Thông tư liên tịch 28-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc thu lệ phí

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 28-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc thu lệ phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 28-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc thu lệ phí về quản lý xe và lái xe cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 28-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc thu lệ phí

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA  Th«ng t  c ña Liªn B é  T µi c h Ý n h  ­ N éi vô  sè  28­T T/L B  n g µy  30 th¸ng 3 n¨ m  1993  Q u y  ® Þ n h  viÖc thu  lÖ p h Ý  v Ò  q u ¶ n  lý xe vµ l¸i xe c¬ giíi ê n g  b é  ® ­ C¨n  §iÒu  Ph¸p    cø  6  lÖnh  C¶nh    s¸tNh©n  d©n  ban  hµnh  ngµy  th¸ng  28  01  n¨m  1989. ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   276­   sè  CT ngµy  7­ 28­ 1992  cña Chñ tÞch Héi  ®ång  tr Bé  ëng  viÖc  vÒ  thèng nhÊt qu¶n          lýc¸clo¹ phÝ  lÖ  i vµ  phÝ. ­ LiªnBé        TµichÝnh     quy  ­Néi vô  ®Þnh  chÕ  thu lÖ  ®é    phÝ qu¶n    vµ  lýxe  l¸xe  gií® êng  nh    c¬    i i bé  sau: I ­ § èi tîng thu: §èit     phÝ   îng thu lÖ  qu¶n    vµ    c¬    êng  bao  lýxe  l¸xe  gií® i i bé  gåm: ­ C¸c  chøc,c«ng    tæ    d©n  ViÖt Nam,    chøc      c¸ctæ  c¸ nh©n    nícngoµic      tró t¹  iViÖt Nam,    îc cÊp    igiÊy    khi ®   c¸c lo¹  ®¨ng  qu¶n    c¬  i êng  ký  lý xe  gií ® bé  thuéc diÖn    ph¶i®¨ng      lýqu¶n      quan  lývíic¬  C«ng an. ­ C«ng    d©n ViÖt Nam   c«ng    vµ  d©n    nícngoµic    i   trót¹ ViÖt Nam   îc c¬    ®   quan  C«ng  cÊp    i an  c¸clo¹ giÊy phÐp    vµ      l¸xe  qu¶n      c¬    êng  i lýl¸xe  gií® i i bé. II  ­ M ø c  thu, lo¹i  tiÒn thu 1. Møc    phÝ    thu lÖ  cÊp    c¸cgiÊy ®¨ng  qu¶n    vµ    c¬    êng    ký  lýxe  l¸ xe  gií ® i i bé  dông  ¸p  theo  biÓu ®Ýnh  kÌm  Th«ng  t nµy. C¸c  quan    c¬  thu  phÝ  lÖ  ph¶i  niªm yÕt c«ng khaib¶ng    møc     thu thªm kho¶n  tiÒn nµo ngoµiquy    ®Þnh.    Khi gi¸c¶  tr   thÞ  êng  biÕn  ®éng    tõ 20%         Néi vô  trëlªnth× Bé    thèng  nhÊt víi Tµi    Bé    chÝnh    ®Ó ®iÒu  chØnh  møc    thu cho    phïhîp. 2.Lo¹itiÒn thu:       ­ §èi víic¸c tæ          chøc, c«ng    d©n ViÖt Nam     thu  phÝ  lÖ  b»ng tiÒn ®ång  ViÖtNam.   ­ §èivíi   chøc,c¸nh©n          tæ  c¸c     nícngoµith× thu b»ng        ®«la    Mü hoÆc  quy  ®æi    ra tiÒn ViÖt Nam       theo      tû gi¸mua vµo  Ng©n   do  hµng ViÖt Nam     c«ng bè  t¹ thêi®iÓm     phÝ.     i thu lÖ  ­ §èivíi         C«ng    nghiÖp,tnh©n  ªndoanh  c¸c ty,XÝ     li   gi÷a ViÖtNam         víing­ êi níc ngoµi nÕu        ph¬ng tiÖn ®¨ng  lo¹  ký  i biÓn dµnh cho ngêi níc ngoµi th×         thu nh        chøc      ®èi víi tæ  c¸c c¸nh©n  ngêinícngoµi.    
  2. 2 III  ­ Q u ¶ n  lý v µ s ö  d ô n g  n g u å n  thu 1.§èivíi       viÖc  s¶n  xuÊtbiÓn    xe: §¬n  s¶n  vÞ  xuÊt biÓn  ph¶ithùc hiÖn    xe      theo ®óng mÉu  quy ®Þnh cña  Tæng  côc  C¶nh    s¸tnh©n d©n  chÞu  kiÓm     vµ  sù  trahíng dÉn cña Côc C¶nh  s¸tgiao th«ng          trËttù.Thùc hiÖn ®¨ng  vµ    ký  ho¹t®éng theo c¸cquy      ®Þnh cña  Nhµ    níchiÖn  hµnh. ChÊp  hµnh  chÕ    ®é qu¶n      lýtµichÝnh  lµm  vµ  nghÜa  nép  vô  thuÕ theo  ®óng    luËt®Þnh,   gi¸biÓn  ph¶ighi trªnc¬  gi¸thµnh  lýë  xe        së    hîp    tõng ®Þa   ph¬ng theo tõng thêigian.       2.§èivíi       kho¶n    phÝ: thu lÖ  Côc  C¶nh    s¸tGiao  th«ng  (Bé Néi    c«ng  c¸c tØnh, thµnh  vô) vµ  an      phè  chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc  lÖ    tæ  thu  phÝ  qu¶n    vµ  i g¾n     lýxe  l¸ xe    víiviÖc cÊp  c¸c giÊy    phÐp qu¶n    vµ  i   lý xe  l¸  thùc  xe, hiÖn viÖc  khai ®¨ng  víiCôc  kª    ký    ThuÕ  ®Þa  ph¬ng. Khi thu lÖ        phÝ  dông      tiÒn  Bé    sö  biªnlaithu  do  Tµi chÝnh  (Tæng  côc ThuÕ)    ph¸thµnh. §¬n  tæ  vÞ  chøc    phÝ  îctrÝch l¹ 60%     thu lÖ  ®      i trªntæng  thu b»ng  sè    tiÒn  ®ång  ViÖt Nam     (kÓ  ngo¹itÖ  quy  æi  tiÒn  c¶    ®∙  ® ra  ViÖt Nam)        ®Ó chicho  viÖc mua   biÓn    xe,mua   s¬  c¸c chiphÝ  hå  vµ      cÇn  thiÕtcña    ®¬n  tæ  vÞ  chøc  thu  phÝ  bæ   lÖ  vµ  sung thªm kinh phÝ      ho¹t®éng. Bé    quy    Néi vô  ®Þnh viÖc  qu¶n    dông  lýsö  kho¶n  trÝch nµy    theo ®óng    chÕ  Nhµ  ®é  níc. Sè    thu cßn    l¹ (sau    i khitrÝch theo    trªn)Tµi vô      tû lÖ      c¸c ®¬n  ph¶inép  vÞ    toµn  vµo  bé  Ng©n  s¸ch Nhµ    i   níct¹  Kho    b¹c tØnh,thµnh    phè theo ch¬ng ¬ng  t øng, Lo¹i14, Kho¶n          1, h¹ng    1, Môc    35, Môc    lôc Ng©n  s¸ch hiÖn    hµnh, ngo¹i     tÖ nép  vµo  Tµi kho¶n: 229­   110­ 370­001  iNg©n   t¹  hµng  Ngo¹i th   ¬ng  ViÖt  Nam,  chËm   nhÊt 05    ngµy  ®Çu  th¸ng sau    ph¶inép    hÕt  ph¶inép  sè    cña th¸ng   tr íc. Tµivô    Côc  C¶nh    s¸tgiao th«ng,Tµivô        C«ng  c¸ctØnh,thµnh  an      phè  ªn li   hÖ     víiCôc  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng  nhËn      tiÒn    biªnlaithu  tõ Côc thuÕ ®Þa  ph¬ng  ®Ó  cÊp  cho  phËn  chøc  bé  tæ  cÊp giÊy phÐp  qu¶n        vµ  lýxe,l¸ xe  chÞu  i tr¸ch   nhiÖm   qu¶n    dông  lý,sö  theo ®óng  chÕ     ®é cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh.  Ph¶i më       sæ s¸ch    kÕ to¸n theo        dâi c¸c kho¶n    chi phÝ  ph¸tsinh,t×nh      h×nh  qu¶n    lýthu  nép  trÝch  vµ  kho¶n  phÝ  lÖ  nµy theo ®óng  quy ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh    KÕ to¸n Thèng  vµ    kª  ®Þnh  hµng  kú  quý, n¨m    tæng  b¸o  QuyÕt  hîp  c¸o  to¸nvíi Néi vô  Côc      Bé    vµ  thuÕ  ®Þa ph¬ng. IV ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n ­ Côc    ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè  nhiÖm   ®«n  cã  vô  ®èc  nép  thu  kho¶n  lÖ  phÝ  qu¶n    vµ    theo ®óng  vÒ  lýxe  l¸xe  i   quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
  3. 3 ­ Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc tõ ngµy      ký, c¸c quy ®Þnh cña    c¸c cÊp, c¸c     Ngµnh  kho¶n  phÝ  vÒ  lÖ  ®¨ng  qu¶n    vµ    tr   ký  lýxe  l¸ xe  íc®©y       i tr¸ víiTh«ng   i t nµy  ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c       cÇn b¸o    c¸o kÞp  thêivÒ  TµichÝnh  Bé    ®Ó     Bé    vµ  Néi vô  nghiªncøu      gi¶iquyÕt. BiÓu    gi¸ thu lÖ p h Ý  q u ¶ n  lý xe vµ l¸i  xe kÌ m  theo T h « n g  t  sè 28 n g µy  30 th¸ng 3 n¨ m  1993 §¬n  LÖ   phÝ   ¸p dông  LÖ   phÝ    ¸p Sè  TT Néi dung      c¸ckho¶n  thu vÞ  ®èi víi     ngêiViÖt dông          ®èi víi tÝnh Nam    thu =  ngêiníc     ®ång  V.Nam   ngoµithu =      (§ång) ®ång  ®«la  (USD) 1 2 3 4 5 I­LÖ      phÝ  qu¶n    lýxe 1 §¨ng  «t«  ký  m¸y  kÐo  vËn      i §/xe t¶ic¸c lo¹  55.000 35 hoÆc   cÊp  ibiÓn  xe  t«  l¹  sè  «  m¸y  kÐo vËn  .t¶i 2 §¨ng ký xe c¬ gií 2  b¸nh,  b¸nh  " i  3 20.000 15 hoÆc  cÊp   l¹biÓn  2  i xe  b¸nh,3   b¸nh 3 §¨ng  xe  ký  R¬moãc, S¬  R¬moãc   mi  " 30.000 20 4 KiÓm     thuËt an  tra kü    toµn  ®Þnh  kú  " 25.000 20 vµ cÊp  giÊy  phÐp u l hµnh  «t«,xe  xe    lam  xe  b¸nh vµ  3  5 CÊp  l¹ giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  " i hoÆc  giÊy  phÐp u l hµnh  c¸c giÊy vµ      têkh¸ctrong qu¶n          lýxe: + «t«: " 20.000 20 +    M« t« " 10.000 10 6 CÊp  giÊy chøng    nhËn      c¶it¹oxe " 20.000 15 7 Lµm  thñ tôc sang tªn (kh«ng thay   " ® æi  biÓn) + «t«: " 30.000 20 +    M« t« " 10.000 10 II       LÖ phÝ  ­ qu¶n      lýl¸xe i 1 Thi lÊy giÊy phÐp  l¸ xe  vµ  thi §/l i   ît 70.000 70 chuyÓn  cÊp    «t«    i l¸ xe  c¸c lo¹  i (kÓ  c¶  xe lam) 2 Thi cÊp  giÊy phÐp  l¸ xe m«t« 2  " i 40.000 40 b¸nh,3    b¸nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản