Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
277
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. T h«ng t liªn tÞch cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 20/2004/TTLT-BL§TBXH-BKH ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m, ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ; Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. Th«ng t nµy híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ, gåm ®µo t¹o nghÒ dµi h¹n, ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n vµ båi dìng kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cho ngêi häc nghÒ. 2. C¸c ho¹t ®éng sau ®©y kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña Th«ng t nµy: a. Hîp t¸c víi níc ngoµi trong lÜnh vùc ®µo t¹o nghÒ kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn; b. Ho¹t ®éng ®µo t¹o nghÒ phôc vô cho nhu cÇu néi bé cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. II. quy ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp, tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi 1. §èi tîng tham gia hîp t¸c ®Çu t trong lÜnh vùc d¹y nghÒ: a. C¬ së d¹y nghÒ vµ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; b. Doanh nghiÖp ViÖt Nam gåm: - Doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n- íc; - Hîp t¸c x· ®îc thµnh lËp theo LuËt Hîp t¸c x·; - Doanh nghiÖp thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; - Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp;
 2. 2 c. Nhµ ®Çu t níc ngoµi; d. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi; e. Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi. 2. C¸c lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t: C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc khuyÕn khÝch thµnh lËp trong c¸c lÜnh vùc ngµnh, nghÒ ®ßi hái c«ng nghÖ vµ kü thuËt cao nh : c«ng nghÖ th«ng tin, viÔn th«ng, c¬ khÝ chÝnh x¸c, c¬ - ®iÖn tö, ®iÖn - ®iÖn tö, hµng kh«ng, ho¸ dÇu, vËt liÖu míi, c«ng nghÖ sinh häc vµ c¸c nghÒ phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói vµ xuÊt khÈu lao ®éng. 3. H×nh thøc ®Çu t: C¸c ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 1 Môc II Th«ng t nµy ®îc ®Çu t vµo lÜnh vùc d¹y nghÒ theo mét trong c¸c h×nh thøc sau: a. Thµnh lËp Trêng d¹y nghÒ, Trung t©m d¹y nghÒ theo h×nh thøc Doanh nghiÖp liªn doanh; b. Thµnh lËp Trêng d¹y nghÒ, Trung t©m d¹y nghÒ theo h×nh thøc Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi; c. Hîp t¸c d¹y nghÒ trªn c¬ së Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh gi÷a mét Bªn hoÆc nhiÒu Bªn lµ c¬ së d¹y nghÒ níc ngoµi víi mét Bªn hoÆc nhiÒu Bªn lµ c¬ së d¹y nghÒ trong níc. (Sau ®©y gäi chung lµ C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi) 4. Tªn gäi, c¬ cÊu tæ chøc cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi: 4.1. Trêng d¹y nghÒ: a. Trêng d¹y nghÒ lµ c¬ së d¹y nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®µo t¹o nghÒ dµi h¹n (tõ 01 n¨m ®Õn 03 n¨m), ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n (d íi 01 n¨m) vµ båi d- ìng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ. b. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Trêng d¹y nghÒ gåm: - HiÖu trëng, mét sè Phã hiÖu trëng, c¸c Héi ®ång t vÊn; - Phßng §µo t¹o, c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô kh¸c, c¸c khoa, tæ bé m«n trùc thuéc; - C¸c líp häc sinh; - C¸c bé phËn phôc vô d¹y nghÒ. 4.2. Trung t©m d¹y nghÒ: a. Trung t©m d¹y nghÒ lµ c¬ së d¹y nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n (díi 01 n¨m), bæ tóc vµ båi dìng nghÒ. b. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Trung t©m d¹y nghÒ gåm: - Gi¸m ®èc, mét sè Phã Gi¸m ®èc; - C¸c bé phËn chuyªn m«n gåm: bé phËn ®µo t¹o, tæ chøc, hµnh chÝnh, kÕ to¸n, bé phËn qu¶n lý thiÕt bÞ. C¸c bé phËn trªn cã thÓ ® îc tæ chøc thµnh phßng, ban, tæ hay do c¸ nh©n ®¶m nhiÖm tuú thuéc vµo quy m« ®µo t¹o cña Trung t©m d¹y nghÒ vµ do Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ quyÕt ®Þnh;
 3. 3 - C¸c lîp häc sinh. 4.3. HiÖu trëng Trêng d¹y nghÒ, Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng ®µo t¹o cña C¬ së d¹y nghÒ. 4.4. Trêng d¹y nghÒ, Trung t©m d¹y nghÒ ®îc ®Æt tªn theo nguyªn t¾c sau: - Më ®Çu tªn C¬ së d¹y nghÒ ph¶i ghi râ “Trêng d¹y nghÒ” hoÆc “Trung t©m d¹y nghÒ” vµ tiÕp ®ã lµ lÜnh vùc ®µo t¹o hoÆc tªn riªng. - Ngoµi tªn b»ng TiÕng ViÖt nãi trªn, c¬ së d¹y nghÒ cßn cã tªn giao dÞch quèc tÕ b»ng tiÕng níc ngoµi th«ng dông. - Trêng hîp c¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam do mét c¬ së gi¸o dôc hoÆc ®µo t¹o nghÒ níc ngoµi thµnh lËp th× cã thÓ lÊy tªn c¬ së ®· cã ë níc ngoµi ®Ó ®Æt tªn cho c¬ së thµnh lËp t¹i ViÖt Nam, nh ng ph¶i thªm tõ “ViÖt Nam ” vµo cuèi tªn cña c¬ së. 4.5. Tæ chøc bé m¸y ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng d¹y nghÒ theo h×nh thøc Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc quy ®Þnh nh sau: a. C¸c Bªn Hîp doanh cã thÓ thµnh lËp Ban ®iÒu phèi ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ phï hîp víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP). Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban ®iÒu phèi do c¸c Bªn Hîp doanh tho¶ thuËn. b. Trêng hîp c¸c Bªn Hîp doanh kh«ng thµnh lËp Ban ®iÒu phèi th× viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®µo t¹o nghÒ do mét trong c¸c Bªn cña Hîp doanh cã trô së t¹i ViÖt Nam ®¶m nhiÖm vµ ph¶i ®îc ghi trong Hîp ®ång. c. CÊp tr×nh ®é ®µo t¹o nghÒ trong Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh kh«ng ®îc cao h¬n cÊp tr×nh ®é ®µo t¹o nghÒ cao nhÊt cña C¬ së d¹y nghÒ trong Hîp doanh ®ang ®µo t¹o. Ngêi cã thÈm quyÒn cÊp b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ cho ngêi häc nghÒ do c¸c Bªn Hîp doanh tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 Môc V Th«ng t nµy. 5. §iÒu kiÖn thµnh lËp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi: C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 5.1. Cã dù ¸n ®Çu t phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng líi c¬ së d¹y nghÒ ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. Trong trêng hîp quy ho¹ch m¹ng líi cha ®îc bæ sung kÞp thêi mµ dù ¸n thùc sù cÇn thiÕt th× Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt tõng trêng hîp cô thÓ; 5.2. Cã môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung vµ quy m« ®µo t¹o phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o t¬ng øng; 5.3. Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, trang thiÕt bÞ phï hîp víi môc tiªu, quy m« vµ tr×nh ®é ®µo t¹o; 5.4. Cã ®Þa ®iÓm æn ®Þnh trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. 6. Hå s¬, thñ tôc thµnh lËp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi: 6.1. Hå s¬:
 4. 4 Hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t thµnh lËp C¬ së d¹y nhgÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 107 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP vµ §iÒu 6 Th«ng t sè 12/2000/TT-BKH ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t sè 12/2000/TT-BKH). Gi¶i tr×nh kinh tÕ - kü thuËt cña dù ¸n thµnh lËp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung sau: a. Tªn C¬ së d¹y nghÒ; b. Nhu cÇu më C¬ së d¹y nghÒ vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¬ së; c. Môc tiªu, quy m«, ch¬ng tr×nh vµ thêi gian ®µo t¹o cña tõng nghÒ; d. T c¸ch ph¸p lý vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Nhµ ®Çu t; e. Dù kiÕn vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C¬ së d¹y nghÒ; kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn; f. §Þa ®iÓm ®µo t¹o (cã v¨n b¶n chøng minh quyÒn sö dông trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n); g. Quy ®Þnh vÒ häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp ; h. Dù kiÕn v¨n b»ng, chøng chØ do C¬ së cÊp cho ngêi häc nghÒ. 6.2. Thñ tôc thµnh lËp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 107 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP vµ §iÒu 7 Th«ng t sè 12/2000/TT-BKH. 7. Néi dung, quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ thÈm quyÒn cÊp GiÊy phÐp ®Çu t: 7.1. Néi dung, quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 108, 109 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP vµ c¸c §iÒu 9, 10, 11, 12 vµ 13 Th«ng t sè 12/2000/TT-BKH. 7.2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× thÈm ®Þnh vµ xem xÐt cÊp GiÊy phÐp ®Çu t cho dù ¸n theo thÈm quyÒn sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, cña c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã liªn quan. 7.3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cho ý kiÕn vÒ møc ®é phï hîp cña dù ¸n ®Çu t víi quy ho¹ch; vÒ môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y nghÒ, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn cña C¬ së d¹y nghÒ vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b Kho¶n 2 §iÒu 14 Th«ng t sè 12/2000/TT-BKH. III. §¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ 1. C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ: 1.1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi uû quyÒn cho Tæng côc D¹y nghÒ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho C¬ së d¹y nghÒ
 5. 5 cã vèn ®Çu t níc ngoµi, trõ c¸c C¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2 Môc nµy (MÉu sè 1 kÌm theo Th«ng t nµy). 1.2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi uû quyÒn cho Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi mét sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho c¸c trung t©m d¹y nghÒ vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã chøc n¨ng d¹y nghÒ ng¾n h¹n thuéc ®Þa bµn qu¶n lý. 1.3. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ® îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 vµ 1.2 Môc nµy. 2. Néi dung ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ: 2.1. Tªn C¬ së d¹y nghÒ vµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ së; 2.2. Tªn c¸c nghÒ ®µo t¹o, môc tiªu, quy m« vµ thêi gian ®µo t¹o; 2.3. Néi dung ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®µo t¹o; 2.4. §èi tîng ®µo t¹o vµ quy ®Þnh vÒ tuyÓn sinh; 2.5. Quy ®Þnh vÒ häc phÝ; 2.6. V¨n b»ng, chøng chØ do C¬ së d¹y nghÒ cÊp; 2.7. Danh s¸ch c¸n bé qu¶n lý ®µo t¹o chñ chèt vµ gi¸o viªn c¬ h÷u. Trêng hîp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi chØ ®µo t¹o ngêi níc ngoµi th× chØ cÇn ®¨ng ký néi dung, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o. 3. Hå s¬, thñ tôc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. 3.1. Hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ gåm: a. C«ng v¨n ®Ò nghÞ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ do ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C¬ së d¹y nghÒ ký, ®ãng dÊu (MÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t); b. Quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña C¬ së d¹y nghÒ; c. B¶n sao cã c«ng chøng GiÊy phÐp ®Çu t; d. Danh s¸ch c¸n bé qu¶n lý ®µo t¹o chñ chèt, gåm: HiÖu trëng, Phã HiÖu trëng Trêng d¹y nghÒ (hoÆc Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ), trëng c¸c Phßng, Ban, Khoa (nÕu cã), ®éi ngò gi¸o viªn c¬ h÷u kÌm theo b¶n sao cã c«ng chøng c¸c v¨n b»ng chøng chØ chuyªn m«n, s ph¹m, hîp ®ång lao ®éng cña c¸n bé, gi¸o viªn nãi trªn. e. GiÊy tê chøng minh cã ®Þa ®iÓm ®µo t¹o æn ®Þnh; C¸c hå s¬, tµi liÖu nªu t¹i §iÓm nµy ® îc lµm b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng ViÖt vµ tiÕng níc ngoµi th«ng dông. §èi víi nh÷ng b¶n sao ph¶i dÞch ra tiÕng ViÖt vµ cã c«ng chøng. 3.2. Quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi lµ v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ ho¹t ®éng d¹y nghÒ ®· tho¶ thuËn t¹i Hîp ®ång liªn doanh, §iÒu lÖ doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc §iÒu lÖ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. Quy
 6. 6 chÕ ho¹t ®éng cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi gåm nh÷ng néi dung sau: - NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña C¬ së d¹y nghÒ. - NghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña gi¸o viªn, c¸n bé nh©n viªn, häc sinh trong c¬ së d¹y nghÒ; - C¬ cÊu, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y nghÒ; - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, mèi quan hÖ cña HiÖu tr ëng Trêng d¹y nghÒ, Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ vµ Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Chñ ®Çu t trong c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o; - ThÈm quyÒn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm HiÖu trëng, Phã HiÖu trëng Tr- êng d¹y nghÒ, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ. 3.3. Thñ tôc: a. Hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ ®îc lËp thµnh 04 bé, trong ®ã cã Ýt nhÊt 01 bé gèc göi cho c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. b. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i hoµn thµnh viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho C¬ së d¹y nghÒ. Thêi h¹n trªn ®©y kh«ng kÓ thêi gian C¬ së d¹y nghÒ söa ®æi, bæ sung hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. Mäi yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi víi C¬ së d¹y nghÒ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ ® îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬. Tr êng hîp tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ, c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i nªu râ lý do vµ th«ng b¸o cho C¬ së d¹y nghÒ. Qu¸ thêi h¹n nªu trªn mµ kh«ng nhËn ®îc ý kiÕn tõ chèi cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, C¬ së d¹y nghÒ ® îc quyÒn tuyÓn sinh theo hå s¬ ®· ®¨ng ký. 4. §iÒu kiÖn cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ: 4.1. C¬ së d¹y nghÒ cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng ®µo t¹o nghÒ phï hîp víi môc tiªu, nhiÖm vô ®µo t¹o. 4.2. C¸n bé l·nh ®¹o cña c¬ së d¹y nghÒ cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o: a. HiÖu trëng Trêng d¹y nghÒ, Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ lµ ngêi cã n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, am hiÓu vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®· tr¶i qua c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o hoÆc trùc tiÕp gi¶ng d¹y Ýt nhÊt 05 n¨m t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; b. HiÖu trëng Trêng d¹y nghÒ cã tr×nh ®é ®¹i häc mét ngµnh chuyªn m«n phï hîp víi nhiÖm vô ®µo t¹o cña Trêng; c. Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng kü thuËt hoÆc nghiÖp vô trë lªn vµ cã chuyªn m«n phï hîp víi nhiÖm vô ®µo t¹o cña Trung t©m. 4.3. Cã ®éi ngò gi¸o viªn d¹y nghÒ ®¶m b¶o tr×nh ®é, sè lîng vµ c¬ cÊu: a. Gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é chuÈn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d Kho¶n 1 §iÒu 67 LuËt Gi¸o dôc vµ §iÒu 11, 20 cña NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 09
 7. 7 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP). b. B¶o ®¶m c¸c m«n häc ®Òu cã gi¸o viªn chuyªn ngµnh t¬ng øng; c. B¶o ®¶m líp häc lý thuyÕt kh«ng qu¸ 35 häc sinh/1 gi¸o viªn vµ líp häc thùc hµnh kh«ng qu¸ 18 häc sinh/1 gi¸o viªn. 4.4. Cã c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho gi¶ng d¹y, häc tËp vµ thùc tËp nghÒ (m¸y mãc, thiÕt bÞ - kü thuËt, gi¶ng ® êng, c¬ së thùc hµnh…) b¶o ®¶m d¹y nghÒ ®¹t tr×nh ®é, kü n¨ng nghÒ theo môc tiªu vµ quy m« ®µo t¹o ®· ®¨ng ký; b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn an toµn vÖ sinh lao ®éng cho ngêi häc, gåm; a. Cã trêng së æn ®Þnh, b¶o ®¶m phôc vô cho viÖc ®µo t¹o trong thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n; b. Cã ®ñ c¸c phßng häc, nhµ x ëng phï hîp víi quy m« vµ c¸c nghÒ ®µo t¹o ®· ®¨ng ký; c. Cã v¨n phßng cña Ban Gi¸m hiÖu, phßng gi¸o viªn, th viÖn, phßng ®äc, khu v¨n ho¸, thÓ thao b¶o ®¶m yªu cÇu ®µo t¹o; d. C«ng nghÖ, thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn cña C¬ së d¹y nghÒ ph¶i lµ s¶n phÈm míi vµ tiªn tiÕn. 4.5. Cã néi dung, ch¬ng tr×nh vµ gi¸o tr×nh ®µo t¹o phï hîp víi môc tiªu d¹y nghÒ vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña LuËt Gi¸o dôc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. 5. §iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t vµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ: 5.1. §iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, C¬ së d¹y nghÒ cã thÓ ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t. ViÖc ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 111 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP. 5.2. Söa ®æi, bæ sung GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ: - NÕu viÖc ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t liªn quan tíi c¸c néi dung cña GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ th× sau khi ®îc ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t, C¬ së d¹y nghÒ ph¶i lµm thñ tôc ®iÒu chØnh GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. - C¬ së d¹y nghÒ ®iÒu chØnh, bæ sung, thay ®æi nghÒ ®µo t¹o ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, gi¸o viªn, ch ¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh phï hîp víi c¸c nghÒ xin bæ sung, thay ®æi vµ ph¶i ®¨ng ký bæ sung, thay ®æi víi c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ (MÉu sè 3 kÌm theo Th«ng t). - Sau thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ cña C¬ së d¹y nghÒ, c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ (MÉu sè 4 kÌm theo Th«ng t). 6. CÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ:
 8. 8 6.1. C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i xin cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ trong c¸c trêng hîp sau: a. Tæ chøc l¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP vµ Kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§-CP); b. Sau thêi gian bÞ t¹m thêi ®×nh chØ do bÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. 6.2. Hå s¬ xin cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ gåm: a. C«ng v¨n ®Ò nghÞ cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ, trong ®ã nªu râ lý do xin cÊp l¹i (MÉu sè 5 kÌm theo Th«ng t); b. Trêng hîp xin cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ do bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng ph¶i cã b¸o c¸o gi¶i tr×nh viÖc kh¾c phôc nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. Hå s¬ xin cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ ®îc lËp thµnh 04 bé, trong ®ã cã Ýt nhÊt 01 bé gèc, göi C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ. Thêi h¹n xem xÐt viÖc cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2 Môc III Th«ng t nµy. IV. Hîp ®ång häc nghÒ C¬ së d¹y nghÒ ph¶i ký vµ thùc hiÖn hîp ®ång häc nghÒ theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 28, 29, 30, 31 vµ 32 NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP (MÉu sè 6 kÌm theo Th«ng t). V. §¨ng ký v¨n b»ng, chøng chØ nghÒ 1. C¨n cø tr×nh ®é ®µo t¹o, C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®¨ng ký víi Tæng côc D¹y nghÒ b»ng tèt nghiÖp ®µo t¹o nghÒ, chøng chØ nghÒ cña C¬ së m×nh. B»ng tèt nghiÖp ®µo t¹o nghÒ, Chøng chØ nghÒ do C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi cÊp, sau khi ®· ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn cã gi¸ trÞ ph¸p lý trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam. 2. Ng«n ng÷ ghi t¹i B»ng tèt nghiÖp ®µo t¹o nghÒ, Chøng chØ nghÒ ® îc quy ®Þnh nh sau: a. Trêng hîp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi sö dông nguyªn mÉu b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ ®· sö dông ë níc ngoµi th× mÉu ®¨ng ký ph¶i dÞch ra tiÕng ViÖt kÌm theo b¶n sao cã c«ng chøng.
 9. 9 b. Trêng hîp mÉu b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ chØ ®¨ng ký sö dông t¹i ViÖt Nam th× b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ ph¶i ghi b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng níc ngoµi th«ng dông. 3. Trêng hîp C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi sö dông b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ ViÖt Nam do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh th× ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh liªn quan cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 4. HiÖu trëng Trêng d¹y nghÒ cÊp B»ng tèt nghiÖp ®µo t¹o nghÒ, Chøng chØ nghÒ. Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ cÊp Chøng chØ nghÒ. B»ng nghÒ, Chøng chØ nghÒ ph¶i ®ãng dÊu cña C¬ së d¹y nghÒ. 5. Häc sinh ®îc cÊp B»ng nghÒ, Chøng chØ nghÒ chËm nhÊt 20 ngµy sau khi tèt nghiÖp kho¸ häc. VI. Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m 1. Thanh tra, kiÓm tra: 1.1. KiÓm tra toµn diÖn ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n 1, 3 vµ 4 §iÒu 60 Th«ng t sè 12/2000/TT-BKH. 1.2. Thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh - ®Þnh kú: - Tæng côc D¹y nghÒ, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng thùc hiÖn viÖc thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh vÒ d¹y nghÒ nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn lÜnh vùc qu¶n lý theo thÈm quyÒn. - KÕ ho¹ch vµ néi dung thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh do c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh lËp vµ th«ng b¸o cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra do Tæng côc D¹y nghÒ tæ chøc) hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh (®èi víi c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra do c¸c Së Lao ®éng - Th ¬ng Binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng tæ chøc) Ýt nhÊt 15 ngµy tríc khi tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra. - C¬ quan chñ tr× thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh th«ng b¸o kÕ ho¹ch cho C¬ së d¹y nghÒ Ýt nhÊt 07 ngµy lµm viÖc tríc khi tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra. - Trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh, §oµn Thanh tra hoÆc §oµn kiÓm tra cã quyÒn yªu cÇu C¬ së d¹y nghÒ cung cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc thanh tra, kiÓm tra; xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi kÕt thóc thanh tra, kiÓm tra, c¬ quan chñ tr× thanh tra, kiÓm tra th«ng b¸o kÕt luËn ®Õn Bé KÕ ho¹ch - §Çu t vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó phèi hîp qu¶n lý. 1.3. Thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh - ®ét xuÊt: Khi c¬ së d¹y nghÒ cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc khi cã vô viÖc ph¸t sinh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Tæng côc D¹y nghÒ, Së Lao
 10. 10 ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra ®ét xuÊt vµ thèng nhÊt biÖn ph¸p xö lý. ViÖc thanh tra, kiÓm tra ®ét xuÊt thùc hiÖn theo c¸c thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh. 2. Phèi hîp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh: 2.1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµm ®Çu mèi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n cña c¸c C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 2.2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ ®éng tæ chøc lµm viÖc víi c¸c c¬ quan liªn quan ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh vÒ d¹y nghÒ vµ th«ng b¸o cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 3. Xö lý vi ph¹m: 3.1. C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký híng dÉn d¹y nghÒ, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc kh«ng ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 Môc III Th«ng t nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m bÞ xö lý theo c¸c h×nh thøc sau ®©y: a. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; b. T¹m thêi ®×nh chØ mét sè ho¹t ®éng liªn quan; c. T¹m thêi ®×nh chØ ho¹t ®éng vµ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ; d. Thu håi GiÊy phÐp ®Çu t. 3.2. Khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt vÒ d¹y nghÒ cña C¬ së d¹y nghÒ, Tæng côc D¹y nghÒ chñ tr× phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra, kÕt luËn. C¨n cø vµo kiÕn nghÞ cña §oµn thanh tra hoÆc §oµn kiÓm tra vµ ý kiÕn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan, c¬ quan Nhµ n- íc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.3. Mét sè quy ®Þnh vÒ xö lý viÖc ®×nh chØ ho¹t ®éng: a. Trong QuyÕt ®Þnh t¹m thêi ®×nh chØ ho¹t ®éng cña C¬ së d¹y nghÒ ph¶i nªu râ nguyªn nh©n ®×nh chØ, thêi gian ®×nh chØ; nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i kh¾c phôc; biÖn ph¸p b¶o vÖ quyÒn lîi cña gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý vµ häc sinh häc nghÒ, c¸ch thøc cho phÐp ho¹t ®éng l¹i. b. Sau khi hÕt thêi h¹n ®×nh chØ ho¹t ®éng, kh¾c phôc c¸c sai ph¹m, c¬ së d¹y nghÒ göi hå s¬ b¸o c¸o c¬ quan ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®Ò nghÞ xem xÐt cho phÐp ho¹t ®éng l¹i. c. QuyÕt ®Þnh t¹m thêi ®×nh chØ ho¹t ®éng, quyÕt ®Þnh cho phÐp ho¹t ®éng l¹i ®îc th«ng b¸o cho C¬ së d¹y nghÒ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã liªn quan ®Ó phèi hîp qu¶n lý. d. ViÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thùc hiÖn sau khi b¶o ®¶m gi¶i quyÕt chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt hoÆc quyÒn lîi tiÕp tôc häc nghÒ cña häc
 11. 11 viªn. Tr×nh tù chÊm døt ho¹t ®éng, thanh lý, gi¶i thÓ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP. e. §èi víi kho¸ häc cuèi cïng tríc khi GiÊy phÐp ®Çu t hÕt h¹n, C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i bè trÝ ch¬ng tr×nh häc nghÒ kÕt thóc tríc khi GiÊy phÐp ®Çu t hÕt hiÖu lùc ®Ó b¶o ®¶m quyÒn lîi cña häc sinh. VII. tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· ho¹t ®éng tríc khi Th«ng t nµy cã hiÖu lùc ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ v¨n b»ng chøng chØ nghÒ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn. ViÖc ®¨ng ký ph¶i hoµn thµnh trong vßng 06 th¸ng kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh v íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó kÞp thêi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 12. 12 MÉu 01: Tªn c¬ quan cÊp giÊy chøng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc nghÒ ......, ngµy.... th¸ng.... n¨m 200.... Sè /GCN GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m, ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc; NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé LuËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc; - C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè....../2004/TTLT-L§TBXH- BKH cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ; - XÐt ®Ò nghÞ cña...... (tªn C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi) vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ t¹i C«ng v¨n sè.... ngµy.... th¸ng.... n¨m..... vµ hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ göi kÌm. Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (hoÆc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) cÊp GiÊy chøng nhËn ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho: C¬ së d¹y nghÒ:...... (ghi tªn ®Çy ®ñ vµ tªn giao dÞch cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè...../2004/TTLT-BL§TBXH-BKH). GiÊy phÐp ®Çu t sè......../GP do................... cÊp ngµy...../...../200.... C¸c néi dung ®· ®¨ng ký: 1. Ngêi ®¹i diÖn cña C¬ së d¹y nghÒ (HiÖu trëng/Gi¸m ®èc trung t©m) - Hä vµ tªn: - Chøc danh ®¨ng ký: - Ngµy th¸ng n¨m sinh: - Quèc tÞch: - Sè CMT (sè hé chiÕu): 2. §Þa ®iÓm trô së chÝnh ®Æt t¹i:.................., Chi nh¸nh ®Æt t¹i.............. (nÕu cã) 3. C¸c nghÒ ®µo t¹o: 4. Môc tiªu, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: 5. Quy m« ®µo t¹o: - Dµi h¹n: - Ng¾n h¹n: 6. §èi tîng vµ ®Þa bµn tuyÓn sinh:
 13. 13 7. MÉu v¨n b»ng, chøng chØ (m« t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña v¨n b»ng chøng chØ ®· ®¨ng ký). 8. C¸c quy ®Þnh kh¸c (nÕu cã): tæng côc trëng tæng côc d¹y nghÒ (hoÆc Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 14. 14 MÉu 02: Tªn c¬ së d¹y nghÒ cã vèn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®Çu t níc ngoµi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè /...... ......, ngµy.... th¸ng.... n¨m 200.... ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ KÝnh göi: Tæng côc D¹y nghÒ, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (hoÆc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m, ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc; NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé LuËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc; - C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè......./2004/TTLT-BL§TBXH-BKH cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ; C¬ së d¹y nghÒ..... (ghi ®Çy ®ñ tªn gäi cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi) ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ víi c¸c néi dung sau: 1. Tªn C¬ së d¹y nghÒ:................. GiÊy phÐp ®Çu t sè..... do............. cÊp ngµy...... th¸ng..... n¨m 200.... 2. Ngêi ®¹i diÖn cña c¬ së d¹y nghÒ: - Hä vµ tªn:................................ - Chøc danh:.............. - Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: - Quèc tÞch: - Sè CMT (sè hé chiÕu): 3. §Þa ®iÓm trô së chÝnh ®Æt t¹i:..................., Chi nh¸nh ®Æt t¹i: ................... 4. C¸c nghÒ ®µo t¹o: 5. Môc tiªu, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: 6. Quy m« ®µo t¹o: - Dµi h¹n: - Ng¾n h¹n:
 15. 15 7. §èi tîng vµ ®Þa bµn tuyÓn sinh: 8. MÉu v¨n b»ng, chøng chØ (m« t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña v¨n b»ng chøng chØ vµ göi kÌm theo 1 b¶n mÉu). 9. Danh môc hå s¬ göi kÌm: §Ò nghÞ Quý c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho C¬ së d¹y nghÒ... (ghi râ tªn C¬ së). §¹i diÖn c¬ së d¹y nghÒ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 MÉu 03: Tªn c¬ së d¹y nghÒ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè /CV ......, ngµy.... th¸ng.... n¨m 200.... ®¨ng ký ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ KÝnh göi: Tæng côc D¹y nghÒ, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (hoÆc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) 1. Tªn C¬ së d¹y nghÒ:............................. GiÊy phÐp ®Çu t sè........... do...............cÊp ngµy...... th¸ng...... n¨m 200... 2. Ngêi ®¹i diÖn cña C¬ së d¹y nghÒ (HiÖu trëng/Gi¸m ®èc): (ThiÕt kÕ t¬ng tù nh MÉu 02). - Hä vµ tªn: - Chøc danh: - Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: - Quèc tÞch: - Sè CMT (sè hé chiÕu): 3. §Þa ®iÓm trô së chÝnh ®Æt t¹i:...................................., Chi nh¸nh ®Æt t¹i: 4. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ sè..... do........ (ghi tªn c¬ quan) cÊp ngµy........ th¸ng....... n¨m 200.... 5. C¸c nghÒ ®µo t¹o ®· ®¨ng ký: 6. C¸c nghÒ ®µo t¹o ®¨ng ký bæ sung, thay ®æi: 7. Lý do bæ sung, thay ®æi; 8. Môc tiªu, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸c nghÒ míi bæ sung: 9. Quy m« ®µo t¹o: - Dµi h¹n: - Ng¾n h¹n: 10. §èi tîng vµ ®Þa bµn tuyÓn sinh: 11. Néi dung ®iÒu chØnh, söa ®æi, bæ sung kh¸c (nÕu cã): 12. Danh môc hå s¬ göi kÌm:
 17. 17 §Ò nghÞ Quý c¬ quan xem xÐt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho C¬ së. §¹i diÖn c¬ së d¹y nghÒ (Ký tªn, ®ãng dÊu) MÉu 04: Tªn c¬ quan cÊp giÊy chøng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam nhËn ®iÒu chØnh ho¹t ®éng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc d¹y nghÒ ......, ngµy.... th¸ng.... n¨m 200.... Sè /GCN§C GiÊy chøng nhËn ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§-CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m, ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc; NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc; - C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè......./2004/TTLT-BL§TBXH-BKH cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ; XÐt ®Ò nghÞ cña......... (tªn C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi) vÒ viÖc ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ t¹i C«ng v¨n sè....... ngµy..... th¸ng...... n¨m.... vµ hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ göi kÌm, (Tªn C¬ quan cÊp GiÊy Chøng nhËn ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ) cÊp GiÊy chøng nhËn ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho: C¬ së d¹y nghÒ:..... (ghi tªn ®Çy ®ñ vµ tªn giao dÞch cña C¬ së d¹y nghÒ cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè ........./2004/TTLT-L§TBXH-BKH) Thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo GiÊy phÐp ®Çu t sè....../GP do.............. cÊp ngµy..... /....../200.... vµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ sè.......... do............. cÊp ngµy....../ ....../200.... C¸c néi dung ®¨ng ký ®iÒu chØnh nh sau: 1. Ngêi ®¹i diÖn cña C¬ së d¹y nghÒ (HiÖu trëng/Gi¸m ®èc Trung t©m) (ThiÕt kÕ t¬ng tù MÉu 02). - Hä vµ tªn: - Chøc danh ®¨ng ký: - Ngµy th¸ng n¨m sinh: - Quèc tÞch: - Sè CMT (sè hé chiÕu):
 18. 18 2. §Þa ®iÓm trô së chÝnh ®Æt t¹i:........, Chi nh¸nh ®Æt t¹i...... (nÕu cã) 3. C¸c nghÒ ®µo t¹o ®· ®iÒu chØnh: 4. Môc tiªu, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: 5. Quy m« ®µo t¹o: - Dµi h¹n: - Ng¾n h¹n: 6. §èi tîng vµ ®Þa bµn tuyÓn sinh: 7. Mét sè quy ®Þnh kh¸c (nÕu cã): tæng côc trëng tæng côc d¹y nghÒ (hoÆc Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 19. 19 MÉu 05: Tªn c¬ së d¹y nghÒ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè /CV ......, ngµy.... th¸ng.... n¨m 200.... §¬n ®Ò nghÞ cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ KÝnh göi: Tæng côc D¹y nghÒ, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (hoÆc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) 1. Tªn C¬ së d¹y nghÒ:................... GiÊy phÐp ®Çu t sè........ do...........cÊp ngµy..... th¸ng..... n¨m 200... 2. Ngêi ®¹i diÖn cña C¬ së d¹y nghÒ (HiÖu trëng/Gi¸m ®èc) (ThiÕt kÕ t¬ng tù nh MÉu sè 02). - Hä vµ tªn: - Chøc danh: - Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: - Quèc tÞch: - Sè CMT (sè hé chiÕu): 3. §Þa ®iÓm trô së chÝnh ®Æt t¹i: 4. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ sè.... do...... (tªn c¬ quan cÊp) cÊp ngµy th¸ng n¨m 200.... víi c¸c néi dung sau: - C¸c nghÒ ®µo t¹o - Môc tiªu, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o: - Quy m« ®µo t¹o: - Dµi h¹n: - Ng¾n h¹n: - §èi tîng vµ ®Þa bµn tuyÓn sinh: 5. Lý do xin cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ: 6. Danh môc c¸c tµi liÖu kÌm theo: §Ò nghÞ Quý c¬ quan xÐt cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ cho C¬ së.
 20. 20 §¹i diÖn c¬ së d¹y nghÒ (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản