intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch c ña B é  T h ¬ n g   ¹i­ æ n g  c ôc H ¶i  u a n   m T q sè 23/1998/TTLT­B T M ­ T C H Q  n g µ y 31  th¸ng 12 n¨ m   1998  v Ò  gi¶i u y Õt m ét sè thñ   q tôc  u Êt n h Ë p  kh È u  cña  x c¸c d o a n h  n g hi Ö p  cã vè n ® Ç u   íc n g o µi t n Thi hµnh  NghÞ  ®Þnh  12/CP  ngµy18/02/1997  vµ  NghÞ  ®Þnh   10/1998/N§­   CP ngµy  23/01/1998  cña ChÝnh   phñ quy ®Þnh   mét  biÖn  sè  ph¸p khuyÕn  khÝch  ®¶m   vµ  b¶o    ho¹t®éng  ®Çu      tnícngoµitrùctiÕp t¹        iViÖt  Nam,      ®Ó t¹o thuËn  ivÓ   lî  thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  cho  c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi,Bé    Th¬ng    Tæng   m¹i vµ  côc    H¶i quan  thèng  nhÊt gi¶i     quyÕt mét  thñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp    sè          khÈu  thÓ  sau: cô  nh  Q u y  ® Þ n h  c h u n g Th«ng   nµy  t híng dÉn    bæ sung  mét  vÊn    sè  ®Ò quy  ®Þnh   iNghÞ  t¹  ®Þnh  12/CP  ngµy  18/01/1997 vµ  NghÞ  ®Þnh  10/1998/N§­  ngµy CP 23/01/1998  cña ChÝnh  phñ thuéc chøc  n¨ng qu¶n    lýnhµ    níc cña    hai ngµnh  Th¬ng  m¹i  H¶i  vµ  quan  ®èi    víiho¹t ®éng    xuÊt khÈu, nhËp  khÈu cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi,   hîp doanh    së      bªn    c¸c trªnc¬  hîp ®ång,   hîp t¸ckinh doanh,sau          ®©y        gäit¾tlµdoanh  nghiÖp. Bé Th¬ng    c¸c c¬  m¹i vµ    quan  îc Bé  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹i uû  duyÖt kÕ  ho¹ch xuÊt khÈu, nhËp      khÈu (gåm    c¸c Ban qu¶n      lýc¸c Khu c«ng nghiÖp vµ  Uû ban nh©n  d©n    c¸c tØnh  thµnh  ® îcBé  ¬ng    quyÒn)  îcgäit¾t ®∙    th m¹iuû  ®       lµc¸cc¬      quan  duyÖt kÕ    ho¹ch xuÊtnhËp      khÈu. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó 1­ VÒ     viÖc  xuÊtnhËp    khÈu          ho¹ch ®∙  vîtqu¸ trÞgi¸kÕ    duyÖt: a)      §èi víihµng ho¸ thuéc    kÕ ho¹ch nhËp khÈu x©y dùng  b¶n  c¬  miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu: i.  Mét  hµng  sè  nhËp khÈu    ®Ó x©y dùng  b¶n  c¬  thuéc vèn    ®Çu    tkhã    x¸c ®Þnh    l   vÒ sè îng,kh«ng thÓ        thÓ  êng  kÓ chitiÕtcô  (th tÝnh  theo    hÖ thèng,   bé, l«. .  quan      . )c¬  , h¶i quan    khilµm thñ    tôc nhËp khÈu      trõ lï theo      i trÞ gi¸®∙  duyÖt. ii NÕu  îng    . l hµng  nhËp  khÈu    ho¹ch  îc duyÖt  vîtkÕ  ®   hoÆc       trÞ gi¸thùc  nhËp          ghië  ho¹ch ® îcduyÖt    vîtqu¸ trÞ gi¸®∙    kÕ      víimøc  kh«ng    qu¸ 10%   (nh­ ng      trÞ gi¸tuyÖt ®èi    kh«ng  qu¸ 100.000 USD)  nÕu   vµ  doanh nghiÑp  chÊp  thuËn  nép thuÕ nhËp  khÈu phÇn  chªnh lÖch  víi ho¹ch th× c¬  so   kÕ      quan    h¶i quan  lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu kh«ng cÇn  x¸c nhËn  cã    cña  quan  c¬  duyÖt  kÕ  ho¹ch xuÊtnhËp      khÈu;
  2. 2 NÕu  doanh  nghiÖp    ®Ò nghÞ  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp khÈu, hoÆc         trÞ gi¸ nhËp  khÈu  thùc tÕ      vît10%   víikÕ  so    ho¹ch  duyÖt  ®∙  hoÆc       trÞ gi¸tuyÖt ®èi     cao  h¬n 10.000  USD:  ph¶i cã    v¨n  b¶n cho phÐp  x¸c  vµ  nhËn  miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu  cña  quan  c¬  duyÖt    kÕ ho¹ch xuÊt nhËp    khÈu  quan    c¬  h¶iquan  míilµm        thñ tôcnhËp  khÈu. b) §èivíi       hµng    ho¸ thuéc kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu  cho  s¶n  xuÊtkinh doanh:     TrÞ    gi¸thùc nhËp          kÕ    vîttrÞgi¸ghië  ho¹ch ® îcduyÖt        víimøc kh«ng    qu¸ 10%   ng      (nh trÞ gi¸tuyÖt ®èi    kh«ng  qu¸ 200.000 USD) th×  quan    c¬  h¶iquan  lµm thñ    tôc nhËp  khÈu  thùc  vµ  hiÖn thuÕ nhËp  khÈu theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh, kh«ng    cÇn  x¸c  cã  nhËn  icña  quan  l¹  c¬  duyÖt    kÕ ho¹ch  xuÊt nhËp  khÈu. c) ViÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm   doanh  do  nghiÖp s¶n xuÊt  theo  ra  quy  ®Þnh cña GP§T: NÕu       trÞ gi¸thùc xuÊt vîtqu¸      Æt         trÞ gi¸m hµng      kÕ   ®ã ghi ë  ho¹ch  îc ®   duyÖt (kh«ng  h¹n chÕ  trÞ gi¸tuyÖt ®èi)th×  quan    vÒ          c¬  h¶iquan    tôc lµ thñ    xuÊtkhÈu,kh«ng      cÇn  x¸cnhËn    cã    l¹ cña  quan  i c¬  duyÖt kÕ    ho¹ch xuÊtnhËp      khÈu. 2­    VÒ viÖc nhËp khÈu  dông    cô, phô tïng cha  trong      cã  kÕ ho¹ch  îc ®   duyÖt ®Ó     söa  ch÷a,thay thÕ phÇn  háng        h  cña m¸y  mãc thiÕtbÞ:   C¬ quan    h¶iquan  lµm      thñ tôc nhËp khÈu  thùc hiÖn  vµ    thuÕ nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh    Æt   c¸c m hµng  nµy        víitrÞ gi¸kh«ng qu¸ 100.000  USD/lÇn,kh«ng    cÇn  x¸c nhËn    cã    l¹ cña  quan  i c¬  duyÖt  ho¹ch  kÕ  xuÊt nhËp    khÈu. (L ý:dông  phô    u    cô  tïngnhËp  khÈu  ph¶ilµs¶n      phÈm   míi) 3­ VÒ     viÖc  xuÊt,t¸ nhËp  t¹m     i thiÕtbÞ    m¸y  mãc    ®Ó söa  ch÷a C¬  quan    h¶i quan  lµm thñ    tôc ®èi    víiviÖc t¹m  a  ® thiÕtbÞ,    m¸y  mãc  (hoÆc  phËn  bé  thiÕtbÞ    m¸y  mãc)  háng  níc ngoµi®Ó   bÞ  ra      söa  ch÷a  t¸ vµ    i nhËp    i trël¹ chÝnh      c¸c thiÕtbÞ    m¸y  mãc  (hoÆc  phËn  bé  thiÕtbÞ    m¸y  mãc)  nµy sau    söa  khi®∙  ch÷a  xong kh«ng cÇn  v¨n b¶n  cã    cho phÐp  cña  quan  c¬  duyÖt kÕ    ho¹ch xuÊtnhËp      khÈu. 4­  C¸c ®iÒu chØnh  nhá  quan    c¬  h¶i quan  îc lµm  ®   thñ      tôc ®Ó doanh  nghiÖp nhËp  khÈu, kh«ng    cÇn  v¨n  cã  b¶n  cho phÐp  cña  quan  c¬  duyÖt kÕ  ho¹ch xuÊtnhËp      khÈu: i.§èi víinguyªn        liÖu,dông      cô, phô tïng,vËt t nhËp       khÈu  tªn hµng, cã      ®¬n  tÝnh, chñng  i vÞ    lo¹  nhËp  khÈu thùc  cha        tÕ  s¸tvíikÕ ho¹ch  doanh  do  nghiÖp  dÞch  thuËt cha    ®óng,  hoÆc   in Ên    quan    do    sai;c¬  h¶i quan  c¨n cø  vµo b¶n gèc  danh môc  nhËp  khÈu b»ng tiÕng    nícngoµikÌm    theo    v¨n b¶n kÕ  ho¹ch ®∙  îcc¬    ®   quan  duyÖt  ho¹ch xuÊt nhËp  kÕ      khÈu  duyÖt    ®Ó lµm      thñ tôc cho doanh  nghiÖp nhËp  khÈu. ii ViÖc    . thay ®æi    kÝch    kì,mÉu   c¸c vËt t trang bÞ  m∙         (nh  êng, tñ,bµn  gi     ghÕ, th¶m,  rÌm vv..    . m¸y  trõ mãc  thiÕtbÞ)    cho    ¸n  c¸c dù  dÞch  (nh  vô  kh¸ch  s¹n,v¨n phßng,khu        thÓ thao..         .víi gi¸kh«ng  ) trÞ ®æi). 5­ VÒ     viÖc  nhËp,t¸ xuÊt,hoÆc   xuÊt,t¸ nhËp  t¹m      i   t¹m     i bao  b×: ViÖc  nhËp  i t¹m  t¸ xuÊt,hoÆc   xuÊt t¸    t¹m    inhËp bao  cho  b×  nguyªn liÖu     nhËp khÈu hoÆc   dïng cho    thµnh  phÈm   xuÊtkhÈu  tÝnh    cã  chÊtlu©n    chuyÓn 
  3. 3 (nh   ,b«     lâisîi  bin,hép  ®ùng  chuyªn dông  v.v. . do  .   c¸c  ) bªn  mua  b¸n tho¶  thuËn quy ®Þnh trong hîp ®ång      nhËp  khÈu  nguyªn liÖu,hîp ®ång        xuÊt khÈu    s¶n phÈm.  quan    C¬  h¶iquan  lµm      xuÊt t¸ nhËp, t¹m  thñ tôc t¹m    i    nhËp  i t¸ xuÊt     kh«ng cÇn  x¸cnhËn  cã    cña  quan  c¬  duyÖt kÕ    ho¹ch xuÊtnhËp      khÈu. 6­ §èivíi       hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  kh«ng  ®óng      víi ®ång  hîp xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu: ViÖc  xuÊt khÈu    i   tr¶ l¹ níc ngoµi nh÷ng    hµng ho¸ kh«ng ®óng    víiquy  ®Þnh  hîp ®ång  nhËn    ë    vµ  l¹ hµng  i thay thÕ;viÖc      nhËn    l¹ hµnh  xuÊt khÈu  i ®∙    nhng  kh¸ch hµng      tõchèido    kh«ng  ®óng  quy ®inh cña    hîp ®ång  xuÊtkhÈu  vµ    hµng thay thÕ  c¬    do  quan    h¶iquan  lµm  tôc,kh«ng  cÇn  v¨n  thñ      cã  b¶n   x¸c nhËn cña  quan  c¬  duyÖt kÕ    ho¹ch. 7­ VÒ     viÖc  xuÊt khÈu    cho kh¸ch hµng      nícngoµinhng    hµng kh«ng xuÊt  khÈu    ra kháiViÖtNam,      doanh nghiÖp  îcgiao trùctiÕp cho  së  ®         c¬  kh¸ctrong     níctheo chØ      ®Þnh cña ngêimua      nícngoµi: a.Hµng    xuÊtkhÈu:   Hµng doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµixuÊt khÈu      cho C«ng      tyníc ngoµiph¶ilµ s¶n        phÈm   îc quy  ®   ®Þnh  trong GP§T   chÝnh    do  doanh nghiÖp  s¶n  xuÊt ra thuéc kÕ        ho¹ch xuÊt khÈu  duyÖt      ®∙  hµng n¨m (theo QuyÕt    ®Þnh  0321/1998/Q§­ BTM  ngµy 14/3/1998  quyÕt  vµ  ®Þnh  0625/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy 01/6/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i). b­ Doanh nghiÖp trong    níc nhËn hµng cho môc  ®Ých s¶n xuÊt,kinh     doanh: i.  Doanh  nghiÖp  trong nícnhËn      hµng    lµdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµi: S¶n phÈm  nµy ph¶i lµ nguyªn      liÖu cho tiÕp tôc s¶n xuÊt cña doanh  nghiÖp  thuéc kÕ  vµ    ho¹ch nhËp    khÈu  hµng n¨m  ® îcduyÖt. ®∙    iiDoanh    . nghiÖp  trong nícnhËn      hµng    lµdoanh  nghiÖp  ViÖtNam:   S¶n phÈm   nµy  thÓ    cã  lµ nguyªn  liÖu s¶n    xuÊt hoÆc       lµ hµng    ho¸ phôc  vô cho kinh doanh    cña doanh nghiÖp        phïhîp víiph¹m    vikinh doanh      ghitrong   giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh, phï hîp        víichÝnh  s¸ch qu¶n    lý xuÊt  nhÊp  khÈu  chÝnh  vµ  s¸ch thuÕ        ®èi víihµng  nhËp khÈu. ii  iThñ  . tôc: ­ C¸c    doanh  nghiÖp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®Òu   ph¶iký      hîp ®éng  nhËp  khÈu  s¶n  phÈm     ¬ng  víith nh©n   nícngoµi. ­      C¬ quan    h¶i quan    gi¶iquyÕt thñ    tôc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thùc vµ    hiÖn  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. c­ Doanh    nghiÖp trong nícnhËn      s¶n  phÈm     ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    gia c«ng    ¬ng  víith nh©n    nícngoµi: ViÖc  thùc hiÖn gia c«ng, vµ    thñ  tôc nhËp khÈu theo quy ®Þnh  cña  nghÞ ®Þnh  57/N§­CP/1998  ngµy  30/7/1998 cña ChÝnh phñ  Th«ng   sè  vµ  t 18/1998/TT­BTM  ngµy 28/8/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2