Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
73
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT

 1. B TÀI CHÍNH-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN VÀ MÔI NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 30/2005/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2005 BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C LUÂN CHUY N H SƠ C A NGƯ I S D NG T TH C HI N NGHĨA V TÀI CHÍNH Căn c Chương V, Lu t t ai năm 2003 và i u 120, Ngh nh s 181/2004/N - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c các quy nh c a pháp lu t hi n hành v thu ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t ho c thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t, thu ti n thuê t, thuê m t nư c (sau ây g i chung là ti n thuê t) và l phí trư c b . c i cách m t bư c th t c hành chính khi ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính liên quan n nhà, t (n p ti n s d ng t, ti n thuê t, thu chuy n quy n s d ng t, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b và các kho n thu khác n u có), liên B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c luân chuy n h sơ và trách nhi m c a các cơ quan liên quan trong vi c luân chuy n h sơ v nghĩa v tài chính như sau: I - TRÁCH NHI M C A NGƯ I S D NG T V VI C CUNG C P H SƠ TH C HI N NGHĨA V TÀI CHÍNH Khi th c hi n trình t , th t c hành chính v qu n lý, s d ng t ai, ngư i s d ng t có trách nhi m n p h sơ v th c hi n nghĩa v tài chính i v i ngân sách nhà nư c t i cơ quan nhà nư c quy nh t i i u 122 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai. H sơ v th c hi n nghĩa v tài chính bao g m: 1. T khai theo m u tương ng v i pháp lu t quy nh ngư i s d ng t ph i th c hi n nghĩa v tài chính ban hành kèm theo Thông tư này (b n chính) g m có: - T khai ti n s d ng t (SD ): M u s 01-05/TSD ; - T khai ti n thuê t (TT ): M u s 01-05/TT ; - T khai l phí trư c b (LPTB) nhà, t: M u s 01-05/LPTB; - T khai thu chuy n quy n s d ng t (CQSD ): M u s 01-05/CQSD (áp d ng i v i t ch c không ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ; h gia ình, cá nhân);
 2. - T khai thu thu nh p t CQSD theo m u s 02C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (áp d ng i v i các t ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ). Các m u t khai nêu trên nh n t i nơi ngư i SD n p h sơ (không ph i tr ti n). M i lo i t khai ư c l p thành hai (02) b n: Văn phòng ăng ký quy n s d ng t gi m t (01) b n, m t (01) b n chuy n cho cơ quan Thu làm căn c xác nh nghĩa v tài chính. 2. Nh ng gi y t có liên quan ch ng minh thu c di n không ph i n p, ư c hư ng ưu ãi, ho c ư c mi n, gi m nghĩa v tài chính ã ư c quy nh t i các văn b n pháp lu t có liên quan, g m: 2.1. i tư ng thu c di n không ph i n p ho c ư c mi n, gi m ti n SD cung c p các gi y t theo quy nh t i Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 2.2. i tư ng thu c di n không ph i n p ho c ư c mi n, gi m ti n thuê t cung c p các gi y t theo quy nh c a pháp lu t v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. 2.3. i tư ng thu c di n không ph i n p ho c ư c mi n, gi m thu CQSD cung c p các gi y t theo quy nh t i Thông tư s 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 19/2000/N -CP ngày 08/6/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu chuy n quy n s d ng t. 2.4. i tư ng không thu c di n ch u thu thu nh p doanh nghi p ho c thu c di n ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p t ho t ng CQSD cung c p các gi y t theo quy nh t i Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (TNDN), Ngh nh s 152/2004/N -CP ngày 06/8/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 164/2003/N -CP và Thông tư s 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 128/2003/TT-BTC nêu trên. 2.5. i tư ng thu c di n không ph i n p LPTB cung c p các gi y t theo quy nh t i Thông tư c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b . 3. Nh ng gi y t liên quan n vi c b i thư ng t, h tr t cho ngư i có t b thu h i theo quy nh t i Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, g m có: 3.1. Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b i thư ng, h tr v t (b n sao);
 3. 3.2. Ch ng t h p pháp v thanh toán ti n b i thư ng, h tr v t cho ngư i có t b thu h i quy nh t i i u 3 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t (n p b n sao có óng d u xác nh n c a ơn v và xu t trình b n chính i chi u v i b n sao). 4. Nh ng gi y t liên quan khác (n u có), g m có: 4.1. Các ch ng t ã n p ti n thuê t nay chuy n sang hình th c giao t có thu ti n SD ho c ch ng t ã n p ti n s d ng t nay chuy n sang hình th c thuê t (n p b n sao có óng d u xác nh n c a ơn v và xu t trình b n chính i chi u v i b n sao); 4.2. Các gi y ch ng nh n thu c di n hư ng ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư (b n sao).v.v. Các lo i gi y t ph i n p b n chính nêu t i m c này, n u không có b n chính mà n p b n sao thì ph i có xác nh n c a công ch ng nhà nư c. II- TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN V VI C TI P NH N VÀ LUÂN CHUY N H SƠ TH C HI N NGHĨA V TÀI CHÍNH 1. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c phòng Tài nguyên và môi trư ng qu n, huy n, ho c U ban nhân dân xã, th tr n (sau ây g i chung là cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính) có trách nhi m: 1.1. C p phát y t khai các kho n thu liên quan n nhà, t theo yêu c u c a ngư i s d ng t (lo i t khai tương ng v i kho n thu ngư i s d ng t ph i n p) và hư ng d n ngư i s d ng t kê khai theo úng m u t khai quy nh t i i m 1, m c I Thông tư này. S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh cơ quan làm nhi m v in và cung c p t khai cho các cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính t i a phương c p phát cho ngư i s d ng t theo m u quy nh th ng nh t. 1.2. Ki m tra tính y , h p l c a b h sơ c a ngư i s d ng t n p, xác nh n và ghi y các ch tiêu vào "Phi u chuy n thông tin a chính xác nh nghĩa v tài chính" ban hành kèm theo Thông tư này, sau ó chuy n giao cho cơ quan Thu m t (01) b h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính, g m các gi y t sau: a) M t (01) b n chính Phi u chuy n thông tin a chính xác nh nghĩa v tài chính theo m u s 02-05/VP K ban hành kèm theo Thông tư này. b) M t (01) b n chính t khai các kho n thu liên quan n nhà, t nêu t i i m 1, m c I Thông tư này (tương ng v i t ng kho n thu, m i kho n thu ph i 01 b n t khai). c) Nh ng gi y t có liên quan ch ng minh thu c di n không ph i n p ho c ư c mi n, gi m nghĩa v tài chính ã ư c quy nh t i các văn b n pháp lu t có liên quan nêu t i i m 2, m c I Thông tư này (b n chính).
 4. d) Nh ng gi y t liên quan n vi c b i thư ng t, h tr t cho ngư i có t b thu h i nêu t i i m 3, m c I Thông tư này. e) Nh ng gi y t ho c ch ng t có liên quan n vi c ã n p ti n thuê t, ho c thu c di n ư c hư ng ưu ãi, khuy n khích u tư. f) B n sao các gi y t khác có liên quan n vi c xác nh nghĩa v tài chính g m Quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c gi y t mua, bán, t ng, cho, th a k nhà, t; Gi y phép xây d ng nhà; Quy t toán và biên b n bàn giao công trình (n u có). Trư ng h p các gi y t chuy n giao cho cơ quan Thu yêu c u b n chính (nêu trên), n u không có b n chính mà s d ng b n sao thì ph i có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c. 1.3. Trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo n p các kho n nghĩa v tài chính do cơ quan Thu chuy n n, cơ quan nh n h sơ trao "Thông báo n p ti n" cho ngư i s d ng t ngư i s d ng t th c hi n n p ti n vào ngân sách nhà nư c. Khi trao "Thông báo n p ti n" cho ngư i s d ng t, cơ quan nh n h sơ ph i yêu c u ngư i s d ng t ký tên, ghi rõ vào "Thông báo n p ti n": h , tên, ngày, tháng nh n ư c "Thông báo n p ti n" và ký tên theo úng m u quy nh t i Thông tư này. 2. Cơ quan Thu có trách nhi m: 2.1. Ph i h p v i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t trong vi c in t khai các kho n thu liên quan n nhà, t theo úng m u quy nh t i Thông tư này. 2.2. Ti p nh n b h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n n. Khi ti p nh n h sơ, cơ quan Thu ph i căn c các quy nh c a pháp lu t có liên quan ki m tra tính y và h p pháp c a t ng lo i gi y t có trong h sơ. N u h sơ y và h p pháp thì ti p nh n và ghi vào "S giao nh n h sơ v nghĩa v tài chính" theo m u 04-05/GNHS ban hành kèm theo Thông tư này. Trư ng h p h sơ chưa y và chưa h p pháp thì tr l i cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t b sung ti p. 2.3. Trong th i h n ba (3) ngày làm vi c k t ngày nh n b h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n n, cơ quan Thu th c hi n: a) Xác nh và ghi y các kho n nghĩa v tài chính mà ngư i s d ng t ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; th trư ng cơ quan Thu ký, ghi rõ h tên và óng d u vào t "Thông báo n p ti n" ban hành kèm theo Thông tư này, g m có: - Thông báo n p ti n s d ng t (m u s 03-05/TSD );
 5. - Thông báo n p ti n thuê t (m u s 03-05/TT ); - Thông báo n p l phí trư c b (m u s 03-05/LPTB); - Thông báo n p thu chuy n quy n SD (m u s 03-05/CQSD ); - Thông báo n p thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t ( i v i t ch c s n xu t, kinh doanh, d ch v ) theo m u s 02C/TNDN (T khai thu thu nh p) ban hành kèm theo Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP nêu trên. M i lo i thông báo n p ti n ph i l p thành hai (02) b n chính: M t (01) b n chuy n cho Văn phòng ăng ký quy n s d ng t trao cho ngư i s d ng t, m t (01) b n lưu vào b h sơ c a ngư i s d ng t do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n n cho cơ quan Thu theo quy nh t i i m 1 (1.2) m c II c a Thông tư này theo dõi, ki m tra và gi i quy t khi u n i (n u có). b) M s theo dõi và báo cáo nh kỳ hàng tháng v ti n th c hi n n p các kho n nghĩa v tài chính theo thông báo n p ti n xác nh s ti n ã n p ngân sách nhà nư c và s ti n ngư i s d ng t còn n trong kỳ. c) Th c hi n lưu tr h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n n quy nh t i i m 1 (1.2), m c II Thông tư này làm căn c ki m tra và gi i quy t khi u n i (n u có). 3. Cơ quan thu ti n v th c hi n nghĩa v tài chính liên quan n nhà, t (Kho b c nhà nư c ho c cơ quan Thu i v i nh ng nơi Kho b c nhà nư c chưa b trí i m thu ti n thu n ti n) có trách nhi m: Ngư i s d ng t sau khi nh n ư c "Thông báo n p ti n" có nghĩa v mang "Thông báo n p ti n" ó n cơ quan thu ti n theo a ch , th i h n n p ti n ghi trong "Thông báo n p ti n" n p ti n vào ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu ti n có trách nhi m: 3.1. Th c hi n thu ti n theo "Thông báo n p ti n" c a cơ quan Thu do ngư i s d ng t ho c ngư i ư c ngư i s d ng t u quy n mang n. Khi thu ti n, cơ quan thu ti n ph i l p ch ng t thu ti n: "Gi y n p ti n" n u cơ quan Kho b c nhà nư c thu, "Biên lai thu ti n" n u cơ quan Thu thu và th c hi n luân chuy n ch ng t thu ti n theo úng qui nh c a pháp lu t hi n hành. 3.2. Trư ng h p quá ngày ph i n p ti n ghi trên "Thông báo n p ti n" c a cơ quan Thu , mà ngư i s d ng t v n chưa th c hi n n p ti n vào ngân sách nhà nư c thì cơ quan thu ti n th c hi n ph t ch m n p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Khi thu ti n ph t, cơ quan thu ph i l p ch ng t thu ti n ph t, th c hi n luân chuy n ch ng t và qu n lý s ti n ph t ch m n p thu ư c theo úng quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và các kho n thu ngân sách nhà nư c. Sau khi n p ti n vào ngân sách nhà nư c theo "Thông báo n p ti n" c a cơ quan Thu và ti n ph t (n u có), ngư i s d ng t mang ch ng t ã n p ti n n cơ quan nh n h sơ nh n gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
 6. 4. Th t c bàn giao và ti p nh n h sơ v nghĩa v tài chính gi a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và cơ quan Thu : Th t c bàn giao và ti p nh n h sơ v nghĩa v tài chính (g m các lo i gi y t quy nh t i i m 1(1.2) m c II Thông tư này và Thông báo n p ti n) gi a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và cơ quan Thu ph i b o m yêu c u sau ây: 4.1. Th c hi n bàn giao h sơ thư ng xuyên, hàng ngày theo ngày làm vi c, tuy t i không d n nhi u h sơ m i bàn giao m t l n. S Tài nguyên và Môi trư ng và C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình th c t a phương quy nh a i m bàn giao h sơ v nghĩa v tài chính gi a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t (c p t nh, c p huy n) v i cơ quan Thu (C c thu , Chi c c Thu ) cho phù h p. 4.2. Khi bàn giao h sơ v nghĩa v tài chính, ngư i nh n h sơ ph i vào s giao nh n h sơ và ngư i bàn giao h sơ ph i ký xác nh n, c th : a) i v i cơ quan Thu : M i l n ti p nh n h sơ v nghĩa v tài chính do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t chuy n n, ngư i nh n h sơ ph i ki m tra tính y và h p pháp c a t ng lo i gi y t có trong h sơ, vào s giao nh n h sơ v nghĩa v tài chính và ghi rõ: H tên ngư i s d ng t, chi ti t t ng lo i gi y t c a t ng h sơ, ngày tháng nh n bàn giao h sơ và ký xác nh n c a ngư i bàn giao h sơ v nghĩa v tài chính. b) i v i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t: M i l n ti p nh n "Thông báo n p ti n" do cơ quan Thu chuy n n, ngư i nh n thông báo ph i ki m tra tính y và phù h p c a các n i dung ghi trong "Thông báo n p ti n", vào s giao nh n h sơ v nghĩa v tài chính và ghi rõ: S , ngày ra "Thông báo n p ti n", h tên ngư i s d ng t, ngày tháng nh n bàn giao "Thông báo n p ti n" và ký xác nh n c a ngư i bàn giao "Thông báo n p ti n". Trư ng h p sau khi giao nh n h sơ v nghĩa v tài chính, cơ quan ti p nh n phát hi n h sơ chưa căn c xác nh nghĩa v tài chính ho c n i dung "Thông báo n p ti n" chưa phù h p thì cơ quan nh n h sơ v nghĩa v tài chính ph i có văn b n thông báo cho cơ quan giao h sơ ho c giao "Thông báo n p ti n" b sung cho y . 4.3. nh kỳ (ít nh t m i tháng m t l n) cơ quan giao h sơ và cơ quan nh n h sơ ph i th c hi n ki m tra, i chi u s h sơ v nghĩa v tài chính ã giao v i s "Thông báo n p ti n" ã nh n phát hi n các trư ng h p còn t n ng. M i l n ki m tra, i chi u ph i l p biên b n và ghi rõ: s lư ng h sơ v nghĩa v tài chính ã giao, s lư ng "Thông báo n p ti n" ã nh n, s h sơ còn t n ng chưa gi i quy t và nguyên nhân t n ng, ch m tr c a t ng h sơ. 4.4. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t, cơ quan Thu và cơ quan liên quan (n u có) ph i b trí cán b công ch c có năng l c, thông th o các chính sách, các th t c thu, n p và mi n, gi m các kho n thu liên quan n nhà, t th c hi n vi c ti p nh n và bàn giao h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính, b o m
 7. tính chuyên nghi p cao và có s ph i h p ch t ch gi a các cơ quan ph c v các t ch c, cá nhân th c hi n t t nghĩa v tài chính v i ngân sách nhà nư c. III- T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o S Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu , Kho b c nhà nư c và các cơ quan liên quan a phương th c hi n t t nhi m v c a mình và ph i h p ch t ch gi a các cơ quan ph c v các t ch c, cá nhân th c hi n nghĩa v tài chính. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh v t khai, thông báo n p ti n các kho n thu liên quan n nhà, t quy nh t i các văn b n pháp lu t v thu ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t ho c thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t, thu ti n thuê t, thuê m t nư c, l phí trư c b và Phi u chuy n thông tin a chính xác nh nghĩa v tài chính ban hành kèm theo Thông tư s 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h sơ a chính trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan và t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, hư ng d n b sung. ng Hùng Võ Trương Chí Trung ( ã ký) ( ã ký) M u s 01-05/TSD C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- T KHAI TI N S D NG T 1. Tên t ch c, cá nhân s d ng t (SD ):........................................................ 1.1. a ch g i thông báo n p ti n SD : ............................................................................................................................. 1.2. i n tho i liên h (n u có): 2. Gi y t v quy n SD (quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 Lu t t ai), g m:
 8. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3. c i m th a t: 3.1. a i m ( a ch ): .......................................................................................... ................................................................................................................................ 3.2. V trí th a t (m t ti n ư ng ph hay ngõ, h m):....................................... 3.3. Lo i t trư c khi chuy n m c ích s d ng:................................................ 3.4. Lo i t sau khi chuy n m c ích s d ng:.................................................... 3.5. Th i i m ư c quy n s d ng t: ngày.......... tháng........... năm........ 3.6. Ngu n g c s d ng t:................................................................................... 4. Di n tích n p ti n s d ng t (m2):........ 4.1. t t i nông thôn:........................................................................................ a) Trong h n m c công nh n t :...................................................................... b) Trên h n m c công nh n t :........................................................................ 4.2. t t i ô th :.............................................................................................. a) Di n tích s d ng riêng:.................................................................................... b) Di n tích s d ng chung:.................................................................................. 4.3. Di n tích t s n xu t, kinh doanh, d ch v :.................................................. 4.4. Di n tích t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i:..................................................................................................................... 5. Các kho n ư c gi m tr ti n SD ho c thu c i tư ng ư c mi n, gi m ti n SD (n u có): 5.1. S ti n th c t b i thư ng thi t h i, h tr v t:........................................... 5.2. S ti n s d ng t, thuê t ã n p trư c (n u có):...................................... 5.3. Mi n, gi m ti n SD (ghi rõ thu c trư ng h p nào quy nh t i i u 12 và i u 13 Ngh nh s 198/2004/N -CP c a Chính ph ): .............................................
 9. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 6. Gi y t ch ng minh thu c i tư ng ư c mi n, gi m (ho c gi m tr ) ti n s d ng t (n u b n sao thì ph i có công ch ng) và các ch ng t v chi phí b i thư ng t, h tr t, ch ng t v ti n s d ng t, ti n thuê t ã n p trư c... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tôi cam oan n i dung kê khai trên ây là úng s th t. Ngày......... tháng.......... năm 200........ NGƯ I KÊ KHAI Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u (n u là t ch c) M u s 01-05/TT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- T KHAI TI N THUÊ T 1. Tên t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t:..................................................... 1.1. a ch g i thông báo n p ti n thuê t:...................................................... ............................................................................................................................. 1.2. i n tho i liên h (n u có):......................................................................... 1.3. Ngành ngh kinh doanh:............................................................................... 2. Văn b n cho thuê t, chuy n t giao t sang cho thuê t, gia h n cho thuê t: 2.1. Quy t nh s ............ ngày..... tháng.... năm.... c a
 10. 2.2. H p ng thuê t s : ngày........ tháng...... năm...... 3. c i m th a t thuê: 3.1. a i m ( a ch ):.......................................................................................... 3.2.V trí th a t (m t ti n ư ng ph hay ngõ, h m):......................................... 3.3. M c ích s d ng t thuê:............................................................................. 3.4. Di n tích:........................................................................................................ 3.5. Th i i m thuê t (bàn giao s d ng): .......................................................... 4. Di n tích n p ti n thuê t (m2):...................................................................... 4.1. t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p:...................................................... 4.2. t xây d ng nhà , cơ s h t ng cho thuê: .......................................... 4.3. t xây d ng khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh :..................... 4.4. t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p:.......................................... 5. Th i gian thuê t: ............................................................................................ 6. Các kho n ti n ư c gi m tr ti n thuê t (n u có):...................................... 6.1. S ti n th c t b i thư ng, h tr v t:........................................................ 6.2. S ti n s d ng t ã n p trư c (n u có):....................................................... 6.3. i tư ng ư c mi n, gi m ti n thuê t (lý do ư c mi n, gi m): .............. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 7. Hình th c n p ti n thuê t: 7.1. N p m t l n cho c th i gian thuê: 7.2. N p hàng năm: 8. H sơ, ch ng t kèm theo ch ng minh thu c i tư ng ư c tr ho c mi n, gi m ti n thuê t (n u b n sao thì ph i có công ch ng nhà nư c): ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
 11. ................................................................................................................................ Tôi cam oan vi c kê khai trên là úng s th t Ngày ......... tháng .......... năm 200........ NGƯ I KÊ KHAI Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u (n u là t ch c) M u s 01-05/CQSD C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- T KHAI THU CHUY N QUY N S D NG T (Áp d ng i v i t ch c không kinh doanh; h gia ình, cá nhân) 1. Tên t ch c, cá nhân chuy n quy n s d ng t:.............................................. ................................................................................................................................ a ch : ................................................................................................................. ................................................................................................................................ 2. Tên t ch c, cá nhân nh n quy n s d ng t: ................................................ ................................................................................................................................ a ch : ................................................................................................................. ................................................................................................................................ 3. H , tên ngư i kê khai n p thu chuy n quy n s d ng t: ............................ ................................................................................................................................ 3.1. a ch g i thông báo n p ti n: ................................................................... ................................................................................................................................ 3.2. i n tho i liên h (n u có):........................................................................... ................................................................................................................................
 12. 4. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t: làm t i:......... ngày... tháng... năm.... và ã ư c Công ch ng ch ng nh n ho c UBND xã (phư ng, th tr n) ch ng th c ngày.... tháng.... năm..... 5. Các gi y t v quy n s d ng t (quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 Lu t t ai):................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 6. c i m th a t chuy n quy n s d ng: 6.1. a ch th a t:.............................................................................................. 6.2.V trí th a t (m t ti n ư ng ph hay ngõ, h m): ...................................... 6.3. Lo i t:......................................................................................................... 6.4. Di n tích (m2):................................................................................................. 6.5. Giá tr t chuy n quy n s d ng ( ng):..................................................... 7. Các gi y t ch ng minh quy n s d ng t h p pháp ho c thu c i tư ng mi n, gi m thu CQSD kèm theo, g m: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tôi cam oan n i dung kê khai trên ây là úng s th t. Ngày ......... tháng .......... năm 200........ NGƯ I KÊ KHAI Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u (n u là t ch c) M u s 01-05/LPTB C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- T KHAI L PHÍ TRƯ C B NHÀ T
 13. I- TÊN CH S H U, S D NG NHÀ T: 1. a ch g i thông báo n p ti n LPTB:.............................................................. ................................................................................................................................ 1. i n tho i liên h (n u có): II- C I M NHÀ T: 1. t: ................................................................................................................ 1.1. a ch th a t: ......................................................................................... ................................................................................................................................ 1.2. V trí (m t ti n ư ng ph hay ngõ, h m):..................................................... 1.3. M c ích s d ng t:...................................................................................... 1.4. Di n tích (m2):................................................................................................ 1.5. Ngu n g c t: ( t ư c Nhà nư c giao, cho thuê; t nh n chuy n như ng; nh n th a k , nh n t ng cho):........................................................................... a) Tên t ch c, cá nhân chuy n giao QSD :........................................................ a ch ngư i giao QSD :.................................................................................... b) Th i i m làm gi y t chuy n giao QSD ngày ..........tháng .......năm ........ 1.6. Giá tr t th c t chuy n giao (n u có):....................................................... ................................................................................................................................ 2. Nhà: 2.1. C p nhà:..................................................... Lo i nhà:................................... 2.2. Di n tích nhà (m2sàn xây d ng):................................................................. 2.3. Ngu n g c nhà: .............................................................................................. a) T xây d ng:..................................................................................................... Năm hoàn công (ho c năm b t u s d ng nhà):.............................................. b) Mua, th a k , cho, t ng:.....................................................................................
 14. Th i i m làm gi y t chuy n giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm ..................... 2.4. Giá tr nhà ( ng): ................................................................................................................................ 3. T ng giá tr nhà, t th c t nh n chuy n như ng, nh n th a k , nh n t ng cho ( ng):.................................................................................................................... ................................................................................................................................ 4. Tài s n thu c di n không ph i n p l phí trư c b (lý do):.............................. ................................................................................................................................ 5. Gi y t có liên quan, g m: ............................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tôi cam oan n i dung kê khai trên ây là úng s th t. Ngày......... tháng.......... năm 200........ CH TÀI S N Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u (n u là t ch c) M u s 02-05/VP K VĂN PHÒNG ĂNG KÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY N S D NG T --------------- S :............................. Ngày.......... tháng ......... năm 200...... PHI U CHUY N THÔNG TIN NA CHÍNH XÁC NNH NGHĨA V TÀI CHÍNH Kính g i:..........................................................................
 15. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thông tin a chính xác nh nghĩa v tài chính như sau: I. NGƯ I S D NG NHÀ T: ................................................................................................................................ a ch g i thông báo n p ti n:........................................................................ ................................................................................................................................ II. THÔNG TIN V NHÀ T: 1. V th a t: 1.1. Th a t s :................................... - T b n s :......................................... 1.2. a ch th a t:............................................................................................. 1.3. Lo i ư ng/khu v c:....................................................................................... 1.4. V trí (1, 2, 3, 4...):.......................................................................................... 1.5. Lo i t:........................................................................................................ 1.6. M c ích s d ng t:..................................................................................... 1.7. Th i h n s d ng t:..................................................................................... a) n nh lâu dài:................................................................................................. b) Có th i h n: T ngày.......tháng ..... năm....... n ngày .... tháng ...... năm ..... 1.8. Di n tích t xác nh nghĩa v tài chính (m2):....................................... a) t t i nông thôn:......................................................................................... - Trong h n m c công nh n t (n u có):........................................................... - Trên h n m c công nh n t (n u có):.............................................................. b) t t i ô th :.................................................................................................. - Di n tích s d ng riêng:....................................................................................... - Di n tích s d ng chung:..................................................................................... 1.9. Ngu n g c s d ng t: ư c giao ã n p ti n s d ng t, ư c giao không thu ti n s d ng t, nh n th a k , t ng cho, nh n chuy n như ng quy n s d ng t ( t
 16. , t s n xu t, kinh doanh, d ch v , át phi nông nghi p khác; t nông nghi p).............................................. ................................................................................................................................ 1.10. Th i i m s d ng t t ngày................... tháng.............. năm............. ( i v i t ư c nhà nư c giao, t chuy n m c ích, t nh n chuy n như ng...) 1.11. i tư ng thu c di n ph i n p ti n s d ng t theo trư ng h p: a) 100% giá t: b) 50% giá t: c) 50% chênh l ch gi a giá 2 lo i t: d) Chênh l ch gi a giá 2 lo i t: 2. V nhà: 2.1. C p nhà: 2.2. Di n tích sàn nhà (m2 xây d ng): 2.3. T ng (l u) i v i nhà chung cư cao t ng: 2.4. Ngu n g c nhà: T xây, mua, th a k , t ng, cho, nhà tình nghĩa: 2.5. Ngày, tháng, năm hoàn công ho c mua, nh n th a k , t ng, cho: III. NH NG GI Y T TRONG H SƠ C A NGƯ I S D NG T TH C HI N NGHĨA V TÀI CHÍNH, G M: 1. i tư ng thu c di n không ph i n p ho c mi n, gi m: 1.1. ơn ngh c a ngư i s d ng t 1.2. Xác nh n c a các cơ quan liên quan 1.3. Tài li u khác có liên quan (gi y ch ng nh n thương binh, gi y phép ưu ãi u tư...): ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. i tư ng ph i b i thư ng thi t h i v t: 2.1. Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v chi tr ti n b i thư ng v t
 17. 2.2. Ch ng t thanh toán ti n b i thư ng............................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Nh ng thông tin trên ã ư c thNm tra xác minh là úng th c t và ngư i s d ng nhà, t có i u ki n ư c c p gi y ch ng nh n. GIÁM C VĂN PHÒNG ĂNG KÝ QUY N S D NG T (Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u) M u s 03-05/TSD C c Thu : ....................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Chi c c Thu : ................. --------------- S : ..................... ................, ngày.... tháng..... năm.......... THÔNG BÁO N P TI N S D NG T I- PH N XÁC NNH C A CƠ QUAN THU : Căn c vào Phi u chuy n thông tin a chính xác nh nghĩa v tài chính s .............../VP K ngày........tháng...... năm 200........ c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t....................................., cơ quan Thu thông báo n p ti n s d ng t (SD ) như sau: 1. Tên ngư i s d ng t:.................................................................................. a ch g i thông báo n p ti n SD :............... i n tho i:................................... 2. Th a t s :............................. Thu c t b n s :.............................. 3. Lo i ư ng/khu v c:...................................................................................... 4. V trí (1, 2, 3, 4...):............................................................................................. 5. Lo i t thu ti n s d ng t:........................................................................ 6. Di n tích tính ti n s d ng t (m2):.............................................................
 18. 6.1. t :.............................................................................................................. - Trong h n m c công nh n t :......................................................................... - Trên h n m c công nh n t :........................................................................... 6.2. t s n xu t kinh doanh:................................................................................ 6.3. t s d ng vào m c ích khác:.................................................................... 7. Giá t tính ti n s d ng t( ng/m2):...................................................... 7.1. Giá quy nh (ho c u giá):........................................................................... 7.2. Giá lo i t ang s d ng ( t nông nghi p, phi nông nghi p):..................... 8. Ngu n g c t s d ng (Nhà nư c giao t, chuy n m c ích SD ...):....... 9. Ngư i s d ng t n p ti n s d ng t theo m c:....................................... 9.1. Chênh l ch gi a giá 2 lo i t:..................................................................... 9.2. 50% chênh l ch gi a giá 2 lo i t:.............................................................. 9.3. 50% giá t do UBND c p t nh quy nh:..................................................... 9.4. 50% ti n s d ng t:.................................................................................. 9.5. 100% ti n s d ng t:................................................................................... 9.6. Trư ng h p khác.............................................................................................. 10. T ng s ti n s d ng t ph i n p ( ng):................................................. 11. Các kho n gi m, tr ti n s d ng t (n u có):......................................... 11.1. Ti n SD ư c gi m do SD dư i 70 năm ( ng):.................................... 11.2. Ti n b i thư ng, h tr khi thu h i t ( ng):........................................... 11.3. Ti n thuê t ã n p trư c ( ng):............................................................... 12. Mi n, gi m ti n s d ng t:...................................................................... 12.1. Lý do mi n, gi m:........................................................................................ 12.2. S ti n mi n gi m ( ng):............................................................................ 13. S ti n s d ng t còn ph i n p = 10 -11- 12 ( ng):...............................
 19. (Vi t b ng ch :......................................................................................................) 14. a i m n p ti n:........................................................................................... 15. Th i h n n p ti n không quá 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo này. Quá ngày ph i n p theo quy nh mà ngư i s d ng t chưa n p thì m i ngày ch m n p b ch u ph t 0,02% (hai ph n v n) s ti n ch m n p/ngày. NGƯ I S D NG T NH N THÔNG TH TRƯ NG CƠ QUAN THU BÁO (Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u) Ngày............ tháng ............... năm 200.............. Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u (n u là t ch c) II - PH N X LÝ PH T CH M N P TI N SD (CƠ QUAN THU TI N TH C HI N): 1. S ngày ch m n p ti n s d ng t so v i thông báo c a cơ quan Thu :.......... 2. S ti n ph t ch m n p ti n s d ng t ( ng):................................................ (Vi t b ng ch :......................................................................................................) Ngày........ tháng......... năm 200........ TH TRƯ NG CƠ QUAN THU TI N (Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u) M u s 03-05/TT C c Thu : ...................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Chi c c Thu : ................ --------------- S ............... .........., ngày....... tháng....... năm........... THÔNG BÁO N P TI N THUÊ T I- PH N XÁC NNH C A CƠ QUAN THU :
 20. Căn c vào Phi u chuy n thông tin a chính xác nh nghĩa v tài chính s ....................../VP K ngày............. tháng............ năm 200.......... c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t...................., cơ quan Thu thông báo n p ti n thuê t như sau: 1. Tên t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t:....................................................... - a ch g i thông báo n p ti n:........................................................................... ................................................................................S i n tho i: .................... - Ngành ngh kinh doanh:..................................................................................... 2. Th a t s :............................. Thu c t b n s :......................................... 3. Lo i ư ng/khu v c:.......................................................................................... 4. V trí (1, 2, 3, 4...):............................................................................................ 5. M c ích s d ng t thuê:................................................................................ 6. Ngu n g c t (Nhà nư c có quy t nh cho thuê/chuy n t giao sang thuê):.. 7. Th i h n thuê t (năm): ................................................................................... 8. Di n tích t thuê (m2):..................................................................................... 8.1. Di n tích ph i n p ti n thuê t:.................................................................... 8.2. Di n tích không ph i n p ti n thuê t: .......................................................... 9. Giá t tính ti n thuê t ( ng/m2/năm):........................................................ 10. ơn giá thuê t (%):....................................................................................... 11. T ng s ti n thuê t ph i n p ( ng): ........................................................... 11.1. S ti n ph i n p m t năm (8.1 x 9 x 10):..................................................... 11.2. S ti n ph i n p cho c th i gian thuê t (7x 8.1 x 9 x 10):........................ 12. Các kho n gi m tr ti n thuê t ( ng):......................................................... 12.1. Ti n b i thư ng, h tr v t ư c tr :........................................................ 12.2. Các kho n gi m tr khác (n u có):................................................................ 13. Mi n, gi m ti n thuê t:................................................................................. 13.1. Lý do mi n, gi m:.........................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản