intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn bé Bé th¬ng m¹i - tæng côc h¶i quan sè 280-TCHQ/gSQL ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 1995 Quy ®Þnh vÒ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c §iÒu íc quèc tÕ cã liªn quan mµ ViÖt Nam tham gia, chèng gian lËn th- ¬ng m¹i; §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi tiªu dïng, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t déng kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu; Sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Côc Së h÷u C«ng nghiÖp (Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng), Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam; Liªn Bé Th¬ng m¹i - Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh vÒ giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu (díi ®©y gäi t¾t lµ C/O) nh sau: I- Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu: a- Yªu cÇu ph¶i cã C/O: - Nh÷ng hµng ho¸ liªn quan ®Õn c¸c cam kÕt mµ ViÖt Nam ký víi c¸c níc hoÆc c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, trong ®ã cµ phª nh©n, hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU, Canada vµ Nauy ph¶i cã C/O. - §èi víi hµng ho¸ kh¸c, nÕu trong hîp ®ång th¬ng m¹i cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh ph¶i cã C/O. - C/O cña c¸c lo¹i hµng ho¸ nãi trªn ph¶i cã trong bé chøng tõ thanh to¸n nhng tríc m¾t cha ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan h¶i quan khi lµm thñ tôc xuÊt khÈu. b- C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp C/O cña ViÖt Nam lµ Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. 2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: a- Yªu cÇu ph¶i nép C/O cho c¬ quan h¶i quan ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: - Hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ c¸c níc ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hoÆc c¸c §iÒu íc quèc tÕ kh¸c mµ ViÖt Nam tham gia, hoÆc chñ hµng muèn xin ®îc tÝnh thuÕ theo møc gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu thÊp h¬n møc gi¸ cao nhÊt cña biÓu gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu ¸p dông cho chñng lo¹i hµng ®ã. - Hîp ®ång th¬ng m¹i quy ®Þnh ph¶i cã C/O. TÊt c¶ nh÷ng trêng hîp hµng nhËp khÈu (hµng míi) cÇn ph¶i cã C/O nh ®· nãi ë trªn mµ chñ hµng kh«ng xuÊt tr×nh ®îc th× h¶i quan vÉn lµm thñ tôc
  2. 2 nhËp khÈu vµ ¸p dông møc gi¸ tÝnh thuÕ cao nhÊt cña BiÓu gi¸ tÝnh thuÕ ¸p dông cho chñng lo¹i hµng ho¸ ®ã. b- Trêng hîp kh«ng cÇn nép C/O cho c¬ quan h¶i quan: - Hµng nhËp khÈu ®· x¸c ®Þnh ®îc s¶n xuÊt t¹i níc cã møc gi¸ tÝnh thuÕ cao nhÊt cña lo¹i hµng ®ã. - Hµng ho¸ kh¸c, trªn c¬ së c¸c chøng tõ do chñ hµng xuÊt tr×nh vµ thùc tÕ hµng ho¸ mµ c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c xuÊt xø. -Hµng ®· qua sö dông, dùa trªn c¬ së chøng tõ do chñ hµng cung cÊp, nÕu phï hîp víi thùc tÕ hµng ho¸, h¶i quan sÏ tÝnh thuÕ nhËp (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng hîp cã nghi vÊn th× yªu cÇu gi¸m ®Þnh. - Hµng cã thuÕ suÊt b»ng kh«ng (0%). c- C/O ®îc chÊp nhËn trong c¸c trêng hîp: - C/O hµng nhËp khÈu ph¶i do tæ chøc cã thÈm quyÒn cña níc s¶n xuÊt cung cÊp. Danh s¸ch c¸c tæ chøc nµy do Sø qu¸n c¸c níc t¹i ViÖt nam, Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Bé Th¬ng m¹i ViÖt Nam cung cÊp cho Tæng côc H¶i quan. - §èi víi nh÷ng níc cha cã danh s¸ch nµy th× chÊp nhËn C/O mµ chñ hµng xuÊt tr×nh phï hîp víi tµi liÖu liªn quan ®Õn l« hµng vµ thùc tÕ hµng ho¸ nhËp khÈu. - §èi víi nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu qua níc thø 3 chÊp nhËn C/O cña tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp C/O cña níc thø 3, kÌm theo b¶n sao C/O cña n- íc s¶n xuÊt (theo nguyªn l« hoÆc chia lÎ). d- Thêi ®iÓm nép C/O cho c¬ quan h¶i quan: C/O ph¶i nép cho c¬ quan h¶i quan khi ®¨ng ký më tê khai hµng nhËp khÈu. Trêng hîp cã lý do ®Æc biÖt ®îc Côc trëng Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè chÊp thuËn th× cã thÓ nép C/O trong mét thêi gian hîp lý, phï hîp víi lý do chËm trÔ, sau khi hoµn thµnh thñ tôc nhËp khÈu l« hµng, nhng tèi ®a kh«ng ®îc qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan. II- Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01-12-1995. 2. Bé Th¬ng m¹i, Tæng côc H¶i quan theo chøc n¨ng cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¸c doanh nghiÖp biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2