Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 23/2000/ttlt/btm-bkhđt-bcn', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K HO CH VÀ Đ U TƯ- Đ c l p - T do - H nh phúc B THƯƠNG M I ******** ******** S : 23/2000/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 29 tháng 12 năm 2000 BKHĐT-BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH VÀ Đ U TƯ - B CÔNG NGHI P S 23/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 V ĐI U CH NH KHO N 3, M C IV C A THÔNG TƯ LIÊN T CH S 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2000 Căn c Thông tư Liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - Công nghi p s 19/2000/ TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000; Căn c Quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính s 200/2000/QĐ/BTC ngày 18/12/2000 bãi b m c thu l phí h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU và Canada đ i v i m t s m t hàng; B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư và B Công nghi p đi u ch nh m c thu l phí h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU quy đ nh t i Ph l c s 01 kèm theo Thông tư Liên t ch s 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000 như ph l c kèm theo Thông tư này. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/2001 và các đi u kho n khác v n gi nguyên như Thông tư Liên t ch s 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000. PH L C: (Kèm theo Thông tư liên t ch s 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2000) M C THU L PHÍ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG EU STT Tên ch ng lo i hàng Cat. M c thu 1 T.Shirt 4 300,0 đ ng/chi c 2 Áo len 5 1.000,0 đ ng/chi c 3 Qu n 6 1.000,0 đ ng/chi c 4 Sơ mi n 7 500,0 đ ng/chi c 5 Sơ mi nam 8 500,0 đ ng/chi c 6 Áo khoác n 15 5.000,0 đ ng/chi c
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 B qu n áo n 29 2.000,0 đ ng/b 8 Áo lót n 31 1.000,0 đ ng/chi c 9 B th thao 73 2.000,0 đ ng/b 10 Qu n áo 78 2.500.000,0 đ ng/t n 11 Qu n áo 83 700.000,0 đ ng/t n L i Quang Th c Lê Huy Côn Mai Văn Dâu (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản