Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
69
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  T µ i  h Ý n h  ­ B é  Y  t Õ  S è  31/2000/TTLT­B T C­B Y T   c n g µ y  25 th¸ng 4 n¨ m  2000 H í ng d É n   Ö c th µ nh l Ë p  vi v µ  c ¬  ch Õ   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c ¬   ë   q t  c   s k h¸ m  c h ÷ a b Ö n h  b¸n c« n g C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 73/1999/N§­   µy  CP ng 19/8/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Ýnh  ch s¸ch khuyÕn  Ých    éiho¸ ®èi víi   ¹t®éng    kh x∙h         ho   c¸c trong lÜnh  ùc    v gi¸o dôc, y  Õ, v¨n     t  ho¸,thÓ    thao; li   é   µi chÝnh  Y   Õ  íng  Én  Öc    ªnB T   ­  t h d vi thµnh  Ëp vµ  Õ     l   ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi   ¬  ë  l    ®è     c s kh¸m  ÷a  Önh    c¸c ch b b¸n c«ng    nh sau:  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1.C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  å m     ¹ h×nh: g hailo i   ­B Ö nh  Ön      vi b¸n c«ng  µ  v phßng  kh¸m  a  ® khoa  c«ng. b¸n  ­  Ö nh   Ön  B vi c«ng  Ëp  ã  é  Ën  l c b ph b¸n c«ng  µ  v phßng kh¸m  a   ® khoa  c«ng  Ëp cã  é  Ën    l   b ph b¸n c«ng. 2.Nguyªn  ¾c  µnh  Ëp c¬  ë    t th l   s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng: ­ B Ö nh  Ön      vi b¸n c«ng,phßng    kh¸m  a  ® khoa  c«ng  îcthµnh  Ëp trªn b¸n  ®  l    c¬  ë  ªnkÕt  ÷a ®¬n  Þ  éc tæ  s li   gi   v thu   chøc  µ   ícvíi   chøc  Nh n     tæ  c¸c kh«ng ph¶i   lµtæ    chøc  µ   íc,c¸c c¸ nh©n  éc m äi  µnh  Çn  Nh n       thu   th ph kinh tÕ    trong níc®Ó      thµnh  Ëp  íihay  l m  chuyÓn  µn  é  ¬  ë  to b c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c«ng  Ëp    ïng l ®Ó c   ®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng, trang thiÕtbÞ   Önh  Ön  µ  tx d csht      b vi v qu¶n  ý,®iÒu  l  hµnh  äi  ¹t®éng  ña  ¬  ë  m ho   c c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ B Ö nh  Ön    vi c«ng  Ëp  ã  é  Ën  c«ng,phßng  l c b ph b¸n    kh¸m  a  ® khoa  c«ng  lËp  ã  é  Ën  c«ng:lµsù  ªnkÕt  ÷a c¬  ë  c b ph b¸n      li   gi   s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c«ng  Ëp  l víic¸c tæ      chøc  kh«ng  ph¶ilµ tæ      chøc  µ   íc,c¸c c¸ nh©n  éc m äi  µnh  Nh n       thu   th phÇn  kinh tÕ    trong níc®Ó   ©y  ùng,n©ng  Êp  ¬  ë  ËtchÊttrang thiÕtbÞ     x d   c csv        cho  ét  é  Ën, m ét  m b ph   khoa, m ét  è    s khoa  ña  Önh  Ön  µ  cb vi v qu¶n  ý,®iÒu  l  hµnh  ¹t®éng  ña  é  Ën  c«ng  ho   c b ph b¸n  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ ViÖc    xem   Ðt  µnh  Ëp  ¬  ë  x th l c s kh¸m  ÷a  ch bªnh  b¸n c«ng ph¶i c¨n      cø vµo nhu  Çu  Bé   tÕ    nh  ùa    c do  Y  x¸c ®Þ d trªnquy  ¹ch  chøc  ¹ng íi ho tæ  m l kh¸m  ch÷a  Önh  µ  b v nhu  Çu  c kh¸m  ÷a  Önh  ña  ©n  ©n  ch b c nh d trongtoµn  èc.   qu ­ ViÖc    xem   Ðt  µnh  Ëp  é  Ën  x th l b ph kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng trong c¸c    c¬  ë  s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c«ng  Ëp  l ph¶i c¨n  vµo    cø  nhu  Çu  c kh¸m  ÷a  Önh  ch b cña  ©n  ©n    a  µn. nh d trªn®Þ b   3. C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ùc hiÖn    ch b b¸n  th   c¸c quy  Õ   ch chuyªn m«n     kü  Ëty  Õ    ¬  ë  thu   t nh c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c«ng  Ëp  µ    l v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   4.C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ôc  ô  ch b b¸n  ph v kh¸m  ÷a  Önh  ch b cho  ÷ng  nh ngêitùnguyÖn        Þch  ô  tÕ     chitr¶c¸cd v y  theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn
  2. 2 5. §èit ng ¸p  ông     î   d Th«ng   µy  µ c¸c c¬  ë  tn l     s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng.   Riªng c¸cc¬  ë      s kh¸m  ÷a  Önh  ©n  Ëp vµ   ©n  ùc hiÖn  ch b d l   tnh th   theo quy  nh     ®Þ cña Ph¸p  Önh  µnh  Ò   dîctnh©n  µy  l h ngh y     ng 30/9/1993,c¸cv¨n b¶n  íng dÉn      h  thùc hiÖn    Ph¸p lÖnh  µy  µ        n v c¸cv¨n b¶n  kh¸ccã  ªnquan.   li   6. C¸c  ¬  ë  tÕ  ©n  Ëp,t nh©n,    c s y  d l    b¸n c«ng  u   îc ¸p  ông  Ýnh  ®Ò ®   d ch s¸ch khuyÕn  Ých    éiho¸ quy  nh  ¹ Th«ng   è    kh x∙h     ®Þ ti  ts 18/2000/TT­BTC   µy  ng 01 th¸ng03    n¨m  2000  íng dÉn  ét  è  iÒu  ña  h  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/1999/N§­ CP   µy  ng 19/8/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh    Ch ph v ch ®é t   khuyÕn  Ých  i  kh ®è víi   ¬  ë  µic«ng  Ëp tronglÜnh  ùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ    c s ngo   c¸c l    v gi¸od   t       thao. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N A. Tiªu c h u È n  v µ  ® i Ò u  ki Ö n  th µ nh  Ë p l c ¬  s ë  k h¸ m  ch ÷ a b Ö n h  b¸n c«n g: 1.§¸p øng     nhu  Çu  c kh¸m  ÷a  Önh  ùnguyÖn  ña  ©n  ©n. ch b t  c nh d 2. Cã   i ngò    é  tÕ    ×nh ®é     ®é   c¸n b y  ®ñ tr   chuyªn m«n     theo  quy  nh  ña  ®Þ c Bé  tÕ. Y  3. §¶m     b¶o  ¬  ë  ¹  Çng,trang thiÕtbÞ   tÕ  Ön  i;xö  ýchÊt th¶i csht       y  hi ®¹   l      r¾n,  áng  µ  Ý   l v kh theo  ng  ®ó quy  nh;  ¶m   ®Þ ® b¶o  Ö   v sinh  m«i  êng  tr trong  s¹ch,kh«ng  ©y  nhiÔ m  µ  ã    Ön    g «  v c c¸cbi ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng. tr 4. Cã     kh¶  n¨ng huy  ng    ån  ùctrong nh©n  ©n  µ    chøc  ®é c¸c ngu l     d v c¸c tæ  thuéc  äi  µnh  Çn  m th ph kinh  Õ  t trong  íc ®Ó   n  ph¸ttr Ón c¸c ho¹t®éng   i       kh¸m  ch÷a  Önh  b cho  ©n  ©n. nh d B. H å  s ¬, th ñ t ô c v µ   È m  q u y Ò n  ch o   h Ð p th p th µ nh  Ë p c ¬  s ë  kh¸ m  ch ÷ a  Ö n h  b¸n c«n g: l b 1.Hå   ¬  µnh  Ëp c¬  ë    s th l   s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  bao  å m: g 1.1.§¬n    µnh  Ëp   xinth l 1.2.§ Ò     µnh  Ëp ph¶ithÓ  Ön c¸cnéidung    ¸n th l    thi       sau: ­Sù  Çn  Õtthµnh  Ëp c¬  ë    c thi   l   s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng ­Thµnh  Çn    tham    u      ph c¸cbªn  gia®Ç t ­Tæng  èn  u      v ®Ç ttrong®ã   èn  ãp  ña      v g c c¸cbªn ­C¬   Õ     ch qu¶n  ýtµichÝnh. l    ­ Ph¬ng  x©y  ùng  ¹  Çng  ¬  ë    ¹o hoÆc   ©y  ùng  íi b Önh     ¸n  d ht c s (c¶it   x d m  viÖn b¸n  c«ng, c¸c    khoa, phßng    kh¸m b¸n c«ng; quy    ¬  ë    m« c s kh¸m  ÷a  ch b Önh  c«ng  b¸n  hoÆc   ¬  ë  c s c«ng  Ëp  ã  é  Ën  c«ng;c¸c h¹ng  ôc  ç  l c b ph b¸n     m h trî ö  ýchÊtth¶i    l  x   ;tæng    Ý  ©y  ùng,c¶it¹o; Õn ®é   ùc hiÖn.. ) chiph x d     ti   th   . ­ Trang  ÕtbÞ    thi   chuyªn m«n:    danh  ôc, gi¸trÞ cña  õng  m     t trang thiÕtbÞ,      tæng  èn  u    v ®Ç tcho  trang thiÕtbÞ    
  3. 3 ­Bé    m¸y  qu¶n  ý, ©n  ù  è l ng,tr×nh ®é   l  nh s (s  î     chuyªn m«n)   ­C¬   Êu,danh   c  s¸ch Héi ®ång     qu¶n  Þ tr ­Ph¹m    µnh  Ò   vih ngh ­Ph ©n  Ých  Öu    t hi qu¶  kinhtÕ  µi Ýnh.   t  ch 2. Thñ  ôc thµnh  Ëp:Bé   tÕ  ã  b¶n  íng  Én    t  l   Y  c v¨n  h d riªngcho    ¬  ë    c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng. 3. ThÈ m   Òn  cho  Ðp  µnh  Ëp,s¸p  Ëp, chia t¸ch,gi¶ithÓ  µ    quy   ph th l  nh        v ®×nh chØ  ¹t®éng  ña    ¬  ë  ho   c c¸cc s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng: ch b b¸n  3.1.ThÈ m   Òn  µnh  Ëp:   quy th l ­  é   ëng  é     Õ  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp B tr B Y t tr Th t Ch ph quy ®Þ th l  b Önh  Ön  c«ng  ã  vi b¸n  c quy    ín, èn  u   ¬ng  ¬ng  m« l   v ®Ç tt ® c«ng  ×nh nhã m     tr   A mang  Ýnh  ÊtQuèc    µ  èc  Õ. t ch   giav Qu t ­Bé  ëng  é  tÕ  Õt ®Þnh  µnh  Ëp c¸cc¬  ë    tr B Y  quy   th l     s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  ùcthuéc Bé  tÕ. tr     Y  Bé  ëng,thñ tr ng  ¬  tr     ë c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  Õt  thu   ph quy ®Þnh  µnh  Ëp    ¬  ë  th l c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n  c«ng  éc  é,  µnh  .  thu B ng ®ã Riªng ®èi víi Öc       vi chuyÓn  Önh  Ön  b vi c«ng  Ëp thuéc Bé, ngµnh    µnh  ¬  l     ®ã th c së kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ch b b¸n  ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  é   ëng  c B tr Bé  tÕ. Y  ­ Gi¸m  c  ë   tÕ  ×nh Chñ   Þch  û     ®è S Y  tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  Õt  nh  µnh  Ëp    ¬  ë  ¬ quy ®Þ th l c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  éc ®Þa   ¬ng  thu   ph qu¶n  ý.Riªng ®èi víichuyÓn  ¬  ë  ÷a  Önh  l       c s ch b c«ng  lËp thuéc ®Þa  ¬ng      ph qu¶n  ýthµnh  ¬  ë  l  c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ch b b¸n  ph¶i® îc    sù  ng    ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  é  ëng  é  tÕ. c B tr B Y  3.2.ThÈ m     quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ s¸p  Ëp,  nh chia t¸ch,gi¶ithÓ  µ  nh        v ®× chØ  ¹t®éng  ña    ¬  ë  ho   c c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng:C Êp  ch b b¸n    qu¶n  ýnµo  ã  l  c thÈm  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp c¬  ë  quy quy ®Þ th l   s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  × cÊp  ch b b¸n  th   qu¶n  ý®ã   ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh    Ëp,chiat¸ch,   Ó  µ  nh  l   c th quy quy   s¸p nh       gi¶ith v ®× chØ   ¹t®éng  ña    ¬  ë  ho   c c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  sau    ã    Õn  khi c ý ki tho¶ thuËn  ña    ¬    c c¸cc quan  ã c chøc n¨ng  ªnquan. li   4. C¸c  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng sau    ã  Õt  nh  µnh  khi c quy ®Þ th lËp  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy ph¶i ®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  µichÝnh  ng  t  ®å cÊp, chÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  tµichÝnh  µ  ¬     v c quan qu¶n  ý l  chuyªn ngµnh    Êp.   c¸cc C.  u ¶ n   ý, o ¹t ® é n g  c h u yªn m « n  c ñ a Q l  h c ¬  s ë  k h¸ m  ch ÷ a b Ö n h  b¸n c«n g: ­ C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  Þu  ù  ch b b¸n  ch s qu¶n  ýNhµ   íccña  µnh    l  n  ng y tÕ,cã    tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn      th   c¸cquy  Õ   Önh  Ön,c¸cquy  Õ   Ò   ch b vi     ch v chuyªn  m«n,  ü  Ëty  Õ    k thu   t c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   ­ Gi¸m  c  n  Þ    ®è ®¬ v c«ng  Ëp cã  ¬  ë  l   c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ch b b¸n  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    µ  Þu  s¸tv ch tr¸chnhiÖ m   íc Nhµ   íc vÒ   µn  é    tr   n   to b ho¹t®éng  ña  ¬  ë    c c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  éc ®¬n  Þ  × nh. thu   vm
  4. 4 ­ C¬     quan  Õt  nh  quy ®Þ cho  Ðp  µnh  Ëp  ¬  ë  ph th l c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  ã  Òn    åigiÊy  Ðp  i víi  ÷ng  ¬  ë  c quy thu h   ph ®è     nh c s kh¸m  ÷a  Önh  ¹t ch b ho   ®éng    tr¸ph¸p luËt. i   ­ Ngµnh  tÕ  ã    y  c tr¸chnhiÖm     thanh    Óm       ¹t®éng  tra,ki trac¸c ho   chuyªn  m«n  ña  ¬  ë  c c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  µ  ö  ýc¸cviph¹m  ch b b¸n  v x l      theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   D.  h Õ  ® é  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   è i víi C l  c ® c ¬  s ë  k h¸ m  ch ÷ a b Ö n h  b¸n c«n g: 1.Nguån  èn  ¹t®éng:   v ho   ­Nguån  èn  ©n    v ng s¸ch Nhµ   íccÊp;   n  ­Bæ     sung  õkÕt  t  qu¶  µi Ýnh  µng  t  ch h n¨m; ­ KhÊu    hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ (thuéc vèn  ãp  ña  ©n    g c ng s¸ch Nhµ   íc®Ó     n  l¹cho  ¬  ë);   i cs ­Thu  Ò     v thanh  ýtµi l    s¶n  (thuécnguån  èn  ©n    v ng s¸ch Nhµ   íc);   n ­ Nguån  µitrî viÖn  î ñng  é, quµ  t  ,   tr ,   h  tÆng  ña    chøc, c¸  ©n  c c¸c tæ    nh trongvµ  µiníc;   ngo   ­ Vèn  ng  ãp  ña    chøc,c¸ nh©n    u     ©y  ùng  íi,c¶i   ®ã g c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t x d m   t¹o, ë   éng,n©ng  Êp  ¬  ë  ËtchÊt,trang thiÕtbÞ;  r m   c csv        ­Nguån  èn    v vay  ña    ©n  µng,tæ  c c¸cng h   chøc  Ýn  ông; td ­C¸c    kho¶n  èn  v kh¸c. 2.Néi dung      µichÝnh:    thu chit   2.1.Thu:   ­Thu  Ön  Ý;   vi ph ­L∙i Òn göing©n  µng;    ti     h ­ Kinh  Ý  îccÊp    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,m ôc      µi  ù    ph ®   ®Ó th   c¸c ch tr   tiªu,®Ò t ,d ¸n ® îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt;    c th quy duy ­ C¸c kho¶n thu kh¸c ph¸tsinh    trong  ¹t®éng  ña  ¬  ë  ho   c c s kh¸m  ÷a  ch b Önh    b¸n c«ng. 2..2.    Chi: ­ Chi l ng, tiÒn     ¬   c«ng,c¸c lo¹  ô  Êp  Õu  ã).§èivíic¸n bé  µm  Öc    i ph c (n c         l vi 100%   êigian  th   cho  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  ×  îc hëng  Õ     th ®   ch ®é tiÒn l ng   ¬ theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c khu  ùc  v s¶n  Êt kinh doanh;®èi víi   é  xu          b c¸n cña  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c«ng  Ëp  µm  l l kiªm  Öm   nhi cho  é  Ën  b ph b¸n  c«ng  th× tr¶tiÒn c«ng       theo  ×nh  h thøc  ïlao tuú theo  th      møc    ®é tham    gia c«ng  Öc  vi cña  õng ngêi. t  ­ Chi      c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g theo  Õ     ch ®é quy  nh  ®Þ (BHXH, BHYT, kinh  phÝ  c«ng  oµn  ® cho  êilao®éng). ng    
  5. 5 ­ TiÒn  èc,m¸u, dÞch    thu     truyÒn, ho¸  Êt,vËt t   ông  ô  tÕ        ch     , d c y  tiªuhao trùctiÕp  ö  ông    sd cho  êi b Önh  ng   theo chØ  nh  ña  Çy  èc  Ýnh  ®Þ c th thu (t theo  gi¸mua  µo  ña  ¬  ë      v c c s b¸n c«ng). ­ Chi  Ý   Ëu  Çn  ôc  ô  ph h c ph v c«ng    t¸ckh¸m  ÷a  Önh  ch b (bao  å m   Òn g ti   ®iÖn,  íc,vÖ   n   sinh  m«i  êng, nhiªn liÖu, vËt   v¨n  tr       t phßng, th«ng      tin,tuyªn  truyÒn,li   ¹c,   ªnl   c«ng    Ý, héinghÞ  Ý... . t¸cph     ph ) ­ Chi nghiªn cøu    khoa  äc, ®µo   ¹o phôc  ô  ùc tiÕp  h  t  v tr   cho  Öc  vi kh¸m  ch÷a  Önh. b ­ Chi phÝ     duy    tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  êng  d   ch th xuyªn tµis¶n  è  nh  ôc     c ®Þ ph vô  chuyªn m«n  µ      v c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng. tr   s h   ­Chi tr¶tiÒn thuªc¬  ë  ËtchÊt.          sv  ­Chi thuªchuyªn giatrongvµ  µiníc(nÕu  ã).          ngo     c ­ TrÝch  Êu    kh hao  µis¶n  è  nh.  è   Òn  Êu  t  c ®Þ S ti kh hao  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ thuéc  ån  èn  ãp  ña  µ   íc ® îc ®Ó   ¹ t¸  u    ngu v g c Nh n     li i   ®Ç t cho  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  ch b Önh  c«ng,thuéc nguån  èn  b¸n      v vay  µ  v huy  ng  îcsö  ông      îgèc  ®é ®   d ®Ó tr¶n   vèn vay  µ  v huy  ng.  Öc  ®é Vi qu¶n  ý vµ  ö  ông  ü  Êu  l  s d qu kh hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh   ùc  Ön  th hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh. Trêng  îp  Æc   lu   h   h® biÖt,Gi¸m  c  ¬  ë    ®è c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  µ  v Gi¸m  c  ¬  ë  ®è c s kh¸m  ch÷a  Önh  b c«ng  Ëp  ã  é  Ën  l c b ph b¸n c«ng  ã  Ó  Õt  nh  Öc  dông  c th quy ®Þ vi ¸p  tûlÖ  Êu    kh hao  nhanh  ïhîp víi ph       kh¶ n¨ng      ña  êib Önh. chitr¶c ng   ­Tr¶    èn    l∙v vay,vèn  ãp  Õu  ã)cña    chøc  µ    ©n. i   g (n c   c¸ctæ  v c¸nh ­C¸c    Ý    chiph kh¸c. ­C¸c    kho¶n  Õ  thu ph¶inép  Õu  ã).   (n c 2.3.K Õt    qu¶  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña    ¬  ë  c c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  ®   trªnc s chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng  è  s thu  µ  v tæng  è    s chi viÖn  Ý   ph trong n¨m  µichÝnh    t  sau    µn  µnh  Üa  ô  ép  ©n  khiho th ngh v n ng s¸ch  Nhµ   íctheo quy  nh  ña  n    ®Þ c ph¸p luËt.    Kho¶n chªnh  Öch  îcxö  ýnh  l ®   l   sau:   ­ TrÝch  èithiÓu    t  30%     bæ sung  ån  èn  ¹t®éng  µ    êng  ¬  ë  ngu v ho   v t¨ngc cs vËt  Êt  ch cho  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  µ  n   Þ   v ®¬ v c«ng  Ëp  ã  é  l cb phËn  c«ng  ûlÖ    b¸n  (t   bæ sung  ån  èn  ¹t®éng  ngu v ho   cho  n  Þ  ®¬ v c«ng  Ëp  µ  lv bé  Ën    ph b¸n c«ng  Héi ®ång  do    qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh). tr     ­ Sè     cßn  ¹do  éi ®ång  l  H   i qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  ûlÖ    tr     t   chicho    éidung  c¸cn   sau: +    Chi khen  ëng  µ  óc  îcho  ÷ng  êilao ®éng  th v ph l  i nh ng     trong c¬  ë    s kh¸m  ch÷a  Önh  b b¸n  c«ng, ®¬n  Þ    v c«ng  Ëp  ã  é  Ën  l c b ph b¸n c«ng  µ    i  îng v c¸c ®è t   trùctiÕp hîp t¸cvíi n  Þ.         ®¬ v +  Ëp  ü  ù  L qu d phßng  kh¸m  ÷a  Önh      Ôn, gi¶m  Ön  Ý    ch b ®Ó chimi   vi ph cho c¸c®èi t ng chÝnh     î   s¸ch,ngêinghÌo,ngêicã          c«ng  íi v  c¸ch m¹ng.   +  ©n  èicho    µnh    Ph ph   c¸cth viªntheo  û lÖ  èn  ãp  ña  µ   íc,tËp  Ó  t   v g c Nh n   th vµ      ©n  c¸cc¸nh tham    ¬  ë  giac s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng.Sè  Òn thu nhËp  õ   ti     t  nguån  èn  ãp  ña  ©n  v g c ng s¸ch Nhµ   íc® îc®Ó   ¹ cho  n  Þ      êng    n    l  i ®¬ v ®Ó t¨ng c ®Ç u    ¬  ë  ËtchÊtvµ  ¹ch to¸nt¨ngvèn  ãp  ña  ©n  tc s v    h       g c ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3.Ch Õ       ®é qu¶n  ýtµi Ýnh: l    ch
  6. 6 3.1.§èivíi Çn  èn  ãp  ña  µ   ícbao  å m:  èn       ph v g c Nh n   g v b»ng  Òn (sè tiÒn ti       chªnh  Öch  l thu  ính¬n    îc ®Ó   ¹  õ phÇn  èn  ãp  ña  µ   íc);vËt   l  chi ®   li   t v g c Nh n   t hµng    µis¶n  è  nh  µ,®Êt,m¸y  ãc  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön  Ën    ho¸,t   c ®Þ (nh     m thi     ti v t¶i , tµis¶n    kh¸c) ® îc ng©n     s¸ch  µ   íc trang  Þ   Nh n   b ban  u   µ  µn  ®Ç v b giao sang  trongqu¸ tr×nh ho¹t®éng:       ­ C¸c  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c«ng  Ëp  l ph¶itæ    chøc  Óm    ¸nh    ¹ ki kª,® gi¸l i   toµn  é  Çn  èn  ãp  ña  µ   ícchuyÓn  b ph v g c Nh n   sang  ¬  ë  c«ng  öic¬  c s b¸n  g   quan  chñ qu¶n  Ðt duyÖt  öic¬  x  g   quan  µichÝnh  ng  Êp    µm  ñ tôcchuyÓn  t  ®å c ®Ó l th     giao tµis¶n,tiÒn vèn  ña  µ   ícsang  ¬  ë           c Nh n   c s b¸n c«ng. ­ Gi¸m  c  ¬  ë    ®è c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  ã  c tr¸chnhiÖm     b¶o  µn  to vèn  trongqu¸ tr×nh ho¹t®éng.       ­ Hµng    n¨m    ¬  ë  c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  Óm    ¸nh    ¹ gi¸ ch b b¸n  ki kª,® gi¸l     i trÞ tµis¶n,vËt t  Òn vèn  öic¬        ,ti   g   quan  qu¶n  ýcÊp    µ  ¬  l  trªnv c quan  µichÝnh  t  ®ång  Êp  c theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.2.§èivíi ån  èn  ùbæ        ngu v t   sung  õc¬  ë  :khÊu  t   s nh   hao  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ ® îc®Ó   ¹       l ibæ sung  õkÕt  , t  qu¶  µichÝnh  µng  t  h n¨m ph¶i® îcsö  ông  µ    d v qu¶n  lýtheo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h 3.3.§èivíi ån       ngu kinh phÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íccÊp    ùc hiÖn    ­   n  ®Ó th   c¸cch ¬ng  ×nh,m ôc  ,   µi  ù    tr   tiªu ®Ò t , ¸n ph¶i® îcqu¶n  ý,sö  ông  ng  ôc  ch  d    l  d ®ó m ®Ý ® îcduyÖt vµ      theo ®óng  Õ         µichÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ch ®é chitiªut   hi h c Nh n 3.4.C¸c  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng  ¶m   ® b¶o  ö  ông  èn  ãp  ña  sd vgc c¸c tæ    chøc,c¸ nh©n  éc m äi  µnh  Çn     thu   th ph kinh tÕ;vèn     vay  ña  ©n  µng  c ng h vµ    chøc  Ýn  ông  ng  ôc  ch, cã  Öu  c¸c tæ  td ®ó m ®Ý   hi qu¶  µ  ã  ¬ng      î v c ph ¸n tr¶n   (gèc vµ  itheo ®óng    l∙  )   cam  Õt    k khihuy  ng  èn. ®é v 3.5.   C¸c  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng    ã  ch b b¸n  khic nhu  Çu  c chuyÓn  îng, nh   thanh  ýtµis¶n  éc  ån  èn  ãp  ña  µ   íc ph¶i® îc c¬  l    thu ngu v g c Nh n       quan  qu¶n  ý l  cÊp    Õt  nh  trªnquy ®Þ sau    ã    Õn  khic ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  t  ®ång  Êp    ¶m   c ®Ó ® b¶o  ùc hiÖn  ng    Õ     th   ®ó c¸cch ®é quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýtµi l    s¶n c«ng. ViÖc  îng    nh b¸n  µis¶n  t  kh«ng  Çn  ïng,l¹chËu  Ò   Æt   ü  Ët c d    vm k thu   ®Ó     åivèn  thu h   ph¶ithµnh  Ëp  éi®ång  nh    chøc  u       l h  ®Þ gi¸,tæ  ®Ê gi¸theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët.TiÒn  ® îc do  îng b¸n  µis¶n  lu   thu    nh   t  sau    õ®i      khitr   c¸c chi phÝ  îp lý®Ó   Õn hµnh  îng b¸n  îcbæ   h    ti   nh   ®   sung  ån  èn  ¹t®éng  ña  ¬  ngu v ho   cc së  µ  ©n  v ph chiatheo tûlÖ  èn  ãp        v g ban  u   ×nh  µnh  µis¶n  . ®Ç h th t  ®ã 3.6.Tµi s¶n  em   Ç m   è, thÕ  Êp       ® c c  ch ®Ó vay  èn  ¹    chøc  Ýn  v t ic¸c tæ  t dông  ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3.7.C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ë     Õ     m sæ k to¸n   theo  âitoµn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã,t×nh  ×nh  Õn  ng  ña  µis¶n  µ  d  b t  v v hi c   h bi ®é c t   v vèn  ña  n  Þ  c ®¬ v theo ®óng  Õ     Õ     Ön  µnh.   ch ®é k to¸nhi h 3.8.Gi¸thu viÖn  Ý  Gi¸m  c    ¬  ë      ph do  ®è c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ch b b¸n  x©y  ùng  d cho  õng dÞch  ô  ×nh Bé, ngµnh  ñ  t  v tr     ch qu¶n  ®èivíi   ¬  ë  (     c s kh¸m   c¸c ch÷a  Önh  c«ng  éc Bé, ngµnh  b b¸n  thu     TW)  µ  û   v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ®èivíic¬  ë  ¬ (     s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  a   ­ ®Þ ph ¬ng) thÈm  nh  µ    Öt.   ®Þ v phª duy 3.9.C¸c  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  îc m ë   µikho¶n  ¹  ®  t  ti Kho  ¹c b  Nhµ   íc ®Ó   Õp  Ën  ån  ©n  n  ti nh ngu ng s¸ch  µ   íc cÊp  ùc  Ön    ¬ng  Nh n   th hi c¸c ch tr×nh,m ôc      µi  ù    ån  Ön  î µ      tiªu,®Ò t , ¸n;ngu vi tr  c¸c kho¶n  ç  î d v h tr kh¸c vµ  îc  ® 
  7. 7 m ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n   µng      Ön  Ý  µ    t  ti   h ®Ó thu vi ph v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña  n     ®¬ vÞ  . 4.C«ng    Ëp dù    t¸cl   to¸n: C¬   ë  s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  ch b b¸n  ph¶ilËp  ù    µng    d to¸nh n¨m, quý  i víi   ®è     toµn  é  ¹t®éng  ña  n  Þ  b ho   c ®¬ v bao  å m: g ­Dù         Ön  Ý, c¸cdÞch  ô  µ    ån      to¸nthu,chivi ph     v v c¸cngu thu kh¸c(nÕu  ã);   c ­K Õ   ¹ch ph©n  èichªnh  Öch      µ  Ých lËp c¸cquü;   ho   ph   l thu,chiv tr       ­Dù       õnguån  Êu    to¸nchit   kh hao  µis¶n  è  nh, thu nhËp  õnguån  èn  t  c ®Þ    t  v gãp  ña  µ   íc®Ó   ¹cho  ¬  ë  c Nh n   l   i c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng. Dù  to¸n trªn ® îc göi c¬          quan  ñ  ch qu¶n    ®Ó tæng  îp  öi c¬  h g   quan  µi t  chÝnh  ng  Êp. ®å c 5. Thñ  ëng    ¬  ë    tr c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  µchñ  µikho¶n  ¬  ë  ch b b¸n  l  t  cs vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖm   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ vµ  ¬  tr   c quan  qu¶n  ýcÊp    ùc l  trªntr   tiÕp vÒ   µn  é    to b c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh,tµis¶n  ña  ¬  ë. l       c cs 6.Tæ     chøc  ¹ch to¸n, h    Õt to¸n: quy   ­ C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh  ch b b¸n c«ng  chøc  tæ  c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng      kª, më     sæ s¸ch theo  âiriªngtheo    d    quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ     èng    µ  l k to¸nth kª v c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan.    c li   ­ Hµng  ý,n¨m  ¬  ë    qu   c s kh¸m  ÷a  Önh  c«ng  Ëp b¸o    Õt    ch b b¸n  l   c¸o quy to¸n theo  É u   Óu  m bi quy  nh.  èi víib Önh  Ön  µ  ®Þ §   vi v phßng  kh¸m  a   ® khoa   b¸n c«ng  öib¸o    Õt    g   c¸o quy to¸ncho  ¬  c quan  qu¶n  ýcÊp      Ðt duyÖt  l  trªn®Ó x   tæng  hîp  öi c¬  g   quan  µichÝnh  ng  Êp;  i  íib Önh  Ön  t  ®å c ®è v   vi c«ng  Ëp, phßng  l  kh¸m  a   ® khoa  c«ng  Ëp  ã  é  Ën  l c b ph b¸n c«ng ph¶itæng  îp  Õt    h quy to¸n cña    c¸c bé  Ën  c«ng  µo  c¸o quyÕt      ph b¸n  v b¸o    to¸nchung  öic¬  g   quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªntrùctiÕp ®Ó   Ðt duyÖt tæng  îp göic¬       x    h     quan  µichÝnh  ng  Êp. t  ®å c 7. §Þnh  ú    k hoÆc   t  Êt,c¬  ®é xu   quan  µichÝnh  ng  Êp  èihîp víi ¬  t  ®å c ph       c quan  ñ  ch qu¶n  ã  c tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  Õ     µi s¸tvi ch h ch ®é t   chÝnh,chÊp  µnh    h quy  Õ   ch chuyªn m«n  ña  ¬  ë    c c s kh¸m  ÷a  Önh    ch b b¸n c«ng. 8. C«ng    khaib¸o    µichÝnh  µng    c¸o t   h n¨m: C¨n  vµo  c¸o quyÕt      cø  b¸o    to¸n hµng  n¨m  ∙  îc c¬  ® ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt,c¸c c¬  ë  duy     s kh¸m  ÷a ch b Önh  c«ng  b¸n  c«ng  è  b c«ng khaib¸o    Õt    íchéinghÞ      c¸o quy to¸ntr     viªnchøc  cña  n  Þ. ®¬ v III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h      h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  15  k t  k ban  µnh. h   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n víng m ¾ c     Þ      ®Ò ngh ph¶n  kÞp  ¸nh  thêivÒ   ªnBé   µi chÝnh    tÕ      li   T   ­ Y  ®Ó xem   Ðt,söa  æi  µ    x  ® v bæ sung cho  ï ph   hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản