Thông tư liên tịch 28-LB/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
101
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 28-LB/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 28-LB/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 28-LB/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T LIªN B é  T µ I C H Ý N H  ­ L A O  § é N G, T H ¦ ¥ N G  BI N H  V µ  X∙ H é I  è  28­ S L B/TT N G µ Y  2­12­1993 H í N G  D É N  B æ  S U N G  T H ù C   Ö N  C H Õ  ® é  TI Ò N   HI L ¬ N G  M íI ® è I  íI « N G  N H © N,  VIªN  H ø C  T R O N G  C¸ C  D O A N H  N G H I Ö P.  V  C C Thi hµnh    NghÞ   nh   è  CP   µy  5­ ®Þ s 26­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh   ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi trong  t th   ®é ti l m  c¸c doanh  nghiÖp, Liªn bé         lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ    éi­ TµichÝnh  ∙  ã    x∙h       ® c th«ng   è  LB/TT  µy  6­ ts 12­ ng 2­ 1993,Th«ng   è  LB/TT  µy  6­   ts 20­ ng 2­ 1993  µ v th«ng   è  LB/TT  µy  6­ ts 21­ ng 17­ 1993  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn.§ Õn  h  c th vi th     nay,qua    ×nh tr Ónkhaithùc    qu¸ tr   i     hiÖn      é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  ë c¸c b     ph cßn  ét  è  ån t¹  íng m ¾ c   Çn  îc gi¶i m s t  i v  c ®    quyÕt  îp lý; h   sau    ã  Õt  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ v¨n b¶n  è  khic k lu c Th t   ph t i     s 264­ TB   µy  10­ ng 29­ 1993  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  ªnBé   íng  Én    Ch ph li   h d bæ sung  m ét  è  iÓ m   ô  Ó    s® c th nh sau:   I.CHUY Ó N   Õ P   ¬NG   ò     X L C SANG   ¬NG   íI L M  1.§èit ng:    î a)    Bæ sung  i  îng  dông  ®è t ¸p  chuyÓn  Õp ¬ng  íi:C¸c  chøc  ªn x l m  tæ  li   doanh  trong níc,c¸c doanh      nghiÖp  ªndoanh  íi ícngoµitheo  îp ®ång  îp li   v    n   h  h  t¸ckinh doanh      kh«ng  ¹t®éng  ho   theo  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam,  Lu   tn    i Vi   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 233­ H§BT   µy  6­ ng 22­ 1990  Ò   v ban  µnh  h quy  Õ     ng  ch lao ®é ®èi víixÝ      nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     NghÞ   nh  è  ®Þ s 389­H§BT   µy  ng 10­ 1990  Ò   11­ v ban  µnh  h quy  Õ   ch cho    µ,thuªlao ®éng  i víi êin­ thuªnh       ®è     ng   ícngoµi, êigèc  ÖtNam   nh      ícngoµil trót¹ ViÖtnam.    ng   Vi   ®Þ cë n    u      i   b) Bæ     sung    i t ng kh«ng    ông  c¸c®è  î   ¸p d chuyÓn  Õp ¬ng  íinh  x l m   sau: ­ Nh÷ng  êi ®ang    ng   nghØ   Õ       Ò   ch ®é ®Ó v nghØ   u, nghØ   Êt  h  m søc    lao ®éng hoÆc   ÷ng  êi®∙  nh ng   nghØ  Öc  ê    Õt b¶o  Ó m     éi; vi ch gi¶iquy   hi x∙h ­  ÷ng  êi nghØ   Öc  ê    Õt  Õ       Öc  Nh ng   vi ch gi¶iquy ch ®é th«ivi theo  Õt  quy ®Þnh  è  s 176­H§BT  µy  10­ ng 9­ 1989; ­Nh÷ng  êinghØ  Öc  ê  è  Ýs ¾p  Õp    ng   vi ch b tr   x c«ng  t¸c. Riªng  ÷ng  êi lµm  Öc      nh ng   vi ë c¸c doanh nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    kh¸ccã  ö  ông  õ10    ng  ëlªn,   sd t   lao ®é tr     møc ¬ng  l tho¶ thuËn      ghitrong  hîp  ng    ng  ®å lao ®é ph¶ib¶o  ¶m   t  Êt    ® Ý nh b»ng møc  ¬ng  l theo  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc  vi quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 2.C¸ch    chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi: l m §èi víiviªnchøc       qu¶n  ý(tõtr ng  l     ë phßng  µ ¬ng  ¬ng  ëxuèng),viªn vt ® tr      chøc chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,thõa  µnh, phôc  ô      v  h   v ë c¸c doanh nghiÖp  ang  ® hëng  Ëc ¬ng  b l cao  ¬n  h khung chøc  ô  v hoÆc   Êp  Ëc  c b quy  nh   ¹  ®Þ t inghÞ   ®Þnh  è  s 235­ H§BT  ph¶i ® a  Ò   ng    v ®ó chøc danh  µ  v khung ¬ng  l quy  nh, ®Þ   sau    îc tÝnh  è  ®ã ®   s n¨m  õ khigi÷ møc  ¬ng  t      l cao  Êt  ña  nh c khung ¬ng l theo  quy  nh  ®Þ cho  n   ®Õ nay,®Ó     chuyÓn  æi  ® sang  ûlÖ    ô  Êp  © m     ît t   % ph c th niªnv   khung  µ  v chuyÓn  Õp  µo  Ëc ¬ng  íi.C¸ch  Ýnh  æi  µ  x vbl m  t ® v chuyÓn  Õp    x nh sau:
 2. 2 a) C¸ch  Ýnh  æi  ûlÖ    ô  Êp  © m     îtkhung      t ® t   % ph c th niªnv   ®Ó chuyÓn  Õp  x vµo  Ëc ¬ng  íitheo  bl m  b¶ng chuyÓn  Õp ¬ng  x l quy  nh  Ìm  ®Þ k theo  th«ng   è  ts 12­LB/TT  µy  6­ ng 2­ 1993: ­ Gi÷    møc  ¬ng  l cao  Êt  ña  nh c khung ¬ng  õ n¨m  l t  1989  ëvÒ   íc ®ñ     tr   tr   5 n¨m (60 th¸ng)® îc tÝnh       5% sau    thªm  ét  ®ã cø  m n¨m (12 th¸ng) ® îc céng     thªm  1%. ­ Gi÷    møc  ¬ng  l cao  Êt  ña  nh c khung ¬ng  õ n¨m  l t  1990  ë®i    n¨m   tr   ®ñ 3  (36 th¸ng)® îc tÝnh     5%, sau    thªm  ét  ®ã cø  m n¨m  (12 th¸ng)® îc céng     thªm  1% b) C¸ch    chuyÓn  Õp  x møc  û lÖ    ô  Êp  © m     îtkhung  µo  Ëc  t   % ph c th niªnv   vb l ng  íi: ¬m Nh÷ng chøc danh    viªnchøc chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,thõa hµnh,phôc  ô  v      v theo b¶ng chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi kÌm  l m  theo th«ng   è  LB/TT  t s 12­ ngµy  6­ 2­ 1993  a  ch quy  nh  Õp  ®Þ x møc  û lÖ    ô  Êp  © m     îtkhung  t   % ph c th niªnv   vµo  Ëc ¬ng  íi nay  îc bæ   bl m  ®  sung  Õp  x møc   û lÖ    ô  Êp  © m     ît t   % ph c th niªn v   khung  µo  Ëc ¬ng  íi. vbl m  C¸ch chuyÓn  Õp  x møc  ûlÖ    ô  Êp  © m     ­ t   % ph c th niªnv îtkhung  µo  Ëc ¬ng  íi®èi víic¸c chøc    vbl m       danh chøc  ô  ang  ëng    v® h c¸c møc   phô  Êp  © m   c th niªn vîtkhung     quy  nh  ¹  ®Þ ti th«ng   è  L§/TT  µy  10­ t s 11­ ng 2­    1986  ña  é     ng  µ    êng  îp tÝnh  c B lao ®é v c¸c tr h  quy  æi  û lÖ    ô  Êp  © m   ® t   % ph c th niªnvîtkhung  trªnnh     nªu    sau: ­ Nh÷ng    chøc danh  ã  Ö   è  c h s møc ¬ng  Ëc  tõ 1,78  ëlªn,n Õu  ã  û l b 1    tr     c t  lÖ  õ 5­   ×  Õp  µo  Ëc  Òn kÒ   Ëc ¬ng  t   7% th x v b li   b l cao  Êt  ña  nh c khung ¬ng, 8­ l   10%   Õp  Ëc  Õp  x b ti theo  µ  thªm    ×  Õp  µo  Ëc  Õ   Õp  v cø  3% th x v b k ti cho  n  ®Õ bËc cao  Êt cña  ¹ch. nh   ng ­Nh÷ng    chøc  danh  ã  Ö   è  c h s møc ¬ng  Ëc  díi l b 1    1,78,n Õu  ã  ûlÖ  õ5­   c t  t  6%   ×  Õp  µo  Ëc  Òn  Ò   Ëc  th x v b li k b cao  Êt  ña  nh c khung ¬ng, 7­   Õp  µo  l   8% x v bËc  Õp  ti theo  µ  thªm    ×  Õp  µo  Ëc  Õ   Õp  v cø  2% th x vb k ti cho  n   Ëc    ®Õ b cao nhÊt cña  ¹ch.   ng 3.M ét  è  êng  îp cÇn  ó        s tr h  ch ý khichuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi: l m a)  èi víiviªn chøc  §     qu¶n  ý,viªn chøc    o, viªn chøc  l    l∙nh ®¹     chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô,thõa  µnh, phôc  ô    v  h   v khichuyÓn  Õp ¬ng  ò  µo  ¹ch,bËc ¬ng  x l c v ng   l míitheo  ng    ®ó quy  nh  ¹ nghÞ  nh  è  CP   µy  5­ ®Þ ti  ®Þ s 26­ ng 23­ 1993,th«ng   è   ts 12­ LB/TT  µ  íng dÉn    µ   Ö   è ¬ng  éng  íi ô  Êp  vh   trªnm h s l c v  ph c chøc  ô  Õu  ã) v (n c   theo h¹ng  íicña    m  doanh  nghiÖp  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Én  c th quy quy   v thÊp  ¬n  víi h so    møc ¬ng  ò  l c chuyÓn  ngang  theo  ¹ch hµnh  Ýnh  íng dÉn  ng   ch h  t¹  iTh«ng   sè  ®èi  íiGi¸m  c,  ã   t 10  v  ®è Ph gi¸m  c  µ  Õ   ®è v k to¸n tr ng, theo  ë     Th«ng   sè  ®èi  íic¸c  t 12  v  chøc  danh kh¸c, th×  ¬    c quan  ñ ch qu¶n  doanh  nghiÖp  ã  Ó  c th xem  Ðt lÞch sö  Òn l ng,tr×nh ®é   x    ti  ¬     chuyªn m«n  µ  ©n  i t   v c ®è  ­ ¬ng  quan  éibé    Õp  µo  Ëc ¬ng  Õp  n   ®Ó x vbl ti theo  trong ng¹ch  ã  Ö   è ¬ng    ch st ® ¬ng. Trêng  îp  ∙  Õp  Ëc    h ®x b cao  Êt  nh trong khung ¬ng  ña  ¹ch  éng  íi   l c ng c v  phô  Êp  c chøc  ô  Õu  ã) m µ   Én  Êp  ¬n  ×  v (n c   v th h th ban  chØ  o  ùc hiÖn  Õ   ®¹ th   ch ®é   Òn l ng    Êp  ã  Ó  ti  ¬ c¸cc c th xem   Ðt quyÕt ®Þnh  x    cho    viªnchøc    îchëng  ®ã ®   thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch l b¶o u  l cho  b»ng  Ö   è  ña  h s c møc  ¬ng  ò  l c chuyÓn  ngang.H Ö   è    s chªnh  Öch  l b¶o u  îch¹ch    µo    µnh  l®   to¸nv gi¸th hoÆc     Ý u  chiph l th«ng.H Ö   è    s chªnh  Öch  l b¶o u  µh Ö   è  è  nh  îcdïng    Ýnh ¬ng  µ  l l   s c ®Þ ®  ®Ó t l v c¸cchÕ       ®é b¶o  Ó m     éi. êng  îp chuyÓn  ¹ch hoÆc   hi x∙h   Tr h  ng   doanh  nghiÖp  ­® îc n©ng  ¹ng  µ   Ö   è    h m h s møc  ¬ng  íicao  ¬n  l m  h møc  ¬ng  ña  ¹ch,h¹ng  ò  l c ng   c céng  íi Ö   è  v   s chªnh  Öch  h l b¶o u  × bá  Ö   è  l th   h s chªnh  Öch l b¶o u.ViÖc  l  b¶o u  l
 3. 3 nh    trªnkh«ng  ùc hiÖn  i  íic¸c tr ng  îp  doanh  th   ®è v     ê h do  nghiÖp  õ nay  ë®i  t  tr   kh«ng  ÷® îch¹ng. gi     b)  èi víidoanh  §   nghiÖp kh«ng quy  nh  ö  ông  ®Þ sd chuyªn    viªncao  Êp  c vµ ¬ng  ¬ng, chuyªn viªnchÝnh  µ ¬ng  ¬ng. N Õ u   t ®      vt ®   c«ng  Öc  ùc sù  ßi  v th   ® háisö  ông     d c¸cchøc danh  µy  × ph¶i® îcsù  n th       tho¶ thuËn  ña  é    c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ    éi ®èi  íichuyªn  v x∙ h   v  viªn cao  Êp  µ  ¬ng  ¬ng;  ña  é,   c vt ® c B  Ngµnh,®Þa  ¬ng  ñ    ph ch qu¶n  i víi ®è    chuyªn viªnchÝnh  µ ¬ng  ¬ng.    vt ® c)M ét  è  Ý  ô:   svd V Ý   ô    ét  ëng  d 1: M tr phßng  ü  Ët cña  ét  µ  k thu   m nh m¸y  ¬  Ý  ¹ng    ∙  c kh h I® xÕp  møc ¬ng  l 100  ng  õ n¨m  ®å t  1982,n¨m    1985  chuyÓn  sang møc ¬ng    l cao nhÊt  ña  c khung ¬ng  ëng  l tr phßng  µ  nh m¸y  ¬  Ý  ¹ng    µ 438  ng. § Õn   c kh h Il   ®å   n¨m  1987  theo  quy  nh    êih¹n  ëng  ô  Êp  © m     îtkhung  ®Þ ®ñ th   h ph c th niªnv   (5%)  nhng  ¹  Õp   µo  l ix v møc  ¬ng  l 474  ng.  ®å N¨m  1990  ©ng  Ëc ¬ng      n b l lªn 505 ®ång, n¨m    1992  ©ng  Ëc    n b lªn550  ng, nay  ®å   chuyÓn  õ l ng  ò  t  ¬ c sang ¬ng  l míi ph¶i ® a  ë vÒ       tr   møc  ¬ng  l 438  ng  µ  Ýnh  õ n¨m  ®å vt t  1982     ®∙  ÷ coi nh gi   møc  ¬ng  l 438  ng  n   ®å ®Õ n¨m   1987  îc tÝnh    ô   Êp  © m   ®  5% ph c th niªn vît    khung, sau    n¨m  1987  çi  m n¨m  éng  c thªm  1%,  n   ®Õ n¨m  1993  îc 11%,    ®  tra b¶ng  chuyÓn  Õp ¬ng  Ìm  x l k theo  Th«ng   è  LB/TT  µy  6­ ts 12­ ng 2­ 1993  µ  v c¸ch   chuyÓn  Õp  x møc     ô  Êp  © m     îtkhung  % ph c th niªn v   nªu trªn,xÕp  µo    v chuyªn   viªn chÝnh  Ëc    Ö   è ¬ng    b 4, h s l 4,10  µ  éng  ô  Êp  vc ph c chøc  ô    o    v l∙nh ®¹ 0,4 (nhµ  m¸y  Én  îcxÕp  ¹ng    µ 4,50  v ®  h I)l   (4,10 +    víimøc  ¬ng    0,4)so    l 550  ng  ®å chuyÓn  ngang  µo  v chuyªn    viªncao  Êp  Ëc  cã  Ö   è  c b 2  h s 4,86,h Ö   è    s chªnh  lÖch  µ4,86      =  l  ­ 4,50  0,36 t ng   ¬ øng  íi v  møc ¬ng  îcb¶o u  õngµy  4­ l ®  l t  1­ 1993  lµ321.000  ng       ®å ­(273.000 +    30.000)=   18.000  ng/th¸ng. ®å V Ý   ô    ét  ã   d 2: M Ph phßng  nghiÖp  ô  á   v m than  ¹ng    ∙  Õp  h II® x møc  ¬ng  l 374  ng  õ n¨m  ®å t  1987  n   ®Õ n¨m  1990 theo quy  nh    êih¹n  ëng  ô  ®Þ ®ñ th   h ph cÊp  © m     îtkhung    ng  ¹ xÕp  µo  th niªnv   5% nh l   i v møc ¬ng l 425  ng, n¨m  ®å   1992  n©ng  Ëc    b lªn463  ng. Nay  ®å   chuyÓn  Õp  õ l ng  ò  x t  ¬ c sang ¬ng  íi ph¶i® a  l m    trël¹ 374  ng  µ  õ n¨m   i   ®å v t  1987  n   ®Õ n¨m  1990  îc tÝnh    ô  Êp  © m   ®  5% ph c th niªnvîtkhung.Sau       n¨m 1990  çi  m n¨m  îccéng  ®  thªm  1%,  n   ®Õ n¨m  1993  îc ®  8%,    trab¶ng  chuyÓn  Õp ¬ng  Ìm  x l k theo  Th«ng   è  LB/TT  µy  6­ ts 12­ ng 2­ 1993  vµ c¸ch  chuyÓn  Õp  x møc     ô  Êp  © m   % ph c th niªn vîtkhung  Õp  µo     x v chuyªn   viªnbËc  h Ö   è ¬ng    6  s l 2,98  éng  ô  Êp  c ph c chøc  ô    o  v l∙nh®¹ 0,20 (má    than vÉn    ® îc xÕp   ¹ng    µ 3,18    h II)l   (2,98  0,20) so  íimøc  ¬ng  +    v  l 463  ng  ®å chuyÓn  ngang  µo  v chuyªn viªnchÝnh  Ëc  cã  Ö   è     b 3  h s 3,82  ×  Ö   è  th h s chªnh  Öch  µ l l  3,82  3,18  0,64  ¬ng  ­  =  t øng  íimøc  ¬ng  îc b¶o u  õ  µy  4­ v  l ®  l t ng 1­ 1993  µ l  258.000   ­(208.000 +    14.000)=   36.000/th¸ng. V Ý   ô    ét  d 3:M chuyªn viªn®∙  Õp     x møc ¬ng  l 596  ng  ng  ùc tÕ  ®å nh th   c«ng  viÖc    ë doanh  nghiÖp kh«ng  ßi  ái tr×nh    ® h  ®é chuyªn    viªn cao  Êp, v×  Ëy  c v ph¶ichuyÓn  Ò   Ëc  chuyªn viªnchÝnh  ã  Ö   è  µ 4,66.N Õ u   îc quyÕt   v b 6     c h s l    ®    ®Þnh  cho  ëng  Ö   è  h h s chªnh  Öch  l b¶o u  ×  Ö   è    îc tÝnh  l th h s ®ã ®   b»ng: 5,15     (hÖ  è  s chuyÓn  ngang) ­ 4,66  0,49 ¬ng     =  t øng  íi v  møc  Òn l ng  îcb¶o u  õ ti  ¬ ®   l t  ngµy  4­ 1­ 1993  µ340.000  ng   l  ®å ­308.000  ng  32.000  ng/th¸ng. ®å =  ®å 4. §èivíic¸c danh  ôc  Ò          m ngh c«ng  ©n,  ©n    ùctiÕp  nh nh viªntr   s¶n  Êt, xu   kinh doanh; viªn chøc       chuyªn m«n, nghiÖp  ô, thõa  µnh, phôc  ô  a    v  h   v ch quy ®Þnh  trong ®èi t ng ¸p dông       î     c¸c thang ¬ng,b¶ng ¬ng,th× nay  îchíng dÉn  l   l    ®    bæ   sung    nh sau:
 4. 4 Sè   Trêng  îp cô  Ó  h   th          íng dÉn  ùc hiÖn         H   th     TT       èivíi I.§     c«ng  ©n    ùctiÕp s¶n  Êtkinh doanh nh viªntr     xu     1    C¸c  chøc  danh: + C«ng  ©n   Ën  µnh  nh v h m¸y  ¬ m   X Õ p   µo  ã m       b v nh II­ thang ¬ng    l A3 x¨ng b¬ m   Çu    d ­D Ç u   Ý   kh + C«ng  ©n  Ën  µnh  nh v h m¸y th«ng  giã,giao nhËn      x¨ng dÇu    trong hang    hÇ m + C«ng  ©n  i nh t¸ sinh,pha  Õ   Çu      ch d mì  ên nh + C«ng  ©n  nh giao  Ën  nh x¨ng  Çu   d ë  c¶ng  Ón bi   2  C¸c chøc danh  Ò   ngh x¨ng  Çu    X Õ p   µo  d cßn v thang ¬ng  l A.19  Th­ ­  l¹    i ¬ng  ¹i m 3  Chøc  danh thñ kho ë  c¸c doanh  X Õ p  ¬ng  t øng  íithang ¬ng  ña  v  l c nghiÖp  õngµnh  ¬ng  ¹i)  (tr   Th m  c¸cngµnh    kinhtÕ­ ü  Ët:   k thu +  ã m       èi víi®iÒu  Ön    Nh I:§     ki lao ®éng  ×nh  êng b th +  ã m   :®èi víi®iÒu  Ön    Nh II    ki lao ®éng  c  ¹i  ®é h , nguy  Ó m   hi 4  C¸c chøc danh c«ng  ©n   µnh  nh ng ®iÖn:   +  C«ng  ©n  Õ   ¹otô®iÖn  nh ch t     X Õ p   µo  ã m     v nh IIthang ¬ng  l A.1­   C¬   Ý,®iÖn  ötinhäc kh   t    + C«ng  ©n  öa  ÷a,qu¶n  ý® ­ ­(nh trªn) nh s ch   l       êng  ©y  d cao  Õ  ã  Êp  iÖn    ­ th c c ® ¸p d íi  110    KV    +  C«ng  ©n  öa  ÷a  nh s ch tubineh¬i    X Õ p   µo  ã m   I v nh II thang ¬ng  l A.1­   C¬   Ý,®iÖn  ö­   äc kh   t  tinh +  C«ng  ©n  öa  ÷a,qu¶n  ý nh s ch   l   ® êng  ©y  d cao  Õ  ã  Êp  iÖn         th c c ® ¸p ­(nh trªn) tõ110  trëlªn   KV    5  M ét  sè  chøc  danh  c«ng  nh©n, Bé     N¨ng îng  íng  Én    lh d bæ sung  nh©n    viªns¶n  Êt®iÖn  xu     sau    ã  ù  khic s tho¶  Ën  ña  é   thu c B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éi   X∙ h 6  C«ng  ©n  ©y  ¾p  êng  ©y    X Õ p  vµo nhã m  IV­ nh xl® d cao  Thang l ng  ¬ thÕ  õ110  trëlªn  t  KV      A.6­X ©y  ùng  ¬    d c b¶n 7  C«ng  nh©n   ©y  ùng  x d c«ng tr×nh  vµo nhã m  II thang l ng  A.6­   I ¬   thuû ®iÖn, c«ng tr×nh ®Ç u  m èi  X ©y  ùng  ¬  d c b¶n thuû lî     i 8  C«ng  ©n  nh duy  b¶o  ìng  êng  X Õ p   µo  ã m     tu  d ® v nh IIthang ¬ng  l A.6­  
 5. 5 Sè   Trêng  îp cô  Ó  h   th          íng dÉn  ùc hiÖn         H   th     TT   s«ng    X ©y  ùng  ¬  d c b¶n 9  C«ng  ©n  nh s¶n  Êtmuèi thñ c«ng  X Õ p   µo  ã m     xu      v nh IIthang ¬ng  l A.5­   Ch Õ   Õn ¬ng  ùc ­thùc phÈ m   bi l th      10  C«ng  nh©n, viªn chøc ®éi chiÕu  X Õ p  vµo  nhã m  II thang l ng  ¬ bãng u  ng  l ®é   A.10­V¨n    ho¸ 11    C¸c  chøc  danh  Ò   û s¶n: ngh thu   + S¶n  Êt    Çu    Õ   Õn  X Õ p   µo  ã m    xu viªn d c¸;ch bi v nh Ithang ¬ng  l A.17­   rau  ©u    c ®Ó s¶n  Êt Aga, Agenat; Thuû  xu       s¶n chÕ   Õn      Õ   Õn  bi vØ c¸;ch bi nguyªn   liÖu ch¶    Õ   Õn  ùc,      c¸,ch bi m c¸ kh« theo  ¬ng  ph ph¸p  ñ  th c«ng; bao  ãi   g  vµ b¶o  qu¶n  µnh  È m   û    th ph thu s¶n trong kho; chÕ   Õn    ép  û    bi ®å h thu s¶n;vÖ     sinh c«ng    nghiÖp + C«ng  ©n  nh s¶n  Êt bét c¸ ch¨n X Õ p  vµo  nhã m  II xu          thang l ng  ¬ nu«i, c«ng nh©n  chÕ  biÕn thuû  A.17­Thuû    s¶n s¶n  «ng  ¹nh  ® l  12  Phô    vËn    µnh  l¸xe  i t¶ih kh¸ch  V Ën  ông  Õp  µo  ã m       d x v nh II­B¶o vÖ  gi÷ trËt ù­  t  B¶ng  l ng B20  ¬ Nh ©n     viªnb¸n  Ð,  v b¶o  Ö   Ëttù v tr     t¹ c¸c ®iÓ m  sinh ho¹t i  v¨n ho¸  c«ng  éng, b Õn    µ    Õn   c   xe, nh ga, b c¶ng 13  L¸ixe  Èu   c X Õ p  theo nhã m  träng t¶i ña   c b¶ng ¬ng  l B15   ­C«ng  ©n    nh l¸xe i 14  Bèc  Õp: x +  C«ng  ©n  èc  Õp  ¬  í nh bx c gi  i X Õp  theo b¶ng B14­ C«ng  ©n   nh bèc xÕp­ bËc 1,2 cò  xÕp  vµo  bËc  míi ­  Ëc  1    b 3,4  ò  Õp  µo  cx v bËc  míi ­  Ëc  2    b 5,6  ò  Õp  µo  cx v bËc  míi­ BËc  hoÆc   ã  û lÖ  3      7  c t  vît  khung  Õp  µo  Ëc  míi x v b 4    +  C«ng  ©n  èc  Õp  ñ c«ng  nh bx th   X Õp  theo b¶ng B14­ C«ng  ©n   nh bèc  Õp    Ëc      cò  Õp  µo  x ­ b 1,2, 3  x v bËc  míi ­  Ëc  1    b 4,5  ò  Õp  µo  cx v bËc  míi ­  Ëc  2    b 6,7  ò  Õp  µo  cx v bËc  míi 3  15  C«ng  ©n  nh s¶n  Êt chØ  ¬  õa  õ V Ën  dông  xÕp  vµo  nhã m  II xu   s d t    nguyªn liÖu vá  õa     d   Thang  l ng A.12 ­ D Öt, thuéc ¬   da,  Êy,gi¶da,may...  gi           1 C«ng  ©n  Ën  µnh  h¬i ë     Thang l ng A.2 luyÖn kim ho¸ nh v h lß    c¸c ¬   6  doanh nghiÖp c«ng  nghiÖp  Ñ nh chÊt
 6. 6 Sè   Trêng  îp cô  Ó  h   th          íng dÉn  ùc hiÖn         H   th     TT      ètlßthan ­§       ­X Õ p   µo  ã m     o  c  ¬    v nh II ®¹ c b¶n ®   ­§ètlßdÇu       ­X Õ p   µo  ã m     v nh I   II §èivíi      .       viªnchøc chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,thõa hµnh, v    phôc  ô  ña  v c doanh  nghiÖp 17    û  ü  Thu qu V Ën  ông  Õp    ©n      d x nh nh viªn v¨n th µ  ëng  ô  Êp   v h ph c tr¸chnhiÖm     møc  0,2  i  íithñ  ü   i    ®è v   qu ® thu ng©n     ë c¸c  öa  µng, møc     ch    0,1 ®èi víi ñ quü      th cßn  ¹ li 18   Nh ©n  viªn ®¸nh m¸y, trùc ®iÖn  V Ën  dông  xÕp  nh c¸n sù, kü    tho¹itelet       , ipfax,m¸y  Ýnh  , t   thuËtviªn   19 Lu  ÷doanh  tr   nghiÖp: +  ©n   u  ÷b×nh  êng  Nh viªnl tr   th V Ën  ông  Õp    ©n      d x nh nh viªn v¨n th  +  ©n    u  ÷®µo  ¹ocã  ×nh V Ën  dông  xÕp  nh c¸n sù, kü  Nh viªnl tr   t   tr   ®é   ü  Ët  k thu   thuËtviªn    20    Õ   K to¸n: +  Õ       ¬  Êp  K to¸nviªns c V Ën  ông  Õp    ©n       d x nh Nh viªnv¨n th +  Õ       K to¸nviªntrungcÊp    V Ën  dông  xÕp  nh c¸n sù, kü  thuËtviªn   +  Õ       K to¸nviªn V Ën  dông xÕp  nh chuyªn viªn,   kinh tÕ    viªn, ü     s k +  Õ       Ýnh  K to¸nviªnch V Ën  dông xÕp  nh chuyªn viªn   chÝnh, kinh  Õ    Ýnh, kü      t viªn ch  s chÝnh +  Õ       K to¸nviªncao  Êp  c V Ën  dông xÕp  nh chuyªn viªn   cao  Êp,kinh tÕ    c    viªncao  Êp,kü  c  s cao  Êp c 21  Nh ©n    Êu  viªnn ¨n: +      n  Þ  ã  chøc  ë c¸c ®¬ v c tæ  riªngbé   X Õ p   µo  ã m     Thang ¬ng    v nh I ­  l phËn  ôc  ô  µ  ã  ¹ch to¸n ph v v c h     A.20     èng ­¨n u   +  ôc  ô    ÷a  th«ng  êng  X Õ p     ©n    ôc  ô Ph v c¸c b ¨n  th nh nh viªnph v cho  c«ng  nh©n  viªn ë  doanh  nghiÖp  22  Viªnchøc  tÕ:   Y  +  µ m   Öc    Önh  Ön  îcthµnh  X Õ p  ¬ng  L vi ë b vi ®   l theo c¸cchøc     danh    quy lËp  µ  ¹t®éng  v ho   theo  quy  Õ   ña  ®Þnh  ¹ b¶ng ¬ng  Y  Õ ch c t  i l 16  T Bé  tÕ  éc doanh  Y  thu   nghiÖp    
 7. 7 Sè   Trêng  îp cô  Ó  h   th          íng dÉn  ùc hiÖn         H   th     TT   +  C¸c  êng  îp cßn  ¹ tr h  l  i V Ën  ông  Õp ¬ng    d x l nh sau:   ­Y    Õp    ©n          t¸x nh nh viªnv¨n th ­    Ü   Õp    c¸n  ù, kü  Ët Ys x nh s   thu   viªn    ­ B¸c  Ü  Õp      sx nh chuyªn viªn,    kinh  tÕ viªn, ü   s k 23 Gi¸oviªn:   +  D¹y ë  c¸c tr ng ®µo  t¹o ê  nghÒ,  V Ën  dông  xÕp  l ng  theo c¸c ¬   m Éu  gi¸o,nhµ  ή îc thµnh  Ëp  µ  chøc    tr    lv danh quy  nh   ¹  ®Þ t ib¶ng ­ l ho¹t ®éng  theo quy chÕ  cña Bé  ¬ng      15.Gi¸odôc  µ  µo  ¹o   v§ t Gi¸odôc  µ  µo  ¹o    v § t  +  C¸c  êng  îp cßn  ¹ tr h  l  i X Õ p  ¬ng    l nh sau:   ­ Gi¸o    viªn kh«ng  o   ¹o hoÆc   ®µ t   ®µo  t¹o s¬  cÊp  xÕp  nh nh©n  viªnv¨n th      ­ Gi¸o viªntrung cÊp  Õp    c¸n        x nh     sù,kü  Ëtviªn   thu     ­ Gi¸o viªncã  ×nh ®é   ihäc  µ        tr   ®¹   v t ng  ¬ng  Õp     ¬ ® x nh chuyªn  viªn,   kinh tÕ    viªn, ü   s k 24  Nh ©n      Òn nhµ,tiÒn níc  viªnthu ti        V Ën  ông  Õp    ©n      d x nh nh viªn v¨n th  25  Kü    ëng      s tr ë c¸cdoanh  nghiÖp  X Õ p  ¬ng    l nh sau:   +  Õ u   îc thñ  ëng  é,  µnh  N ®  tr B ng hoÆc  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n   d©n tØnh, thµnh  è    Ö m     ph bæ nhi th× xÕp  t ng  ® ¬ng  Phã  Gi¸m  ¬ ®èc  +  êng  îp  Tr h kh¸c xÕp ¬ng  ¬ng    t ® tr ng  ë phßng 26  C¸c ban  qu¶n  lý cña  m ét c«ng  tr×nh x©y  ùng  ×    vµo  Êp    d th c¨n cø  c cã  thÈm  quyÒn  xÐt duyÖn  luËn  chøng  kinh  Õ  ü  Ët cña  t k thu   c«ng  tr×nh +  Êp  µ   íc C Nh n   X Õ p  ¬ng  ¬ng  Êp  ô   éc Bé  t ® c V thu   trëlªn   +  Êp  é, tØnh  µ  µnh  è  éc X Õ p  ¬ng  ¬ng  Êp  C B  v th ph thu   t ® c phßng Bé, tØnh,thµnh  è      ph +  Êp  ë  C S X Õ p   ¬ng  ¬ng  Êp  t ® c phßng  ña  c
 8. 8 Sè   Trêng  îp cô  Ó  h   th          íng dÉn  ùc hiÖn         H   th     TT   Së 27  C¸c  i  ®é quy  ¾c  éc  t thu c¸c  µnh  X Õ p  ¬ng    ng l nh sau:  c«ng  éng, ®éi  c   thanh    ©y  ùng  +  èi víic¸n  é  trax d §   b qu¶n  ý c¸c  i l  ®é   nhµ  t  éc tØnh,thµnh  è   ®Ê thu     ph    xÕp   ¬ng  ¬ng  t ® phßng  ña  Êp  c c chñ qu¶n  ë,quËn, huyÖn,   Þ  (S      th x∙)   +  èivíi ©n    Ën  ông  Õp   §   nh viªnv d x vµo  ã m     nh IIB¶o  Ö   ÷  Ët tù v gi tr     b¶ng ¬ng  l B.20­ ©n      Ð, nh viªnb¸n v   b¶o  Ö   Ët tù  ¹  v tr   t ic¸c  iÓ m     ® v¨n ho¸ c«ng  éng, b Õn     µ    c   xe, nh ga, b Õn c¶ng  II  Õ P   ¹NG   .X H DOANH   NGHI Ö P   C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ chung  ¹  ti Th«ng    è  LB/TT  µy  6­ t s 21­ ng 17­ 1993,   li   é     ng    ¬ng  ªnB lao ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi chÝnh  íng dÉn  ô  Ó  ét  è    X∙        h  c th m s ®iÓ m     nh sau: 1. Doanh    nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh, n Õu  ã    c nhu  Çu  Õp  ¹ng  ×  ã  c x h th c thÓ    vµo    Èn  Õp  ¹ng  c¨n cø  tiªuchu x h doanh nghiÖp  ña    é, ngµnh  c c¸cB   kinh tÕ    kü  Ëthíng dÉn    Õp  ¹ng. thu     ®Ó x h 2. Doanh    nghiÖp kh«ng    iÒu  Ön  ¨ng  ý  µnh  Ëp  ®ñ ® ki ® k th l doanh  nghiÖp  theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 388­ H§BT  µy  11­ ng 20­ 1993  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch thµnh  Ëp  µ    Ó  l v gi¶ith doanh  nghiÖp  ng  Én  a    Ó  µ  ang  ¹t nh v ch gi¶ith v ® ho   ®éng  ×  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ñ  th B ng   ph ch qu¶n  ã  Ó  c th xem   Ðt  Ën  ông    xv d tiªu chuÈn  Õp  ¹ng  ña    é, ngµnh  x h c c¸cB   kinh tÕ  ü  Ëtt¹m  êixÕp  µo  ¹ng      k thu   th   vh IV. Trêng  îp ®ang  ¹t®éng  èt, ã  híng ph¸ttr Ón l©u  µith× xem   Ðt xÕp   h  ho   t   xu  c    i   d    x  vµo  ¹ng  I ng  h II nh ph¶it ng   ¬ quan  îp  ývíic¸c doanh  h l      nghiÖp    iÒu  Ön, ®ñ ® ki   thêigian ¸p dông  ¹m  êitèi a       t th     kh«ng    n¨m. ® qu¸ 3  3. Doanh    nghiÖp  Æc   ïcha  ©y  ùng  îc tiªuchuÈn  Õp  ¹ng  × ® th   x d ®   x h th   Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  Ën  ông  ng   ph vd b¶ng ¬ng  õ h¹ng    ë xuèng  ña  l t  IItr   c doanh  nghiÖp    ®Ó xem   Ðt  Õt  nh  µm  ¬  ë  x quy ®Þ l c s chuyÓn  Õp ¬ng  µ  ô  Êp  x l v ph c chøc  ô.Trêng  îp vËn  ông  v  h  d b¶ng ¬ng  ña  l c doanh  nghiÖp  ¹ng   × ph¶icã  h Ith     sù tho¶  Ën  ña  ªnBé.  êi gian  Ën  ông  èi®a   thu c li   Th   vd t   kh«ng    n¨m,    qu¸ 3  sau ®ã   ph¶ix©y  ùng    Èn  µ  Õp  ¹ng    d tiªuchu v x h theo ®óng    quy  nh. ®Þ 4. Doanh    nghiÖp  Õu  ã  n c nhu  Çu  Õp  ¹ng    n  Þ  ùcthuéc  ×  c x h c¸c ®¬ v tr   th ph¶ix©y  ùng    Èn    Õp  ¹ng    d tiªuchu ®Ó x h theo nguyªn  Êc  t quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng  tsè  LB/TT  µy  6­   21­ ng 17­ 1993.ViÖc  Õp  ¹ng     x h IchØ    ông  ¸p d cho    n  Þ  c¸c ®¬ v trùcthuéc doanh      nghiÖp  ∙  îcquyÕt  nh  ¹ng  Æc   Ötvµ  ®®  ®Þ h ® bi   ph¶idùa  µo    v c¸c®iÒu  Ön    ki sau: ­ Cã     quy    chøc, ph¹m    ¹t®éng ¬ng  m« tæ    viho   t øng  íicÊp  v  tØnh, thµnh    phè. ­§¹tsè  iÓ m   ña      ® c c¸cchØ    õ95  iÓ m   ëlªn. tiªut   ® tr  
 9. 9 ­ Ph¶i ® îc li   é       ªnB Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  µi chÝnh  v X∙    T   tho¶  thuËn. 5. Doanh    nghiÖp  kh«ng    è  iÓ m   Èn    Õp  µo  ¹ng  ×  Öc  ®ñ s ® chu ®Ó x vh th vi chuyÓn  Õp ¬ng  íicho      x l m  c¸cviªnchøc  qu¶n  ýnh  l   sau: a) Gi¸m  c:(®¬n  Þ  Ýnh    ®è   vt 1.000  ng) ®å ­H Ö   è    s 3,04 ­3,28    ­Møc ¬ng  ùc hiÖn  õngµy  4­   l th   t  1­ 1993  212   ­226 b) Phã    gi¸m  c: ®è ­H Ö   è    s 2,85 ­3,04    ­Møc ¬ng  ùc hiÖn  õngµy  4­   l th   t  1­ 1993  199   ­212 c)Phô  Êp    c chøc  ô  v cho  ëng  tr phßng,phã  ëng    tr phßng  µ ¬ng  ¬ng: vt ® ­Trëng    phßng  Ó  kÕ     ëng) (k c¶  to¸ntr +  Ö   è  H s 0,13 +  Møc  ô  Êp  ùc hiÖn  õngµy  4­ ph c th   t  1­ 1993  9 ­Phã  ëng    tr phßng +  Ö   è  H s 0,09 +  Møc  ô  Êp  ùc hiÖn  õngµy  4­ ph c th   t  1­ 1993  6 6. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  éc khu  ùc  ù    thu   v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  nguyªn  t¾c  ¹ch  h to¸n tù trang    ã  Ó  ùa  µo       tr¶ic th d v c¸c v¨n  b¶n  íng  Én    Èn  h d tiªuchu ph©n  ¹ng  h doanh  nghiÖp  ña    é,  µnh    Õp  ¹ng.Trêng  îp kh«ng  c c¸c B ng ®Ó x h   h  xÕp  ¹ng    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ñ  h c¸cB     ph ch qu¶n  xem  Ðt t ng  x  ¬ quan  ©n  i víi c ®è     c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc kh¸c®Ó     v tr       chuyÓn  Õp ¬ng. x l 7.§èivíi         ban  c¸c qu¶n  Ý c«ng  ×nh khu  ùc,ban  l  tr   v  qu¶n  Ý chuyªn ngµnh  l    ®Þa  ¬ng  ph (Qui®Þnh  ¹    tith«ng   è  BXD/VKT  µy  4­ ts 11­ ng 5­ 1993  ña  é   ©y  c Bx dùng)c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ñ        ph ch qu¶n  ã  Ó  Ën  ông  Õp ¬ng  õh¹ng  c th v d x l t  II  ëxuèng,xÕp  õh¹ng    ëlªn, Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ñ  I  tr   t  IItr    do      ph ch qu¶n  Õt quy   ®Þnh  sau    ã  ù  khic s tho¶ thuËn  ña  ªnBé     ng    ¬ng    c li   lao ®é ­ Th binh vµ    éi­   x∙h     TµichÝnh   ©y  ùng.   ­X d 8. §èi víicÊp         trªndoanh nghiÖp, c¨n  vµo  ùc  Õ  ¹t®éng,    cø  th t ho   chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  µ  ¬ng    vvt quan  éi bé    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ñ  n   c¸c B ng   ph ch qu¶n  tæng  îp  µ    Þ, ph¬ng  chuyÓn  Õp ¬ng  ò  h v ®Ò ngh   ¸n  x l c sang ¬ng  íicho    l m  c¸c viªnchøc    qu¶n  ýë    chøc  Êp    l   c¸c tæ  c trªndoanh  nghiÖp  öili   é    ng    g   ªnB lao ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éi­TµichÝnh    x∙h      tho¶ thuËn  íckhiquyÕt ®Þnh.   tr         II   IQU¶N   ý  ÒN  ¬NG,  ÒN  ëNG   . L TI L TI TH TRON G   C¸C  DOANH   NGHI Ö P   1.X¸c  nh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn.   ®Þ qu ti  ¬ th   Bæ  sung  µo  Õta, ®iÓ m     ôc   ITh«ng   sè  LB/TT  µy  6­ v ti     1, m II  t 20­ ng 2­ 1993:Quü   Òn l ng  ña    é    ti  ¬ c c¸n b chuyªn tr¸ch§¶ng,§oµn        thanh    éng    niªnc s¶n Hå   Ý  ch Minh.
 10. 10 ­ §èi víic¸c doanh         nghiÖp  ã  ic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  c l∙    , ng   ph ph¶ithÈm     ®Þnh  chÆt  Ï®¬n    Òn l ng  doanh  ch   gi¸ti  ¬ do  nghiÖp  ¨ng  ý,quyÕt ®Þnh  n   ® k    ®¬ gi¸tiÒn l ng  i víi      ¬ ®è     s¶n  È m   c¸c ph quan  äng,kiÓm    tr   so¸tchÆt  Ïquü  Òn l ch   ti  ­ ¬ng  Õ   ¹ch vµ  ü  Òn l ng  ùc hiÖn,b¶o  ¶m     Ëp  îp lý, ¾n  Òn k ho   qu ti  ¬ th     ® thu nh h     g ti   l ng  íitèc    ¬ v  ®é t¨ng n¨ng  Êt  µ  Êt îng    su v ch l s¶n  È m,  Þch  ô. Riªng    ph d v  c¸c doanh  nghiÖp  ã  î nhuËn    ¹ch    c l  i siªung nh s¶n  Êt r u,bia,thuèc  , Þch  ô  xu   î     l¸ d v xuÊt nhËp  Èu,kh¸ch s¹n,du  Þch,nhµ  µng..    kh     l   h .Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ­ xd ph ¬ng  tÝnh  n    Òn ¬ng  µ  ü ¬ng  Õ   ¹ch  öi li   é   Õu  ¸n  ®¬ gi¸ti l v qu l k ho g   ªnB n doanh  nghiÖp  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý(hoÆc  ªnsë  Õu  l  li   n doanh  nghiÖp  ®Þa   ­ do  ph ¬ng  qu¶n  ý,sau    ªnBé   l    khili   hoÆc   ªnsë  Èm  nh  ã    li   th ®Þ c v¨n b¶n  tho¶  Ën  thu ®Ó   é, ngµnh  B  hoÆc   ë  ñ  s ch qu¶n  Õt ®Þnh  Ò   n    Òn l ng. quy   v ®¬ gi¸ti  ¬ C¸c  doanh nghiÖp  éc  ë  ÷u  µ   íc ®Ò u   thu s h Nh n   ph¶icã  Õt  nh  Ò     quy ®Þ v ®¬n     c¬  gi¸ do  quan  ã  Èm   c th quyÒn   Êp  µm  ¬  ë  c l c s x¸c  nh   ®Þ c¸c kho¶n  nghÜa  ô  ép  ©n  v n ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  Þ  çhoÆc   ã  b l  kh kh¨n t¹m  êitrong ho¹t®éng    th      s¶n  Êt kinh doanh, trªnc¬  ë  ¬ng  tµichÝnh  îccÊp  ã  Èm  Òn  xu         s ph ¸n    ®  c th quy cho  Ðp, cã  Ó    Êp  ¬n  ph   th tr¶th h kho¶ng  10%     ­ 15%  møc  ¬ng  l theo  Ò     ngh hay c«ng  Öc  vi quy  nh  ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  è  CP   µy  5­ ®Þ s 26­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  c Ch phñ, nhng  êigian  èi®a     th   t   kh«ng  qu¸  n¨m,  1  sau    ®ã ph¶i cã  ¬ng  s ¾p     ph ¸n  xÕp  ¹ s¶n  Êt,lao ®éng, tæ  l  i xu       chøc    é, thay ® æi  nh  íng c«ng  Ö   c¸n b     ®Þ h  ngh s¶n  Êt kinh doanh,t¨ngtr ng  xu         ë kinh tÕ,t¹onguån      b¶o  ¶m   Òn l ng  µ    ® ti  ¬ v thu nhËp  cho c«ng  ©n    nh viªnchøc  theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n §èivíim ét  è  t     s Ý doanh  nghiÖp  Þ   çnhng  ã  cÇu  b l  c yªu  kh¸ch quan    ph¶i  tån  ¹   îc ChÝnh  ñ  t i®   , ph cho  Ðp    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  Çn  ph c¸c B ng   ph c ph¶i xem     xÐt cô  Ó, t¹o®iÒu  Ön      th     ki ®Ó doanh  nghiÖp  Çn    iÓn,tù trang tr¶i îc d ph¸ttr         ® chiphÝ. Thêigian ®Ç u,  Õu  Òn l ng  ña          n ti  ¬ c c«ng  ©n, viªnchøc    Êp  íi nh    qu¸ th d   møc  cho  Ðp, ®êi sèng  ã  ph    kh kh¨n,c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  Ó  c¸o       ph c th b¸o    li   é  ×nh Ch Ýnh  ñ    Õt trî Êp  ã  ªnB tr   ph gi¶iquy     c kh kh¨n t¹m  êi   th . 2.Quü   Òn th ng  ña    ti   ë c doanh  nghiÖp. ­ Quü   Òn  ëng    ti th (khen  ëng) cña  th   doanh nghiÖp bao  å m   tiÒn  ­ g c¶  th ëng  ña    c c¸c chøc  danh chuyªn tr¸ch§¶ng,§oµn        thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh. §èivíidoanh     nghiÖp s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶, ngoµiquü  Òn     ti   th ng  ë (khen  ëng) ® îctrÝch tõlînhuËn  th         i theo Th«ng   è  LB/TT  µy  6­   ts 20­ ng 2­ 1993,sau    ép  Õ  îtøc bæ     khin thu l     sung  i theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 57­ CP   µy  8­ ng 28­ 1993  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   híng  Én  è  t d s 75A­TC/TCT  ngµy  8­ 31­ 1993  ña  é  µichÝnh,phÇn  înhuËn  c BT    l  i cßn  ¹® îcsö  ông  l    d i theo h­   íng dÉn    riªngcña  é  µichÝnh.   BT  3. TiÒn ¬ng, tiÒn th ng  ña    l     ë c Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c  µ    é  ®è v c¸n b chuyªn  tr¸ch, µn   §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh: ­ TiÒn ¬ng  ña      l c c¸c chøc  danh chuyªn tr¸ch§¶ng,§oµn        thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh  îc tr¶theo  ®   quy  nh  ¹  iÓ m     ôc  Th«ng    è  ®Þ ti ® 1, m IV  t s 20­ LB/TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  ªnBé. c li   TiÒn th ng cña Gi¸m ®èc, Phã  gi¸m ®èc, kÕ  to¸n ëng vµ  c¸n bé  ë  tr chuyªn tr¸ch§¶ng,§oµn        thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh  îcx¸c®Þnh  ®   theo  hiÖu  qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh  µ  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi µ   íc. xu     v th   ngh v ®è     Nh n
 11. 11 Thu  Ëp  ña  nh c Gi¸m  c  ®è bao  å m   Òn l ng,tiÒn th ng  èi a  g ti  ¬     ë t   kh«ng    ® qu¸ 3  Çn  l thu  Ëp  ×nh  ©n  ña  nh b qu c c«ng  ©n,    nh viªn chøc trong danh s¸ch  ña  c doanh  nghiÖp.Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  ©y  ùng    xd quy  Õ     ch tr¶ l ng,tr¶th ng  ¬     ë cho  c«ng  ©n, viªnchøc  éc ph¹m    nh    thu   viqu¶n  ýb¶o  ¶m   ©n  l  ® c ®èi néibé  µ  ¾n  íi Öu      vg v hi qu¶  s¶n  Êt kinh doanh,khuyÕn  Ých  äi  êi xu       kh m ng   h¨ng    µm  Öc  µn  µnh  ètnhiÖ m  ô. h¸il vi ho th t  v Trªn ®©y  µnh÷ng  iÓ m       l  ® bæ sung  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  Õ     Òn l c th vi th   ch ®é ti  ­ ¬ng  íitrong c¸c doanh  m     nghiÖp  theo NghÞ   nh  è  CP   µy  5­ ®Þ s 26­ ng 23­ 1993  cña  Ýnh  ñ.LiªnBé  Ch ph     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­TµichÝnh    Çu    x∙h      yªu c c¸c Bé,  µnh, tØnh, Thµnh  è  ùcthuéc    ng     ph tr   Trung  ng  Èn  ¬ng  ùc hiÖn  ¬ kh tr th   tètviÖc    chuyÓn  Õp ¬ng, xÕp  ¹ng  x l   h doanh  nghiÖp  µm  ¬  ë    nh  n   l c s x¸c ®Þ ®¬ gi¸tiÒn ¬ng, qu¶n  ý quü  Òn ¬ng, tiÒn  ëng    l   l  ti l   th theo  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch    quy ®Þnh  ña  µ   íc.§èi víinh÷ng  µnh, nghÒ   Æc   ïli   é   Ï cïng  é,  c Nh n       ng   ® th   ªnB s   B ngµnh  ñ  ch qu¶n  ã  íng dÉn  ch   riªng. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  4­ t n c hi l     1­ 1993. Trong    qu¸  ×nh  iÓn khai tr tr     thùc hiÖn  Õ     Òn ¬ng  íi n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ    é,  µnh,   ch ®é ti l m  cv m ®Ò ngh c¸c B ng   ®Þa  ¬ng, doanh  ph   nghiÖp ph¶n  vÒ   ªnBé   ¸nh  li   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      x∙ héi­TµichÝnh       nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản