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ph i ăng ký ho t ng d y ngh t i cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m1.1 và 1.2 M c này. 2. N i dung ăng ký ho t ng d y ngh : 2.1. Tên Cơ s d y ngh và ngư i i di n h p pháp c a cơ s ; 2.2. Tên các ngh ào t o, m c tiêu, quy mô và th i gian ào t o; 2.3. N i dung chương trình, giáo trình ào t o; 2.4. i tư ng ào t o và quy nh v tuy n sinh;
 6. 2.5. Quy nh v h c phí; 2.6. Văn b ng, ch ng ch do Cơ s d y ngh c p; 2.7. Danh sách cán b qu n lý ào t o ch ch t và giáo viên cơ h u. Trư ng h p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ch ào t o ngư i nư c ngoài thì ch c n ăng ký n i dung, ch ươngtrình ào t o. 3. H sơ, th t c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . 3.1. H sơ ăng ký ho t ng d y ngh g m: a. Công văn ngh c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh do ngư i i di n theo pháp lu t c a Cơ s d y ngh ký, óng d u (M u s 2 kèm theo Thông tư); b. Quy ch t ch c ho t ng c a Cơ s d y ngh ; c. B n sao có công ch ng Gi y phép u tư; d. Danh sách cán b qu n lý ào t o ch ch t, g m: Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng Trư ng d y ngh (ho c Giám c, Phó Giám c Trung tâm d y ngh ), trư ng các Phòng, Ban, Khoa (n u có), i ngũ giáo viên cơ h u kèm theo b n sao có công ch ng các văn b ng ch ng ch chuyên môn, sư ph m, h p ng lao ng c a cán b , giáo viên nói trên. e. Gi y t ch ng minh có a i m ào t o n nh; Các h sơ, tài li u nêu t i i m này ư c làm b ng ti ng Vi t ho c ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài thông d ng. i v i nh ng b n sao ph i d ch ra ti ng Vi t và có công ch ng. 3.2. Quy ch t ch c ho t ng c a Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài là văn b n quy nh c th ho t ng d y ngh ã th o thu n t i H p ng liên doanh, i u l doanh nghi p liên doanh ho c i u l doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ho c H p ng h p tác kinh doanh. Quy ch ho t ng c a Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài g m nh ng n i dung sau: - Nhi m v , quy n h n và ph m vi ho t ng c a Cơ s d y ngh . - Nghĩa v , trách nhi m và quy n h n c a giáo viên, cán b nhân viên, h c sinh trong cơ s d y ngh ; - Cơ c u, t ch c b máy qu n lý ho t ng d y ngh ; - Ch c năng, nhi m v , quy n h n, m i quan h c a Hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c Trung tâm d y ngh và H i ng qu n tr ho c Ch u tư trong công tác qu n lý ào t o;
 7. - ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng Trư ng d y ngh , Giám c, Phó Giám c Trung tâm d y ngh . 3.3. Th t c: a. H sơ ăng ký ho t ng d y ngh ư c l p thành 04 b , trong ó có ít nh t 01 b g c g i cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . b. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n ph i hoàn th ành vi c c p Gi y ch ngnh n ăng ký ho t ng d y ngh cho Cơ s d y ngh . Th i h n trên ây không k th i gian Cơ s d y ngh s a i, b sung h sơ ăng ký ho t ng d y ngh . M i yêu c u c a cơ quan có thNm quy n i v i Cơ s d y ngh v vi c s a i, b sung h sơ ăng ký ho t ng d y ngh ư c th c hi n b ng văn b n trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ.Trư ng h p t ch i c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh , cơ quan có thNm quy n ph i nêu rõ lý do và thông báo cho Cơ s d y ngh . Quáth i h n nêu trên mà không nh n ư c ý ki n t ch i c a cơ quan có thNm quy n, Cơ s d y ngh ư c quy n tuy n sinh theo h sơ ã ăng ký. 4. i u ki n c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh : 4.1. Cơ s d y ngh có cơ c u t ch c b máy qu n lý ho t ng ào t o ngh phù h p v i m c tiêu, nhi m v ào t o. 4.2. Cán b lãnh o c a cơ s d y ngh có trình và kinh nghi m trong công tác qu n lý ào t o:.a. Hi u trư ng Trư ng d yngh , Giám c Trung tâm d y ngh là ngư i có năng l c t ch c qu n lý, am hi u v công tác giáo d c và ào t o, ã tr i qua công tác qu n lý ào t o ho c tr c ti p gi ng d y ít nh t 05 năm t i các cơ s giáo d c ngh nghi p; b. Hi u trư ng Trư ng d y ngh có trình i h c m t ngành chuyên môn phù h p v i nhi m v ào t o c a Trư ng; c. Giám c Trung tâm d y ngh có b ng t t nghi p cao ng k thu t ho c nghi p v tr lên và có chuyên môn phù h p v i nhi m v ào t o c a Trung tâm. 4.3. Có i ngũ giáo viên d y ngh m b o trình , s lư ng và cơ c u: a. Giáo viên t trình chuNn theo quy nh t i i m d Kho n 1 i u 67 Lu t Giáo d c và i u 11, 20 c a Ngh nh 02/2001/N -CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B lu t Lao ng và Lu t Giáo d c (sau ây g i t t là Ngh nh 02/2001/N -CP). b. B o m các môn h c u có giáo viên chuyên ngành tương ng; c. B o m l p h c lý thuy t không quá 35 h c sinh/1 giáo viên và l p h c th c hành không quá 18 h c sinh/1 giáo viên. 4.4. Có cơ s v t ch t, k thu t và các i u ki n ph c v cho gi ng d y, h c t p và th c t p ngh (máy móc, thi t b - k thu t, gi ng ư ng, cơ s th c hành…) b o m
 8. d y ngh t trình , k năng ngh theo m c tiêu và quy mô ào t o ã ăng ký; b o m các i u ki n an toàn v sinh lao ng cho ngư i h c, g m: a. Có trư ng s n nh, m b o ph c v cho vi c ào t o trong th i gian ho t ng c a d án; b. Có các phòng h c, nhà xư ng phù h p v i quy mô và các ngh ào t o ã ăng ký; c. Có văn phòng c a Ban giám hi u, phòng giáo viên, thư vi n, phòng c, khu văn hoá, th thao b o m yêu c u ào t o; d. Công ngh , thi t b , máy móc, phương ti n c a Cơ s d y ngh ph i là s n phNm m i và tiên ti n; 4.5. Có n i dung, ch ương trình và giáo trình ào t o phù h p v i m c tiêu d y ngh và không trái v i quy nh c a Lu t Giáo d c và các quy nh khác có liên quan. 5. i u ch nh Gi y phép u tư và Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh : 5.1. i u ch nh Gi y phép u tư: Trong quá trình ho t ng, Cơ s d y ngh có th ngh i u ch nh Gi y phép u tư. Vi c i u ch nh Gi y phép u tư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 111, Ngh nh 24/2000/N -CP. 5.2. S a i, b sung Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh : - N u vi c i u ch nh Gi y phép u tư liên quan t i các n i dung c a Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh thì sau khi ư c i u ch nh Gi y phép u tư, Cơ s d y ngh ph i làm th t c i u ch nh Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . - Cơ s d y ngh i u ch nh, b sung, thay i ngh ào t o ph i có i u ki n cơ s v t ch t, giáo viên, chương trình,giáo trình phù h p v i các ngh xin b sung, thay i và ph i ăng ký b sung, thay i v i cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh (M u s 3 kèm theo Thông tư)..- Sau th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ngh i u ch nh Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh c a Cơ s d y ngh , cơ quan có thNm quy n xem xét c p Gi y ch ng nh n ăng ký i u ch nh ho t ng d y ngh (M u s 4 kèm theo Thông tư). 6. C p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh : 6.1. Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ph i xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh trong các trư ng h p sau: a. T ch c l i theo quy nh t i i u 31 Ngh nh 24/2000/N -CP và Kho n 6 i u 1 Ngh nh 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm2003 c a Chính ph v vi c s a
 9. i, b sung m t s i u c a Ngh nh 24/2000/N -CP (sau ây g i t t là Ngh nh 27/2003/N -CP); b. Sau th i gian b t m th i ình ch do b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . 6.2. H sơ xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh g m: a. Công văn ngh c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh , trong ó nêu rõ lý do xin c p l i (M u s 5 kèm theo Thông tư); b. Trư ng h p xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh do b ình ch ho t ng ph i có báo cáo gi i trình vi c kh c ph c nguyên nhân d n n b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . H sơ xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh ư c l p thành 04 b , trong ó có ít nh t 01 b g c, g i Cơ quancó thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . Th i h n xem xét vi c c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh th c hi ntheo quy nh t i i m 5.2 M c III Thông tư này. IV. H p ng h c ngh . Cơ s d y ngh ph i ký và th c hi n h p ng h c ngh theo quy nh t i các i u 28, 29, 30, 31 và 32 Ngh nh 02/2001/N -CP(M u s 6 kèm theo Thông tư). V. ăng ký văn b ng, ch ng ch ngh : 1. Căn c trình ào t o, Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ăng ký v i T ng c c D y ngh b ng t t nghi p ào t o ngh , ch ng ch ngh c a Cơ s mình. B ng t t nghi p ào t o ngh , Ch ng ch ngh do Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài c p, sau khi ã ăng ký v i cơ quan có thNm quy n có giá tr pháp lý trên toàn lãnh th Vi t Nam. 2. Ngôn ng ghi t i B ng t t nghi p ào t o ngh , Ch ng ch ngh ư c quy nh như sau: a. Trư ng h p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài s d ng nguyên m u b ng ngh , ch ng ch ngh ã s d ng nư c ngoài thì m u ăng ký ph i d ch ra ti ng Vi t kèm theo b n sao có công ch ng. b. Trư ng h p m u b ng ngh , ch ng ch ngh ch ăng ký s d ng t i Vi t Nam thì b ng ngh , ch ng ch ngh ph i ghi b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài thông d ng. 3. Trư ng h p Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài s d ng b ng ngh , ch ng ch ngh Vi t Nam do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành thì ph i th c hi n theo các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Hi u trư ng Trư ng d y ngh c p B ng t t nghi p ào t o ngh , Ch ng ch ngh .
 10. Giám c Trung tâm d y ngh c p Ch ng ch ngh . B ng ngh , Ch ng ch ngh ph i óng d u c a Cơ s d y ngh . 5. H c sinh ư c c p B ng ngh , Ch ng ch ngh ch m nh t 20 ngày sau khi t t nghi p khoá h c. VI. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m: 1. Thanh tra, ki m tra: 1.1. Ki m tra toàn di n nh kỳ ho c t xu t th c hi n theo quy nh t i các Kho n 1, 3 và 4 i u 60 Thông tư 12/2000/TT -BKH. 1.2. Thanh tra, ki m tra chuyên ngành - nh kỳ: - T ng c c D y ngh , S Lao ng Thương binh và xã h i a ph ương th c hi n vi c thanh tra, ki m tra chuyên ngành v d y ngh nh m ánh giá tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t liên quan n lĩnh v c qu n lý theo thNm quy n. - K ho ch và n i dung thanh tra, ki m tra chuyên ngành docơ quan qu n lý chuyên ngành l p và thông báo cho B K ho ch và u tư( i v i các t thanh tra, ki m tra do T ng c c D y ngh t ch c) ho c U ban nhân dân c p t nh ( i v i các t thanh tra, ki m tra do các S Lao ng Thương binh và xã h i a ph ương t ch c) ít nh t 15 ngày trư c khi ti n hành thanh tra, ki m tra. - Cơ quan ch trì thanh tra, ki m tra chuyên ngành thông báo k ho ch cho Cơ s d y ngh ít nh t 07 ngày làm vi c trư c khi ti nhành thanh tra, ki m tra. - Trong quá trình thanh tra, ki m tra chuyên ngành, oàn Thanh tra ho c oàn ki m tra có quy n yêu c u Cơ s d y ngh cung c p tài li u c n thi t cho vi c thanh tra, ki m tra; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. - Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t khi k t thúc thanh tra, ki m tra, cơ quan ch trì thanh tra, ki m tra thông báo k t lu n n B K ho ch và u tư và các cơ quan có liên quan ph i h p qu n lý. 1.3. Thanh tra, ki m tra chuyên ngành - t xu t: Khi Cơ s d y ngh có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c khi có v vi c phát sinh, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, T ng c c D yngh , S Lao ng Thương binh và xã h i ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B K ho ch và u tư và U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành thanh tra, ki m tra t xu t và th ng nh t bi n pháp x lý. Vi c thanh tra, ki m tra t xu t th c hi n theo các th t c do pháp lu t quy nh. 2. Ph i h p gi i quy t các v n phát sinh: 2.1. B K ho ch và u tư làm u m i gi i quy tcác v n vư ng m c phát sinh tron g quá trình tri n khai d án c a cácCơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài.
 11. 2.2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch ng t ch c làm vi c v i các cơ quan liên quan ph i h p gi i quy t các v n phát sinh v d y ngh và thông báo cho B K ho ch và u tư. 3. X lý vi ph m: 3.1. Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài, cácBên h p doanh vi ph m các quy nh c a Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh , các quy nh c a pháp lu t v giáo d c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan c a pháp lu tVi t Nam ho c không m b o các i u ki n theo quy nh t i i m 4,M c III, Thông tư này thì tuỳ theo m c vi ph m b x lý theo các hìnhth c sau ây: a. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n theo quy nh c a pháplu t Vi t Nam; b. T m th i ình ch m t s ho t ng liên quan; c. T m th i ình ch ho t ng và thu h i Gi y ch ngnh n ăng ký ho t ng d y ngh ; d. Thu h i Gi y phép u tư. 3.2. Khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t v d yngh c a Cơ s d y ngh , T ng c c D y ngh ch trì ph i h p v i các cơquan liên quan ti n hành thanh tra, ki m tra, k t lu n. Căn c vào ki n ngh c a oàn thanh tra ho c oàn ki m tra và ý ki n các cơ quan, ơn v liênquan, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 3.3. M t s quy nh v x lý vi c ình ch ho t ng: a. Trong Quy t nh t m th i ình ch ho t ng c a Cơ s d y ngh ph i nêu rõ nguyên nhân ình ch , th i gian ình ch ;nh ng v n ph i kh c ph c; bi n pháp b o v quy n l i c a giáo viên, cán b qu n lý và h c sinh h c ngh , cách th c cho phép ho t ng l i. b. Sau khi h t th i h n ình ch ho t ng, kh c ph c các sai ph m, cơ s d y ngh g i h sơ báo cáo cơ quan ra quy t nh ìnhch ngh xem xét cho phép ho t ng l i. c. Quy t nh t m th i ình ch ho t ng, quy t nh cho phép ho t ng l i ư c thông báo cho Cơ s d y ngh , B K ho ch và u tư, các B , ngành, U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ph i h p qu n lý. d. Vi c ch m d t ho t ng c a Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ư c th c hi n sau khi b o m gi i quy t ch ,chính sách i v i cán b , nhân viên, trách nhi m v t ch t ho c quy n l i ti p t c h c ngh c a h c viên. Trình t ch m d t ho t ng, than h lý,gi i th th c hi n theo quy nh t i i u 37 Ngh nh 24/2000/N - CP.
 12. e. i v i khoá h c cu i cùng trư c khi Gi y phép utư h t h n, Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ph i b trí chươngtrình h c ngh k t thúc trư c khi Gi y phép u tư h t hi u l c b o m quy n l i c a h c sinh. VII. T ch c th c hi n: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài ãho t ng trư c khi Thông tư này có hi u l c ph i ti n hành ăng ký chương trình ào t o và văn b ng ch ng ch ngh v i cơ quan có thNm quy n. Vi c ăng ký ph i hoàn thành trong vòng 06 tháng k t ngày Thông tưnày có hi u l c. 3. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và u tư k p th i nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ B LAO NG – THƯƠNG BINH TH TRƯ NG VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Phan Quang Trung Nguy n Lương Trào M US 01: Tên cơ quan c p gi y ch ng C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Nh n ăng ký ho t ng c l p - T do - H nh phúc D y ngh ------- S ……/GCN-… ……, ngày… tháng… năm 200 … GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH - Căn c Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 6 tháng 3 năm2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v ckhám, ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c; Ngh nh02/2001/N -CP ngày 9 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hànhB lu t Lao ng và Lu t Giáo d c; - Căn c Thông tư Liên t ch s ……/2004/TTLT-L TBXH-BKHc a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và u tư hư ngd n ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c d y ngh ;
 13. - Xét ngh c a …… (tên Cơ s d yngh có v n u tư nư c ngoài) v vi c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh t i công văn s …… ngày … tháng…năm…… và h sơ ăng ký ho t ng d y ngh g i kèm, T ng c c trư ng T ng c c d y ngh , B Lao ng -Thương binh và Xã h i (ho c S L -TB-XH) c p Gi y ch ng nh n ho t ng d yngh cho: Cơ s d y ngh :…… (ghi tên y vàtên giao d ch c a Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài theo quy nht i Thông tư Liên t ch s ……/2004/TTLT-L TBXH- BKH). Gi y ph ép u tư s ……/GP do ………c p ngày …/…/200… Các n i dung ã ăng ký: 1. Ngư i i di n c a Cơ s d y ngh (Hi utrư ng/Giám c trung tâm) - H và tên: - Ch c danh ăng ký: - Ngày tháng năm sinh: - Qu c t ch: - S CMT (s h chi u): 2. a i m tr s chính t t i:………,Chi nhánh t t i……… (n u có) 3. Các ngh ào t o: 4. M c tiêu, chương trình ào t o: 5. Quy mô ào t o: - Dài h n: - Ng n h n: 6. i tư ng và a bàn tuy n sinh: 7. M u văn b ng, ch ng ch (mô t nh ng c i mchính c a văn b ng ch ng ch ã ăng ký). 8. Các quy nh khác (n u có): T ng c c trư ng t ng c c d y ngh (ho c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương )
 14. (ký tên, óng d u) M US 02: Tên cơ s d y ngh C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Có v n u tư nư c ngoài c l p - T do - H nh phúc S ……/… ……, ngày… tháng… năm 200 … ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH Kính g i: - T ng c c D y ngh , B Lao ng - Thương binh và Xã h i (ho c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) - Căn c Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 6 tháng 3 năm2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v ckhám, ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c; Ngh nh02/2001/N -CP ngày 9 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hànhB lu t Lao ng và Lu t Giáo d c; - Căn c Thông tư Liên t ch s ……/2004/TTLT-L TBXH-BKHc a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và u tư hư ngd n ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c d y ngh ; Cơ s d y ngh …… (ghi y tên Cơs d y ngh có v n u tư nư c ngoài) ăng ký ho t ng d y ngh v icác n i dung sau: 1. Tên cơ s d y ngh :…… Gi y ph ép u tư s …… do ………c p ngày … tháng … năm 200… 2. Ngư i i di n c a Cơ s d y ngh : - H và tên: - Ch c danh: - Ngày, tháng , năm sinh: - Qu c t ch: - S CMT (s h chi u): 3. a i m tr s chính t t i:………, Chi nhánh t t i……… 4. Các ngh ào t o:
 15. 5. M c tiêu, chương trình ào t o: 6. Quy mô ào t o: - Dài h n: - Ng n h n: 7. i tư ng và a bàn tuy n sinh: 8. M u văn b ng, ch ng ch (mô t nh ng c i mchính c a văn b ng ch ng ch và g i kèm theo 1 b n m u ). 9. Danh m c h sơ g i kèm: ngh Quý cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh cho Cơ s d y ngh … (ghi rõ tên Cơ s ). i di n Cơ s d y ngh (ký tên, óng d u) M US 03: Tên Cơ s d y ngh C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l p - T do - H nh phúc S ……/CV… ……, ngày… tháng… năm 200 … ĂNG KÝ I U CH NH HO T NG D Y NGH Kính g i: - T ng c c d y ngh , B Lao ng - Thương binh và Xã h i (ho c S Lao ng -Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 1. Tên cơ s d y ngh :…… Gi y phép u tư s …… do ………c p ngày … tháng … năm 200… 2. Ngư i i di n c a Cơ s d y ngh (Hi utrư ng/Giám c): (Thi t k tương t như M u 02) - H và tên: - Ch c danh: - Ngày tháng năm sinh: - Qu c t ch: - S CMT (s h chi u):
 16. 3. a i m tr s chính t t i:………,Chi nhánh t t i……… 4. Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh s ……do…… (ghi tên cơ quan) c p ngày… tháng… năm200… 5. Các n gh ào t o ã ăng ký: 6. Các ngh ào t o ăng ký b sung, thay i: 7. Lý do b sung, thay i; 8. M c tiêu, chương trình ào t o các ngh m i b sung: 9. Quy mô ào t o: - Dài h n: - Ng n h n: 10. i tư ng và a bàn tuy n sinh: 11. N i dung i u ch nh, s a i, b sung khác (n ucó): 12. Danh m c h sơ g i kèm: ngh Quý cơ quan xem xét i u ch nh ho t ng d yngh cho Cơ s . i di n Cơ s d y ngh (ký tên, óng d u) M US 04: Tên cơ quan c p gi y C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch ng nh n ăng i u ch nh c l p - T do - H nh phúc Ho t ng D y ngh --------- S ……/GCN C… ……, ngày… tháng… năm 200 … GI Y CH NG NH N I U CH NH HO T NG D Y NGH - Căn c Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 6 tháng 3 năm2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v ckhám, ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c; Ngh nh 02/2001/N -CP ngày 9 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hànhB lu t Lao ng và Lu t Giáo d c; - Căn c Thông tư Liên t ch s ……/2004/TTLT-L TBXH-BKH c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và u tư hư ngd n ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c d y ngh ;
 17. - Xét ngh c a …… (tên Cơ s d yngh có v n u tư nư c ngoài) v vi c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh t i công văn s …… ngày … tháng…năm…… và h sơ ăng ký ho t ng d y ngh g i kèm, (Tên Cơ quan c p Gi y ch ng nh n i u ch nh ho t ng d y ngh ) c p Gi y ch ng nh n i u ch nh ho t ng d y ngh cho: Cơ s d y ngh :…… (ghi tên y vàtên giao d ch c a Cơ s d y ngh có v n u tư nư c ngoài theo quy nht i Thông tư Liên t ch s ……/2004/TTLT-L TBXH- BKH). Thành l p và ho t ng theo Gi y phép u tư s ……/GPdo ……… c p ngày …/…/200… và Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh s …… do…… c pngày …/…/200… Các n i dung ã ăng ký i u ch nh như sau: 1. Ngư i i di n c a Cơ s d y ngh (Hi u trư ng/Giám c trung tâm) (Thi t k tương t M u 02) - H và tên: - Ch c danh ăng ký: - Ngày tháng năm sinh: - Qu c t ch: - S CMT (s h chi u): 2. a i m tr s chính t t i:………, Chi nhánh t t i……… (n u có) 3. Các ngh ào t o ã i u ch nh : 4. M c tiêu, chương trình ào t o: 5. Quy mô ào t o: - Dài h n: - Ng n h n: 6. i tư ng và a bàn tuy n sinh: 7. M t s quy nh khác (n u có): T ng c c trư ng t ng c c d y ngh (ho c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph
 18. tr c thu c Trung ương ) (ký tên, óng d u) M US 05: Tên Cơ s d y ngh C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l p - T do - H nh phúc S ……/CV ------------ ……, ngày… tháng… năm 200 … ƠN NGHN C P L I GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ HO T NG D Y NGH Kính g i: - T ng c c d y ngh , B Lao ng - Thương binh và Xã h i (ho c S Lao ng -Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 1. Tên cơ s d y ngh :…… Gi y phép u tư s …… do ………c p ngày … tháng … năm 200… 2. Ngư i i di n c a Cơ s d y ngh (Hi u trư ng/Giám c): (Thi t k tương t M u 02) - H và tên: - Ch c danh: - Ngày tháng năm sinh: - Qu c t ch: - S CMT (s h chi u): 3. a i m tr s chính t t i:……… 4. Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh s ……do…… (ghi tên cơ quan) c p ngày… tháng… năm200… v i các n i dung sau: - Các ngh ào t o: - M c tiêu, chương trình ào t o: - Quy mô ào t o: + Dài h n:
 19. + Ng n h n: - i tư ng và a bàn tuy n sinh: 5. Lý do xin c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh : 6. Danh m c các tài li u kèm theo: ngh Quý cơ quan xét c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh cho Cơ s . i di n Cơ s d y ngh (ký tên, óng d u) M U 06: C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l p – T do – H nh phúc ………, ngày… tháng…năm 200 … H p ng h c ngh Căn c Thông tư Liên t ch s ……/2004/TTLT-BL TBXH-BKH ngày… tháng … năm 2004 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng ào t o nư c ngoài trong lĩnh v c d y ngh ; - Căn c nhu c u h c ngh và kh năng d y ngh , Chúng tôi g m: Bên A: Cơ s d y ngh …… (tên trư ng, trung tâm)……… Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh s ……do…… c p ngày… tháng … năm 200… Do ông (bà):................................................................ ......................................................... Ch c a ch , i n tho i:.............................................................................................................. làm i di n Bên B: ngư i h c ngh (**):................................................................................................
 20. H và tên:........................................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:................................................................ ................................ ..... Quê quán:............................................................................................................................ H khN u thư ng trú t i:........................................................................................................ S CM Tho thu n cam k t h p ng v i các i u kho n sau: i u 1. 1. Bên A nh n d y (b túc, b i dư ng ngh ) cho bên B các ngh sau: 2. Th i gian ào t o (có th tính theo s gi , ngày, tu n hay tháng do 2 bên tho thu n): - Lý thuy t: - Th c hành: 3. Trình ngư i h c ngh t ư c sau khi t t nghi p (nêu tóm t t m c tiêu ào t o): 4. H c sinh ư c th c t p trên máy (thi t b ): 5. a i m h c và th c hành: 6. Kh năng s p x p vi c làm sau khi t t nghi p (n u có) i u 2: 1. Bên B có trách nhi m h c t p, rèn luy n và th c hi n y các quy nh iv i m t h c sinh h c ngh theo quy nh c a pháplu t Vi t Nam v d y ngh . 2. H c phí và các kho n óng góp: i u 3. Vi c x lý các thay i (n u có) và trách nhi m b i thư ng thi t h i v t ch t (do hai bên tho thu n nhưng không trái v i cácquy nh t i i u 32 Ngh nh 02/2001/N - CP): i u 4.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản