intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
66
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch T µi ch Ý n h  ­ T h ¬ n g  m ¹i ­ N éi v ô  ­  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 30/1998/TTLT­B T C­B T M ­ B N V­T C H Q   q n g µy  16 th¸ng 03 n¨ m  1998  Ò  viÖc d¸n te m   µ n g  n h Ë p  k h È u v h C¨n  ChØ   cø  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; C¨n cø C«ng  v¨n sè 311/VPCP­VI ngµy 24/1/1998 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ th«ng b¸o  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  d¸n  tem  hµng  nhËp khÈu; Liªnbé: Bé        Tµi chÝnh,Bé    Th¬ng    Néi vô,Tæng  m¹i,Bé      côc    H¶i quan h­ íng dÉn    viÖc  tem  nhãm   d¸n  4  hµng  ®iÖn    tö,®iÖn  l¹nh,®éng  næ,      c¬  vËt liÖu  x©y  dùng  nhËp khÈu  sau: nh  A. § èi tîng p h ¶i d¸n te m  h µ n g  n h Ë p  k h È u 1.KÓ     giêngµy    tõ8    1/4/1998,nh÷ng  Æt     m hµng  sau ®©y  s¶n  xuÊtngoµi     ViÖt Nam   c¸c tæ    do    chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    nhËp  khÈu  hoÆc  u  l th«ng  trªnthÞ  êng    tr gåm  hµng ®ang  trong kho, ®ang      bµy  b¸n,®ang    vËn chuyÓn  trªn® êng    ®Òu  ph¶id¸n tem      hµng nhËp  khÈu  theo ®óng    quy  ®Þnh: ­M¸y      thu h×nh  nguyªn chiÕc.   ­§Çu    Video  nguyªn chiÕc.   ­Tñ      l¹nhnguyªn chiÕc    dïng cho      gia®×nh. ­ M¸y    ®iÒu hoµ  kh«ng  khÝ  i lo¹  l¾p  vµo  cöa    sæ hoÆc   l¾p  vµo êng    t ho¹t ®éng ®éc lËp. ­§éng  næ.   c¬  Nh÷ng  Æt   m hµng  trªnkÓ  cò  míi. kÓ    c¶  vµ  ­Sø  sinh:bÖ       vÖ    xÝ,chËu    Æt. röa m 1.1.Nh÷ng  Æt     m hµng  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   tõ 1/4/1998    1    khinhËp  khÈu  do  quan  c¬  H¶i quan thùc hiÖn  in¬i kiÓm     t¹    tra hµng ho¸  ph¶i d¸n  vµ    tem  xong  íckhihoµn  tr     thµnh        thñ tôch¶iquan.C¸c  chøc  c¸nh©n    tæ  vµ    kinh doanh    nhËp  khÈu ph¶it¹omäi      ®iÒu  kiÖn cho  quan    c¬  H¶i quan tiÕn hµnh      c¸c thñ tôcd¸n    tem  îcthuËn  inhanh  ®   lî  , chãng,an    toµn  ®óng    c¸cquy  ®Þnh  i t¹ Th«ng    tnµy.NÕu  îng hµng        l   ho¸ nhËp khÈu    d¸n tem    t¹ cöa  i khÈu      qu¸ lín,chñ hµng  cã  tr¸chnhiÖm    bao  ®Ó       dìbá  b×  H¶i quan    d¸n tem  îcnhanh  ®   chãng. 1.2.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    Æt     c¸c m hµng quy  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   1 nªu      hµng  trªnkÓ c¶  ho¸ dïng    ®Ó khuyÕn      ëng    cßn  l¹ m¹i,tr¶th xæ sè  tån    i ®Òu  ph¶ikiÓm     tê khai(theo mÉu     kª,lËp        quy ®Þnh)  nép cho  quan  c¬  Qu¶n  lýthÞ  êng      tr ®Ó kiÓm      trax¸cnhËn  c¬  vµ  quan  thuÕ  tem  d¸n  hµng nhËp khÈu  theo quy    ®Þnh: a.CÊp        ph¸ttêkhai:
  2. 2 Tê khai hµng    nhËp khÈu cßn  tån  i l¹ ph¶i d¸n      tem  c¬  do  quan  Qu¶n    lý thÞ  êng  tr cÊp  ph¸t,®èi îng    t kinh doanh    Æt     c¸c m hµng ph¶id¸n    tem nhËn    tê khait¹    i®Þa  ®iÓm  nép    têikhaiquy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   díi®©y.    b    C¬ quan thuÕ  cã tr¸chnhiÖm       in,cÊp ph¸t®Çy       ®ñ cho  quan  c¬  Qu¶n    lý thÞ  êng    tr ®Ó c¬  quan Qu¶n    tr lýthÞ  êng cÊp    ph¸tcho   îng kinh doanh. ®èi t     b.§Þa    ®iÓm   nép    têkhai ­      §èi víic¸c doanh nghiÖp Nhµ     níc,doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµinép      têkhait¹ trôsë        côc  i thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. ­ C¸c    c«ng    tyTNHH, doanh nghiÖp   tnh©n, c«ng        tycæ phÇn, HTX     nép  têkhait¹ trôsë            chicôc  i thuÕ quËn,huyÖn, thÞ      x∙. ­Hé    kinhdoanh      c¸thÓ  nép    têkhait¹ trôsë        UBND   i phêng,x∙,thÞ      trÊn. C¬  quan Qu¶n   lý thÞ  êng  c¬  tr vµ  quan  thuÕ  c¸n  cã  Æt   êng  cö  bé  m th xuyªn  i   t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm       trªn®Ó ph¸tvµ    tiÕp nhËn    tê khaikÞp    thêi. khai  Tê    gåm   b¶n: 1  3    b¶n    tr¶cho  së    c¬  kª khai,1    b¶n chuyÓn  quan  c¬  thuÕ, 1    b¶n  c¬ quan  Qu¶n    lýthÞ  êng u. §Ó   tr l   tr¸nhlî dông, khinhËn        i     tê khaic¸n bé      tiÕp   nhËn  ph¶ikiÓm        tranéidung  khaivµ  x¸cnhËn      ký    têkhai. c.Thêih¹n nép          têkhai: Thêih¹n    nép    tê khaib¾t    ®Çu     giê ngµy  tõ 8    1/4/1998  kÕt  vµ  thóc chËm     nhÊt lµ16        giêngµy 6/4/1998. HÕt h¹n nép    tê khai,c¬    quan  Qu¶n    lýthÞ  êng  c¬  tr vµ  quan thuÕ ph¶i   lËp biªnb¶n        x¸cnhËn  têkhai®∙  sè      nhËn cña     îng kinh doanh. c¸c®èi t     d. Thêih¹n  tem: B¾t      d¸n    ®Çu     tõ ngµy 1/4/1998  kÕt  vµ  thóc 16      giê ngµy  15/4/1998.Trong    nªu    quan    thêih¹n  trªnc¬  thuÕ  trÝ ®ñ   îng c¸n bé    bè    lùcl     ®Ó tiÕn hµnh      d¸n tem ®¶m  b¶o  ®óng    thêigian quy    ®Þnh. e. C¬     quan  Qu¶n   lýthÞ  êng  tr kiÓm     traho¸ ®¬n, chøng   tõ chøng  minh  nguån gèc    hîp ph¸p cña  hµng      ho¸ kª khai,ký      x¸c nhËn  hµng    ho¸ thùc tÕ      ®Ó c¬ quan  thuÕ  d¸n tem. Ho¸    ®¬n,  chøng    tõ chøng minh nguån  gèc  hîp ph¸p  cña hµng  ho¸  khaithùc hiÖn  kª      theo môc    B PhÇn    IITh«ng    73  t sè  TC/TCT  ngµy 20/10/1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  ho¸ ®¬n,  ®é    chøng      tõ ®èi víihµng    ho¸ u  l th«ng    trªnthÞ  êng. Tæ   tr   chøc, c¸ nh©n      kinh doanh  tr¸ch cã    nhiÖm  xuÊt tr×nh    ho¸  ®¬n, chøng    tõ theo yªu cÇu cña  quan  c¬  thuÕ  c¬  vµ  quan Qu¶n    tr lýthÞ  êng. 1.3.C¸c  Æt     m hµng nhËp khÈu  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu    tÞch    i 1  trªnbÞ  thu tr     ph¶id¸n  íckhib¸n    tem. C¬    quan   ra quyÕt ®Þnh  tÞch    thu ph¶ith«ng  víi   b¸o    c¬ quan  thuÕ  sè  vÒ  hµng  tÞch      îcd¸n  thu ®Ó ®   tem. §èivíihµng            ho¸ viph¹m  do  quan    c¬  h¶iquan    ra quyÕt ®Þnh  tÞch    c¬  thu th×  quan   h¶iquan    trùctiÖp  d¸n tem.   2. C¸c  Æt     m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kh«ng  1  ph¶id¸n    tem  trongc¸ctr     êng    hîp sau: 2.1.Tæ     chøc  c¸  vµ  nhËn  nhËp  khÈu  thuéc diÖn  îc miÔn  ®   nép thuÕ  nhËp khÈu    ®Ó phôc  nhu  vô  cÇu sinh ho¹t,    nÕu ®em   th× ph¶ikhaib¸o    b¸n        víi c¬  quan    H¶i quan    ®Ó nép thuÕ nhËp khÈu  ph¶id¸n  vµ    tem  íckhib¸n. tr     2.2.B¸n        t¹ c¸ccöa  i hµng  miÔn  thuÕ. 2.3.VËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh,t¹m    nhËp  it¸ xuÊt hoÆc   H¶i quan          do    dilýtõ cöa  khÈu  ®Çu     tiªn,®Õn  ®Þa ®iÓm  kiÓm    traph¶ikÌm    theo quyÕt  ®Þnh  cña 
  3. 3 Thñ  ëng  quan    tr c¬  h¶i quan  hµng  vµ  ho¸ vËn chuyÓn ph¶i ® îc niªm      phong  kÑp  ch× hoÆc   c¸n bé    cã    h¶iquan        ¸p t¶i cÇn  khi thiÕt. 2.4.Hµng      ho¸ nhËp  vµo  kho  ngo¹iquan,khu      chÕ  xuÊt. 3.    §Ó ph©n  biÖt nh÷ng  Æt     m hµng  s¶n xuÊt trong      níc víihµng  nhËp  khÈu, c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  îc phÐp      ®   nhËp  khÈu nguyªn  liÖu,vËt liÖu,linh         kiÖn, phô        tïng ®Ó s¶n  xuÊt,lÆp      r¸p thµnh s¶n phÈm   hoµn  chØnh      tiªuthô trong néi ®Þa,      ph¶ith«ng    b¸o c«ng khainh∙n hiÖu      s¶n  phÈm   ®¨ng  víi ®∙  ký    c¬ quan  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  ®ång   thêith«ng b¸o    trªn c¸c  ph¬ng tiÖn  th«ng      tin®¹ichóng  t¹    vµ  i ®Þa   c¸c ®iÓm   b¸n hµng hoÆc       ®¹ilýb¸n  hµng    ®Ó c¸clùcl      îng kiÓm   tra,kiÓm    nh©n  so¸tvµ  d©n  biÕt®Ó     tr¸nhbÞ      lîdông. i B. T e m  h µ n g  n h Ë p  k h È u  v µ d¸n te m. 1.Quy    ®Þnh  d¸n tem: vÒ    C¸c  Æt   m hµng nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Môc    îc quy  1  A ®   ®Þnh  d¸n tem  sau:   nh  1.1.M¸y      thu h×nh  nguyªn chiÕc:vÞ    tem  phÝa        trÝd¸n  ë  trªnphÇn  ®u«i. 1.2.§Çu    Video:vÞ        trÝd¸n tem  n¾p    ë  trªngãc  sau  ph¶i bªn  1.3.Tñ      l¹nhnguyªn chiÕc    dïng  trong gia ®×nh: vÞ    m Æt           trÝ d¸n  trªnbªn  ph¶i. 1.4.M¸y    ®iÒu hoµ kh«ng khÝ: vÞ      trÝ d¸n tem  Æt   m ph¶i trªnbªn      ph¶i.   §èivíi    m¸y  ®iÒu hoµ kh«ng khÝ  i côc    tem  lo¹  2  th× d¸n  vµo  Æt     m trªnbªn ph¶i   côc l¹nh. 1.5.§éng  næ:  trÝd¸n tem  th©n    c¬  vÞ      ë  m¸y  phÝa  l¾p  b¸nh  ®µ 1.6.BÖ   sø: vÞ      xÝ    trÝ d¸n tem  m Æt     ë  trªnphÝa sau. §èi víibÖ   cã        xÝ  b×nh  nícth× chØ    x¶      d¸n tem  vµo    bÖ xÝ. 1.7.ChËu    röa  Æt     trÝ d¸n  m sø: vÞ    tem  phÝa    ë  trªnbªn ph¶i.§èivíilo¹        i chËu    ch©n    tem  röa cã  th× d¸n  vµo  chËu  röa. 2.Ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýtem: 2.1.Tem     hµng nhËp khÈu  bé    do  TµichÝnh  thèng nhÊt ph¸thµnh.Tæng        côc thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    in,cÊp    ph¸t®Çy ®ñ, kÞp    thêitem  hµng  nhËp khÈu  cho    c¸c®Þa ph¬ng  ngµnh    vµ  H¶iquan    chøc    ®Ó tæ  d¸n tem  theo quy    ®Þnh. Mäi  êng          tr hîp inÊn, ph¸thµnh  tiªuthô tem    dông  vµ      gi¶,sö  tem    gi¶ ®Òu   bÞ  lýtheo ph¸p luËt. xö        2.2.Tem     hµng nhËp khÈu  îcqu¶n    sö  ®   lývµ  dông  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  529/TC/TCT  ngµy 22/12/1992    vÒ chÕ     ®é qu¶n    chØ   lý Ên  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  297  sè  TC/Q§/TCT  ngµy 16/3/1998    vÒ ban hµnh, in Ên,      qu¶n    lý,sö  dông tem hµng nhËp khÈu cña  TµichÝnh. Bé    Nghiªm  cÊm   viÖc  giao tem    cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kinhdoanh      tùd¸n. 2.3.Khi d¸n      tem hµng nhËp khÈu, c¸c tæ      chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    kh«ng  ph¶inép    kho¶n    chiphÝ nµo.
  4. 4 C. X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g: 1.Xö        lýviph¹m: 1.1.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    Æt     c¸c m hµng quy ®Þnh d¸n tem  kª khaikh«ng      trungthùc sÏbÞ  lýnh        xö    sau: ­ NÕu       kª khaithÊp    h¬n  tån thùc tÕ    sè      th× chØ  tem  d¸n  b»ng  kª khai, sè      sè kh«ng    kª khainÕu      ph¸thiÖn  îcsÏbÞ  ph¹tviph¹m  ®     xö      hµnh  chÝnh  tÞch  vµ  thu hµng      ho¸,nÕu nghiªm träng sÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh sù. ­ NÕu       kª khaicao    h¬n  l   sè îng thùc tÕ      th× chØ  tem  d¸n  theo  l   sè îng thùc  tÕ cßn  tån ®ång    xö  thêibÞ  ph¹tvi ph¹thµnh        chÝnh, møc   ph¹ttuú    xö    theo  møc  viph¹m. ®é    §Ó  ®¶m  b¶o    ho¹t®éng kinh doanh    b×nh  êng, ®èi    th   víinh÷ng  chøc  tæ  vµ    c¸nh©n  kª khai, ®∙     vÉn  îctiÕp tôcmua  ®       vµo,b¸n ra nhng        ph¶icã    ®Çy  ®ñ  ho¸ ®¬n, chøng      ®Ó         tõhîp lÖ  gi¶i tr×nh sè    chªnh  lÖch  víi   so    khai. kª ­ Trêng hîp  idông  lî  chñ  ¬ng  tr d¸n tem  hµng nhËp khÈu,  khai c¶  kª    nh÷ng  hµng    ho¸ s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrong níc®Ó   îcd¸n      ®   tem  hµng  nhËp  khÈu  nh»m       lõag¹tngêitiªudïng sÏbÞ  lýtÞch            xö    thu hµng    ho¸.NÕu   nghiªm träng sÏ     bÞ    truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 1.2.§èivíisè        hµng    ho¸ nhËp khÈu cßn  l¹ ®∙    tån    kª khainÕu  i   kh«ng cã  ho¸ ®¬n,    chøng      chøng  tõ hîp lÖ  minh nguån gèc    hîp ph¸p  xö      th×  lýthu thuÕ  doanh    thu,thuÕ      lî tøc kh©u u  i l th«ng.ViÖc    d¸n tem ®èi    hµng    víisè  ho¸ nµy  chØ  îc thùc hiÖn    ®     khi®èi îng kinh doanh  chÊp  t     ®∙  hµnh  quyÕt ®Þnh  lý. xö    Trêng    hîp kh«ng  chÊp  hµnh  quyÕt ®Þnh  lýsÏbÞ    xö      tÞch   thu hµng  ho¸. 1.3.KÓ       tõngµy  16/4/1998 c¸cm Æt       hµng nhËp khÈu quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1 phÇn  nªu   u  A  trªnl th«ng    trªnthÞ  êng  tr bao gåm  hµng  kho, ®ang  tån    bÇy  b¸n,®ang    vËn  chuyÓn  kh«ng  tem  cã  d¸n theo quy ®Þnh  ®Òu       coi lµ hµng  nhËp lËu      ph¹t vi ph¹m   sÏ bÞ xö      hµnh  chÝnh  tÞch  vµ  thu hµng  ho¸, nÕu    nghiªm  trängsÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh sù. 1.4.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    Æt     c¸c m hµng ph¶id¸n    tem nÕu  hµng    ho¸ kh«ng d¸n tem theo quy ®Þnh    kiÓm     sÏbÞ  trahµnh chÝnh  xö    vµ  lý tÞch    thu nh÷ng hµng    ho¸ kh«ng  tem, nÕu    d¸n    viph¹m nghiªm  träng sÏbÞ        truy cøu tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. 1.5.Tæ     chøc, c¸ nh©n        vi ph¹m    qui ®Þnh  d¸n tem hoÆc  tiÕp    tay cho  hµnh          vitiªuthô,hîp thøc c¸cm Æt       hµng nhËp khÈu  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    1  A    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt.     2.Khen  ëng:   th Tæ  chøc  c¸ nh©n  c«ng    vµ    cã  ph¸thiÖn  hoÆc   gióp c¸c lùcl        îng kiÓm   tra, kiÓm     so¸tph¸thiÖn, thu      Æt       gi÷ c¸c m hµng nhËp  khÈu  d¸n tem nhng kh«ng  d¸n tem    hoÆc     d¸n tem      îckhen  ëng  gi¶sÏ®   th theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 3.Qu¶n      lýhµng  tÞch  thu: C¬  quan quyÕt ®Þnh tÞch thu hµng ho¸ nhËp  khÈu    viph¹m    qui ®Þnh  d¸n tem ph¶iqu¶n    tæ    lývµ  chøc  b¸n hµng tÞch    dông  thu,sö  nguån  b¸n  thu  hµng  theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh  cña ChÝnh  phñ  híng  vµ  dÉn cña Bé  TµichÝnh.  
  5. 5 D. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n 1. Bé      Tµi chÝnh, Bé    Th¬ng    Néi vô,Tæng  m¹i,Bé      côc    H¶i quan  tr¸ch cã    nhiÖm  chØ  ®¹o    chøc    c¸c tæ  trùc thuéc  iÓn khai thùc  tr     hiÖn ®óng    c¸c quy  ®Þnh trongTh«ng     tnµy,gi¶i     quyÕt kÞp        thêic¸cvíng m ¾c     cña      c¸cBé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  tæ  vµ  chøc,c¸nh©n      kinhdoanh      ®Ó thùc hiÖn      tètviÖc    d¸n tem. 2. Chñ    tÞch UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  tr¸ch cã    nhiÖm  chØ  ®¹o    c¸c ngµnh, c¸c cÊp  i     t¹ ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn chñ  ¬ng  tr d¸n  tem      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu, kiÓm       tra,kiÓm    so¸tviÖc u  l th«ng hµng    ho¸ trªnthÞ  êng    tr theo ®óng    quy  ®Þnh. 3. Bé    C«ng  nghiÖp,Bé    X©y  dùng, Bé    Khoa  häc C«ng nghÖ   M«i  ­ vµ  tr êng  tr¸chnhiÖm   cã    tvÊn  gióp LiªnBé  iÓnkhaikhicã    vµ      tr       yªu cÇu. 4. Bé    Th¬ng   m¹i (Côc Qu¶n    lýthÞ  êng) chñ    tr   tr×phèihîp víic¸c ngµnh,           c¸c cÊp    kiÓm    tra,kiÓm    so¸tnh÷ng  Æt   m hµng nhËp  khÈu quy ®Þnh  ph¶id¸n    tem u  l th«ng    tr trªnthÞ  êng    néi®Þa. 5. §Ò     nghÞ    quan  c¸c c¬  th«ng  tÊn b¸o chÝ  Trung  ë  ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng  ®Èy  m¹nh  c«ng    t¸ctuyªn truyÒn    chñ  ¬ng  tr d¸n tem hµng nhËp  khÈu; híng     dÉn, gi¶i     thÝch    néidung  Th«ng       chøc  c¸nh©n  t®Ó c¸ctæ  vµ    kinh doanh    biÕt  vµ  thùc hiÖn,nh©n      d©n  ®ång t×nh  ñng  hé. 6. ViÖc  tem      m Æt     d¸n  ®èi víi3  hµng  îu chai,xe  r     ®¹p nguyªn chiÕc,qu¹t       ®iÖn  c¸c lo¹ nhËp  khÈu  vÉn  thùc hiÖn  theo Th«ng  t Liªn tÞch sè  i   77/1997/TTLT­BTC­BTM­BNV­TCHQ   ngµy  1/11/1997. 7. Trong      qu¸ tr×nh tr     iÓn khaithùc hiÖn,c¸c ngµnh,c¸c ®Þa              ph¬ng theo  dâivµ    tæng    hîp nh÷ng  víng m ¾c       ®Ó ph¶n  kÞp    Bé    ¸nh  thêivÒ  Tµi chÝnh  vµ  c¸c Bé,    ngµnh  li   cã  ªnquan. Hµng    ngµy  b¸o c¸o nhanh  kÕt qu¶  iÓn  tr khai,   nh÷ng víng m ¾c       ph¸tsinh cÇn  lýgÊp  bé    xö    vÒ  phËn  êng    th trùcBan  chØ ®¹o  d¸n tem    hµng  nhËp  khÈu      ®Ó rótkinh nghiÖm    chØ ®¹o kÞp thêi . Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  1/4/1998.
  6. 6 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê  k h ai h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  p h ¶i d¸n te m  c ß n  tån ® Õ n  n g µ y......./4/1998 Tªn  ®¬n  (hoÆc    vÞ  c¸nh©n)  kinhdoanh:. . .........   . . .......  . §Þa  chØ    hoÆc   trôsë  ®Þa  ®iÓm   kinhdoanh:. . .......   . . ....... Sè  M Æt   hµng Sè îng c¬  tùkª l   së      Sè îng thùc tÕ  l     qua  Ghi  TT khai kiÓm  tra chó Cã    ho¸ Kh«ng  cã  Cã    Kh«ng  ho¸ ho¸ cã    ®¬n  ho¸ ®¬n    ®¬n  ®¬n chøng  chøng    chøng      chøng    tõ tõhîp tõ tõhîp lÖ     hîp lÖ   lÖ hîp lÖ   1 2 3 4 5 6 7 1 M¸y    thu h×nh            2 §Çu  video                    3  Tñ     l¹nh                         4 M¸y  ®iÒu  hoµ                       kh«ng khÝ       5  §éng  næ   c¬                        6  BÖ   xÝ                      7  ChËu  röa m Æt                sø     khaihµng     Tê    ho¸ nhËn    lóc   .ngµy.. th¸ng4  ..   ,   .   n¨m  1998 ..    . ngµy.. th¸ng4  giê   .   n¨m 1998  Thñ  tr ëng  ®¬n  vÞ C¸n  tiÕp nhËn    bé    têkhaiký      tªn           (hoÆc  chñ  kinh hé    doanh)   Ký     tªn      X¸c nhËn cña    kiÓm    sè îng c¸n bé  travÒ  l        hµng            ho¸ thùc tÕ    cßn  tån               Ngµy...  th¸ng4    n¨m  1998
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2