Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
172
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG- THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T XÃ H I-B N I V NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2004/TTLT-BNV-BTC- Hà N i , ngày 14 tháng 5 năm 2004 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B N I V - TÀI CHÍNH - LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 34/2004/TTLB-BNV-BTC-BL TBXH NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 121/2003/N -CP NGÀY 21/0/2003 C A CHÍNH PH V CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, THN TR N Căn c Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (dư i ây g i t t là Ngh nh s 121/2003/N -CP); sau khi th ng nh t v i Ban T ch c Trung ương ng, liên t ch B N i v - B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng n th c hi n như sau: I. S LƯ NG CÁN B CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CH C C P XÃ 1. i v i xã, phư ng, th tr n có dư i 1.000 dân ư c b trí không quá 17 cán b , công ch c, bao g m các ch c danh sau: 1.1. Bí thư ng y, Bí thư Chi b xã (nơi chưa thành l p ng y c p xã); 1.2. Phó Bí thư ng y ho c Thư ng tr c ng y (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên trách công tác ng); Phó Bí thư Chi b xã (nơi chưa thành l p ng y c p xã); Ch t ch H i ng nhân dân (do Bí thư ho c Phó Bí thư ng y kiêm nhi m); 1.3. Phó Ch t ch H i ng nhân dân; 1.4. Ch t ch U ban nhân dân; 1.5. Phó Ch t ch U ban nhân dân; 1.6. Ch t ch U ban M t tr n T qu c; 1.7. Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; 1.8. Ch t ch H i Liên hi p Ph n ; 1.9. Ch t ch H i Nông dân;
  2. 1.10. Ch t ch H i C u chi n binh; 1.11. Ch huy trư ng quân s ; 1.12. Trư ng công an (nơi chưa b trí l c lư ng công an chính quy); 1.13. Văn phòng - Th ng kê; 1.14. Tư pháp - H t ch; 1.15. Tài chính - K toán; 1.16. a chính - Xây d ng; 1.17. Văn hóa - Xã h i. 2. Xã mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o có t 1.000 dân n dư i 5.000 dân và xã ng b ng, phư ng, th tr n có dư i 10.000 dân, sau khi s d ng cán b , công ch c thu c các ch c danh nêu i m 1 M c I trên ây, ư c b trí thêm 02 cán b chuyên trách, công ch c c p xã trong s các ch c danh: Phó Ch t ch U ban nhân dân (theo quy nh c a Chính ph nơi ư c b trí 02 Phó Ch t ch); Văn phòng - Th ng kê; Văn hóa - Xã h i; Tư pháp - H t ch, nhưng t ng s không quá 19 cán b , công ch c. 3. Xã mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o có t 5.000 dân tr lên c thêm 1.500 dân ư c b trí thêm 01 cán b chuyên trách, công ch c và xã ng b ng, phư ng, th tr n có t 10.000 dân tr lên, c thêm 3.000 dân ư c b trí thêm 01 cán b chuyên trách, công ch c, sau khi ã s d ng các ch c danh nêu i m1M cI trên ây, ư c b trí thêm cán b chuyên trách, công ch c c p xã trong các ch c danh: Phó Ch t ch U ban nhân dân (theo quy nh c a Chính ph nơi ư c b trí 02 Phó Ch t ch); Văn phòng - Th ng kê; Văn hóa - Xã h i; a chính - Xây d ng; Tài chính - K toán; Tư pháp - H t ch, nhưng t i a không quá 25 cán b , công ch c. 4. Vi c b trí thêm cán b chuyên trách, công ch c c p xã tăng theo s dân: nh ng nơi ư c b trí cán b chuyên trách, công ch c c p xã tăng thêm thì cùng m t ch c danh ư c b trí t 2 n 3 cán b chuyên trách, công ch c c p xã m nhi m. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c kho n 1, kho n 2 i u 3 Ngh nh s 121/2003/N -CP và hư ng d n trên ây, quy t nh nh ng ch c danh cán b chuyên trách, công ch c c p xã ư c b trí thêm ng th i hư ng d n vi c phân công nhi m v c th cho phù h p v i c i m, yêu c u nhi m v c a a phương. II. CH TI N LƯƠNG I V I CÁN B CHUYÊN TRÁCH C P XÃ 1. Nguyên t c x p lương i v i cán b chuyên trách c p xã: 1.1. Hi n t i ang gi ch c v chuyên trách nào thì x p lương theo ch c v chuyên trách ó. Trư ng h p ư c phân công kiêm nhi m nhi u ch c v chuyên trách thì ư c x p lương theo ch c v chuyên trách có m c lương cao nh t; khi không kiêm
  3. nhi m ch c v chuyên trách thì m nh n ch c v chuyên trách nào x p lương theo ch c v chuyên trách ó. 1.2. Khi thôi gi ch c v chuyên trách thì ư c gi nguyên (b o lưu) m c lương và ph c p tái c (n u có) trong 6 tháng, sau ó làm công vi c gì thì x p lương theo công vi c ó. Trư ng h p khi thôi gi ch c v chuyên trách mà làm công vi c khác có m c lương cao hơn thì ư c x p ngay vào m c lương cao hơn ó. Trư ng h p trư c khi gi ch c v chuyên trách c p xã ã là công ch c c p xã, khi thôi gi ch c v chuyên trách n u tr v ng ch cũ thì th i gian gi ch c v chuyên trách ư c tính x p b c lương thâm niên theo ng ch lương c a công ch c c p xã. 2. Chuy n x p vào h s m c lương ch c v i v i cán b chuyên trách c p xã (bao g m c ch c v ư c b trí thêm tăng theo s dân). Căn c vào các ch c danh cán b chuyên trách c p xã quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 121/2003/N -CP th c hi n chuy n x p vào h s m c lương ch c v i v i cán b chuyên trách c p xã như sau: 2.1. Bí thư ng y, Bí thư Chi b c p xã (nơi chưa thành l p ng y xã): x p h s 2,0 m c lương t i thi u; 2.2. Phó Bí thư ng y, Phó Bí thư Chi b c p xã (nơi chưa thành l p ng y xã), Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân: x p h s 1,9 m c lương t i thi u; 2.3. Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch U ban nhân dân, Thư ng tr c ng y (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên trách công tác ng), Ch t ch U ban M t tr n T qu c: x p h s 1,8 m c lương t i thi u; 2.4. Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ch t ch H i liên hi p Ph n , Ch t ch H i Nông dân, Ch t ch H i C u chi n binh, y viên U ban nhân dân: x p h s 1,7 m c lương t i thi u. 3. Trư ng h p công ch c c p xã ư c b u gi các ch c v cán b chuyên trách quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 121/2003/N -CP, x p lương theo ch c v b u c có m c lương th p hơn m c lương c a công ch c ã hư ng trư c ó thì ư c hư ng lương ch c v và b o lưu h s chênh l ch gi a m c lương c a công ch c và m c lương ch c v . Th i h n b o lưu h s chênh l ch th c hi n trong su t th i gian gi ch c v b u c . 4. Cán b chuyên trách c p xã n u ư c tái c cùng ch c v ho c ư c b u gi ch c v khác trong s cán b chuyên trách thì t tháng th 61 tr i k t th i i m ư c b u gi ch c v l n u theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph (dư i ây g i t t là Ngh nh s 09/1998/N -CP) ho c theo Ngh nh s 121/2003/N -CP, ư c hư ng ph c p thêm 5% hàng tháng theo m c lương ch c v hi n ang m nhi m (sau ây g i là ph c p tái c ); m c hư ng ph c p tái c thêm 5% hàng tháng n nh trong su t th i gian tái c .
  4. III. CH TI N LƯƠNG I V I CÔNG CH C C P XÃ Công ch c c p xã quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh s 121/2003/N -CP (bao g m c công ch c ư c b trí thêm tăng theo s dân) ư c hư ng ch ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph như sau: 1. Nguyên t c x p lương i v i công ch c c p xã: 1.1. Công ch c c p xã t t nghi p ào t o t i h c tr lên phù h p v i chuyên môn c a ch c danh hi n ang m nhi m, ư c x p lương theo b ng lương hành chính, ng ch chuyên viên (mã s 01.003) như quy nh i v i công ch c ng ch chuyên viên t c p huy n tr lên. 1.2. Công ch c c p xã t t nghi p ào t o trung c p phù h p v i chuyên môn c a ch c danh hi n ang m nhi m, ư c x p lương theo b ng lương hành chính, ng ch cán s (mã s 01.004). Trư ng h p ư c tuy n d ng l n u mà có trình ào t o cao ng phù h p v i chuyên môn c a ch c danh hi n ang m nhi m thì sau th i gian t p s ư c x p vào b c 2 c a ng ch cán s (trong th i gian t p s ư c hư ng theo ph n trăm m c lương b c 2 c a ng ch cán s ). l.3. Công ch c c p xã t t nghi p ào t o sơ c p phù h p v i chuyên môn c a ch c danh hi n ang m nhi m, ư c x p lương theo b ng lương hành chính, ng ch nhân viên văn thư (mã s 01.008). 1.4. Nh ng i tư ng quy nh t i i m c, d, , e, g kho n 2 i u 2 c a Ngh nh s 121/2003/N -CP ang công tác chưa t t nghi p ào t o chuyên môn theo quy nh c a ch c danh hi n ang m nhi m, ư c x p h s m c lương b ng 1,09 so v i m c lương t i thi u n ngày 31 tháng 12 năm 2006, sau ó n u không m b o tiêu chuNn theo Quy t nh s 04/2004/Q -BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành quy nh tiêu chuNn c th i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n thì U ban nhân dân c p xã ngh Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét c th t ng trư ng h p quy t nh. 1.5. Công ch c c p xã n u có s thay i v b ng c p chuyên môn do cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh c i ào t o thì ư c x p lương vào ng ch tương ng v i trình ào t o m i; th i gian nâng b c lương l n sau ư c tính t th i i m có b ng c p m i. Cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý công ch c ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong vi c chuy n x p lương theo quy nh này. 2. Chuy n x p vào ng ch, b c lương chuyên môn i v i công ch c c p xã trư c ó là cán b chuyên môn hư ng sinh ho t phí theo quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP: Căn c vào th i gian công ch c c p xã ã ư c hư ng m c sinh ho t phí theo Ngh nh s 09/1998/N -CP tính cho n ngày 01 tháng 11 năm 2003 (ngày ư c th c hi n các ch , chính sách quy nh t i Thông tư này) chuy n x p vào ng ch, b c lương như sau:
  5. 2.1. Trư ng h p công ch c c p xã ư c x p lương theo ng ch chuyên viên: a) N u có th i gian hư ng sinh ho t phí (theo ng ch, b c lương công ch c) dư i 3 năm (dư i 36 tháng), thì gi nguyên ng ch, b c lương hi n hư ng; th i gian tính nâng b c lương l n sau k t ngày hư ng sinh ho t phí. b) N u có th i gian hư ng sinh ho t phí (theo ng ch, b c lương công ch c) t 3 năm ( 36 tháng) tr lên, thì ư c x p vào m t b c lương trên li n k (n u trong ng ch còn b c) so v i b c lương hi n hư ng; th i gian tính nâng b c lương l n sau k t ngày 01 tháng 11 năm 2003. 2.2. Trư ng h p công ch c c p xã ư c x p lương theo ng ch cán s ho c ng ch nhân viên văn thư: a) N u có th i gian hư ng sinh ho t phí (theo ng ch, b c lương công ch c) dư i 2 năm (dư i 24 tháng), thì gi nguyên ng ch, b c lương hi n hư ng; th i gian tính nâng b c lương l n sau k t ngày hư ng sinh ho t phí. b) N u có th i gian hư ng sinh ho t phí (theo ng ch, b c lương công ch c) t 2 năm ( 24 tháng) tr lên, thì ư c x p vào m t b c lương trên li n k (n u trong ng ch còn b c) so v i b c lương hi n hư ng; th i gian tính nâng b c lương l n sau k t ngày 01 tháng 11 năm 2003. 3. Chuy n x p vào ng ch, b c lương chuyên môn i v i công ch c c p xã trư c ó là cán b chuyên trách c p xã: 3.1. Trư ng h p trư c khi gi ch c v chuyên trách c p xã ã là cán b chuyên môn theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ho c công ch c c p xã theo Ngh nh s 121/2003/N -CP thì sau khi thôi gi ch c v chuyên trách ư c b o lưu m c lương và ph c p tái c (n u có) theo quy nh t i ti t 1.2, i m 1, M c II trên ây. Sau th i h n b o lưu lương ư c x p lương như sau: a) N u không có s thay i v b ng c p chuyên môn ư c ào t o thì căn c vào ng ch, b c lương chuyên môn ã ư c x p trư c khi gi ch c v b u c và th i gian gi ch c v b u c x p vào b c lương cho phù h p v i quy nh v th i gian tính nâng b c lương i v i công ch c c p xã quy nh t i Thông tư này. b) N u có s thay i v b ng c p chuyên môn do cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh c i ào t o thì ư c x p lương theo nguyên t c quy nh t i ti t 1.5, i m 1, M c III trên ây. 3.2. Trư ng h p trư c khi gi ch c v chuyên trách c p xã chưa ph i là cán b chuyên môn theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ho c chưa ph i là công ch c c p xã theo Ngh nh s 121/2003/N -CP thì căn c vào b ng c p chuyên môn hi n có chuy n x p vào b c kh i i m theo trình ào t o quy nh t i i m 1, M c III trên ây (không ph i qua th i gian t p s ), sau ó tính th i gian có b ng c p chuyên môn x p vào b c lương cho phù h p như sau:
  6. a) Trư ng h p có b ng c p chuyên môn ư c ào t o trư c khi gi ch c v b u c thì th i gian tính nâng b c lương (sau b c kh i i m theo trình ào t o) k t ngày gi ch c v b u c . b) Trư ng h p có b ng c p chuyên môn ư c ào t o trong khi gi ch c v b u c thì th i gian tính nâng b c lương (sau b c kh i i m theo trình ào t o) k t ngày có b ng c p chuyên môn. 4. Ch ti n lương trong th i gian t p s i v i công ch c c p xã: Công ch c c p xã ang trong th i gian t p s ư c hư ng 85% b c lương kh i i m theo trình ào t o chuyên môn c a ng ch công ch c ư c tuy n d ng; i v i công ch c t p s các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o thì trong th i gian t p s ư c hư ng 100% b c lương kh i i m theo trình ào t o chuyên môn c a ng ch công ch c ư c tuy n d ng. Th i gian t p s không ư c tính vào th i gian xét nâng b c lương theo thâm niên. 5. Ch nâng b c lương thư ng xuyên i v i công ch c c p xã: Công ch c c p xã có i u ki n v th i gian gi b c cũ là 3 năm ( 36 tháng) i v i công ch c ư c x p ng ch chuyên viên và 2 năm ( 24 tháng) i v i công ch c ư c x p ng ch cán s ho c ng ch nhân viên văn thư; ng th i t 2 tiêu chuNn quy nh dư i ây trong su t th i gian gi b c cũ thì ư c nâng 1 b c lương (n u trong ng ch còn b c): - Hoàn thành các nhi m v ư c giao; - Không b m t trong các hình th c k lu t khi n trách, c nh cáo, h b c lương ho c ch u hình ph t c a Tòa án. Trư ng h p công ch c c p xã b m t trong các hình th c k lu t khi n trách, c nh cáo, h b c lương ho c ch u hình ph t c a Toà án, thì th i gian nâng b c lương b kéo dài thêm m t năm ( 12 tháng). IV. CH B O HI M XÃ H I VÀ B O HI M Y T I V I CÁN B CHUYÊN TRÁCH VÀ CÔNG CH C C P XÃ 1. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã ư c th c hi n ch b o hi m xã h i theo i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph và Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph và ư c th c hi n ch b o hi m y t theo i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph , bao g m các ch : ch tr c p m au; ch tr c p thai s n; ch tr c p tai n n lao ng; ch hưu trí; ch t tu t; ch ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e và ch b o hi m y t . 2. M c óng b o hi m xã h i b ng 20% ti n lương hàng tháng bao g m: m c lương theo ng ch, b c, ch c v ; ph c p tái c và h s chênh l ch b o lưu (n u có) c a cán b chuyên trách, công ch c c p xã; trong ó cán b chuyên trách, công ch c c p xã óng b ng 5%, ngư i s l ng lao ng (U ban nhân dân c p xã) óng b ng 15%.
  7. M c óng b o hi m y t b ng 3% ti n lương hàng tháng bao g m: m c lương theo ng ch, b c, ch c v ; ph c p tái c và h s chênh l ch b o lưu (n u có) c a cán b chuyên trách, công ch c c p xã; trong ó cán b chuyên trách, công ch c c p xã óng b ng 1%, ngư i s d ng lao ng (U ban nhân dân c p xã) óng b ng 2%. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã có óng b o hi m xã h i, b o hi m y t ư c c p S b o hi m xã h i và phi u khám, ch a b nh theo quy nh. 3. Cán b chuyên trách c p xã khi thôi m nhi m ch c v quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 121/2003/N -CP n u có 10 năm óng b o hi m xã h i tr lên và còn thi u không quá 5 năm tu i i tu i ngh hưu theo quy nh không nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n và t nguy n óng ti p ti n b o hi m xã h i hàng tháng v i m c óng b ng 15% ti n lương hàng tháng trư c khi thôi m nhi m ch c v cho cơ quan B o hi m xã h i nơi cư trú cho n khi th i gian óng b o hi m xã h i và tu i ngh hưu thì ư c hư ng ch hưu trí. 4. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã có th i gian óng b o hi m xã h i theo Ngh nh s 09/1998/N -CP và sau ó ư c ti p t c óng b o hi m xã h i theo Ngh nh s 121/2003/N -CP và hư ng d n c a Thông tư này, thì th i gian làm vi c có óng b o hi m xã h i theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ư c c ng v i th i gian làm vi c có óng b o hi m xã h i theo Ngh nh s 121/2003/N -CP tính hư ng ch b o hi m xã h i. 5. Cách tính m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i làm cơ s tính lương hưu hàng tháng, tr c p m t l n v b o hi m xã h i như sau: 5.1. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã óng b o hi m xã h i theo các m c ti n lương quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP và hư ng d n c a Thông tư này, thì tính m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i, k c ph c p tái c , h s chênh l ch b o lưu (n u có) tính lương hưu ho c tr c p m t l n v b o hi m xã h i; 5.2. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã v a có th i gian óng b o hi m xã h i theo m c sinh ho t phí c a các ch c danh quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP, v a có th i gian óng b o hi m xã h i theo m c ti n lương quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP và hư ng d n c a Thông tư này, thì tính bình quân các m c sinh ho t phí và ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i tính lương hưu ho c tr c p m t l n v b o hi m xã h i. 6. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã là ngư i ang hư ng ch hưu trí, tr c p m t s c lao ng, b nh binh h ng 1 và h ng 2, ư c hư ng 100% m c lương theo ch c danh c a Ngh nh s 121/2003/N -CP n ngày 31 tháng 12 năm 2004, t ngày 01 tháng 01 năm 2005 hư ng 40% m c lương theo ch c danh c a Ngh nh s 121/2003/N -CP, không ph i óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , khi ngh vi c không ư c tính hư ng b o hi m xã h i quy nh t i Thông tư này. 7. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã là ngư i ang hư ng ch thương binh các h ng, b nh binh h ng 3 (tr nh ng ngư i ang hư ng ch quy nh t i i m 6 M c IV nêu trên), ư c hư ng 100% m c lương theo ch c danh ang m nhi m, ư c óng và hư ng b o hi m xã h i, b o hi m y t .
  8. 8. Cán b xã, phư ng, th tr n ã có th i gian công tác và tham gia b o hi m xã h i theo Ngh inh s 09/1998/N -CP, nay theo Ngh nh s 121/2003/N -CP không còn thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c, khi ngh vi c ư c gi i quy t như sau: 8.1. Nam 55 tu i, n 50 tu i, có th i gian công tác liên t c t 15 năm tr lên, có óng b o hi m xã h i 15 năm tr lên thì ư c hư ng ch tr c p hàng tháng. M c tr c p hàng tháng c a 15 năm u b ng 45% m c sinh ho t phí bình quân c a 5 năm cu i trư c khi ngh ; sau 15 năm, c thêm m t năm công tác và có óng b o hi m thì ư c tính thêm 2% nhưng m c tr c p cao nh t không quá 75% m c sinh ho t phí bình quân c a 5 năm cu i trư c khi ngh ; 8.2. Trư ng h p chưa 15 năm óng b o hi m xã h i liên t c, khi ngh vi c ư c hư ng tr c p m t l n, m i năm công tác ư c hư ng m t tháng sinh ho t phí tính theo bình quân 5 năm cu i trư c khi ngh vi c; 8.3. Trư ng h p ã 15 năm óng b o hi m xã h i liên t c tr lên nhưng chưa tu i i hư ng tr c p hàng tháng mà không hư ng tr c p m t l n, có ơn t nguy n ch gi i quy t ch tr c p hàng tháng, có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thì ư c ngh ch n khi 55 tu i i v i nam, 50 tu i i v i n ư c hư ng tr c p hàng tháng theo quy nh t i i m 8.1 M c IV nêu trên. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m l p h sơ như ngư i i u ki n hư ng tr c p hàng tháng, g i cơ quan B o hi m xã h i a phương qu n lý, theo dõi và gi i quy t tr c p hàng tháng khi i u ki n v tu i i. 9. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã k t ngày 01 tháng 11 năm 2003 n ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa x p lương và óng b o hi m xã h i theo Ngh nh s 121/2003/N -CP, khi ngh vi c ư c gi i quy t ch theo i m 8, M c IV trên ây. V. CH PH C P I V I CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH C P XÃ, CÁN B THÔN VÀ T DÂN PH 1. Cán b không chuyên trách c p xã, cán b thôn, t dân ph ư c hư ng ch ph c p hàng tháng. 2. U ban nhân dân c p t nh căn c i u 7 Ngh nh s 121/2003/N -CP quy nh s lư ng và m c ph c p hàng tháng cho s cán b không chuyên trách nói trên, m b o các yêu c u sau ây: 2.1. Có nhu c u c n thi t v công vi c thì m i b trí cán b làm vi c; 2.2. M c ph c p ph i căn c vào kh i lư ng, tính ch t công vi c và kh năng ngân sách c a a phương chi tr cho phù h p. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c vào kh i lư ng, tính ch t công vi c và kh năng ngân sách a phương quy nh m c ph c p c a Ch t ch H i Ch th p , Ch t ch H i Ngư i cao tu i cho phù h p m b o tương quan v i các ch c danh cán b oàn th khác.
  9. VI. NGU N KINH PHÍ TH C HI N CH , CHÍNH SÁCH Ngu n kinh phí th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c c p xã, cán b không chuyên trách làm vi c xã, phư ng, th tr n và cán b thôn, t dân ph do ngân sách a phương m b o theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành. VII. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 99/1998/TT-LT ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và - xã h i hư ng d n thi hành Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng, th tr n. 2. Các ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n t ngày 01 tháng 11 năm 2003. 3. U ban nhân dân c p t nh căn c Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n và Thông tư này; căn c tình hình c th c a a phương hư ng d n th c hi n. Quá trình th c hi n có vư ng m c ngh ph n nh v liên B hư ng d n b sung. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng Nguy n Th H ng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản