Thông tư liên tịch 36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Ban Tæ chøc c¸n bé chÝnh phñ Sè 36/2001/TTLT- BTC-BTCCBCP ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2001 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp phôc vô Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 144/2000/Q§-TTg ngµy 14/12/2000 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp phôc vô, sau khi cã ý kiÕn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng t¹i c«ng v¨n sè 3040-CV/TCTW ngµy 6/3/2001 vµ c«ng v¨n sè 3254CV/TCTW ngµy 18/4/2001, Liªn tÞch: Bé Tµi chÝnh - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. §èi tîng ¸p dông vµ møc hëng phô cÊp phôc vô a/ §èi tîng hëng møc phô cÊp phôc vô 300.000 ®/th¸ng. - Uû viªn Uû ban thêng vô Quèc héi; Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc cña Quèc héi; Chñ nhiÖm Uû ban cña Quèc héi; Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc héi; Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ tÞch níc. - Trëng ban cña §¶ng ë Trung ¬ng; Ch¸nh V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng; Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh. - Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé; Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia; Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia. - Tæng th ký Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam; Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam; Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam; Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam; BÝ th thø nhÊt Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. - Tæng Biªn tËp B¸o Nh©n D©n; Tæng Biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n. - BÝ th c¸c tØnh, Thµnh uû trùc thuéc trung ¬ng; Chñ tÞch Héi ®ång nh©n D©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. - QuyÒn Bé trëng, quyÒn Trëng ban cña §¶ng, quyÒn Trëng ®oµn thÓ ë Trung ¬ng, quyÒn BÝ th tØnh, Thµnh uû trùc thuéc trung ¬ng ®· ®îc xÕp l- ¬ng Bé trëng, Trëng ban hoÆc BÝ th tØnh, Thµnh uû. - CÊp Phã thêng trùc hoÆc Phã thø nhÊt ®ang hëng hÖ sè møc l¬ng cña Bé trëng, Trëng ban cña mét sè Bé, Ban cña §¶ng ë Trung ¬ng n¬i cã Thñ trëng lµ Uû viªn Bé ChÝnh trÞ. - Phã Trëng ban cña §¶ng ë Trung ¬ng nguyªn lµ Bé trëng, Trëng ban, BÝ th tØnh, Thµnh uû trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®ang xÕp hëng hÖ sè l¬ng cña Bé trëng, Trëng ban. - Chuyªn gia cao cÊp bËc 3, hiÖn hëng hÖ sè l¬ng 8,5. b/ §èi tîng hëng møc phô cÊp phôc vô 150.000 ®/th¸ng.
  2. 2 - Phã Trëng ban cña §¶ng ë Trung ¬ng; Phã V¨n phßng Trung ¬ng; Phã Chñ nhiÖm Uû ban KiÓm tra Trung ¬ng, Uû viªn Uû ban KiÓm tra Trung ¬ng; Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh; Phã Tæng Biªn tËp B¸o Nh©n D©n; Phã Tæng Biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n; Gi¸m ®èc Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, BÝ th §¶ng uû khèi c¬ quan Trung ¬ng. - Phã Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc cña Quèc héi; Phã Chñ nhiÖm c¸c Uû ban cña Quèc héi; Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ tÞch n íc; Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc héi; Phã Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, Phã ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. - Thø trëng vµ cÊp phã cña c¸c c¬ quan ngang Bé; Thñ tr ëng c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. - Uû viªn §oµn Chñ tÞch, Uû viªn Ban Th êng trùc Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Phã Chñ tÞch c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi ë Trung ¬ng (Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam), BÝ th Thêng trùc Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. - Phã BÝ th c¸c tØnh, Thµnh uû trùc thuéc Trung ¬ng; Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. - Chuyªn gia cao cÊp bËc 1, 2 ®ang hëng hÖ sè l¬ng 7,5 vµ 8,0. 2. ChÕ ®é b¶o lu phô cÊp phôc vô a/ Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc thuéc ®èi tîng hëng phô cÊp phôc vô ®- îc ®iÒu ®éng, thuyªn chuyÓn tõ vÞ trÝ cã møc phô cÊp phôc vô cao ®Õn vÞ trÝ cã møc phô cÊp phôc vô thÊp h¬n th× thùc hiÖn b¶o lu nh sau: - Thùc hiÖn b¶o lu phô cÊp phôc vô 6 th¸ng ®èi víi ®èi tîng hëng l¬ng chøc vô d©n cö, bÇu cö theo híng dÉn viÖc b¶o lu tiÒn l¬ng t¹i Th«ng t liªn Bé sè 10/LB-TT ngµy 2/6/1993 cña liªn Bé: Bé Lao ®éng Th ¬ng binh X· héi - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh híng dÉn quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp. - Thùc hiÖn b¶o lu phô cÊp phôc vô 03 th¸ng ®èi víi ®èi t îng hëng l¬ng chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm theo h íng dÉn t¹i Th«ng t liªn Bé sè 11/LB-TT ngµy 2/6/1993 cña liªn Bé: Lao ®éng Th ¬ng binh X· héi - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Tµi chÝnh h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm trong khu vùc hµnh chÝnh, sù nghiÖp. b/ Trêng hîp do s¾p xÕp tæ chøc dÉn ®Õn thay ®æi møc phô cÊp phôc vô, ®îc b¶o lu phô cÊp phôc vô trong thêi gian 12 th¸ng, b»ng víi thêi gian b¶o lu phô cÊp chøc vô theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ trung ¬ng VII (kho¸ 8) vµ quy ®Þnh t¹i tiÕt e, kho¶n 3, môc III, NghÞ quyÕt sè 16/2000/ NQ-CP ngµy 18/10/2000 cña ChÝnh phñ vÒ tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp. HÕt thêi h¹n b¶o lu, ngêi ®îc ®iÒu ®éng, thuyªn chuyÓn hëng møc phô cÊp phôc vô theo vÞ trÝ míi. 3. Tæ chøc thùc hiÖn vµ nguån kinh phÝ
  3. 3 - C¨n cø híng dÉn t¹i ®iÓm 1 trªn, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸c ®èi tîng hëng phô cÊp phôc vô cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh møc phô cÊp cô thÓ ®èi víi tõng ®èi tîng ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é nµy. §èi víi tr êng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu chøc vô th× c¨n cø vµo chøc vô cao nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh møc phô cÊp phôc vô. - Nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp phôc vô ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc hµng n¨m cña c¸c c¬ quan ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao. Riªng n¨m 2001, kinh phÝ ®Ó chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp phôc vô do c¸c c¬ quan tù s¾p xÕp trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®· ®îc giao ®Ó thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2001 vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ phô cÊp ngêi phôc vô tríc ®©y. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản