Thông tư liên tịch 29TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
126
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 29TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 29TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về các tệ nạn xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 29TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T LIªN B é  T µ I C H Ý N H  ­ L A O  ® é N G  ­ T B X H   è  29 T T/L B  N G µ Y     S 7 T H¸ N G  6 N¨ M  1996 H í N G  D É N  VI Ö C  T H U  V µ   ö  D ô N G  TI Ò N   H ¹ T  è I V íI S P ®   C¸ C  H µ N H  VI VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H   V Ò   C  T Ö  N ¹ N  X∙  é I C¸ H C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v quy  nh  Öc  ö  ¹thµnh  Ýnh  ®Þ vi x ph   ch trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  µ  Þch  ô      v ho   vd v v¨n ho¸ vµ    phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n    éi,®Èy  ¹nh, bµitrõm ét  è  Ö  ¹n    ch m s t n x∙h   m     s t n x∙ héinghiªm  äng.   tr Sau    khi trao ® æi    Õn  íic¸c  é,  µnh  ã  ªnquan, Liªn Bé   µi    ý ki v   B ng c li      T chÝnh  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héihíng  Én  Öc  vµ  ö  ông  Òn  v X∙    d vi thu  s d ti ph¹t®èi víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     Ö  ¹n    éiquy  nh  ¹       h c¸c viviph h ch v c¸c t n x∙h   ®Þ ti m ôc  NghÞ   nh  3  ®Þ 88/CP  µy  ng 14/12/1995 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau: I­NH÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G 1­ M äi    ¹m  µnh  Ýnh  Ò     Ö  ¹n    éinh  ¹id© m,    ý,cê    viph h ch v c¸c t n x∙h   m   ma tu   b¹c,viph¹m  Ò      v quy  nh  ®Þ phßng  èng  Ö  ¹n    éi trong c¸c nhµ  µng    ch t n x∙ h      h ¨n uèng,ho¹t®éng  ña  ¬  ë u  ó, Þch  ô     c c s l tr   d v xoa  ãp  u   b ®Ò ph¶ibÞ  ö  ¹thµnh    x ph   chÝnh theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  ng 14/12/1995  ña  Ýnh  c Ch phñ. 2­    Tæ chøc, c¸ nh©n  ang    µnh     ® thih c«ng  ô    ö  ýviph¹m  v khix l     ph¶ilËp    biªnb¶n,ghibiªnlai®Ó   i t ng viph¹m  ép  Òn ph¹tvµo           ®è  î     n ti     Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  Biªn laithu  ¹tdo  é   µi chÝnh     ph   B T   (Tæng  ôc  Õ)  èng  Êt  c thu th nh ph¸thµnh.     ViÖc  qu¶n  ývµ  ö  ông        Òn ph¹t® îcthùc hiÖn  l  s d biªnlaithu ti         theo  Õ     n   ch ®é Ê chØ  Õ  ña  é  µichÝnh.Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     thu c B T     ®Þ x ph     h ch v c¸c tÖ  ¹n    éi sö  ông  n x∙ h   d theo  É u   èng  Êt trong c¶  íc (®Ýnh  Ìm  m th nh     n  k Th«ng   t nµy). 3­ Tæ     chøc,c¸ nh©n     trong nícvµ  ícngoµiviph¹m  µnh  Ýnh  Ò         n     h ch v c¸c tÖ  ¹n    éi trªnl∙nh thæ  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   Þ   ö  n x∙ h       n  ho x∙ h   ngh Vi   bx ph¹ttiÒn  ã    c tr¸chnhiÖ m   ép  ¹tb»ng  Òn  Öt Nam   ¹  ¬i quy  nh  îc   n ph   ti Vi   ti   n ®Þ ®  ghitrong quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.       x ph 4­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c chØ   o  µ  ¹o ®iÒu  Ön  ®¹ v t   ki cho Kho  ¹c b  Nhµ   íctæ  n   chøc    iÓ m     Ých  îp ®Ó   ùc hiÖn  Öc    ép  ¹t® îc c¸c® thu th h   th   vi thu,n ph     nhanh  ãng,thuËn  Ön. ch   ti 5­ Toµn  é    b kho¶n    Ò   ö  ¹tc¸chµnh      ¹m  Ò     Ö  ¹n x∙héi thu v x ph     viviph v c¸ct n       ph¶itËp    trung vµo  ©n     Ng s¸ch Nhµ   ícth«ng    n  qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  Sè   vÒ   ö  ¹t® îc ®Ó   ¹ 100%   thu  x ph     li   cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng        ph ®Ó bæ sung  kinh  Ý   ph phßng, chèng  Ö  ¹n    éi cña  a   ¬ng  µ      t n x∙ h   ®Þ ph v c¸c kho¶n    ùc chi tr   tiÕp  cho    ùc l ng  ña  c¸c l  î c Trung  ng ¬ tham    µo  gia v c«ng   t¸cphßng, chèng  Ö    t n¹n x∙héië  a  ¬ng.       ®Þ ph
  2. 2 II­ ÷ NG    NH QUY   NH   ô   Ó ®Þ C TH 1­ Xö  ¹tvµ    ¹t:   ph   thu ph 1.1 Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò         th quy x ph     viviph h ch v c¸c tÖ  ¹n    éi ph¶i ra  Õt  nh  ö  ¹t,lµm  ¬  ë  n x∙ h     quy ®Þ x ph   c s cho  Öc  vi thu  Òn  ¹t ti ph   vµo  ©n  ng s¸ch  µ  íc.Quy Õt  nh  ö  ¹tcã    ¹  É u:  lo¹  ö  ông  nh n   ®Þ x ph   hai lo im 1  i d s ®Ó   ¹t®Õ n   ph   50.000®;1  ¹ sö  ông    ö  ¹ttrong tr ng  îp ph¶ilËp biªn   lo i d   ®Ó x ph    ê h       b¶n    ¹m  viph (theo m É u   nh  Ìm).Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tkhira quyÕt    ®Ý k     th quy x ph       ®Þnh  ö  ¹tlËp  µnh  b¶n  ét b¶n  x ph   th 3  (m   giao cho  êi bÞ   ö  ¹t,m ét    ng   x ph   b¶n giao cho  ¬    c quan  Kho  ¹c nhµ  ícdo  êibÞ   ö  ¹ttrùctiÕp chuyÓn  n,  b  n   ng   x ph       ®Õ m ét b¶n u  ¹ c¬  l t   quan  µ   íccña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹t) §èivíi i Nh n   ng   th quy x ph       Õt . quy   ®Þnh  ¹ttiÒn tõ 2  iÖu ®ång  ëlªnph¶ilËp  ph       tr   tr       thªm  ét  m b¶n  Õt  nh  ö  quy ®Þ x ph¹tgöiViÖn  Óm    ©n  ©n  ïng cÊp.    ki s¸tnh d c  § Ó   ¶m   ® b¶o  Öc    µnh  Õt  nh  ö  ¹t,ngêi bÞ   ¹tph¶inép  vi thih quy ®Þ x ph     ph     c¬  quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tgiÊy  ê tuú th©n  c th quy x ph   t    hoÆc   µis¶n ¬ng  ¬ng  íi t  t ® v  sè  Òn  Þ   ö  ¹tcho  n     êi viph¹m  ép    Òn  ¹tvµo  ¬i quy  ti b x ph   ®Õ khi ng     n ®ñ ti ph   n  ®Þnh. 1.2­Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tcã      th quy x ph   tr¸chnhiÖ m   íng  Én  êi bÞ   ö    h d ng   x ph¹t®Õ n   ép  Òn ph¹tt¹    iÓ m     Òn ph¹tthuËn  înhÊt,trong m ét  è    n ti     i ® c¸c thu ti     l  i     s tr ng  îp ® Æc   Öt,ngêibÞ   ö  ¹tkh«ng  Ó  ép  ¹tt¹ c¸c ®iÓ m       ê h  bi     x ph   th n ph   i    thu trªn ®Þa   µn  b tØnh, thµnh  è  ×  êi bÞ   ö  ¹tcã  Ó    Þ   ép  ¹tt¹   ph th ng   x ph   th ®Ò ngh n ph     i bÊt cø  iÓ m     ¹tnµo  ña   ® thu ph   c kho  ¹c Nhµ   íc(hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   ícuû  b  n  do  b  n  quyÒn)  ng  nh ph¶i®¶m     b¶o  êigian tèi a  th       kh«ng    ngµy;kho  ¹c Nhµ   ­ ® qu¸ 5    b  n íctrung ¬ng  ã      c tr¸chnhiÖm     theo  âi,kiÓm    µ  íng dÉn  Öc    Òn ph¹t. d  trav h   vi thu ti     Khi nép  Òn ph¹tngêibÞ  ö  ¹tyªu  Çu  ¬    ti       x ph   c c quan  kho  ¹c Nhµ   íc(hoÆc  ¬  b  n  c quan  îckho  ¹c Nhµ   ícuû  Òn)  Êp  ªn2  µ  ªn3        Òn ph¹t ®  b  n   quy c li   v li   biªnlaithu ti     (l ªn3  ép  i  n cho  ¬  c quan  quyÕt  nh   ¹t ®Ó   µm  ®Þ ph   l c¨n  nhËn  ¹  Êy  ê cø  l igi t   hoÆc   µis¶n). t  1.3­Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn    Òn ph¹ttheo  Õt  nh  ña  êi   b  n    thu ti     quy ®Þ c ng   cã  Èm   th quyÒn  ö  ¹t.Trêng  îp  ã  Õu  ¹ivµ  îc c¬  x ph   h c khi n   ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn    gi¶iquyÕt  ×  th c¨n  vµo  cø  quyÕt  nh     ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹i®Ó   ¬  khi n   c quan kho  ¹c Nhµ   íc thu  b  n   thªm  hoÆc     ¹ sè  tr¶l   chªnh  Öch  i l theo  Õt  nh   quy ®Þ míi.§Þnh  ú  µng  ý,n¨m    kh qu   kho  ¹c Nhµ   ícb¸o    Õt    Öc  ö  ông  b  n   c¸o quy to¸nvi s d biªnlai   Òn ph¹tvíi ¬      ti       quan  Õ  ¬icÊp    . thu c thu n   biªnlai 1.4­§Þnh  ú  ét    k m th¸ng 2  Çn  µo  µy  vµ  µy  hµng    l v ng 15  ng 30  th¸ng,kho    b¹c Nhµ   ícvµ  ¬    n   c quan  ña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹ttæng  îp,®èi chiÕu  c ng   th quy x ph   h   toµn  é  è  Òn  b s ti thu  ¹t®Ó   ¾ m   è  Òn  ph   n s ti thu  îc,sè  a    a  ép  µ  ®   ch thu,ch n v nh÷ng  êng  îp ph¶icìng chÕ     µnh. tr h      thih 1.5­Toµn  é  è  tiÒn  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c tÖ  ¹n      b s thu  ph     h ch ®è v     n x∙ héi ® îc ®Ó   ¹ 100%      li  cho  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng, theo  âi riªng vµ    ®Þ ph   d    bæ sung  vµo  kinh phÝ    phßng,chèng  Ö  ¹n    éikÓ   kinh phÝ    t n x∙h   c¶    phßng  èng  Ö  ¹n  ch tn x∙ héicña    ¬     c¸c c quan  Trung  ng. Sè   Òn    ¹thµnh  Ýnh  Ò     ¹m  ¬   ti thu,ph   ch v viph tÖ  ¹n    éi ® îc ghi vµo  ¬ng  lo¹  kho¶n  h¹ng  m ôc  "thu xö  n x∙ h       ch 99  i 14  01  9  47    ph¹tviph¹m  Ö  ¹n x∙héi"m ôc  ôcng©n     t n      l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h 2­ Néi dung    ü     chiqu phßng  èng  Ö  ¹n x∙héi®Þa  ¬ng: ch t n      ph 2.1­Chi cho     c«ng    chøc    i kiÓm    Óm  t¸ctæ  c¸c®é   tra,ki so¸t,  phßng  èng  ch tÖ  ¹n x∙héit¹ ®Þa  ¬ng. n       i ph
  3. 3 2.2­Chi    mua   ¾ m,  s trang bÞ   ¬ng  Ön  ôc  ô    ph ti ph v cho  c«ng    t¸cphßng,   chèng  Ö  ¹n x∙héicña    ¬  t n      c¸cc quan  chuyªn tr¸chphßng  èng  Ö  ¹n x∙héit¹      ch t n     i ®Þa  ¬ng    ph nh C«ng    é  i biªnphßng,Lao  ng   ¬ng  an,B ®é       ®é ­Th binh x∙héi.    2.3­Chi cho     c«ng    t¸ckh¶o    iÒu      Ðt c¸ctô®iÓ m,    ã m,  s¸t,® tra,truyqu       æ nh ® êng  ©y  ¹t®éng  ¹id© m,    ý,c¬  ¹c. d ho   m  ma tu   b 2.4­Chi cho     c«ng    äc  Ëp,trao ® æi  t¸ch t     nghiÖp  ô  ña      é  v c c¸c c¸n b trong  ®éi  Óm     µ  ö  ¹thµnh  Ýnh, c¸n  é  ki tra v x ph   ch   b chØ   o  Öc  ùc  Ön  ®¹ vi th hi ChØ   thÞ,NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2.5­Chi phÝ      cho  Öc  vi chuyªn  ë    Ön  Ët bÞ     ÷ theo  Õt  ch c¸c hi v   thu,gi   quy ®Þnh  ö  ýviph¹m  µ    x l    v chicho  Öc  vi b¶o qu¶n  ë  ö  ýc¸chiÖn  Ëtthu gi÷. ch x l     v   2.6­Chi bæ       sung  mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ       cho    iÓ m   ép  Òn  ¹t c¸c ® n ti ph   cña  Ö   èng  h th kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 2.7­Chi båidìng cho  ÷ng  êilµm  Ö m   ô  µigiê vµ  ÷ng  êi       nh ng   nhi v ngo     nh ng   cã  µnh  Ých  th t trong viÖc    tham    Ën  ng  giav ®é tuyªntruyÒn,gi¸odôc,ph¸thiÖn          vµ  ö  ýc¸cviph¹m, cô  Ó: x l        th ­ Chi  åi dìng  b  cho  ÷ng  êi lµm  ªm,  µm  nh ng   ® l thªm  ê  Ën  ông  gi v d theo  Th«ng   è  ts 10/L§TBXH­TL  µy  ng 19/4/1995 cña  é    B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    x∙héi.   ­ Chi th ng:Møc  ëng  èi®a     ë   th t   kh«ng   qu¸ 30%   è  Òn ph¹t®èi víi   ô  s ti         v c¸c viÖc phøc  ¹p(th ng  t   ë cho  tËp  Ó, c¸ nh©n)  ÷ng  êicã  µnh  Ých  ªn c¶  th     nh ng   th t li   tôc trong n¨m      tham    µo  gia v c«ng   t¸cphßng, chèng,ph¸thiÖn,xö  ý.   ã  Ó         l .c th . xÐt th ng  n¨m, nhng    ë c¶    møc  èi a  t   kh«ng    ® qu¸ 200.000    ×nh  ©n  ®b qu cho  ét  m th¸ng. 2.8­ Chi    c«ng    Ý   Õu  ã)  t¸c ph (n c theo  Õ     Ön  µnh  ña  é   µi ch ®é hi h c BT  chÝnh. 2.9­ Chi    cho    ¹t®éng  c¸c ho   tuyªn truyÒn    n  µiliÖu      in Ê t   ®Ó phæ   Õn  bi viÖc  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µ  ®Þ v ChØ   Þ  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   th c Th t   ph v phßng,   chèng  Ö  ¹n x∙héi. t n    2.10­C¸c    Ý    chiph kh¸c ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ö  ¹thµnh              x ph   chÝnh      ¹m  Ò     Ö  ¹n x∙héitheo  c¸cviph v c¸ct n       NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  ña  Ýnh   c Ch phñ  µ   a  ã  m ch c trong c¸c néidung    ∙      chi® nªu  trªn; ng  Öc    µy   nh vi chin ph¶itrªn    c¬  ë  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt  µ  îcthùc hiÖn  ng  Õ     s d to¸n®   c th quy duy v ®     ®ó ch ®é chitiªuvµ      qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh. l    hi h 3­ LËp  ù      µ  Êp      d to¸nchiv c ph¸tkinh phÝ:   3.1­C¨n  vµo  éidung      cø  n  chiquy  nh    iÓ m   phÇn      é, ngµnh, ®Þ ë® 2  IIc¸cB     c¸c ®¬n  Þ  îcgiao nhiÖ m   ô    a   µn    v®    v trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  Ëp  ù        ph l d to¸nchi göiSë  µichÝnh    Ët    µ  ë    T  ­V gi¸v S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi®Þa  ¬ng    x∙h   ph ®Ó  tæng  îp  ×nh Chñ   Þch  û   h tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  Ðt  Öt    ph x duy vµ  Õt ®Þnh  quy   møc    µm    ®Ó   Êp    chil c¨n cø  c ph¸tkinh phÝ    cho  ¹t®éng  ho   theo  tõng th¸ng,quý.     3.2­Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éiphèihîp víiSë   µichÝnh    Ët    x∙h         t  ­V gi¸c¨n cø  µo  è    Ò   ö  ¹tvµ  è        v s thu v x ph   s chitheo  éidung  n  quy  nh        ®Þ ë trªn®Ó c©n  i  Õ   ¹ch  ®è k ho thu,chi ®¶m      b¶o  thu  ng,  ñ  ,  Êp  ®ó th ®ñ c ph¸tkinh  Ý     ph qu¶n  ýviÖc  ö  ông  l  sd kinh phÝ   ng  ôc  ch,  Õ       ®ó m ®Ý ch ®é quy  nh  µ  ùc ®Þ v th   hiÖn  Õt to¸nthu,chitheo chÕ     µichÝnh  Ön  µnh. quy           ®é t   hi h  
  4. 4 II   ITR¸CH  ­ NHIÖ M   ñ A   C C¸C  ¬   C QUAN   µ   íC  µ   êICã   È M   NH N V NG   TH QUY Ò N   Xö   ¹T  PH TRON G   Ö C  ö   ý  µ   VI X L V THU   ÒN  ¹T TI PH 1­ Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tkhixö  ýc¸c hµnh      ¹m      th quy x ph     l     viviph ph¶ic¨n cø     vµo møc   ¹tcô  Ó  ph   th quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 88/CP  µy  ng 14/12/1995  cña  Ýnh  ñ    Õt  nh  ng  Ch ph ®Ó quy ®Þ ®ó møc  ¹t, ng  êihíng dÉn  êibÞ  ph  ®å th     ng   xö  ¹tthùc  Ön  ph   hi quyÕt  nh   ö  ¹t®óng  ®Þ x ph   quy  nh,  Õu   êi bÞ   ¹t ®Þ n ng   ph   kh«ng  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t(kÐo  µi thêigian  ép  Òn  ¹t,nép  ch h quy ®Þ x ph   d    n ti ph   kh«ng  ,  ®ñ kh«ng  ép)  ×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tcã  Òn  quyÕt  n th ng   th quy x ph   quy ra  ®Þnh  ìng  Õ   µ  ã  Ö m   ô  chøc  Öc  ìng  Õ   c ch v c nhi v tæ  vi c ch theo  iÒu  cña  ® 55  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 2­ Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  ã  b Nh n   ¬ c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d nghiÖp  ô  µ  vv h¹ch to¸nthu tiÒn ph¹tphïhîp víi                  quy  nh    y.  c¸c ®Þ trªn®© Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c b  n    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc    µn      tæ  c¸c b thu tiÒn      Þp  êitiÒn  ¹tcho  µ   íc vµ  ¶m   ®Ó thu k th   ph   Nh n   ® b¶o  µn  é  è  Òn    to b s ti thu ph¹t® îc cËp  Ët  µ     nh v theo  âi th ng  d   ê xuyªn  theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý Tµi chÝnh  l    cña  µ   íc. Nh n 3­  ë   µi chÝnh    Ët      ST  ­ V gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c tr¸ch nhiÖm   èi hîp  íic¬    ph   v   quan  Thu Õ,  ¬  c quan  kho  ¹c  µ   íc kiÓm     b Nh n   tra gi¸m    Öc    Òn ph¹tvµ  ö  ông  Òn ph¹ttheo ®óng  s¸tvi thu ti     s d ti       quy  nh. ®Þ 4­ Nghiªm  Ê m   äi  µnh    îdông  Ö m   ô  îcgiao ®Ó     Òn ph¹t   c mh vil   i nhi v®    thu ti     mµ  kh«ng    ghi biªn laihoÆc      gi¶  ¹o  m biªn laithu  Òn  ¹t.Ng êi cã  Èm      ti ph     th quyÒn  ö  ¹t kh«ng  îc s¸ch  Ôu, dung  óng, bao  x ph   ®  nhi   t   che, kh«ng  ö  ¹t   x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi  x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc.  êil¹m  ông  Òn  ¹n    Ng   d quy h vi ph¹m  quy  nh  ×  ú møc      ¹m  ña  êi®ã   µ   ö  ýkû  ËthoÆc   ®Þ th tu   ®é viph c ng   m x l   lu   bÞ    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h M äi  chøc    ©n    ¹m    tæ  c¸ nh viph c¸cquy  nh  Ò   ö  ¹t,   Òn ph¹t, ö  ®Þ v x ph   ti   thu  s dông  Òn  ¹tsai nguyªn  ¾c  ti ph     t ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Öc  µm    i ña    vi l sai tr¸ c   m × nh hoÆc   ña  n  Þ  ×nh  ícph¸p luËt. c ®¬ v m tr     IV­§IÒU    KHO¶N   THI  µ NH H Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý,m äi  t n c hi l   t   k  quy  nh  íc ®©y     íi ®Þ tr   tr¸ v   i Th«ng   µy  u     á. Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  ã  tn ®Ò b∙ib   qu¸ tr     c g kh kh¨n víng m ¾ c       ®Ò   Þ  ngh ph¶n    Ò     é    ¸nh v Liªnb ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy M É U  S è : 02/XP H C   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè... .   . /Q§ Ngµy... t ¸ng. . n   . h . . ¨m199...
  5. 5 Q UY Õ T   NH   ö  ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH ®Þ X PH VI  H CH (Ph¹ttiÒn 50.000®)     ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p  Önh  Ò   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  l v x l    h ch ng 6/7/1995  µ  v NghÞ  ®Þnh  sè  53/CP  ngµy  28/6/1994 vµ  NghÞ  ®Þnh  88/CP  ngµy  14/12/1995    nh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  qui ®Þ v x ph   ch trong lÜnh  ùc  ¹t®éng      v ho   v¨n ho¸,dÞch  ô      µ    v v¨n ho¸ v phßng,chèng  ét  è  Ö  ¹n    éi;   m s t n x∙h T«i.. . ......    . . ......Chøc  ô.. . ............. . . v . . ...........  . §¬n  Þ  v c«ng  . . ..................... t¸c. . ..................... QUY Õ T   NH ®Þ ­Ph¹ttiÒn:. . .... ®ång. . .... v Õ b»ng  ÷). . . .     . . .... . . ...( i   t ch . . .   .. . ...........................  . . ............................ . §èivíi    «ng,bµ    (hoÆc  chøc):. . ............  tæ  . .............. . ­§Þa    chØ:.. . ......................  . . ....................... . ­§∙cã  µnh      ¹m:.. . ...............  . . ...............    h viviph . . ................. . ..............  . . . qui ®Þnh  t¹  ®iÒu... . . kho¶n.. . ,®iÓ m... . NghÞ  ®Þnh  sè.. .  i . ..  ..   .. ... ngµy.. . ....  . . ..... . ­§Þa  iÓ m     Ön    ¹m  . . .............   ® ph¸thi viph .. . .............. ­¤ng,bµ      (hoÆc  chøc)cã  tæ    tr¸chnhiÖm  n   ¬    ®Õ c quan  kho  ¹c Nhµ   íc b  n   ¹ : ..........®Ó   ép  Òn ph¹t. t i . .........  n ti   . . ­Nh÷ng  Êy tê,tµis¶n  ÷t¹ c¬    gi       gi     quan  ña  êicã  Èm  Òn  i c ng   th quy ph¹t: . .............................. . . ............................. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Õu    th   5  n ¤ng, Bµ     (hoÆc  chøc) kh«ng  ù nguyÖn   tæ    t  thi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tsÏbÞ  ìng chÕ     µnh.  h quy   x ph     c   thih Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) M É U  S è : 02/XP H C   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè... . . /Q§   .  µy... ¸ng. . n   .. .Ng . th . . ¨m199... QUY Õ T   NH   ö  ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH ®Þ X PH VI  H CH
  6. 6 ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p  Önh  Ò   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  l v x l    h ch ng 6/7/1995  µ  v NghÞ  ®Þnh  sè  53/CP  ngµy  28/6/1994 vµ  NghÞ  ®Þnh  88/CP  ngµy  14/12/1995    nh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  qui ®Þ v x ph   ch trong lÜnh  ùc  ¹t®éng      v ho   v¨n ho¸,dÞch  ô      µ    v v¨n ho¸ v phßng,chèng  ét  è  Ö  ¹n    éi;   m s t n x∙h ­C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ëp ngµy.. th¸ng..n¨m    cø    viph h ch l    .   . 199.. ; . ­X Ðt  éidung  Ýnh  Êt,hµnh      ¹m  µnh  Ýnh;   n  t ch   viviph h ch T«i. . ..  . . ..chøc  ô.. . ................  . . v . . ................. . §¬n  Þ  v c«ng  . . .................... t¸c. . ..................... QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    ö  ¹t®èi víi 1. X ph       «ng,bµ    (hoÆc  chøc):. . ..... tæ  . .... . +  Þa  § chØ:.. . ....................... . . .....................  . +  Ngh Ò   nghiÖp:. . ....................  . . ..................... . +    ã  µnh      ¹m:.. . ................. . .........    nh   §∙c h viviph . . ..............  . . .........qui®Þ .. . . t¹ ®iÒu... .   i . kho¶n. . . iÓ m... . . . . . ® . . . Þ   nh  è.. . . ngµy Ngh ®Þ s . .. +  ×nh  H thøc xö  ¹thµnh  Ýnh.. . . ............   ph   ch . . ...........  . .. . ............................ . . ..........................  . +  ×nh  ¹tbæ   H ph   sung:. . .................  . . .................. . .. . ............................ . . ..........................  . +  C¸c  Ön  bi ph¸p xö  ýtang vËt,ph¬ng  Ön:. . .....    l     ti . . ...... . +  Ön  Bi ph¸p kh ¾c  ôc  Öu    ph hi qu¶  Õu  ã):. . .......  (n c . . ........ . §i Ò u 2.­¤ng, Bµ       (hoÆc  chøc) cã  tæ    tr¸chnhiÖ m   n   ¬    ®Õ c quan    kho b¹c Nhµ   íct¹ . ......®Ó   ép  Òn ph¹tvµ    µnh    n   i . .....  n ti     thi . . h nghiªm  chØnh    ×nh  c¸ch thøc  ö  ¹tvµ  Ön  x ph   bi ph¸p  kh¸c t¹  Òu  Quy Õt  nh  µy. Trong  êih¹n     i §i 1  ®Þ n  th   5 ngµy  Ó   õ ngµy  îcgiao quyÕt  nh  ö  ¹tn Õu  k t  ®    ®Þ x ph   ¤ng, Bµ     (hoÆc  chøc) tæ    kh«ng  ù nguyÖn    µnh  Õt  nh  ö  ¹tnµy  Ï bÞ   ìng chÕ     µnh. t  thih quy ®Þ x ph   s  c   thih   ¤ng,Bµ     (hoÆc  chøc)cã  Òn  Õu  ¹it¹ . ....  tæ    quy khi n   i . ....trong thêih¹n  ngµy  . .     10  kÓ   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t. t  nh ®     x ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy... ¸ng. .n¨m199... 3.­Quy ®Þ n c hi l     th .  Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản