Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
165
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

 1. T h«ng t liªn tÞch cña Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh sè 24/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; theo ®Ò nghÞ cña Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 103/BCY ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2005, liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu hëng l¬ng vµ phô cÊp tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1.1. Nh÷ng ngêi trong biªn chÕ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®ang lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu tõ Trung ¬ng ®Õn ®¬n vÞ c¬ yÕu c¬ së, gåm: a) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n; b) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n; c) Ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu; 1.2. Häc sinh c¬ yÕu. 2. §èi tîng kh«ng ¸p dông 2.1. Nh÷ng ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng mét sè lo¹i c«ng viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu kh«ng xÕp l ¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh; 2.2. Nh÷ng ngêi ®· cã quyÕt ®Þnh th«i viÖc, phôc viªn, xuÊt ngò. II. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng 1. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng Ngêi ®îc tuyÓn dông vµ bæ nhiÖm vµo lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc ®èi tîng nµo, ®¶m nhiÖm c«ng viÖc g× th× xÕp l¬ng theo quy ®Þnh ®èi víi ®èi tîng ®ã, c«ng viÖc ®ã, cô thÓ nh sau:
 2. 1.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn xÕp l¬ng theo híng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 1.2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n, tïy thuéc vµo chøc danh c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm ®Ó xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu hoÆc l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 1.3. Ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo th× xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®ã. 1.4. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng kÕt hîp n©ng bËc l- ¬ng ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu vµ n©ng ng¹ch ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc. Nh÷ng ngêi ®· xÕp l¬ng cò kh«ng ®óng ng¹ch hoÆc chøc danh theo yªu cÇu cña c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm (trõ trêng hîp ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o lu ng¹ch hoÆc chøc danh cò khi thay ®æi c«ng viÖc) th× ph¶i chuyÓn xÕp l¹i l¬ng theo ®óng ng¹ch hoÆc chøc danh quy ®Þnh ®èi víi c«ng viÖc ®ã. 2. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng 2.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu nÕu chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu th× ®îc xÕp l¹i l¬ng phï hîp víi c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm kÓ tõ ngµy chuyÓn sang lµm c«ng t¸c kh¸c. Trêng hîp hÖ sè l¬ng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) xÕp theo c«ng viÖc míi thÊp h¬n so víi hÖ sè l¬ng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) ®· ® îc hëng theo c«ng viÖc cò, th× ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch; hÖ sè chªnh lÖch nµy sÏ gi¶m t¬ng øng sau mçi lÇn ®îc n©ng bËc l¬ng. 2.2. Theo yªu cÇu nhiÖm vô, ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®îc lu©n chuyÓn ®Õn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu mµ cã møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o thÊp h¬n, th× ® îc gi÷ møc phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o cò. Tr êng hîp c«ng viÖc míi ®îc lu©n chuyÓn ®Õn quy ®Þnh xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc theo chøc danh thÊp h¬n, th× ®îc gi÷ møc l¬ng cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô nÕu cã) vµ ®îc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng theo quy ®Þnh ë ng¹ch hoÆc chøc danh cò. 2.3. Thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l¬ng, n©ng bËc l¬ng ph¶i theo ®óng ®èi tîng, nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn, chÕ ®é ®îc hëng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. III. C¸c b¶ng l¬ng, chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi, chuyÓn xÕp l¬ng khi thay ®æi c«ng viÖc, chÕ ®é n©ng bËc l¬ng vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng A. C¸c b¶ng l¬ng: 1. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc biªn chÕ h- ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn ®ang gi÷ ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo
 3. th× xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®ã. ViÖc xÕp l¬ng thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC). 2. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn xÕp l¬ng theo híng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 3. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n, tïy thuéc vµo chøc danh c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm thùc hiÖn xÕp l¬ng theo mét trong hai b¶ng l¬ng sau: 3.1. B¶ng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu: a) B¶ng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu quy ®Þnh 9 bËc nh sau: §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång CÊp hµm c¬ yÕu HÖ sè Møc l¬ng l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 BËc 1 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm 4,20 1.218,0 ThiÕu óy BËc 2 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm 4,60 1.334,0 Trung óy BËc 3 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm Th- 5,00 1.450,0 îng óy BËc 4 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm §¹i óy 5,40 1.566,0 BËc 5 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm 6,00 1.740,0 ThiÕu t¸ BËc 6 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm 6,60 1.914,0 Trung t¸ BËc 7 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm Th- 7,30 2.117,0 îng t¸ BËc 8 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm §¹i t¸ 8,00 2.320,0 BËc 9 b»ng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm 8,60 2.494,0 ThiÕu tíng b) §èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu: b1) Nh÷ng ngêi hiÖn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o bæ nhiÖm trong tæ chøc c¬ yÕu tõ Trëng ban (hoÆc §éi trëng) c¬ yÕu ®¬n vÞ thuéc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Õn Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ; b2) Trî lý tham mu nghiÖp vô thuéc c¸c lÜnh vùc: Nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ mËt m·; S¶n xuÊt, l¾p r¸p, söa ch÷a, cung cÊp s¶n phÈm mËt m·; kü thuËt mËt m·, m· dÞch mËt m·, kiÓm ®Þnh mËt m·; Tæ chøc, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, tæng hîp, thanh tra, ph¸p chÕ, th«ng tin, hîp t¸c quèc tÕ trong tæ chøc c¬ yÕu; b3) Gi¸o viªn gi¶ng d¹y chuyªn ngµnh mËt m·
 4. c) BËc l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu cao nhÊt ¸p dông ®èi víi c¸c chøc danh thuéc diÖn xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu quy ®Þnh nh sau: Nhã Chøc danh BËc l¬ng cÊp HÖ m hµm cao sè l- nhÊt ¬ng 1 Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ; 9 8,60 Phã trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ 2 Côc trëng, Phã Vô trëng thuéc Ban C¬ yÕu 8 8,00 ChÝnh phñ vµ t¬ng ®¬ng; Phã Côc trëng, Phã Vô trëng Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ vµ t¬ng ®¬ng; Trî lý tham mu nghiÖp vô thuéc Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ vµ t¬ng ®¬ng 3 Trî lý tham mu nghiÖp vô thuéc Bé vµ t¬ng 7 7,30 ®¬ng; Trëng phßng, phã trëng phßng thuéc Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ, thuéc Bé vµ t¬ng ®- ¬ng; 4 Trëng phßng, phã trëng phßng c¬ yÕu 6 6,60 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ t- ¬ng ®¬ng. 5 Trëng ban hoÆc §éi trëng c¬ yÕu ®¬n vÞ; 5 6,00 Trî lý tham mu nghiÖp vô c¬ yÕu tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng C¸c chøc danh t¬ng ®¬ng víi c¸c chøc danh quy ®Þnh t¹i b¶ng nµy do Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ quy ®Þnh sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé trëng Bé Néi vô. d) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu ®· ®îc n©ng bËc l¬ng cÊp hµm cao nhÊt quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy khi ®Õn niªn h¹n, ®ñ tiªu chuÈn nhng kh«ng ®îc bæ nhiÖm chøc danh cao h¬n th× ®îc xÐt n©ng l¬ng lÇn 1, lÇn 2 theo b¶ng n©ng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu nh sau: §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång HÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu N©ng l¬ng lÇn 1 N©ng l¬ng lÇn 2 cao nhÊt HÖ sè l- Møc l¬ng HÖ Møc l¬ng ¬ng thùc hiÖn sè l- thùc hiÖn 01/10/2004 ¬ng 01/10/2004 6,00 6,40 1.856,0 6,80 1.972,0 6,60 7,00 2.030,0 7,40 2.146,0 7,30 7,70 2.233,0 8,10 2.349,0 8,00 8,40 2.436,0 8,60 2.494,0
 5. d) Trêng hîp ngêi hëng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu ®· ®îc n©ng l¬ng lÇn 2, sau ®ã ®îc bæ nhiÖm chøc danh míi cao h¬n, th× ®îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng cña bËc cÊp hµm cao h¬n liÒn kÒ vµ ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè n©ng l¬ng lÇn 2 so víi hÖ sè l¬ng cÊp hµm míi ®îc xÕp cho ®Õn khi ®îc n©ng l¬ng lÇn 1 cña bËc cÊp hµm míi ®îc xÕp hoÆc n©ng l¬ng cÊp hµm cao h¬n. VÝ dô 1: ¤ng Nguyªn V¨n A, ®éi trëng c¬ yÕu ®¬n vÞ cã bËc l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu cao nhÊt lµ bËc 5, hÖ sè l ¬ng 6,00, ®· ®îc n©ng l¬ng lÇn 2, hÖ sè l¬ng 6,80 tõ ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2005. Theo yªu cÇu nhiÖm vô, ®Õn ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005, «ng A ®îc ®iÒu ®éng vµ bæ nhiÖm Trëng phßng thuéc Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ cã bËc l¬ng cÊp hµm cao nhÊt lµ bËc 7, hÖ sè l¬ng 7,30 th× «ng A ®îc xÕp vµo bËc 6, hÖ sè l¬ng 6,60, thêi gian n©ng bËc l¬ng cÊp hµm lÇn sau cña «ng A ®îc tÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 vµ «ng A ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch lµ 0,20 (6,80-6,60) cho ®Õn khi ® îc n©ng l¬ng cÊp hµm tõ bËc 6 (hÖ sè l¬ng 6,60) lªn bËc 7 (hÖ sè l¬ng 7,30). 3.2. B¶ng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu. a) B¶ng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu quy ®Þnh theo 3 lo¹i tr×nh ®é vµ theo nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt nh sau:
 6. Chøc danh BËc l¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Chuyªn m«n kü thuËt cao cÊp Nhãm 1: - HÖ sè l¬ng 3,85 4,20 4,55 4,90 5,25 5,60 5,95 6,30 6,65 7,00 7,35 7,70 - Møc l¬ng thùc hiÖn 1.116, 1.218, 1.319, 1.421, 1.522, 1.624, 1.725, 1.827, 1.928, 2.030, 2.131, 2.233, 01/10/2004 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 Nhãm 2: - HÖ sè l¬ng 3,65 4,00 4,35 4,70 5,05 5,40 5,75 6,10 6,45 6,80 7,15 7,50 - Møc l¬ng thùc hiÖn 1.058, 1.160, 1.261, 1.363, 1.464, 1.566, 1.667, 1.769, 1.870, 1.972, 2.073, 2.175, 01/10/2004 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 II. Chuyªn m«n kü thuËt trung cÊp Nhãm 1: - HÖ sè l¬ng 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,90 6,20 - Møc l¬ng thùc hiÖn 1.015, 1.102, 1.189, 1.276, 1.363, 1.450, 1.537, 1.624, 1.711, 1.798, 01/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0` 0 Nhãm 2: - HÖ sè l¬ng 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,90 - Møc l¬ng thùc hiÖn 928,0 1.015, 1.102, 1.189, 1.276, 1.363, 1.450, 1.537, 1.624, 1.711, 01/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Chuyªn m«n kü thuËt s¬ cÊp Nhãm 1: - HÖ sè l¬ng 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,20 5,45 - Møc l¬ng thùc hiÖn 928,0 1.000, 1.073, 1.145, 1.218, 1.290, 1.363, 1.435, 1.508, 1.580, 01/10/2004 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Nhãm 2: - HÖ sè l¬ng 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,20 - Møc l¬ng thùc hiÖn 855,5 928,0 1.000, 1.073, 1.145, 1.218, 1.290, 1.363, 1.435, 1.508, 01/10/2004 5 0 5 0 5 0 5 0
 7. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA b) §èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu: Ngoµi ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i tiÕt b (b1, b2, b3) ®iÓm 3.1 môc A phÇn III Th«ng t nµy, ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cßn l¹i ®îc ¸p dông b¶ng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu theo lo¹i vµ theo nhãm ngµnh, nghÒ nh sau: b1) Lo¹i chuyªn m«n kü thuËt cao cÊp: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o tõ cao ®¼ng trë lªn theo hai nhãm ngµnh, nghÒ nh sau: Nhãm 1 gåm: M· dÞch mËt m·; nghiªn cøu thö nghiÖm øng dông kü thuËt mËt m·; nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ mËt m·; th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ mËt m·; kiÓm ®Þnh mËt m·; gi¸o viªn (trõ ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt b3 ®iÓm 3.1 môc A phÇn III Th«ng t nµy); b¶o ®¶m kü thuËt nghiÖp vô c¬ yÕu; b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin c¬ yÕu; s¶n xuÊt tµi liÖu, l¾p r¸p, söa ch÷a m¸y mËt m· vµ trang thiÕt bÞ mËt m·. Nhãm 2: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o tõ cao ®¼ng trë lªn thuéc nh÷ng ngµnh, nghÒ cßn l¹i. b2) Lo¹i chuyªn m«n kü thuËt trung cÊp: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o trung cÊp theo hai nhãm ngµnh, nghÒ nh sau: Nhãm 1 gåm: M· dÞch mËt m·; nghiªn cøu thö nghiÖm vµ øng dông kü thuËt mËt m·; b¶o ®¶m kü thuËt nghiÖp vô c¬ yÕu, b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin c¬ yÕu, s¶n xuÊt tµi liÖu, s¶n xuÊt l¾p r¸p, söa ch÷a m¸y mËt m· vµ trang thiÕt bÞ mËt m·, kiÓm tra tµi liÖu nghiÖp vô chuyªn ngµnh c¬ yÕu. Nhãm 2: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o trung cÊp thuéc nh÷ng ngµnh, nghÒ cßn l¹i. b3) Lo¹i chuyªn m«n kü thuËt s¬ cÊp: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o s¬ cÊp theo nhãm ngµnh, nghÒ nh sau: Nhãm 1 gåm: M· dÞch mËt m·; thùc hµnh s¶n xuÊt vµ øng dông kü thuËt mËt m·; s¶n xuÊt tµi liÖu, l¾p r¸p, söa ch÷a m¸y mËt m· vµ trang thiÕt bÞ mËt m· l¸i xe chuyªn ngµnh (xe ®Æc chñng), l¸i xe con; ®¸nh m¸y, in sao, y t¸, dîc t¸, b¶o vÖ mËt m· vµ th«ng tin c¬ yÕu. Nhãm 2: ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o s¬ cÊp thuéc nh÷ng ngµnh, nghÒ cßn l¹i. B. ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi 1. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu trong biªn chÕ h - ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc, c¨n cø vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc hiÖn gi÷ thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo híng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an.
 8. 9 3. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n, thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: 3.1. §èi víi ngêi xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu: a) B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi ngêi xÕp l¬ng cÊp c¬ yÕu: BËc cÊp hµm c¬ yÕu HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l¬ng míi 1 3,20 4,20 2 3,50 4,60 3 3,80 5,00 4 4,15 5,40 5 4,80 6,00 6 5,30 6,60 7 5,90 7,30 8 6,50 8,00 9 7,20 8,60 b) B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi ngêi xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu ®· ®îc n©ng l¬ng lÇn 1, lÇn 2. HÖ sè n©ng l¬ng lÇn 1 HÖ sè n©ng l¬ng lÇn 2 HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l¬ng míi HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l¬ng míi 6,85 8,40 7,20 8,60 6,20 7,70 6,50 8,10 5,60 7,00 5,90 7,40 5,05 6,40 5,30 6,80 4,50 5,80 4,80 6,20 4,00 5,35 4,15 5,70 3.2. §èi víi ngêi xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu vµ ngêi ®· ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 715/TT-QP ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Bé Quèc phßng híng dÉn quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng qu©n ®éi nh©n d©n ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo b¶ng chuyÓn xÕp sau: a) B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi ngêi xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu: Chøc danh BËc l¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Chuyªn m«n kü thuËt cao cÊp 1. Nhãm 1 a) HÖ sè l¬ng cò 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 b) HÖ sè l¬ng míi 3,8 4,2 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6 7,0 7,3 7,7 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
 9. 10 2. Nhãm 2 a) HÖ sè l¬ng cò 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 b) HÖ sè l¬ng míi 3,6 4,0 4,3 4,7 5,0 5,4 5,7 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 II. Chuyªn m«n kü thuËt trung cÊp 1. Nhãm 1 a) HÖ sè l¬ng cò 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 b) HÖ sè l¬ng míi 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Nhãm 2 a) HÖ sè l¬ng cò: - Nhãm 2 cò 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 - Nhãm 3 cò 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,2 4,4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 b) HÖ sè l¬ng míi 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Chuyªn m«n kü thuËt s¬ cÊp 1. Nhãm 1 a) HÖ sè l¬ng cò - Nhãm 1 cò 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Nhãm 2 cò 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) HÖ sè l¬ng míi 3,2 3,4 3,7 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 2. Nhãm 2 a) HÖ sè l¬ng cò - Nhãm 3 cò 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Nhãm 4 cò 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) HÖ sè l¬ng míi 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,2 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 C¨n cø vµo ph©n lo¹i, xÕp nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt quy ®Þnh t¹i tiÕt b (b1, b2 vµ b3) ®iÓm 3.2 môc A phÇn III Th«ng t nµy vµ hÖ sè l¬ng cò ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo b¶ng chuyÓn xÕp nµy. VÝ dô 2: ¤ng Lª V¨n B ®· xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt cao cÊp bËc 7 nhãm 1, hÖ sè l¬ng cò lµ 4,68 tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2003, «ng B ® îc chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo bËc 7 nhãm 1, hÖ sè l¬ng míi lµ 5,95; thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2003. b) Nh÷ng ngêi ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt vµ ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho vËn dông xÕp lªn nhãm trªn liÒn kÒ trong cïng lo¹i, th× ph¶i chuyÓn xÕp l¹i vµo bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm chøc danh cò, sau ®ã c¨n cø vµo thêi ®iÓm ®· xÕp bËc l ¬ng cuèi cïng trong nhãm chøc danh cò ®Ó tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung theo quy ®Þnh. VÝ dô 3: Bµ Phan ThÞ H ®· xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt trung cÊp nhãm 2 cò, bËc 10/10, hÖ sè l¬ng cò lµ 4,65 tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2000; ®Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 ®îc vËn dông xÕp lªn nhãm 1 trong cïng lo¹i chuyªn m«n kü
 10. 11 thuËt trung cÊp vµo bËc 10/10, hÖ sè l¬ng cò lµ 4,90, th× tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò 4,65 ®· ®îc xÕp ë nhãm 2 cò lo¹i chuyªn m«n kü thuËt trung cÊp ®Ó chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 5,90. Do bµ H ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng cña nhãm 2 cò tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2000, ®Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 (®ñ 3 n¨m vµ trong suèt thêi gian 3 n¨m nµy bµ H ®¹t ®ñ tiªu chuÈn hëng phô cÊp th©m niªn vît khung), bµ H ®îc tÝnh hëng 5% phôc cÊp th©m niªn vît khung; ®Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004 (®ñ 1 n¨m sau khi ®îc tÝnh hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung vµ trong thêi gian nµy bµ H ®¹t ®ñ tiªu chuÈn hëng phô cÊp th©m niªn vît khung, bµ H ®îc tÝnh hëng thªm 1% phô cÊp th©m niªn vît khung. Nh vËy, tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 bµ H ®îc xÕp l¬ng míi hÖ sè 5,90, bËc 10, nhãm 2 lo¹i chuyªn m«n kü thuËt trung cÊp vµ hëng 6% (5% + 1%) phô cÊp th©m niªn vît khung; thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn sau cña bµ H ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004.
 11. 12 C. ChuyÓn xÕp l¬ng míi ®èi víi ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu khi thay ®æi c«ng viÖc 1. Ngêi ®ang hëng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu, do yªu cÇu nhiÖm vô ® îc thay ®æi c«ng viÖc: 1.1. Trêng hîp ®îc chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c sang ®èi t îng thuéc diÖn xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu, th× c¨n cø vµo thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó chuyÓn xÕp tõ hÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu hiÖn hëng vµo hÖ sè l¬ng cña lo¹i vµ nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu ®îc chuyÓn ®Õn nh sau: TÝnh tõ bËc 1 cña nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu ® îc chuyÓn ®Õn, sau mçi kho¶ng thêi gian 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ® îc xÕp lªn 1 bËc trong nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu ®ã. Tr êng hîp trong thêi gian c«ng t¸c mµ cã n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hoÆc bÞ kû luËt (mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc) th× cø mçi n¨m (tØnh ®ñ 12 th¸ng) kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc giao hoÆc bÞ kû luËt kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó xÕp lªn bËc trªn trong nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt ®ã. Trêng hîp cã sè th¸ng cha ®ñ 36 th¸ng th× sè th¸ng nµy ®îc tÝnh ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau. Sau khi tÝnh chuyÓn xÕp l¬ng nh trªn mµ ®îc xÕp vµo bËc cuèi cïng trong nhãm chøc danh th× ® îc tÝnh h- ëng phô cÊp th©m niªn vît khung theo quy ®Þnh. NÕu hÖ sè l¬ng míi ®îc xÕp céng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) thÊp h¬n hÖ sè l¬ng cÊp hµm t¹i thêi ®iÓm chuyÓn sang c«ng t¸c míi th× ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch thÊp h¬n nµy; hÖ sè b¶o lu sÏ gi¶m t¬ng øng sau mçi lÇn ®îc n©ng l¬ng theo c«ng viÖc míi. 1.2. Trêng hîp ®îc chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c sang ®èi tîng lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc, th× c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cÊp hµm hiÖn hëng ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc theo b¶ng chuyÓn xÕp sau: a) B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu sang l¬ng chuyªn m«n nghiÖp vô theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc: HÖ sè l¬ng cÊp Ng¹ch, bËc, hÖ sè l¬ng ®îc chuyÓn xÕp theo ng¹ch hµm c¬ yÕu hiÖn c«ng chøc, viªn chøc hëng BËc HÖ sè l¬ng Ng¹ch BËc HÖ sè l¬ng (1) (2) (3) (4) (5) 1 4,20 Chuyªn viªn vµ t¬ng ®¬ng 1 2,34 2 4,60 Chuyªn viªn vµ t¬ng ®¬ng 3 3,00 3 5,00 Chuyªn viªn vµ t¬ng ®¬ng 4 3,33 4 5,40 Chuyªn viªn vµ t¬ng ®¬ng 6 3,99 5 6,00 Chuyªn viªn chÝnh vµ t¬ng ®¬ng 2 4,74 6 6,60 Chuyªn viªn chÝnh vµ t¬ng ®¬ng 4 5,42 7 7,30 Chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®- 1 6,20 ¬ng
 12. 13 8 8,00 Chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®- 3 6,92 ¬ng b) NÕu ®· ®îc n©ng l¬ng lÇn 1 th× xÕp lªn 1 bËc trªn liÒn kÒ; nÕu ®· ®îc n©ng l¬ng lÇn 2 th× xÕp lªn 2 bËc trªn liÒn kÒ trong ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc so víi bËc l¬ng ®îc chuyÓn xÕp ë cét 4 trong b¶ng nµy. c) Trêng hîp cha ®¹t ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ng¹ch chuyªn viªn chÝnh hoÆc ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng th× ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®ã; hÖ sè l¬ng xÕp theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm lµ hÖ sè l¬ng thÊp h¬n gÇn nhÊt so víi hÖ sè l ¬ng ®îc chuyÓn xÕp ë cét 5 trong b¶ng nµy. d) Thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp hÖ sè l ¬ng cÊp hµmg c¬ yÕu ë cét 2 trong b¶ng chuyÓn xÕp nµy hoÆc kÓ tõ ngµy n©ng l¬ng lÇn 1 hoÆc lÇn 2. ®) Chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu (kÓ c¶ n©ng l¬ng lÇn 1, lÇn 2 nÕu cã) so víi hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ®îc chuyÓn xÕp ®îc b¶o lu vµ sÏ gi¶m t¬ng øng sau mçi lÇn ®îc n©ng l¬ng hoÆc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc. 2. Ngêi ®ang hëng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu, do yªu cÇu nhiÖm vô ®îc thay ®æi c«ng viÖc: 2.1. Trêng hîp ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh thuéc diÖn xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, th× c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu hiÖn hëng ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu cao h¬n gÇn nhÊt; thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh nh sau: NÕu chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng cÊp hµm ®îc xÕp so víi hÖ sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt hiÖn hëng b»ng hoÆc lín h¬n chªnh lÖch gi÷a 2 bËc l - ¬ng liÒn kÒ trong nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt ®· ®îc xÕp tríc khi thay ®æi c«ng viÖc, th× thêi gian n©ng bËc l ¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu; nÕu nhá h¬n chªnh lÖch gi÷a 2 bËc l¬ng liÒn kÒ trong nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt ®· ®îc xÕp tríc khi thay ®æi c«ng viÖc, th× thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy gi÷ hÖ sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt. Trêng hîp hÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu ®îc xÕp theo quy ®Þnh nªu trªn thÊp h¬n hÖ sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu céng phô cÊp th©m niªn v ît khung (nÕu cã) hiÖn hëng th× ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch thÊp h¬n nµy; hÖ sè chªnh lÖch sÏ gi¶m t¬ng øng khi ®îc n©ng l¬ng cÊp hµm hoÆc n©ng l¬ng lÇn 1 hoÆc lÇn 2. 2.2. Trêng hîp ®· ®îc ®µo t¹o bçi dìng theo quy ho¹ch, ®¹t ®ñ tiªu chuÈn nghiÖp vô cña chøc danh chuyªn m«n kü thuËt cao h¬n, ® îc bæ nhiÖm lªn nhãm chøc danh cao h¬n trong cïng lo¹i (chuyÓn nhãm) hoÆc ®îc bæ nhiÖm vµo lo¹i chuyªn m«n kü thuËt cao h¬n (n©ng lo¹i), th× c¨n cø vµo hÖ sè l ¬ng chuyªn m«n kü thuËt hiÖn hëng ë nhãm chøc danh cò chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng cao h¬n gÇn nhÊt trong nhãm chøc danh míi ®îc bæ nhiÖm. Thêi
 13. 14 gian tÝnh bËc l¬ng lÇn sau thùc hiÖn theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 môc nµy. ViÖc xÐt chuyÓn nhãm, n©ng lo¹i ®èi víi c¸c chøc danh chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu do Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu xem xÐt vµ ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 2.3. Trêng hîp ®îc chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c sang ®èi tîng lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc, th× chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc nh sau: C¨n cø vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm vµ hÖ sè l¬ng hiÖn hëng trõ ®i sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn l¬ng cña chøc danh chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu so víi tiÒn l¬ng cña c«ng chøc, viªn chøc theo b¶ng sau: HÖ sè chªnh lÖch trõ ®i gi÷a tiÒn l¬ng cña chuyªn m«n kü Chøc danh thuËt c¬ yÕu so víi tiÒn l¬ng cña c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n kü (theo chÕ ®é tiÒn l¬ng n¨m 2004) thuËt c¬ yÕu NÕu ®îc bæ NÕu ®îc bæ NÕu ®îc bæ NÕu ®îc bæ nhiÖm vµo nhiÖm vµo nhiÖm vµo nhiÖm vµo ng¹ch chuyªn ng¹ch c«ng ng¹ch c¸n sù vµ ng¹ch nh©n viªn vµ t¬ng ®- chøc, viªn t¬ng ®¬ng (lo¹i viªn (Lo¹i C) ¬ng (lo¹i A1) trë chøc lo¹i A0 B) lªn 1. Lo¹i cao cÊp - Nhãm 1 1,51 1,75 1,99 2,20 - Nhãm 2 1,31 1,55 1,79 2,00 2. Lo¹i trung Kh«ng ®îc bæ Kh«ng ®îc bæ cÊp nhiÖm vµo c¸c nhiÖm vµo c¸c - Nhãm 1 ng¹ch nµy v× 1,64 1,85 ng¹ch nµy v× - Nhãm 2 kh«ng cã tr×nh ®é 1,34 1,55 kh«ng cã tr×nh Kh«ng ®îc bæ 3. Lo¹i s¬ cÊp ®µo t¹o ®¹i häc ®é ®µo t¹o cao nhiÖm vµo ng¹ch ®¼ng - Nhãm 1 1,55 nµy v× kh«ng cã - Nhãm 2 1,30 tr×nh ®é ®µo t¹o trung cÊp C¨n cø kÕt qu¶ hÖ sè l¬ng ®îc tÝnh theo phÐp trõ nªu trªn, thùc hiÖn chuyÓn xÕp vµo bËc cña ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ® îc bæ nhiÖm cã hÖ sè l¬ng cao h¬n gÇn nhÊt vµ ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng hiÖn hëng so víi hÖ sè l¬ng míi ®îc xÕp; hÖ sè b¶o lu nµy sÏ gi¶m t¬ng øng sau mçi lÇn ®îc n©ng bËc l¬ng ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm. Thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®èi víi c¸c trêng hîp nµy ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 môc nµy. 3. Ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ®ang hëng l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc, do yªu cÇu nhiÖm vô ®îc thay ®æi c«ng viÖc. 3.1. Ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu ®· ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt vµ qu¶n lý nhµ níc vÒ c¬ yÕu theo quy ho¹ch, theo yªu cÇu
 14. 15 c«ng viÖc ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh thuéc diÖn xÕp l ¬ng cÊp hµm c¬ yÕu hoÆc xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, th× c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc céng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) hiÖn hëng ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu hoÆc hÖ sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu cao h¬n gÇn nhÊt; thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 môc nµy. VÝ dô 4: Bµ NguyÔn ThÞ B chuyªn viªn chÝnh, ®· xÕp l¬ng bËc 5, hÖ sè l¬ng míi 5,76 tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005. Theo yªu cÇu c«ng viÖc ®Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2005 ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh thuéc diÖn xÕp l ¬ng cÊp hµm c¬ yÕu, th× ®îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng cÊp hµm cao h¬n gÇn nhÊt lµ 6,00, bËc 5 cña b¶ng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu. Do hÖ sè chªnh lÖch gi÷a l ¬ng cÊp hµm c¬ yÕu ®îc xÕp (6,00) so víi hÖ sè l¬ng ®· hëng ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (5,76) lµ 0,24 nhá h¬n chªnh lÖch gi÷a 2 bËc l¬ng liÒn kÒ ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh lµ 0,34 (5,76-5,42) nªn thêi gian n©ng l ¬ng lÇn 1 hoÆc n©ng bËc l¬ng cÊp hµm lÇn sau cña bµ B ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy gi÷ hÖ sè l¬ng 5,76, bËc 5 ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005). 3.2. Trêng hîp hÖ sè l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu hoÆc hÖ sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu ®îc xÕp theo quy ®Þnh nªu trªn thÊp h¬n hÖ sè l¬ng chuyªn m«n theo ng¹ch, bËc c«ng chøc viªn chøc céng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) hiÖn hëng th× ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch thÊp h¬n nµy; hÖ sè chªnh lÖch sÏ gi¶m t¬ng øng khi ®îc n©ng l¬ng cÊp hµm hoÆc n©ng l¬ng lÇn 1 hoÆc lÇn 2 hoÆc n©ng bËc l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu. 3.3. Trêng hîp ®· xÕp l¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh thuéc diÖn xÕp l ¬ng cÊp hµm c¬ yÕu, th× tïy tõng trêng hîp cô thÓ Bé trëng Bé Néi vô sÏ xem xÐt quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu cho phï hîp. 4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¹i l¬ng theo híng dÉn cña Bé Néi vô. D. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng 1. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc diÖn xÕp l- ¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc, thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng b¹c l¬ng tríc thêi h¹n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t sè 03/2005/TT- BNV). 2. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 3. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng nh sau:
 15. 16 3.1. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn: a. §èi víi ngêi hëng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu: Ngêi hëng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu ®îc n©ng mét bËc l¬ng cÊp hµm khi cã ®ñ c¶ 3 ®iÒu kiÖn sau: a.1. §ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ ®èi víi tõng chøc danh; a.2. BËc l¬ng cÊp hµm hiÖn gi÷ thÊp h¬n bËc l¬ng cÊp hµm cao nhÊt cña chøc danh quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 3.1 môc A phÇn III Th«ng t nµy. a.3. §ñ ®iÒu kiÖn thêi gian ®Ó n©ng bËc l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu nh sau: Tõ bËc 1 hÖ sè l¬ng 4,20 lªn bËc 2 hÖ sè l¬ng 4,60 lµ 2 n¨m; Tõ bËc 2 hÖ sè l¬ng 4,60 lªn bËc 3 hÖ sè l¬ng 5,00 lµ 3 n¨m; Tõ bËc 3 hÖ sè l¬ng 5,00 lªn bËc 4 hÖ sè l¬ng 5,40 lµ 3 n¨m; Tõ bËc 4 hÖ sè l¬ng 5,40 lªn bËc 5 hÖ sè l¬ng 6,00 lµ 4 n¨m; Tõ bËc 5 hÖ sè l¬ng 6,00 lªn bËc 6 hÖ sè l¬ng 6,60 lµ 4 n¨m; Tõ bËc 6 hÖ sè l¬ng 6,60 lªn bËc 7 hÖ sè l¬ng 7,30 lµ 4 n¨m; Tõ bËc 7 hÖ sè l¬ng 7,30 lªn bËc 8 hÖ sè l¬ng 8,00 lµ 4 n¨m; Tõ bËc 8 hÖ sè l¬ng 8,00 lªn bËc 9 hÖ sè l¬ng 8,60, kh«ng quy ®Þnh thêi gian. Trêng hîp ®ñ tiªu chuÈn, ®Õn thêi h¹n n©ng bËc l¬ng, nhng ®· xÕp bËc l¬ng cÊp hµm cao nhÊt cña chøc danh hiÖn gi÷ quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 3.1 môc A phÇn III Th«ng t nµy, nÕu tiÕp tôc ®îc sö dông th× ®îc n©ng l¬ng lÇn 1, lÇn 2; thêi gian tÝnh n©ng l¬ng lÇn 1, lÇn 2 cña tõng bËc l¬ng cÊp hµm thùc hiÖn nh thêi gian quy ®Þnh n©ng bËc l¬ng cÊp hµm nªu t¹i ®iÓm nµy. b. §èi víi ngêi hëng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu: Ngêi hëng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu ®îc n©ng mét bËc l¬ng trong nhãm chøc danh chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu hiÖn gi÷ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn sau: b.1. Hoµn thµnh chøc tr¸ch nhiÖm vô ®îc giao, ®¹t ®Þnh møc vÒ sè l- îng, khèi lîng c«ng viÖc vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chÊt lîng c«ng viÖc; b.2. §· cã 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc trong nhãm chøc danh vµ trong suèt thêi gian 3 n¨m nµy kh«ng vi ph¹m kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc. c. Quy ®Þnh vÒ c¸c trêng hîp ®îc tÝnh vµ kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn; vÒ kÐo dµi thêi gian xÐt n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu (hëng l¬ng cÊp hµm vµ l¬ng chuyªn m«n kü thuËt) kh«ng ®¹t tiªu chuÈn n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn; vÒ tÝnh l¹i chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn trong trêng hîp bÞ oan, sai khi bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, bÞ t¹m gi÷, t¹m giam, bÞ kû luËt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 (1.2 vµ 1.3), ®iÓm 3 vµ ®iÓm 4 môc II Th«ng t sè 03/2005/TT- BNV. 3.2. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n:
 16. 17 a. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô: a.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cã 2 n¨m liªn tôc ®îc tÆng thëng danh hiÖu ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së trë lªn, nÕu cha xÕp bËc l¬ng cao nhÊt trong chøc danh hiÖn gi÷ vµ cßn thiÕu tõ 01 th¸ng ®Õn 12 th¸ng ®Ó ®îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn, n©ng l¬ng lÇn 1 hoÆc n©ng l¬ng lÇn 2, th× ®îc xÐt n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi h¹n n©ng bËc l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu vµ n©ng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i tiÕt a.3 vµ tiÕt b.2 ®iÓm 3.1 môc nµy. a.2. Sè ngêi ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô (gåm ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu vµ ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu) trong mét n¨m kh«ng qu¸ 5% tæng sè biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ c¬ yÕu. a.3. ViÖc xÐt n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c vµ thêi ®iÓm tÝnh hëng bËc l¬ng míi do ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2 môc III Th«ng t sè 03/2005/TT-BNV. b. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu ®· cã th«ng b¸o nghØ hu: Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu, cha xÕp bËc l¬ng cao nhÊt cña chøc danh hiÖn gi÷, ®· cã th«ng b¸o nghØ h u cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, nÕu trong thêi gian gi÷ bËc hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, kh«ng bÞ kû luËt (mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc) vµ t¹i thêi ®iÓm cã th«ng b¸o nghØ hu cßn thiÕu tõ 01 th¸ng ®Õn 12 th¸ng ®Ó ® îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn (kÓ c¶ n©ng l¬ng lÇn 1 vµ lÇn 2) theo quy ®Þnh th× ®îc n©ng mét bËc l¬ng hoÆc n©ng l¬ng lÇn 1 hoÆc lÇn 2 tríc thêi h¹n b»ng sè th¸ng cßn thiÕu nµy. c. Trêng hîp ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ cã th«ng b¸o nghØ hu, th× ®îc thùc hiÖn mét chÕ ®é n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n cã lîi nhÊt trong hai chÕ ®é n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b ®iÓm 3.2 nµy. §. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng vµ n©ng bËc l¬ng ®èi víi ngêi lµm trong tæ chøc c¬ yÕu 1. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu: 1.1. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 1.2. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng vµ n©ng bËc l¬ng nh sau: a. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu (hëng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu vµ l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu) thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ xÕp hÖ sè l¬ng (bao gåm c¶ n©ng bËc l¬ng) vµo hÖ sè l¬ng tõ 7,30 trë lªn do Bé trëng Bé Néi vô quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ.
 17. 18 b. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu cßn l¹i thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¸c c¬ quan ë Trung ¬ng, ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. 2. §èi víi ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c c¬ quan ë Trung ¬ng, ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng vµ n©ng bËc l¬ng theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. IV. C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng 1. Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 1.1. Ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t sè 02/2005/TT- BNV). 1.2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo h- íng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 1.3. Ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu (kh«ng thuéc tæ chøc c¬ yÕu cña qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n) ® îc bæ nhiÖm chøc vô l·nh ®¹o trong tæ chøc c¬ yÕu hëng møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh sau: a. B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o c¬ yÕu: §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Sè Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp TT thùc hiÖn 01/10/2004 1 Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ 1,30 337,0 2 Phã Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ 1,10 319,0 3 Côc trëng, Vô trëng, Ch¸nh V¨n phßng vµ t- 0,90 261,0 ¬ng ®¬ng thuéc Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ 4 Phã Côc trëng, Phã Vô trëng, Phã Ch¸nh 0,70 203,0 V¨n phßng vµ t¬ng ®¬ng thuéc Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ 5 Trëng phßng C¬ yÕu thuéc Bé, thuéc thµnh 0,60 174,0 phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ t- ¬ng ®¬ng 6 Trëng phßng thuéc Ban C¬ yÕu ChÝnh 0,50 145,0 phñ, thuéc tØnh vµ t¬ng ®¬ng 7 Phã trëng phßng thuéc Bé, thuéc Ban C¬ 0,40 116,0 yÕu ChÝnh phñ, thuéc thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ t¬ng ®¬ng 8 Phã Trëng phßng c¬ yÕu tØnh vµ t¬ng ®- 0,30 87,0 ¬ng
 18. 19 9 Trëng ban hoÆc §éi trëng c¬ yÕu ®¬n vÞ 0,20 58,0 vµ t¬ng ®¬ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o t¬ng ®¬ng trong tæ chøc c¬ yÕu do Trëng ban C¬ yÕu ChÝnh phñ quy ®Þnh sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé tr ëng Bé Néi vô. b. Nguyªn t¾c, c¸c trêng hîp ®îc hëng vµ th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, c¸ch tr¶ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi ng êi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc II vµ ®iÓm 2 môc III Th«ng t sè 02/2005/TT-BNV. 2. Phô cÊp th©m niªn nghÒ 2.1. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn phô cÊp th©m niªn nghÒ theo híng dÉn cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 2.2. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu (bao gåm ngêi hëng l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu vµ ngêi hëng l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu) kh«ng ph¶i lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn phô cÊp th©m niªn nghÒ nh sau: Sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) lµm viÖc liªn tôc trong tæ chøc c¬ yÕu th× ®îc hëng phôc cÊp th©m niªn nghÒ b»ng 5% møc l ¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã); tõ n¨m thø 6 trë ®i cø thªm mét n¨m (®ñ 12 th¸ng) ®îc tÝnh hëng thªm 1%. Phô cÊp th©m niªn nghÒ ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ ®îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 3. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc 3.1. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt m·. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt gåm 3 møc 0,1; 0,2 vµ 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu (bao gåm c¶ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu lµ qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n) nh sau: a) HÖ sè 0,3 ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi xÕp l¬ng cÊp hµm c¬ yÕu, cÊp hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n, cÊp hµm sÜ quan vµ h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n, ngêi trùc tiÕp lµm c«ng viÖc m· dÞch, nghiªn cøu, biªn so¹n, s¶n xuÊt, l¾p r¸p, söa ch÷a, cung cÊp s¶n phÈm mËt m· vµ tµi liÖu mËt m·. b) HÖ sè 0,2 ¸p dông ®èi víi gi¸o viªn, nh÷ng ngêi trùc tiÕp liªn quan ®Õn chuyªn m«n nghiÖp vô c¬ yÕu, nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý kü thuËt mËt m·. c) HÖ sè 0,1, ¸p dông ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu. 3.2. Nh÷ng n¬i kh«ng thµnh lËp phßng, ban, ®éi c¬ yÕu th× ngêi ®¶m nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o bæ nhiÖm ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc hÖ sè 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 3.3. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1 vµ 3.2 nµy ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi.
 19. 20 4. Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh gåm 2 møc 50% vµ 30% møc l- ¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc nh sau: 4.1. Møc 50% ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc (kÓ c¶ nh÷ng ng êi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong chØ tiªu biªn chÕ) h ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc trùc tiÕp lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt tµi liÖu, s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y m·, trang thiÕt bÞ kü thuËt mËt m·. 4.2. Møc 30% ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc cßn l¹i (kÓ c¶ nh÷ng ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong chØ tiªu biªn chÕ) hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu. Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 nµy ® îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Khi c«ng chøc, viªn chøc ®îc ®iÒu ®éng tõ ®¬n vÞ nµy sang ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ngµnh, nghÒ nµy sang ngµnh, nghÒ kh¸c, tõ n¬i cã møc phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh 50% ®Õn n¬i cã møc phô cÊp quèc phßng, an ninh 30% (hoÆc ngîc l¹i) th× ®îc hëng møc phô cÊp theo n¬i míi kÓ tõ th¸ng tiÕp theo. 5. Phô cÊp th©m niªn vît khung 5.1. §èi víi c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu: C«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu thuéc diÖn xÕp l - ¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc, thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp th©m niªn vît khung theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 04/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v ît khung ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t sè 04/2005/TT-BNV). 5.2. §èi víi ngêi xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu: a) Ngêi xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt c¬ yÕu, nÕu ®· cã ®ñ 36 th¸ng gi÷ bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm chøc danh hiÖn gi÷ vµ ®¹t ®ñ tiªu chuÈn h- ëng phô cÊp th©m niªn vît khung nh tiªu chuÈn n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i tiÕt b (b1 vµ b2) ®iÓm 3.1 môc D phÇn III Th«ng t nµy, th× ®îc xÐt hëng phñ cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm chøc danh hiÖn gi÷; tõ n¨m thø t trë ®i, mçi n¨m cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ®îc tÝnh hëng thªm 1%. b) Quy ®Þnh vÒ c¸c trêng hîp ®îc tÝnh vµ kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung; vÒ kÐo dµi thêi gian xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung; vÒ tÝnh l¹i chÕ ®é h ëng phô cÊp th©m niªn vît khung trong trêng hîp bÞ oan, sai khi bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, t¹m giam, t¹m gi÷, bÞ kû luËt, vÒ c¸ch chi tr¶ phô cÊp th©m niªn vît khung ®èi víi ngêi xÕp l- ¬ng chuyªn m«n kü huËt c¬ yÕu ®îc thùc hiÖn nh ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc tõ lo¹i A0 trë lªn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2 môc II, ®iÓm 1.3, ®iÓm 1.4 vµ ®iÓm 2 môc III Th«ng t sè 04/2005/TT-BNV. c) ViÖc quyÕt ®Þnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ®èi víi ngêi xÕp l¬ng chuyªn m«n kü thuËt cao cÊp thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña Ban C¬ yÕu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản