Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch b é  t µi c h Ý n h  ­ v¨n h o¸   t   th«ng tin  S è  32/2000/TTLT/BT C­B V H T T  n g µ y   26   th¸ng 4 n¨ m  2000  H í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c¸c c ¬  s ë   c q t  c   n g o µ i c«n g  l Ë p h o ¹t ® é n g  trong l Ü nh v ù c v¨n h o¸  ­ C¨n  NghÞ   Õt  è    cø  quy s 90/CP  µy  ng 21/8/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   ­ c Ch ph v ph ¬ng  íng vµ  ñ  ¬ng    éiho¸ c¸cho¹t®éng    ôc,y  Õ,v¨n ho¸; h   ch tr x∙h         gi¸od   t     ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 73/1999/N§­   µy  CP ng 19/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Ýnh  v ch s¸ch khuyÕn  Ých    éiho¸ ®èi víi   ¹t®éng    kh x∙h         ho   c¸c trong lÜnh    vùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ  gi¸od   t       thao; § Ó   èng  Êt c«ng    th nh   t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  i víi   n  Þ  µic«ng  l    ®è     ®¬ v ngo   c¸c lËp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc        é   µi chÝnh    é     v v¨n ho¸;LiªnB T   ­ B V¨n    ho¸ Th«ng   tinhíng dÉn  Õ         ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh    l    nh sau: p h Ç n  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1/C¸c  ¬  ë  µic«ng  Ëp ho¹t®éng    c s ngo   l    trong lÜnh  ùc      µc¸c®¬n     v v¨n ho¸ l     vÞ  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo  ñ  ¬ng    éiho¸ nh»m   ch tr x∙ h     huy  ng  ù  ®é s tham    ng  ãp  ña  µn    éiph¸ttr Ónsù  gia,®ã g c to x∙h     i   nghiÖp    v¨n ho¸. 2/ C¸c  ¬  ë  ho¸  µi c«ng  Ëp  ¹t®éng    c s v¨n  ngo   l ho   theo nguyªn  ¾c  t kh«ng  v×  ôc  ch  ¬ng  ¹i ho¸,tù trang tr¶i   Ý   µ  ©ng  m ®Ý th m          ph v n chi cao  Êt l ng    ch  î s¶n phÈ m. Trong  qu¸  ×nh ho¹t®éng  Õu  ã  tr     n c chªnh  Öch  nhiÒu  ¬n    ¬  l thu  h chi,c së  îc chi t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt,trÝch  Ëp    ü  ®     csv    l c¸c qu khen  ëng, phóc  î th   l  i nh»m   ©ng  n cao  i sèng  ËtchÊtvµ    Çn  ®ê   v    tinhth cho  êilao®éng. ng     3/ C¸c  ¬  ë  c s v¨n  ho¸  µi c«ng  Ëp  ngo   l ph¶i tæ    chøc  qu¶n  ý tµichÝnh, l      h¹ch    Õ     ïhîp víi õng  ¹  ×nh  to¸nk to¸nph       t lo ih theo quy  nh  ña  µ   íc,chÞu  ®Þ c Nh n   sù  Óm    Óm    ña    ¬  ki tra,ki so¸tc c¸cc quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ  îcm ë   µi Nh n   th quy v ®   t   kho¶n  ¹ Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ihoÆc   t i h th m  Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n   giao dÞch.   4/ C¸c  ¬  ë  µi c«ng  Ëp  ¹t®éng    c s ngo   l ho   trong  Ünh  ùc  l v v¨n  ho¸  îc ¸p ®    dông  Ýnh  ch s¸ch u  ∙i®èi víi   ¬  ë  ùc hiÖn    éiho¸ theo quy  nh  ¹    ®       c s th   c¸c x∙h       ®Þ ti Th«ng   è  ts 18/2000/TT­ BTC   µy  ng 1/3/2000  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  ét  c BT  “H   m sè  iÒu  ña  ® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  µy  CP c Ch ph ng 19/8/1999  vÒ   Õ     µichÝnh  ch ®é t   khuyÕn  Ých  i  íic¸c c¬  ë  µi c«ng  Ëp  kh ®è v     s ngo   l trong   lÜnh  ùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ  v gi¸od   t       thao”. p h Ç n  II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  n I. o ¹i × n h  c ñ a c ¬  s ë  v¨n h o¸ n g o µ i c«n g  l Ë p   L  h C¸c  ¬  ë  c s v¨n ho¸  µi c«ng  Ëp  îc tæ  ngo   l ®   chøc  íic¸c h×nh  d    thøc    sau ®©y: ­C¬   ë  ¹t®éng  Ö   Ët   s ho   ngh thu  
  2. 2 ­C¬   ë  ¹t®éng    s ho   b¶o  ån b¶o  µng t  t ­C¬   ë  ¹t®éng    Ön   s ho   thvi ­C¬   ë  ¹t®éng    s ho   th«ng    ¬  ë tinc s ­C¬   ë  ¹t®éng  iÖn    s ho   ® ¶nh ­C¬   ë  ¹t®éng  Þch  ô   Ên  Ò     s ho   d v tv v b¶n  Òn    quy t¸cgi¶ C¸c  ¬  ë      µic«ng  Ëp nªu    ¹t®éng  c s v¨n ho¸ ngo   l   trªnho   theo ba  ¹ h×nh:   lo i  1/C¬   ë  ho¸    s v¨n  b¸n  c«ng: ­ C¬   ë    s v¨n  ho¸  b¸n c«ng  îc thµnh  Ëp    ¬  ë  ªnkÕt  ÷a      ®  l trªnc s li   gi c¸c tæ chøc  ña  µ  íc víic¸c tæ  c nh n       chøc  kh«ng ph¶icña  µ  íc,c¸c c¸ nh©n  éc   nh n       thu   m äi  µnh  Çn  th ph kinh tÕ    trong níc®Ó   µnh  Ëp míihoÆc       th l   chuyÓn  µn  é  ¬  to b c së  Ët chÊt c«ng  Ëp    ïng ®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,trang thiÕtbÞ   v    l ®Ó c   tx d c s h        vµ qu¶n  ý®iÒu  µnh  äi  ¹t®éng  ña  ¬  ë  l  h m ho   c c s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     s v¨n ho¸ c«ng  Ëp  ã  é  Ën  c«ng  µsù  ªnkÕt  ÷a c¸c tæ  ­ C¬   ë      l c b ph b¸n  l   li   gi     chøc  ña  µ  íc víic¸c tæ  c nh n       chøc  kh«ng  ph¶icña  µ  íc,c¸c c¸ nh©n  éc   nh n       thu   m äi  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  t trong  íc ®Ó   ©y  ùng, n©ng  Êp  ¬  ë  Ët chÊt n  x d   c csv    cña  ét  é  Ën  m b ph trong c¬  ë    s c«ng  µ  v qu¶n  ý®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  Çn  l  h ho   c ph b¸n c«ng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     2/ C¬   ë    s v¨n  ho¸  © n   Ëp: lµ c¸c c¬  ë  tæ  d l       s do  chøc  øng    µnh  Ëp, ® ra th l  ® îc ®Ç u      t b»ng  èn  µing©n  v ngo   s¸ch nhµ  íc (vèn  ña  chøc,tËp  Ó, c¸   n  c tæ    th     nh©n)  µ  v qu¶n  ý®iÒu  µnh  äi  ¹t®éng  l  h m ho   theo quy  Þnh  ña    d c ph¸p luËt.   3/ C¬   ë    s v¨n  ho¸    © n:  µ c¸c c¬  ë  c¸ nh©n,  é    nh  µnh  t nh l     s do    h gia ®× th lËp vµ qu¶n  ý, iÒu  µnh     l  ® h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu  Ön  å  ¬,thñ tôcthµnh  Ëp c¸cc¬  ë      µic«ng  Ëp theo  ki h s       l     s v¨n ho¸ ngo   l  híng dÉn  ña  é    c B V¨n   ho¸ Th«ng tin. II. « n g  t¸c u ¶ n  l ý t µi h Ý n h  ® è i v íi ¬  s ë    C  q  c  c v¨n h o¸ n g o µ i c « n g  l Ë p  1/Nguån    kinh  Ý   ¹t®éng ph ho   ­ Nguån  ©n    Ng s¸ch nhµ  íc:§èivíi   ¬  ë  c«ng,nguån  µichÝnh    n       c s b¸n  c¸c   t  nhµ  íc®ãng  ãp  n  g bao  å m: g +    Þ c¬  ë  Ët chÊt trang bÞ   Gi¸tr   s v       ban  u   µ  u    íitrong qu¸ tr×nh ®Ç v ®Ç tm        ho¹t®éng;   +  C¸c  kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc® îc®Ó   ¹   n     li ­ C¸c    kho¶n  µitrî viÖn  î ñng  é, quµ  t    , tr   , h  tÆng  ña    chøc,c¸ nh©n   c c¸c tæ     trongvµ  µiníc;   ngo   ­ Vèn  ng  ãp  ña    chøc,c¸ nh©n    u  ,x©y  ùng  íi,c¶i   ®ã g c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t  d m   t¹o, ë   éng  µ  ©ng  Êp  ¬  ë  ËtchÊt;  r m vn c csv  ­Vèn    vay  ña    ©n  µng,tæ  c c¸cng h   chøc  Ýn  ông  Õu  ã); td (n c 2/Néi    dung  thu  chi a­ Néi dung     thu
  3. 3 ­C¸c  ån    ¹ c¬  ë:   ngu thu t   s i +  Òn    Ð; Ti b¸n v +  Òn  Ti cho    ¬  ë  ËtchÊt(nÕu  ã); thuªc s v     c +  Thu  õhîp ®ång  îp t¸c, ªnkÕt  íi   n  Þ  t    h      li v   ®¬ v kh¸c; c¸c + Thu  õ ho¹t®éng  Þch  ô  ù  t    d v s nghiÖp      v¨n ho¸ theo    gi¸tho¶  Ën  ÷a thu gi   ®¬n  Þ  v cung  Êp  Þch  ô  µ  êithô hëng  Þch  ô; cd v v ng     d v +    Òn göing©n  µng  Õu  ã); L∙iti     h (n c +  Thu  Ò   v thanh  ýtµi l    s¶n  éc nguån  èn  ña  ¬  ë; thu   v c cs ­C¸c    kho¶n    thu kh¸c(nÕu  ã);   c b­ Néi dung       chi ­ Chi tiÒn l ng, tiÒn c«ng,tiÒn th ng  µ        ¬         ë v c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g theo  Õ   ch ®é   quy  nh    ®Þ nh BHXH,  BHYT, kinh phÝ    c«ng  oµn  ® cho  êilao®éng; ng     ­Chi thïlaocéng      Õu  ã);       t¸cviªn(n c ­Chi tr¶nhuËn  ót,chi®Ç u         b   ts¸ng t¸c    ­Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh     l  ch (c«ng  ô  Ý, héinghÞ  Ý, c«ng    Ý... ; v ph     ph   t¸cph ) ­ Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  ña  õng lo¹ h×nh  ù    ct  i   s nghiÖp    v¨n ho¸; ­Chi tr¶tiÒn thuªc¬  ë  ËtchÊt(nÕu  ã);          sv    c ­ Chi    mua   ¾ m   µ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh,  s v s ch t   c ®Þ trang  ÕtbÞ   ôc  ô  thi   ph v ho¹t®éng  ña  ¬  ë;   c cs ­Chi tr¶l∙vèn         i vay  Õu  ã); (n c ­Chi thùc hiÖn    Üa  ô  i víi µ   íc(nÕu  ã);      c¸cngh v ®è     Nh n   c ­Tr¶    èn  ãp;   l∙v g i ­TrÝch  Êu    kh hao  µi t  s¶n  è  nh; c ®Þ ­C¸c    kho¶n    chikh¸c; 3/Ch Õ       ®é qu¶n  ýtµi Ýnh  l    ch 3.1­§èivíi   ¬  ë          c s b¸n c«ng c¸c 1­ Qu¶n  ývµ  ö  ông  èn,tµi   l  s d v    s¶n: Qu¸  ×nh qu¶n  ýtµichÝnh    ¬  ë      c«ng  tr   l    c¸c c s v¨n ho¸ b¸n  theo nguyªn t¾c    ph©n  Ötrâ  µng,c«ng  bi   r   khainguån  ©n    ng s¸ch nhµ  íc®Ç u    µ  ån      n  tv ngu huy ®éng  µing©n  ngo   s¸ch nhµ  íc.   n a)  Çn  èn  ãp  ña  µ   íc bao  å m   èn  Ph v g c Nh n   g v b»ng  Òn,vËt t hµng    ti      ho¸, tµis¶n  è  nh   µ, ®Êt, m¸y  ãc   ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  ,tµis¶n    c ®Þ (nh     m thi   ph ti v t¶i    kh¸c..   îc nhµ  íc trang bÞ   .®   ) n    ban  u   µ  îc bµn  ®Ç v ®   giao trong qu¸  ×nh  ¹t   tr ho   ®éng. C¸c  ¬  ë      c«ng  chøc  Óm    ¸nh    ¹ toµn  é  Çn     c s v¨n ho¸ b¸n  tæ  ki kª,® gi¸l   i b ph vèn  ãp  ña  µ  íc göi c¬  g c nh n     quan  ñ  ch qu¶n  Ðt  x duyÖt    öi c¬  ®Ó g   quan  µi t  chÝnh  ïng cÊp  µm  ñ tôc chuyÓn  c  l th     giao  µis¶n,tiÒn  èn  ña  µ  ícsang  t    v c nh n   c¬  ë  ho¸ b¸n  s v¨n    c«ng. ViÖc  Óm     ¸nh    ¹ vµ  µn    ki kª,® gi¸l   b giao  µis¶n,vËt t  i t     , tiÒn  èn  ùc  Ön  v th hi theo  ng      ®ó c¸c c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët. lu   Hµng  n¨m    ¬  ë  c¸c c s b¸n  c«ng  chøc  Óm     ¸nh    ¹ gi¸trÞ tµis¶n    tæ  ki kª ® gi¸l         i b¸o
  4. 4 c¸o c¬    quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng cÊp, trong ®ã   ©n  Ých  â  t  c      ph t r tµis¶n      bæ sung  õnguån  èn  ãp  ña  µ  íc®Ó   ¹cho  n  Þ. t  v g c nh n   l   i ®¬ v b) Nguån  kinh phÝ   îc NSNN   Êp    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,m ôc     ®  c ®Ó th   c¸c ch tr   tiªu,   µi  ù  ® îc qu¶n  ývµ  ö  ông   ®Ò t , ¸n    d l  s d theo phª  Öt  ña  Êp  ã  Èm   duy c c c th quyÒn. §Þnh  ú  µng  ý  c¸o tiÕn ®é   ùc hiÖn  µ        kh qu b¸o      th   v thu chikinh phÝ  öi   g  c¬ quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn. c)  èn  ãp  ña    chøc  V g c c¸c tæ  kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  µ  íc,c¸ nh©n  nh n     thuéc m äi  µnh  Çn    th ph kinh tÕ;vèn     vay  îcqu¶n  ýsö  ông  ng  ôc  ch  ®  l  d ®ó m ®Ý theo dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ¸n ®   c th quy phª duy   d) ViÖc    chuyÓn  îng,thanh  ý,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc nguån  nh   l  ch   c t  thu   vèn  ña  µ  ícph¶i® îcc¬  c nh n       quan  qu¶n  ýcÊp    Õt  nh  l  trªnquy ®Þ sau    ã    khic ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  ïng cÊp.Nh÷ng  µis¶n  t  c    t  kh«ng  Çn   c dïng,tµi    s¶n  ¹chËu  Ò   ü  Ëtc¬  ë  îcnhîng b¸n ®Ó     åivèn    l  v k thu   s ®       thu h   bæ sung  nguån  µichÝnh  ¹t®éng  t  ho   cho  ¬  ë. Tríc khib¸n  ¬  ë  cs     c s ph¶ithµnh  Ëp  éi   l h  ®ång  nh    chøc  u    ®Þ gi¸,tæ  ®Ê gi¸theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     e)  ¬   ë  C s b¸n  c«ng  îc quyÒn  ñ  ng  µ  Þu  ®  ch ®é v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p   tr     luËt trong  Öc    vi chuyÓn  îng, thanh  ý,thÕ  Êp,  Ç m   è  µis¶n  nh   l  ch c c t  kh«ng  thuéc nguån  èn  ãp  ña  µ   íc.   v g c Nh n g) KhÊu    hao  µis¶n  è  nh  îc®Ó   ¹ bæ   t  c ®Þ ®  l   sung  i cho  n  Þ    êng  ®¬ v t¨ngc c¬  ë  Ët chÊt.Trêng  îp  Æc   Öt,thñ  ëng  n  Þ  sv    h® bi   tr ®¬ v b¸n  c«ng  ã  Ó    c th quy ®Þnh  dông  û lÖ  Êu  ¸p  t   kh hao  nhanh  ï hîp  íikh¶  ph   v   n¨ng      ña  êi h­ chitr¶c ng   ëng  Þch  ô. d v 2­ C¸c  ¬  ë  ù  c s s nghiÖp  ho¸ b¸n  v¨n    c«ng  îc vËn  ông  Õ         ®  d ch ®é thu chi cña    ¬  ë  c¸cc s c«ng  Ëp vµ  ù  l   s tho¶ thuËn  ña  êisö  ông  Þch  ô      íi   c ng   d d v v¨n ho¸ v   c¬  ë.Hµng  s  n¨m  ¬  ë      c«ng  Ëp dù        c s v¨n ho¸ b¸n  l   to¸nthu,chitheo  ån  ×nh  ngu h thµnh;sau    îcHéi ®ång    khi®     qu¶n  Þth«ng  tr   qua,göic¬      quan  qu¶n  ýcÊp    l  trªn ®Ó   tæng  îp göic¬  h     quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c    3­  ¬   ë  C s v¨n  ho¸  b¸n c«ng ph¶i tæ    chøc  c«ng    Õ   t¸ck to¸n,lËp  ù    d to¸n,   chÊp  µnh  µ  h v b¸o c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh     theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n tµichÝnh     hiÖn  µnh. h   4­  C¸c  ¬  ë      c s v¨n ho¸ b¸n c«ng  ùc hiÖn  Õ     Óm     th   ch ®é ki tra,thanh    µi trat   chÝnh  êng  th xuyªn  Öc  ö  ông  vi s d kinh  Ý   ña  ¬  ë; c«ng  ph c c s   khai c¸c kho¶n     thu, chi vµ  Òn  ©n  èi thu  Ëp      ti ph ph   nh cho  êi lao  ng  ng   ®é trong  ¬  ë, t×nh  cs  h×nh  t¨ng,gi¶m  µis¶n    t  theo  ån  èn  ña  µ  ícvµ  ngu v c nh n   huy  ng  µing©n  ®é ngo   s¸ch. 5­  ñ  ëng  µ chñ  µikho¶n  ña  ¬  ë  µ  Þu  Th tr l  t  c c s v ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi   tr     ®ång qu¶n  Þ vµ  ¬  tr   c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp  Ò   µn  é  l    v to b c«ng    t¸cqu¶n  ýtµi l    chÝnh,tµis¶n  ña  ¬  ë.    c cs 6­ K Õt    qu¶  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña    ¬  ë  c«ng  ¹t®éng  c c¸c c s b¸n  ho   trong  lÜnh  ùc      îcx¸c ®Þnh  ÷a tæng  è    µ  v v¨n ho¸ ®     gi   s thu v tæng  è    ña  n  Þ  s chic ®¬ v trongn¨m  µichÝnh.   t    Chªnh  Öch  l thu  Òu  ¬n    ña    ¬  ë  nhi h chi c c¸c c s v¨n ho¸ b¸n c«ng  Héi do    ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  ûlÖ    tr     t   chicho    éidung  c¸cn   sau: ­Bæ     sung  ån  èn  ¹t®éng  ña  ¬  ë; ngu v ho   c cs ­Chi t¨ngcêng  ¬  ë  ËtchÊt;     csv 
  5. 5 ­ Chi khen  ëng  µ  óc  î cho  ÷ng  êi lao ®éng     th v ph l   i nh ng     trong ®¬n  Þ  µ    vv c¸c®èi t ng trùctiÕp hîp t¸cvíi n  Þ;    î           ®¬ v ­  ©n   èi thu  Ëp  õ  ån  èn  ãp  ña  µ   íc,tËp  Ó  µ    Ph ph   nh t ngu v g c nh n   th v c¸ nh©n; §èivíiphÇn    èn  ãp  ña  µ  íc,c¬  ë  îc®Ó   ¹ ®Ç u      êng       l∙v g c nh n   s ®   i l i tt¨ng c c¬  ë  ËtchÊtvµ  ¹ch to¸nt¨ngphÇn  èn  ãp  ña  µ  íc. sv   h       v g c nh n 3.2­§èivíic¸c  ¬  ë  © n   Ëp       csd l C¸c  ¬  ë  ho¸ d©n  Ëp  Ën  ông  ¬  Õ   c s v¨n    lvd c ch qu¶n  ýtµichÝnh  ña    l    c c¸c c¬  ë    s b¸n c«ng    chøc  ®Ó tæ  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  n  Þ  ×nh. l    c ®¬ v m Hµng n¨m  éi ®ång  H  qu¶n  Þ th«ng  tr   qua  ù        µ  d to¸nthu chiv quy  nh  û ®Þ t  lÖ  ÷a c¸ckho¶n    êng  gi     chith xuyªn vµ    u  ;quy  nh  û lÖ      chi®Ç t  ®Þ t   c¸ckho¶n    chi cho con  êi vµ    ¹t®éng; x¸c ®Þnh  û lÖ        ng   chiho      t   chitr¶l∙ cho    chøc,c¸ i c¸c tæ     nh©n  tham    ãp  èn  giag v theo tûlÖ  èn  ãp.    v g C¬   ë      ©n  Ëp thùc hiÖn      Õt to¸nhµng  ý,hµng    s v¨n ho¸ d l    b¸o c¸o quy     qu   n¨m toµn  é  ×nh  ×nh      ×nh  ×nh  bt h thu,chi;t h t¨ng,gi¶m  èn,tµis¶n    v    theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  µ  h v ph¶i® îcHéi ®ång      qu¶n  Þphª duyÖt. tr       3.3­§èivíi   ¬  ë   ©n       c s tnh c¸c C¸c  ¬  ë       ©n  ñ  ng  c s v¨n ho¸ tnh ch ®é trong viÖc  chøc  ¹t®éng, chÞu    tæ  ho     tr¸ch nhiÖm   Ò   ¹t®éng  µichÝnh  µ    ¹t®éng  ña  × nh   íc ph¸p   v ho   t  v c¸c ho   cm tr     luËt. 3.4.Xö   ýtµichÝnh    ¬  ë    Ó, ph¸    l    khi c s gi¶ith   s¶n Khi c¬  ë  ho¸ ngoµic«ng  Ëp    s v¨n      l tuyªn bè      ph¸ s¶n hoÆc     Ó, viÖc  gi¶ith   xö  ýtµichÝnh  Õn hµnh  l    ti   theo thø  ùu      t   tiªnsau: ­ C¸c    kho¶n    Ý   chiph theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcho  Öc    Õt  lu   vi gi¶iquy gi¶i Ó,ph¸ s¶n  ña  ¬  ë.  th     c cs ­ C¸c    kho¶n  î l ng, trîcÊp    Öc,b¶o  Ó m     éi theo  n  ¬     th«ivi   hi x∙ h   quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvµ    Òn  îkh¸ctheo tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  µ  îp ®ång      c¸cquy l i         t th v h   lao®éng  ∙  ý  Õt.   ®kk ­C¸c    kho¶n  îthuÕ. n  ­C¸c    kho¶n  îcho    ñ  îtrongdanh  n  c¸cch n     s¸ch chñ  î:   n +  Õ u     Þ tµis¶n  N gi¸tr     cßn  ¹ cña  ¬  ë    li  c s ®ñ thanh  to¸n c¸c kho¶n  î cña     n  c¸cchñ  îth× m çi chñ  î®Ò u   îcthanh      è  îcña  ×nh.   n      n  ®  to¸n®ñ s n   m +  Õ u     Þtµis¶n  N gi¸tr     cßn  ¹ cña  ¬  ë  l  i c s kh«ng    ®ñ thanh      to¸nc¸ckho¶n  î n  cña    ñ  î  ×  çi  ñ  î  c¸c ch n th m ch n chØ   îc thanh  ®  to¸n m ét  Çn    ph kho¶n  î  ña  nc m × nh theo tûlÖ ¬ng     t øng. ­ N Õ u     Þtµis¶n    gi¸tr     cßn  ¹ cña  ¬  ë  l  i c s sau    ∙  khi® thanh      è  îcña  to¸n®ñ s n   c¸cchñ  îm µ   Én    n   v cßn  õa th× phÇn  õa nµy  éc vÒ: th     th   thu   +  ñ  ¬  ë  Õu  µc¬  ë   ©n Ch c s n l   s tnh + C¸c  µnh    ña  ¬  ë  th viªnc c s (bao  å m   Ng ©n   g c¶  s¸ch nhµ  íc)n Õu  µ c¬    n  l  së    b¸n c«ng,c¬  ë  ©n  Ëp   sd l p h Ç n  III­t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  
  6. 6 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th     cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ     é      Liªnb ®Ó xem   Ðt,söa  æi  µ    x  ® v bæ sung  cho  ïhîp. ph  
Đồng bộ tài khoản