intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
132
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng không chịu thuế Giá trị gia tăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  Q u è c   h ß n g  ­  é   µi c h Ý n h     P B T Sè  2395/1999/TTLT­B Q P ­ B T C  n g µ y   21 th¸ng 8 n¨ m  1999  H íng d É n   a n h  m ô c  vò  k h Ý, kh Ý  tµi h u yªn dïng  d  c p h ô c  v ô   u èc  h ß n g  k h« n g  ch Þ u  thu Õ  gi¸ q p  trÞ gia t¨ng C¨n  kho¶n  §iÒu  NghÞ  cø  19  4  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          gi¸trÞgit¨ng, Bé Quèc  phßng  Bé    ­  Tµi chÝnh ban hµnh danh  môc   khÝ,  vò  khÝ    tµi chuyªn dïng phôc  quèc  vô  phßng, an    ninh  thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ    gi¸ trÞgiat¨ng(GTGT)  sau:       nh  1. Danh môc   khÝ,  vò  khÝ    c¸c  tµido  doanh nghiÖp, c¸c    ®¬n   (gäi vÞ    chung    së) thuéc Bé  lµc¬      Quèc  phßng  s¶n  xuÊt,l¾p    r¾p, söa    ch÷a  trong níc     chuyªn dïng phôc  quèc  vô  phßng quy ®Þnh  i t¹ BiÓu phô    lôc ban hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy. C¸c  khÝ, khÝ    vò    tµiquy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  nµy bao gåm  s¶n phÈm  hoµn  chØnh, ®ång  hoÆc     phËn, linhkiÖn,phô    bé  c¸cbé        kiÖn,bao  chuyªn dông    b×    ®Ó   l¾p  r¾p  thµnh  s¶n  phÈm  hoµn  chØnh. 2.Vò    khÝ, khÝ      tµinhËp khÈu    lµnh÷ng  Æt   m hµng (kÓ  c¸ctrang thiÕt c¶        bÞ,   , phô  vËt t  tïng)chuyªn    dïng phôc  quèc  vô  phßng  thuéc diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp    khÈu  theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  do    së  c¸cc¬  kinh doanh  îcBé    ®   Quèc  phßng  giao nhiÖm       vô nhËp  khÈu theo  h¹n møc    hµng n¨m  îcThñ íng ChÝnh  ®   t   phñ    phª duyÖt. C¬  kinh doanh  së    nhËp khÈu hµng    ho¸ phôc  quèc  vô  phßng  thuéc diÖn    kh«ng chÞu  thuÕ GTGT  ph¶icung    cÊp cho  quan  c¬  chÞu thuÕ GTGT  hµng  nhËp khÈu  s¬  ®Çy  c¸cv¨n b¶n  hå  cã  ®ñ      sau  ®©y: ­ GiÊy    x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu phôc  nhiÖm   quèc  vô  vô  phßng  cña  Quèc  Bé  phßng; ­ GiÊy      x¸cnhËn hµng    ho¸ nhËp  khÈu  trong chØ    møc    tiªuh¹n  nhËp khÈu  theo quyÕt ®Þnh      cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    phª duyÖt (do Bé      Th¬ng    m¹ihoÆc   Tæng  côc    H¶i quan cÊp); Hå   trªn® îc göi cho  quan    s¬        c¬  H¶i quan    khaithuÕ  khikª    GTGT  hµng  nhËp  khÈu. C¬     quan   H¶i quan  cø  c¨n  vµo  Æt   m hµng thùc tÕ    nhËp  khÈu vµ  hå    khaicña  së  s¬, kª    c¬  kinh doanh        ®Ó x¸c ®Þnh  thÓ  Æt   cô  m hµng nhËp  khÈu phôc  quèc  vô  phßng  kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 3. C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p,söa ch÷a,nhËp    khÈu, cung    øng    i c¸c lo¹  vò khÝ, khÝ      tµiphôc  quèc  vô  phßng  kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT   quy ®Þnh  it¹  ®iÓm     1, ®iÓm   Th«ng  nµy  2  t kh«ng  îc khÊu    ®   trõ hoÆc  hoµn  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  cña    c¸c hµng ho¸,dÞch  t   vô ¬ng øng. C¸c    kho¶n  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo (nÕu    îctÝnh  cã)®   gép vµo    chiphÝ  ®Çu  vµo. Trêng  c¸c c¬  thuéc  Quèc  hîp    së  Bé  phßng ®ång    s¶n  thêicã  xuÊt,kinh     doanh,nhËp    khÈu    c¸chµng    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    th×
  2. 2 ph¶i h¹ch    to¸n riªng vµ      tÝnh thuÕ, kª    khai nép    thuÕ GTGT  theo LuËt thuÕ  GTGT. Th«ng  t nµy  cã  hiÖu  lùc thi    hµnh  kÓ  tõ ngµy NghÞ  ®Þnh  sè  28/1998/N§­   CP ngµy  11/5/1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          hiÖu        gi¸trÞgiat¨ngcã  lùcthihµnh (ngµy 1/1/1999).   Côc    Tµi chÝnh    Quèc  ­ Bé  phßng  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn    c¸c ®¬n vÞ  vµ  tæng      to¸ntµi hîp,lËp dù      chÝnh        phïhîp víiquy ®Þnh  Th«ng  tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c     cã    ®Ò nghÞ    quan,®¬n  c¸cc¬    vÞ  doanh  vµ  nghiÖp  ph¶n  ¶nh kÞp    Bé  thêivÒ  Quèc  phßng  Bé    vµ  Tµi chÝnh  ®Ó  nghiªncøu,híng dÉn          bæ sung. D a n h  m ô c  v ò  k h Ý, k h Ý  tµi ¶ n x u Êt,  s  l¾ p r¸p, ö a c h ÷a trong n ­  s íc c h u yªn dïng p h ô c  v ô  Q u è c  p h ß n g   k h « n g  c h Þ u  thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng (Ban  hµnh kÌm theo Th«ng   ªntÞch  2395/1999/TTLT­   tli   sè  BQP­BTC   ngµy 21/8/1999 cña  Quèc    Bé  phßng   TµichÝnh  ­Bé    ) TT Tªn  khÝ,khÝ  vò    tµi 1 C¸c  i lo¹ sóng,ph¸o vµ        phô    tïngsóng,ph¸o.   2 C¸c  i lo¹ bom, m×n,    lùu ®an, ®¹n    (trõ®¹n thÓ thao),thuû  , ph¸o   l«i thñ      vµ    c¸cphô kiÖn kÌm theo. 3 C¸c  i lo¹ èng næ, ngßi næ,      h¹tnæ, thuèc næ, thuèc phãng, d©y    ch¸y  chËm   nguyªn phô  vµ    liÖu. 4 Xe t¨ng,xe    thiÕtgi¸p,xe  Æc       ® chñng  phô    vµ  tïng thay thÕ    i   c¸c lo¹ xe  nµy chuyªn phôc  quèc    vô  phßng. 5 Tµu chiÕn, tµu    tuÇn tiÔu,tµu      ®æ bæ, tµu vËn    t¶iqu©n    sù, tµu hËu  vÖ,    tµu quÐt m×n,    qu©n  kh¸c vµ  c¸c tµu  sù    khÝ  , tµi phô    tïngtrang bÞ    cho      t¹ ®iÓm   c¸ctµu nªu    i nµy. 6 M¸y th«ng    vËt tkü  tinvµ     thuËt,phô    kiÖn  ®ång  cho    bé  hÖ thèng  ®iÒu  khiÓn th«ng tin. 7 Tr¹m  nguån  ®iÖn,hÖ     thèng  m¸y  chØ  huy  chuyªn dïng.   8 M¸y  khÝ    vµ  tµiquang  häc. 9 KhÝ      tµiho¸ häc. 10 Xe  m¸y,khÝ      tµic«ng  binh vµ    phô  tïng. 11 C¸c  i   lo¹ ra ®a,          phô      tªnlöa,rèc kÐt vµ  tïngkÌm  theo. 12 M«  h×nh häc    cô, môc    tiªubay phôc  huÊn  vô  luyÖn  khÝ    vµ  tµinguþ  trang. 13 M¸y  bay  chiÕn  ®Êu,  m¸y  bay  vËn    t¶iqu©n  vµ  sù  phô  tïng. 14 ThiÕtbÞ  chuyªn dïng trong phßng    ®o        kh«ng,kh«ng    qu©n. 15 Ph¬ng  tiÖn vËn      t¶iqu©n    chØ  sù,xe  huy,xe  Æc     ® chñng. 16 S¶n phÈm  chôp ¶nh hµng kh«ng,®o    ®¹c kh¶o    s¸t®Þa  h×nh, h¶i®å,     
  3. 3 kh«ng  ®å,  b¶n  phôc  quèc  ®å  vô  phßng,an    ninh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2