Thông tư liên tịch 20/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
81
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 20/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 20/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a liªn é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g    B ® binh v µ  X∙ h éi ­ T µi ch Ý n h s è  20/LB­T T  n g µ y 2 th¸ng  n¨ m  1993 h í ng d É n 6  th ù c hi Ö n  q u ¶ n  lý ti Ò n l n g  ti Ò n thë n g ¬ trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh  ¹m  êivÒ   Õ     Òn l ng  íitrong c¸c doanh  t th   ch ®é ti  ¬ m      nghiÖp.LiªnBé         Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi­ Tµi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  v X∙        h d th   qu¶n  ýtiÒn ­ l  l ¬ng,tiÒn th ng      ë trong c¸cdoanh     nghiÖp    nh sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1. M äi    s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v ph¶icã  nh    ®Þ møc    ng  µ  n    Òn  lao ®é v ®¬ gi¸ti l ng. ¬ Nh÷ng  s¶n  È m   äng yÕu, s¶n  È m   Æc   ï, ph tr     ph ® th   s¶n  È m   Nhµ   íc ph do  n  ®Þnh    gi¸trong c¸c doanh     nghiÖp  µ   íc ®¬n    Òn ¬ng  Nh n   gi¸ti l theo quy  nh   ®Þ cña  µ   íc. Nh n C¸c s¶n  È m   ph cßn  ¹ ®¬n    Òn ¬ng  doanh  li  gi¸ti l do  nghiÖp  Õt  nh   quy ®Þ nhng  ph¶itheo híng dÉn  èng  Êt vµ  ¨ng  ý  íi ¬        th nh   ® k v   quan  µ   íc. c Nh n §¬n    Òn l ng  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  nh  gi¸ti  ¬ ®     trªnc s ®Þ møc    ng  lao ®é theo  íng h  dÉn  ¹  ti Th«ng   è  t s 26/L§­ ngµy  TT  30/1/1982  ña  é   c B Lao  ng  µ    ®é v c¸c th«ng  sè  Òn ¬ng  ti l quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  c Ch phñ. TiÒn ¬ng  ña    l c Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c, K Õ     ëng  ®è   to¸ntr kh«ng  Ýnh  µo  t v ®¬n    Òn l ng. gi¸ti  ¬ Khi cã  ù    s thay  æi  Ò   nh  ® v ®Þ møc     ng  µ  Òn ¬ng  ×  n    lao ®é v ti l th ®¬ gi¸ tiÒn l ng  îcx¸c®Þnh  ¹ .  ¬ ®     li 2.Quü   Òn l ng  ùc hiÖn  å m:   ti  ¬ th   g ­Quü   Òn l ng  Ýnh    ti  ¬ t theo ®¬n    µ  Õt    gi¸v k qu¶ s¶n  Êt,kinh doanh; xu     ­Quü   Òn l ng  ña    ti  ¬ c Gi¸m  c,Phã  ®è   gi¸m  c,K Õ     ëng. ®è   to¸ntr Riªng ®èi víic¸c doanh         nghiÖp    nh  n    Òn l ng    n  Þ  x¸c ®Þ ®¬ gi¸ti  ¬ trªn®¬ v s¶n  È m   ph cßn  ã  ü  Òn ¬ng    c qu ti l bæ sung  cho  êigian  th   kh«ng tham      gia s¶n xuÊttheo chÕ     ña  µ   íc.     ®é c Nh n Tæng  ü  Òn l ng  ãitrªnlµchiphÝ  îp lÖ  qu ti  ¬ n         h   trong gi¸thµnh     s¶n  È m   ph vµ  Ý u  ph l th«ng      ®Ó tr¶c«ng    ng, ®ång  êilµm    x¸c ®Þnh  îtøc  lao ®é   th   c¨n cø    l  i chÞu  Õ  ña  thu c doanh  nghiÖp. 3. Nhµ   íckh«ng  ç  î ©n    n  h tr  ng s¸ch cho      c¸c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  Õ   th   ch ®é   Òn ¬ng  íi.ViÖc   ¬ng  ti l m  tr¶ l ph¶i theo  Õt    k qu¶  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µ  v doanh  nghiÖp  b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  i víiNhµ   íckh«ng  îcthÊp  ® th   ngh v ®è     n  ®  h¬n  møc  quy  nh  Ön  µnh  Ó  thuÕ  îtøc); ép  ®Þ hi h (k c¶  l i  n b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 2. 2 4. Nhµ   íc thùc hiÖn    n    qu¶n  ýquü  Òn ¬ng  ¾n   íikÕt  l  ti l g v  qu¶ s¶n  Êt, xu   kinhdoanh      nh sau: ­ §èi víidoanh       nghiÖp  ã  itrªnc¬  ë  ü  Òn ¬ng  c l∙    s qu ti l , theo  n    îc ®¬ gi¸®   duyÖt,doanh    nghiÖp  ù  Ýnh  î nhuËn  ùc  Ön  µ  ã  Ó  a  Çn  ü  dt l i th hi v c th ® ph qu tiÒn  ëng  îc trÝch tõ lî nhuËn    ¹ vµo  n    éibé   ¬ng  th ®      i ®Ó l   i ®¬ gi¸n   tr¶l cho  êi ng   lao ®éng      ®Ó khuyÕn  Ých  kh s¶n  Êt,kinh doanh  ng  xu     nh kh«ng  îcvîtqu¸ 1,5 ®       lÇn  víi n    Òn l ng  îcduyÖt vµ  Õt to¸nvíi µ   íc. so   ®¬ gi¸ti  ¬ ®     quy       Nh n ­  èi víidoanh  §   nghiÖp kh«ng  ç,th×  l  doanh nghiÖp chØ    ¬ng ¬ng  tr¶ l t øng  íimøc     ùc hiÖn  Ö m   ô  v  ®é th   nhi v s¶n  Êt,kinh doanh, tiÒn  ëng  Õu  xu       th (n cã)chØ  îctÝnh    ®  sau    µn  µnh  Üa  ô  i víi µ   íc. khiho th ngh v ®è     Nh n ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  Þ   ç (trõtr ng  îp  Nhµ   íc ®Þnh     × b l    ê h do  n  gi¸)th   doanh  nghiÖp  chØ    ¬ng  ¬ng  tr¶ l t øng  íimøc     ùc  Ön  Ö m   ô    v  ®é th hi nhi v s¶n xuÊt,kinh doanh  µ      v ph¶icã  Ön    bi ph¸p  è  ¾ng  cg b¶o  ¶m     Ëp  ña  êi ® thu nh c ng   lao®éng    kh«ng  Êp  ¬n  th h møc ¬ng  èi Óu do  µ   ícquy  nh. l t  thi   Nh n   ®Þ 5. §èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  Nhµ   íc cÊp  èn, doanh         tr x d do  n  v  nghiÖp  ph¶iso¸txÐt tiÕtkiÖm    Ý    ã  ån  ùc hiÖn  Òn l ng  íi,Nhµ   íc      chiph ®Ó c ngu th   ti  ¬ m   n  kh«ng    bæ sung  thªm    Ý ¬ng  µo  chiph l v tæng  møc  èn  u    ©y  ùng  víi v ®Ç t x d so    ®¬n    ù    ∙  îcduyÖt. gi¸d to¸n® ®   6.Quü   Òn l ng  ña    ti  ¬ c doanh  nghiÖp  µ   íc® îch×nh  µnh  õlînhuËn  Nh n     th t   i cßn  ¹ sau    ∙  µn  µnh  Üa  ô  ép  ©n  l i khi® ho th ngh v n ng s¸ch vµ  Ých lËp    ü    tr   c¸c qu theo quy  nh  ña  µ   íc,tèi®a   ®Þ c Nh n     kh«ng    qu¸ 50%   ü  Òn ¬ng  ùc hiÖn  qu ti l th   cña doanh nghiÖp. 7. Doanh    nghiÖp ph¶i®¨ng  ý  íic¬    k v   quan Lao  ng, Tµi chÝnh  µ  ¬  ®é     (v c quan  Õ) c¸cnéidung  thu       sau: ­  ¬n    Òn ¬ng  § gi¸ti l (theo  É u   è  vµ  m s 1)  thuyÕt minh  ¬ng    ph ph¸p  Ýnh  t to¸ncô  Ó;   th ­ Tæng   è  s lao  ng  ang  ö  ông, trong    è  ∙  ý  îp  ng    ®é ® sd   ®ã s ® k h ®å lao ®éng; ­ Quü   Òn l ng  ùc hiÖn,quü  Òn th ng  µ    Ëp    ã  Ýnh  Êt   ti  ¬ th     ti   ë v thu nh kh¸ c t ch   l ng (theom É u   è  î    s 2). II. h ¬ n g  p h¸p x¸c ® Þ n h  ® ¬ n  gi¸ Ò n l¬ n g  P  ti 1. §¬n    Òn ¬ng  Ýnh    n  Þ    gi¸ti l t trªn®¬ v s¶n  È m   ph (hoÆc s¶n  È m     ph quy ® æi) §¬n    Òn ¬ng  Ýnh    n  Þ  gi¸ti l t trªn®¬ v s¶n  È m   îc x¸c ®Þnh  ph ®   b»ng tæng  c¸cth«ng  è      díi y:   s a,b,c    ®© a.TiÒn ¬ng    l theo ®¬n  Þ    v s¶n  È m       ph ë c¸cnguyªn c«ng,c«ng  o¹n      ® trong  quy  ×nh c«ng  Ö   tr   ngh s¶n  Êt s¶n  È m     ©n  xu   ph (c¸nh hay  ®éi)bao  å m     tæ    g c¸c tham  è: s +  Ö   è  µ  H s v møc ¬ng  l theo cÊp  Ëc    b c«ng  Öc. vi +  Þnh  § møc    ng  ®Þnh  lao®é ( møc  s¶n îng,®Þnh  l  møc  êigian); th  
 3. 3 +  Ö   è  µ  H s v møc  ô  Êp ¬ng    ¹  ph c l c¸c lo i theo  quy  nh  ña  µ   íc(nÕu  ®Þ c Nh n   cã)  å m:  ô   Êp  g ph c khu  ùc; phô   Êp ®éc  ¹i,nguy  Ó m;  ô   Êp  v  c h  hi ph c tr¸ch   nhiÖ m;  ô  Êp  µm  ªm;  ô  Êp  hót;phô  Êp  t    µ  ô  Êp u  ph c l ® ph c thu    c ®¾ ®á v ph c l ®éng. b. TiÒn ¬ng      l tr¶theo  êigian cho  th     c«ng  ©n  Ýnh  µ  ô  î   ÷ng  nh ch v ph tr  nh ë kh©u  cßn  ¹ trong d©y  li     chuyÒn c«ng nghÖ  s¶n  È m   ng  ph nh kh«ng  ã  iÒu  c® kiÖn   ¬ng  tr¶l theo s¶n  È m,  îcph©n    ph ®  bæ cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m,  ph bao  å m   g c¸ctham  è:   s +  Ö   è  µ  H s v møc ¬ng  l theo cÊp  Ëc    b c«ng  Öc  îcx¸c®Þnh    çi kh©u  vi ®     ëm   c«ng  Öc; vi +  Þnh  § møc  êigian ë  çi kh©u  th    m   c«ng  Öc; vi +  Ö   è  µ  H s v møc  ô  Êp ¬ng    ¹ nh  iÓ m   (nÕu  ã). ph c l c¸clo i ®   a  c c.TiÒn ¬ng  ña      l c viªnchøc  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,thõa  µnh,phôc  ô, v  h   v  tiÒn ¬ng  l chøc  ô  µ  ô  Êp  v v ph c chøc  ô  ña    ng  v c lao ®é qu¶n  ý® îc ph©n    l    bæ cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m,  ph bao  å m     g c¸ctham  è: s +  Ö   è  µ  H s v møc ¬ng  ×nh  ©n  ña    l b qu c viªnchøc  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  v thõa hµnh,phôc  ô,tiÒn l ng      v   ¬ chøc  ô; v +  Þnh  § møc    ng  ña    lao ®é c viªnchøc  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,thõa  µnh  v  h phôc  ô; v +  Ö   è  µ  H s v møc  ô  Êp ¬ng    ¹    iÓ m     Ó   phô  Êp  ph c l c¸c lo i ® nh a, k c¶  c chøc  vô  Õu  ã). (n c 2.§¬n    Òn l ng  îctÝnh      gi¸ti  ¬ ®   trªntæng  doanh    õ(­  thu tr   )tæng    Ý: chiph §¬n    Òn l ng  îcx¸c®Þnh  gi¸ti  ¬ ®     theo c«ng    thøc sau:     V  Õ   ¹ch k ho Kt1  (1) = Tæng doanh thu ­ Tæng    Ý  Õ   ¹ch chiph k ho K Õ   ¹ch ho (kh«ng  ã  Òn l ng) c ti  ¬ Trong  : ®ã Kt1:lµ®¬n    Òn l ng    gi¸ti  ¬ +  kÕ   ¹ch:Lµ  ü  Òn l ng  Õ   ¹ch  Ýnh  V  ho   qu ti  ¬ k ho t theo  Õ     ña  ch ®é c doanh  nghiÖp  (kh«ng bao  å m   Òn l ng  ña  g ti  ¬ c Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c  µ  Õ     ­ ®è v K to¸ntr ëng) ® îctÝnh     b»ng tæng  è    ng  nh    îp lýnh©n  íi   Òn l ng  s lao ®é ®Þ biªnh     v   ti  ¬ (x) b×nh  ©n  qu theo  Õ   ,  Ó   h Ö   è  µ  ch ®é k c¶  s v møc  ô  Êp ¬ng    ¹    iÓ m   ph c l c¸clo i ® nh a  Õu  ã). (n c + Tæng  doanh  thu  Õ   ¹ch: Lµ   k ho   tæng  doanh thu  Õ   ¹ch  k ho bao  å m   g toµn  é  è  Òn thu ® îcvÒ     ô s¶n  È m   µng    b s ti       tiªuth   ph h ho¸,kinh doanh,dÞch  ô      v chÝnh  µ  ô  v ph theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n + Tæng    Ý  Õ   ¹ch:Lµ  chiph k ho   tæng    Ý  Õ   ¹ch bao  å m   µn  é  chiph k ho   g to b c¸c kho¶n    Ý   îp  Ö; hîp  ý trong    µnh    chi ph h l   l  gi¸th s¶n  È m   µ  Ý  u  ph v ph l th«ng  (ch cã  Òn ¬ng)  µ  a  ti l v c¸c kho¶n  ph¶i nép  ©n     ng s¸ch theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc(trõthuÕ  îtøc). c Nh n     l i 3.§¬n    Òn l ng  Ýnh    înhuËn:   gi¸ti  ¬ t trªnl   i
 4. 4 §¬n    Òn l ng  îcx¸c®Þnh  gi¸ti  ¬ ®     theo c«ng    thøc sau:     V  Õ   ¹ch k ho Kt1 =      P  Õ   ¹ch k ho Trong  : ®ã Kt1;V  Õ   ¹ch:Nh     Ých      k ho   gi¶ith ë c«ng  thøc (1).   +    Õ   ¹ch: Lµ   î nhuËn  Õ   ¹ch  P k ho   li   k ho x¸c  nh   ®Þ theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc. c Nh n 4.§¬n    Òn l ng  Ýnh      gi¸ti  ¬ t trªndoanh  thu: Ph¬ng ph¸p nµy chØ  ¸p dông ®èi víi  doanh nghiÖp s¶n xuÊt,  kinh  doanh kh«ng    nh  µ  æn ®Þ v kh«ng  Ó  Ýnh  îc ®¬n     Òn ¬ng  th t ®  gi¸ti l theo  ét  m trongba  ¬ng    ph ph¸p nh    trªn. §¬n    Òn l ng  îcx¸c®Þnh  gi¸ti  ¬ ®     theo c«ng    thøc sau:     V  Õ   ¹ch k ho Kt1 =   Tæng  doanh    Õ   ¹ch thu k ho Trong  : ®ã Kt1;V   Õ   ¹ch;Tæng     k ho   doanh  kÕ   ¹ch      Ých    thu  ho nh gi¶ith ë c«ng thøc  (1). III.X¸c ® Þ n h  q u ü  ti Ò n l¬ n g  th ù c hi Ö n   v µ  q u ü  ti Ò n thë n g 1.X¸c  nh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn:   ®Þ qu ti  ¬ th   Quü   Òn l ng  ùc hiÖn  ti  ¬ th   bao  å m     b) g (a +  a.Quü   Òn l ng  ña    ti  ¬ c Gi¸m  c,Phã  ®è   gi¸m  c  µ  Õ     ëng. ®è v K to¸ntr b)  ü   Òn ¬ng  ùc  Ön    nh  Qu ti l th hi x¸c ®Þ theo  n    Òn ¬ng  Ýnh    ®¬ gi¸ti l (t nh quy  nh    Çn    µ  Õt  ®Þ ë ph II) k qu¶  v s¶n  Êt,kinh doanh    xu     nh sau: b1. Quü   Òn l ng  ti  ¬ §¬n    gi¸ Tæng   s¶n Quü   Òn l ti  ­ thùc hiÖn    theo  = tiÒn l  ­ x phÈ m   µng  + h ¬ng    bæ ®¬n  Þ    v s¶n ¬ng hãa  ùc th   sung phÈ m hiÖn Quü   Òn ¬ng    ti l bæ sung  µ quü  Òn ¬ng    l  ti l tr¶cho  êigian  th   kh«ng tham  gia s¶n  Êt theo  Õ     îchëng ¬ng    xu   ch ®é ®   l cho c«ng  ©n  Ýnh  µ  ô  Êp) nh (ch v ph c   gå m: nghØ   Ðp  ph n¨m, nghØ   Öc  vi riªng,nghØ   Ô, nghØ     l  theo  Õ       ch ®é lao ®éng  ÷,héihäp,häc  Ëp  µ  µm  n      t v l c«ng      éi. . t¸cx∙h .
 5. 5 b2. Quü   Òn l ng  ùc ti  ¬ th   §¬n Tæng  doanh    ùc thu th   hiÖn theo tæng    = gi¸tiÒn l    ­ x hiÖn  õ(­  tr   )tæng    Ý  chiph doanh    )tæng  thu (­  ¬ng thùc hiÖn  a  ã  Òn l   (ch c ti  ­ chiphÝ   ¬ng) Tæng  doanh    ùc hiÖn  µ  thu th   v tæng    Ý  ùc hiÖn  ∙  ¹ trõc¸cyÕu  chiph th   ® lo       i tè t¨ng,gi¶m  c¸c nguyªn  ©n      do    nh kh¸ch quan, ® îc c¬      quan  ã  Èm   Òn  c th quy quyÕt ®Þnh.   b3. Quü   Òn ti §¬n l ng ¬ = gi¸tiÒn l    ­ x Lîi   Ën  ùc hiÖn nhu th   thùc hiÖn   ¬ng +  îinhuËn  ùc  Ön    L  th hi ®Ó x¸c  nh   ü  Òn ¬ng  ùc  Ön  ®Þ qu ti l th hi theo  î l i nhuËn  îctÝnh  ®  theo c«ng    thøc sau:     Tæng doanh  thu ­ Tæng    Ý  ùc hiÖn chiph th   hiÖn  ùc th (ch cã  Òn l ng) a  ti  ¬   +  ¬n    Ònl ng 1  § gi¸ti ¬ b4. Quü §¬n Tæng tiÒn l ng  ùc  ¬ th   = gi¸tiÒn l    ­ x doanh  thu hiÖn doanh  thu ¬ng thùc hiÖn    Tæng  doanh thu  ùc  Ön  ãi trªn ph¶i lo¹  õ yÕu  è  th hi n       itr   t t¨ng,gi¶m      do nguyªn nh©n    kh¸ch quan.   2.Quü   Òn l ng  ña    ti  ¬ c doanh  nghiÖp. Quü   Òn  ëng  Ó  cña  ti th (k c¶  Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c  µ  Õ     ëng) ®è v K to¸n tr   ® îc trÝch  õ lî nhuËn    t    i cßn  ¹ sau    ép  Õ  î tøc,thanh  li  khi n thu l     i to¸n c¸c kho¶n     tiÒn ph¹t,    c«ng  î..tèi®a  n     kh«ng    . qu¸ 50%   ü  Òn l ng  ùc hiÖn  ña  qu ti  ¬ th   c doanh  nghiÖp. Ngoµi  ü   Òn  ëng  µy, doanh    qu ti th n  nghiÖp  kh«ng  îc  Êy  Êt  ú  ®lbk nguån  µo  n kh¸c®Ó    ¬ng    tr¶l cho  c«ng  ©n, viªnchøc. nh    C¸c  Õ     Òn th ng: tiÕtkiÖm   Ët t  Êt l ng s¶n  È m,  ch ®é ti   ë     v  ,ch  î   ph s¸ng  Õn, ki   doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n   IV. Ti Ò n  l¬ n g, ti Ò n thë n g  Gi¸ m  ® è c, P h ã  gi¸m ® è c, K Õ  to¸n tr n g ë 1.TiÒn ¬ng    l Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c  µ  Õ     ëng  îctr¶theo l ng  ®è v K to¸ntr ®    ¬ chøc  ô  ña  ¹ng  vc h doanh nghiÖp theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  ngµy  23/5/1993.Møc    ô  Ó      tr¶c th nh sau:
 6. 6 ­ §èi víidoanh       nghiÖp  ã  idoanh  c l∙  , nghiÖp kh«ng  çvµ  l   doanh  nghiÖp  bÞ   çkhithùc hiÖn  Ýnh  l      ch s¸ch kinh tÕ    éido  µ   ícquy  inh,tiÒn l ng      x∙h   Nh n   ®    ¬ cña    c¸cchøc  danh  ãitrªn® îctr¶b»ng  n       100%   Òn l ng  ti  ¬ chøc  ô. v ­ Doanh    nghiÖp  Þ  ç, × tiÒn l ng  ña    b l    th  ¬ c c¸cchøc  danh  ãitrªn® îctr¶t n        ­ ¬ng  øng  theo møc    ùc hiÖn  Üa  ô  íi µ   íc.   ®é th   ngh v v   Nh n 2. TiÒn  ëng  ña    th c Gi¸m  c,  ã   ®è Ph gi¸m  c  µ  Õ   ®è v K to¸n tr ng  îc x¸c  ë ®     ®Þnh   Öu  hi qu¶  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  µ  ùc  Ön  v th hi nghÜa  ô  íiNhµ   íc, v v  n  kh«ng  qu¸ 100%   Òn ¬ng  ti l chøc  ô  ña  v c chøc  danh  .  ®ã Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  Þ   çthùc hiÖn  Ýnh  b l    ch s¸ch kinh tÕ    éi do  µ   íc quy  nh  ×   x∙ h   Nh n   ®Þ th   tiÒn th ng  ña      ë c c¸c chøc  danh    îcx¸c ®Þnh  trªn®     møc    ®é gi¶m  ç.Kho¶n  Òn  l  ti th ng  µy  îct¹m  ë n ®   øng  µng  h th¸ng hoÆc   µng  ý  ïng kú  íi Òn th ng  ña    h qu c   v   ti   ë c c«ng  ©n    nh viªnchøc  kh¸ctuú theo ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña       ki c th c doanh  nghiÖp  ng  nh møc  ¹m  t øng  kh«ng    qu¸ 50%   Òn l ng  ti  ¬ chøc  ô. v V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. LiªnBé       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi chÝnh  ã    X∙        c tr¸chnhiÖm     híng dÉn, kiÓm    Óm      tra,ki so¸t,  thanh    Öc  travi qu¶n  ý®¬n    Òn l ng,tiÒn l  gi¸,ti  ¬     th ng  ña    é, ngµnh  µ  a  ¬ng. ë c c¸cB   v ®Þ ph 2.ViÖc    qu¶n  ý®¬n    Òn l ng  îcph©n  Êp    l  gi¸ti  ¬ ®   c nh sau: +  èi víis¶n  È m   äng yÕu,  §   ph tr   s¶n  È m   Æc   ï,s¶n  È m   µ   íc ph ® th   ph Nh n   ®Þnh      Èn  gi¸(gi¸chu hoÆc     í h¹n)do  ªnBé  gi¸gi     li   Lao  ng   ¬ng  i ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi­TµichÝnh  èihîp víi é  ñ       ph       ch qu¶n  Õt ®Þnh  n    Òn l ng. B quy   ®¬ gi¸ti  ¬ +  èi víic¸c s¶n  È m,  Þch  ô  §     ph d v kh¸c,tuú    theo yªu  Çu  c qu¶n  ý,Bé,  l  ngµnh,®Þa  ¬ng    ph quy  nh  ®Þ danh  ôc  µ  Õt ®Þnh  n    Òn l ng. m v quy   ®¬ gi¸ti  ¬ +  èi víic¸c s¶n  È m,  Þch  ô  §     ph d v kh¸c,tuú    theo yªu  Çu  c qu¶n  ý,Bé,  l  ngµnh,®Þa  ¬ng    ph quy  nh  ®Þ danh  ôc  µ  Õt ®Þnh  n    Òn l ng. m v quy   ®¬ gi¸ti  ¬ + C¸c s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v cßn  ¹   l i Gi¸m  c  , ®è doanh nghiÖp quy  nh   ®Þ ®¬n    Òn l ng  µ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  íi µ   íc. gi¸ti  ¬ v th   ® k v  Nh n Liªn Bé   ã  Òn  nh    c quy ®× chØ     µnh  µ  thih v yªu  Çu  ©y  ùng  ¹ ®¬n    c x d li  gi¸ tiÒn ¬ng  i víis¶n  È m,  Þch  ô  ∙  ©n  Êp  ña    l ®è     ph d v ® ph c c c¸c doanh  nghiÖp    khi xÐt thÊy    kh«ng  îp lý. h  3.Thñ  ëng    é, ngµnh,Chñ  Þch  û     tr c¸cB     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  Óm       Ën  Ðt   h d ki tra,x¸c nh x  duyÖt  n    Òn ¬ng  i  íis¶n  È m,  Þch  ô  ∙  îc ph©n  Êp  µ    ®¬ gi¸ti l ®è v   ph d v®®  c v b¸o c¸o kÕt    qu¶  íi ªnBé  v     Lao  ng    ¬ng  li ®é ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh,®Ó     X∙          theo  dâikiÓm    tra. 4.  ¬   C quan  qu¶n  ý ®¬n     Òn ¬ng, quü  Òn ¬ng, quü  Òn  ëng  l  gi¸ti l   ti l   ti th (Lao  ng    µi chÝnh  ïng c¬  ®é ­T   c   quan  Thu Õ)  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp nhËn  å  ¬    ti   hs ®¨ng  ý,kiÓm     µ  k  tra,r so¸t.  n    Òn ¬ng, quü  Òn ¬ng, quü  Òn th ng  .®¬ gi¸ti l .   ti l   ti   ë theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 5. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  Õ    ¬ng, ch tr¶l   tr¶th ng    ë th«ng  qua  îp  ng  µ  h ®å v tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó, b¶o  ¶m   ©n  í    t th   ® ph phèithu nhËp     cho  êilao®éng  ng     theo hiÖu    qu¶ s¶n  Êt,kinhdoanh. xu    
 7. 7 6. ViÖc  ©y  ùng  n    Òn ¬ng  ña    x d ®¬ gi¸ti l c n¨m  1993  îc chia lµm  giai ®    2    ®o¹n:quý    I/1993  n    Òn ¬ng  îc x©y  ùng  ®¬ gi¸ti l ®  d theo Quy Õt  nh  ®Þ 317/CT  vµ    b¶n  íng  Én  ña  µ   íc;Quý   /1993 trë®i  îc x©y  ùng  c¸c v¨n  h d c Nh n   II   ®  d theo  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn Th«ng   µy    µnh  õ ngµy  tn thih t  1/4/1993,c¸cquy  nh    íi    ®Þ tr¸v   i Th«ng   µy  tn ®Ò u     á. b∙ib Danh   ô c m s¶ n p h È m ,  d Þ c h  v ô  n h µ  n íc xe m  x Ð t q u y Õ t ® Þ n h ® ¬ n    ti Ò n l¬ n g gi¸ Sè  Tªn  s¶n  È m   Þch  ô ph d v ChØ     Öt tiªuduy TT (hoÆc doanh nghiÖp) ®¬n    Òn l ng gi¸ti  ¬   1  §iÖn §¬n    Òn l ng    KWh gi¸ti  ¬ trªn1    2  Xi m¨ng   §¬n    Òn l ng    tÊn    gi¸ti  ¬ trªn1  xim¨ng   3  V Ën    êng  ¾t t¶i® s §¬n    Òn ¬ng    tÊn  µng  gi¸ ti l trªn 1  h ho¸/km,hµnh    kh¸ch/km   4  V Ën    µng  t¶ih kh«ng Trªn lînhuËn    i   5  D Þch  ô  u  iÖn vb® Trªn lînhuËn    i   6  PhÝ  u  l th«ng  x¨ng dÇu   Trªn lînhuËn    i   7  H Ö   èng  ©n  µng th ng h +  ©n  µng  ¹ith ng Ng h ngo   ¬ Trªn tæng    õtæng    thu tr   chi +  ©n  µng  Ng h c«ng  ¬ng th Trªn tæng    õtæng    thu tr   chi +  ©n  µng  u    µ    iÓn Ng h ®Ç tv ph¸ttr Trªn tæng    õtæng    thu tr   chi +  ©n  µng  Ng h n«ng  nghiÖp Trªn tæng    õtæng    thu tr   chi + Tæng  c«ng    µng, b¹c,®¸  ý  Trªn  ty v     qu tæng thu  õ tæng    ∙gép  tr   chi(l   i ViÖtNam   trõtæng    Ý)   chiph   8  Tæng  c«ng    tykim  Ý kh Trªn lînhuËn    i   9  C«ng    ÊtnhËp  Èu  Çu  Ý tyxu   kh d kh Trªn lînhuËn    i                                                                     M É u   è  s1 Bé, ngµnh,UBND       tØnh  µnh (th   phè)
 8. 8 Tªn  doanh  nghiÖp.. . ... . . .. Theo    TT: 20/LBTT  ngµy  2/6/1993 §¨ng k ý   ¬ n  gi¸ Ò n  ¬ n g ®  ti l N¨ m  199.... 1.Tªn    doanh  nghiÖp:. . ..................... . . ...................  . 2.§Þa    chØ:  (1). . ....................... . . ....................... 3.Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh  n    Òn l ng     ®¬ gi¸ti  ¬ (2) ­Trªn®¬n  Þ      v s¶n  È m   ph {}   ­ Trªn tæng doanh    thu trõ(­   ) ­Tæng    Ý    chiph {}    ­Trªn lînhuËn       i {}    ­Trªn doanh      thu {}   4.§¬n    Òn l ng  îcduyÖt n¨m  Õ   ¹ch:   gi¸ti  ¬ ®     k ho .. . ............................. . . ............................ 5.C¬     quan  Õt ®Þnh  n    Òn l ng  Õu  ã)(3): quy   ®¬ gi¸ti  ¬ (n c   .. . ............................. . . ...........................  . Chóng    µn  µn  Þu  t«iho to ch tr¸chnhiÖm   n    Òn ¬ng    îc tÝnh    ®¬ gi¸ti l trªn®   to¸nphïhîp víi ¹t®éng           ho s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c doanh nghiÖp  ng  ®ó theo  chÕ     ®é quy  nh  µ  íng dÉn  ña  µ   íc. ®Þ vh   c Nh n Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 199... Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp Chó  Ých: th 1.Ghi theo trôsë  Ýnh,n¬i®¨ng  ý  µnh  Ëp doanh         ch    k th l  nghiÖp. 2.§¸nh  Êu    t ng    d ë « ¬ øng  íi ¬ng  v  ph ph¸p ®∙  ông    Ýnh  n  d ®Ó t ®¬ gi¸tiÒn l ng.    ¬ 3. Ghi  â sè      r   v¨n b¶n, ngµy,th¸ng,n¨m  µ    ¬        v tªnc quan  Õt  nh  n   quy ®Þ ®¬ gi¸tiÒn ¬ng  Õu   éc    l n thu danh  ôc   m quy  nh   n     Òn ¬ng  Õu   éc ®Þ ®¬ gi¸ti l n thu   danh  ôc  m quy  nh  ®Þ theo ph©n  Êp.   c +  É u   µy  îclËp  µnh  b¶n  Ìm  M n ®   th 5  k theo  thuyÕt minh  è  Öu tÝnh      s li   to¸n ®¬n     Òn ¬ng  Óu        gi¸ti l (bi 3a, 3b, 3c) cho  õng  ¬ng  t ph ph¸p  öi c¬  g   quan    Lao ®éng  Th¬ng  ­  binh  µ  héi ­  µi chÝnh, Thu Õ,  ¬  v X∙    T     c quan  ñ  ch qu¶n  Õu  (n thuéc Trung  ng    ¬ qu¶n  ý). l M É u   è  s2   é, ngµnh,UBND   B    tØnh  µnh (th   phè)
 9. 9 Tªn  doanh  nghiÖp.. . ...... . . ..... Theo    TT: 20/LBTT  µy  ng 2/6/1993 B¸o c¸o q u ü  ti Ò n  ¬ n g, q u ü  ti Ò n  ë n g l th N¨ m............ Sè  §¬n  K Õ   Thùc  Ghi  TT ChØ   tiªu vÞ  ho¹ch hiÖn chó   tÝnh (3) I   §¬n    Òn l ng  îcduyÖt ®∙  ¨ng  ý gi¸ti  ¬ ®    ® k II   Quü   Òn l ng ti  ¬ 1 Quü   Òn l ng  ti  ¬ theo ®¬n    îcduyÖt   gi¸®   2  Quü   Òn ¬ng  ña  ti l c Gi¸m  c, Phã   ®è   gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng v K to¸ntr 3  Quü   Òn l ng    ti  ¬ bæ sung  (1) 4  TiÒn ¬ng  ×nh  ©n l b qu II  Quü   Òn th ng I ti   ë 1  Quü  tiÒn th ng  cña c«ng nh©n  viªn ë   chøc 2  Quü   Òn th ng  ña  ti   ë c Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng v K to¸ntr 3  TiÒn th ng b×nh qu©n  1 c«ng nh©n, ë   viªnchøc  ña    c doanh nghiÖp IV  Thu  Ëp  nh kh¸ccã  Ýnh ¬ng  t l ­Tæng  è   s ­B×nh  ©n  c«ng  ©n, viªnchøc   qu 1  nh      V  Tæng  thu nhËp  b×nh  qu©n  1  c«ng  nh©n    viªnchøc  trongdoanh    nghiÖp  (2)                                                                Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199... Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp Chó  Ých: th (1)Quü   Òn ¬ng      ti l bæ sung chØ  ã      c ë c¸c doanh nghiÖp  ùc hiÖn  n   th   ®¬ gi¸tiÒn l ng    n  Þ     ¬ trªn®¬ v s¶n  È m. ph (2)Bao  å m   Òn ¬ng, tiÒn  ëng  µ  nhËp    g ti l   th v thu  kh¸c cã  Ýnh  Êt l ng   t ch  ¬ tÝnh  ×nh  ©n  b qu cho  c«ng  ©n, viªnchøc  1  nh    trong doanh    nghiÖp. (3)Quü   Òn l ng,quü  Òn th ng  µ    Ëp    ti  ¬   ti   ë v thu nh kh¸ccã  Ýnh   ¬ng  Õ    t ch¸tl k ho¹ch ®¨ng  ý  ïng víi ¨ng  ý  n    Òn l ng.   kc    ® k ®¬ gi¸ti  ¬
 10. 10 ­  É u   µy  îc lËp  M n ®  sau    khi quyÕt to¸n quü   Òn ¬ng  ùc  Ön  ña    ti l th hi c doanh nghiÖp  µ  öic¸c c¬  v g     quan  Lao  ng, Tµi chÝnh, Thu Õ,  ¬  ®é      c quan  ñ  ch qu¶n  Õu  éc Trung  ng  (n thu   ¬ qu¶n  ý)n¬i®∙  ¨ng  ý  n    Òn l ng. l    ® k ®¬ gi¸ti  ¬
 11. BiÓu  è  s 3A Bé, ngµnh,UBND       tØnh  µnh phè) (th   Tªn  doanh  nghiÖp.. . ...... . . ..... Theo    TT: 20/LBTT  µy  ng 2/6/1993 Bi Ó u   æ n g   î p tr× nh  u y Ö t ® Þ n h  m ø c   t h d lao ® é n g  v µ   ¬ n  gi¸ Ò n  ¬ n g ®  ti l (Dïng cho    doanh  nghiÖp  ©y  ùng  n    Òn l ng  xd ®¬ gi¸ti  ¬ theo ph¬ng    ph¸p (1))   Sè  Tªn  s¶n  È m   ph §Þnh  møc    lao §¬n    Òn l ng  gi¸ti  ¬ S¶n îng kÕ   ¹ch l   ho TiÒn ¬ng  l ®éng  thø  (hoÆc s¶n  È m   cho  ét  n  Þ  ph m ®¬ v tÝnh    n  Þ  §¬n  Þ  Ýnh Sè îng s¶n  È m trªn®¬ v vt l  ph cho  s¶n  È m   Õ   Ghi chó ph k   tù quy  æi) ® s¶n  È m ph s¶n  È m ph ho¹ch 1 2 3 4 5 6 7=4x6 8 A B C .. . ....... . . ...... .. . ....... . . ...... Chó  Ých: th ­Tæng  ña  ét7  µtæng  Òn l ng  Õ   ¹ch cho  µn  é    c c   l  ti  ¬ k ho   to b s¶n  È m   ph s¶n  Êtt¹ doanh  xu    i nghiÖp. ­ §¬n    Òn l ng  Ýnh    n  Þ    gi¸ti  ¬ t trªn®¬ v s¶n  È m   ph (hoÆc  s¶n  È m   ph quy  æi) ® îcx¸c ®Þnh  ®     b»ng    c¸c th«ng  è    s nh quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     Çn  I 1,ph II Th«ng   µy.   tn
 12. M É u   è  s 3B Bé, ngµnh,UBND       tØnh  µnh phè) (th   Tªn  doanh  nghiÖp.. . ...... . . ..... Theo    TT: 20/LBTT  µy  ng 2/6/1993 Bi Ó u tæng  îp h tr× nh d u y Ö t  ¬ n  gi¸ Ò n  ¬ n g ®  ti l (Dïng cho  ¬ng    ph ph¸p tæng    õtæng    înhuËn;doanh    thu tr   chi;   li   thu) Sè  ChØ     Ðt duyÖt tiªux   §¬n  Þ  v Thùc  KÕ   Ghi  TT tÝnh hiÖn    ho¹ch n¨m chó tr c í 1 2 3 4 5 6 I Lao  ng   Òn ¬ng ®é ­Ti l 1 Tæng  è    ng s lao®é 2 TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  l c b BQ 3 C¸c  ¹ phô  Êp ¬ng lo i   cl 4 Quü   Òn l ng ti  ¬     Tæng  II doanh  thu II  Tæng     Ý   a  ã  Òn ­ I chi ph (Ch c ti l ¬ng)     Lîi IV   Ën nhu V ­ §¬n  gi¸ Òn l ng  tÝnh trªn  ti ¬   tæng  doanh thu trõ tæng  chi   phÝ ­  ¬n    Òn ¬ng  Ýnh    î § gi¸ti l t trªn l   i nhuËn ­ §¬n  gi¸ Òn l ng  tÝnh trªn  ti ¬   doanh thu                                                                  Chó  Ých: th Quü   Òn ¬ng    ti l trªnkh«ng bao  å m   Òn ¬ng  ña  g ti l c Gi¸m  c,  ã   ®è Ph gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng. v K to¸ntr
 13. M É u   è  s 3C Bé, ngµnh,UBND       tØnh  µnh phè) (th   Tªn  doanh  nghiÖp.. . ...... . . ..... Theo    TT: 20/LBTT  µy  ng 2/6/1993 Gi¶i tr×nh   ti Ò n l n g  b æ  su n g  theo  h Õ  ® é ¬ c (Dïng cho    doanh  nghiÖp  Ýnh  n    Òn l ng  t ®¬ gi¸ti  ¬ theo ph¬ng    ph¸p (1))   Sè  C¸c  kho¶n    tr¶ Thêi  Sè  êi ng   TiÒn ¬ng  l Thµnh  Ghi  TT theo chÕ     ®é gian ® îc ® îch­ b×nh  ©n  è       qu s tiÒn chó hëng ëng ngêi® îchëng    1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 1 NghØ   Ô  l 2 NghØ   µng  h n¨m  3 NghØ  theo chÕ   ®é     ng  ÷  lao®é n 4 Héi häp,häc  Ëp      t 5 Lµ m  c«ng t¸c    x∙ héi    Tæng  éng  c Ghi chó:   Tæng   ét 6  µ tiÒn ¬ng    c   l  l bæ sung theo  Õ       ch ®é tr¶cho  êigian  th   kh«ng  tham    gias¶n  Êt® îchëng ¬ng  ña  xu     l c c«ng  ©n  Ýnh  µ  ô  î . nh (ch v ph tr )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản