Thông tư liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

 1. TH¤NG T¦  LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH ­ Bé C¤NG NGHIÖP  S è   3 6 / 2 0 0 5 / T T L T ­ B T C ­ B C N   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n  viÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ  ®èi víi ho¹t ®éng khuyÕn c«ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n  cø NghÞ  ®Þnh  sè 134/2004/N§­CP ngµy  09 th¸ng  6   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng   nghiÖp n«ng th«n. §Ó thèng nhÊt qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ sù nghiÖp   kinh tÕ thùc hiÖn   ho¹t ®éng khuyÕn c«ng, Liªn tÞch Bé   Tµi chÝnh ­ Bé C«ng nghiÖp híng dÉn  thùc hiÖn nh sau: PHÇN I QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh  phÝ sù nghiÖp kinh tÕ do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp hµng n¨m  ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng khuyÕn khÝch, híng dÉn vµ t¹o  ®iÒu   kiÖn   ®Ó   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   tham   gia   ph¸t   triÓn  c«ng   nghiÖp   n«ng   th«n   (gäi   t¾t   lµ   ho¹t   ®éng   khuyÕn  c«ng).  2. Ho¹t ®éng khuyÕn c«ng do Bé C«ng nghiÖp thùc hiÖn  do ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m; ho¹t ®éng khuyÕn c«ng do  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m. 3. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö dông kinh phÝ khuyÕn c«ng  ph¶i ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, chÞu sù kiÓm tra kiÓm  so¸t cña c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn; cuèi quý, cuèi  n¨m   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   ®∙   sö   dông   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh.
 2. 2 PHÇN II  NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ 1. §èi tîng ®îc nhµ níc hç trî kinh phÝ khuyÕn c«ng: 1.1. C¸c  tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp ®Çu t, s¶n xuÊt  c«ng nghiÖp  t¹i huyÖn,  thÞ x∙, thÞ trÊn vµ x∙ (sau  ®©y  gäi lµ c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n«ng th«n) bao gåm: ­ Doanh nghiÖp nhá vµ võa thµnh lËp, ho¹t ®éng theo  LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc; ­ Doanh nghiÖp nhá vµ võa thµnh lËp, ho¹t ®éng theo  LuËt Doanh nghiÖp; ­ Hîp t¸c x∙ thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c  x∙; ­ Hé kinh doanh c¸ thÓ theo NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§­ CP   ngµy   03/2/2000   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ®¨ng   ký   kinh   doanh  (nay lµ NghÞ ®Þnh sè 109/2004/ N§­CP ngµy 02/4/2004 cña  ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh). 1.2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   thuéc   mäi   thµnh   phÇn   kinh   tÕ  ho¹t ®éng dÞch vô  khuyÕn c«ng (gåm c¸c ho¹t ®éng dÞch vô  trong  viÖc   t  vÊn,   ®µo   t¹o,   chuyÓn   giao   c«ng  nghÖ,   cung  cÊp th«ng tin, xóc tiÕn th¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c  cã liªn quan ®Õn ®Çu t s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n«ng th«n). 2. Ngµnh nghÒ ®îc hëng chÝnh s¸ch khuyÕn c«ng: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp ®Çu t, s¶n xuÊt c«ng  nghiÖp t¹i huyÖn, thÞ x∙, thÞ trÊn vµ x∙ ®îc hëng chÝnh  s¸ch khuyÕn c«ng cña nhµ níc ®èi víi c¸c ngµnh nghÒ sau: ­ C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng ­ l©m ­ thuû s¶n; ­ S¶n xuÊt s¶n phÈm sö dông nguyªn liÖu t¹i chç (sö  dông nguyªn liÖu t¹i chç lµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu  chÝnh trong ph¹m vi tØnh n¬i tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t c¬ së  s¶n xuÊt), sö dông  nhiÒu lao ®éng (c¬ së s¶n xuÊt cã sö  dông tõ 50 lao ®éng trë lªn); ­ S¶n xuÊt s¶n phÈm míi (s¶n phÈm míi lµ s¶n phÈm khi  tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t c¬ së s¶n xuÊt, t¹i huyÖn, thÞ x∙, 
 3. 3 thÞ trÊn n¬i c¬ së s¶n xuÊt ®Çu t cha s¶n xuÊt ®îc), hµng  thay thÕ hµng nhËp khÈu, hµng xuÊt khÈu sö dông chñ yÕu  nguyªn liÖu trong níc (sö dông nguyªn liÖu trong níc lµ  sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh trong níc tõ 70% trë  lªn); ­ S¶n  xuÊt  s¶n phÈm,  phô  tïng,  l¾p r¸p  vµ söa ch÷a  m¸y c¬ khÝ n«ng nghiÖp; ­ X©y dùng thuû ®iÖn nhá, ®iÖn sö dông n¨ng lîng míi  hoÆc n¨ng lîng t¸i t¹o cã c«ng suÊt l¾p ®Æt díi 10.000 KW  ®Ó cung cÊp ®iÖn cho n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa; ­ S¶n xuÊt, gia c«ng chi tiÕt, b¸n thµnh phÈm vµ dÞch  vô cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn chØnh; ­   §Çu t  vèn x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cho côm, ®iÓm  c«ng nghiÖp ­ tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ lµng nghÒ. 3. Néi dung chi ho¹t ®éng khuyÕn c«ng, gåm:  3.1. Chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng ®Ó híng dÉn tæ chøc,  c¸ nh©n khëi sù doanh nghiÖp lËp dù ¸n ®Çu t  ph¸t triÓn  c«ng nghiÖp n«ng th«n, t×m kiÕm mÆt b»ng s¶n xuÊt, tuyÓn  dông, ®µo t¹o lao ®éng, huy ®éng vèn, xin u ®∙i ®Çu t vµ  c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p  luËt, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo  vïng, l∙nh thæ vµ ®Þa ph¬ng. 3.2. Chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng ®Ó híng dÉn c¬ së s¶n  xuÊt c«ng nghiÖp n«ng th«n n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, hîp  lý ho¸ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.3. Chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng ®Ó híng dÉn, t vÊn c¬  së   s¶n   xuÊt   c«ng   nghiÖp   n«ng   th«n   ®Çu   t  x©y   dùng   d©y  chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m« s¶n xuÊt, ®æi míi vµ  øng dông tiÕn bé khoa häc ­ c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng lùc  s¶n xuÊt, qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm vµ b¶o vÖ m«i trêng. 3.4. Hç trî chi phÝ ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­ êng, gi¸ c¶, s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ cña thÞ trêng trong vµ  ngoµi   níc;   tiÕp   thÞ,   t×m   kiÕm   thÞ   trêng,   ®èi   t¸c   kinh  doanh vµ tæ chøc triÓn l∙m, héi chî, giíi thiÖu s¶n phÈm.
 4. 4 3.5. Hç trî chi phÝ ®Ó tæ chøc ®µo t¹o nghÒ, truyÒn  nghÒ vµ ph¸t triÓn nghÒ. 3.6. Hç trî chi phÝ cho c¬ së s¶n xuÊt thuª diÖn tÝch  tham gia héi chî, triÓn l∙m giíi thiÖu s¶n phÈm ë trong  níc. 3.7. Hç trî chi phÝ ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi  kinh nghiÖm, tham quan, kh¶o s¸t trong níc; hç trî vµ t¹o  ®iÒu   kiÖn   ®Ó   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt   c«ng   nghiÖp   n«ng   th«n  liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c kinh tÕ, tham gia c¸c hiÖp  héi ngµnh nghÒ. 3.8.   Hç   trî   chi   phÝ   ®Ó   x©y   dùng   thÝ   ®iÓm   m«   h×nh  tr×nh diÔn kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thùc hiÖn  dÞch vô t vÊn khoa häc ­ c«ng nghÖ ®Ó hç trî tæ chøc, c¸  nh©n ®Çu t s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n«ng th«n. 4. Ph©n cÊp nhiÖm vô chi khuyÕn c«ng: 4.1. NhiÖm vô chi cña khuyÕn c«ng quèc gia: a.   Kinh   phÝ   khuyÕn   c«ng   quèc   gia   do   Bé   C«ng   nghiÖp  qu¶n lý vµ thùc hiÖn, gåm: ­ Kinh phÝ khuyÕn c«ng quèc gia b¶o ®¶m chi cho c¸c  ho¹t ®éng khuyÕn c«ng quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 phÇn II Th«ng  t nµy do Bé C«ng nghiÖp qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn ®èi  víi nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ý nghÜa toµn quèc hoÆc  khu vùc phï hîp víi chiÕn  lîc,  quy  ho¹ch  vÒ ph¸t triÓn  c«ng nghiÖp vïng, ngµnh vµ l∙nh thæ, phï hîp ch¬ng tr×nh  khuyÕn   c«ng   quèc   gia   tõng  giai   ®o¹n   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh  phñ phª duyÖt. ­ Chi biªn so¹n gi¸o tr×nh, tµi liÖu mÉu ®Ó híng dÉn,  ®µo t¹o, t vÊn vÒ khuyÕn c«ng tíi cÊp tØnh. ­ Chi tuyªn truyÒn cho c«ng t¸c khuyÕn c«ng trªn c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ph¸t trªn toµn quèc. ­ Chi hç trî x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch khuyÕn  c«ng quèc gia, khuyÕn c«ng vïng, tõng giai ®o¹n vµ hµng  n¨m.
 5. 5 ­ Chi hç trî kiÓm tra, ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t ho¹t ®éng  khuyÕn c«ng t¹i c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¬ së. ­ Chi mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c khuyÕn c«ng. ­ Chi khen thëng theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. ­ C¸c kho¶n chi kh¸c (nÕu cã). b. Chi hç trî ho¹t ®éng khuyÕn c«ng cña Uû ban nh©n  d©n cÊp tØnh theo  ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ ®Ò ¸n ®îc phª  duyÖt. 4.2. NhiÖm vô chi cña khuyÕn c«ng ®Þa ph¬ng:  ­ Kinh phÝ khuyÕn c«ng ®Þa ph¬ng ®Ó sö dông cho nh÷ng  ho¹t ®éng   khuyÕn c«ng do ®Þa ph¬ng thùc hiÖn, quy ®Þnh  t¹i §iÓm 3 phÇn II Th«ng t nµy ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm s¶n  xuÊt ra cã ý nghÜa trong tØnh hoÆc khu vùc phï hîp víi  chiÕn lîc, quy ho¹ch vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n  cña tØnh.  ­   Chi   tuyªn   truyÒn   cho   c«ng   t¸c   khuyÕn   c«ng   trong  ph¹m vi ®Þa ph¬ng. ­   Chi   hç   trî   x©y   dùng   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   khuyÕn  c«ng tõng giai ®o¹n  vµ hµng n¨m t¹i ®Þa ph¬ng. ­ Chi kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng khuyÕn  c«ng t¹i c¬ së. ­ Chi mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c khuyÕn c«ng. ­ Chi khen thëng theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. ­ C¸c kho¶n chi kh¸c (nÕu cã). 5. Mét sè møc chi cô thÓ: C¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   vµ   c¬   së   sö  dông kinh phÝ khuyÕn c«ng cña nhµ níc cho c¸c ho¹t ®éng  khuyÕn c«ng ph¶i thùc hiÖn theo ®óng ®Þnh møc chÕ ®é chi  tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  quy ®Þnh. Th«ng t  nµy híng dÉn cô thÓ thªm mét sè kho¶n  chi sau: 
 6. 6 5.1. VÒ x©y dùng thÝ ®iÓm m« h×nh tr×nh diÔn kü thuËt  ®Ó phæ biÕn c«ng  nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn:  ­   §èi   víi   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n  ®ang   ho¹t   ®éng   cã   hiÖu   qu¶   cÇn   phæ   biÕn   tuyªn   truyÒn,  nh©n réng ®Ó c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c häc tËp: sau khi  lùa   chän   c¬   së   s¶n   xuÊt   ®¸p   øng   ®îc   yªu   cÇu   cÇn   tr×nh  diÔn, phæ biÕn ®Ó nh©n réng, Bé C«ng nghiÖp hoÆc Së C«ng  nghiÖp c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng cÇn xem  xÐt hoµn chØnh tµi liÖu vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh  s¶n xuÊt...  phôc vô cho viÖc tr×nh  diÔn kü thuËt vµ bè  trÝ kinh phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn tr×nh diÔn trªn c¬ së  dù   to¸n   kinh   phÝ   theo   chÕ   ®é   chi   tiªu   tµi   chÝnh   hiÖn  hµnh. ­ §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®ang ho¹t ®éng nhng cÇn  c¶i tiÕn c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng ®îc yªu  cÇu   tr×nh   diÔn   kü   thuËt,   Bé   C«ng   nghiÖp   hoÆc   Së   C«ng  nghiÖp thèng nhÊt víi c¬ së s¶n xuÊt ®Ó ®Çu t hoµn thiÖn  c«ng     nghÖ,   quy   tr×nh   s¶n   xuÊt.   ViÖc   ®Çu   t  hoµn   thiÖn  c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt do c¬ së s¶n xuÊt tù b¶o  ®¶m, nhµ níc hç trî mét phÇn c¸c chi phÝ liªn quan tíi m«  h×nh   tr×nh   diÔn.   Møc   hç   trî   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   50   triÖu  ®ång/m« h×nh.  ­ §èi  víi c¸c  s¶n phÈm  míi,  quy tr×nh  s¶n  xuÊt  míi  cÇn x©y dùng m« h×nh ®Ó tr×nh  diÔn,  Bé C«ng nghiÖp,  Së  C«ng nghiÖp lùa chän tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó  x©y   dùng   c¬   së   s¶n   xuÊt   lµm   m«   h×nh   tr×nh   diÔn   trªn  nguyªn t¾c c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù b¶o ®¶m nguån vèn ®Çu  t theo yªu cÇu g¾n víi m« h×nh tr×nh diÔn. C¨n cø vµo chi  phÝ cho viÖc thùc hiÖn m« h×nh tr×nh diÔn, ng©n s¸ch nhµ  níc hç trî mét phÇn kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn, møc hç trî tèi  ®a kh«ng qu¸ 150 triÖu ®ång/m« h×nh.  Møc   hç   trî   cho   tõng   c¬   së   s¶n   xuÊt   do   Bé   trëng   Bé  C«ng nghiÖp vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (gäi   chung   lµ   cÊp   tØnh)   xem   xÐt  quyÕt ®Þnh ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ phï hîp víi quy  m« ®Çu t, tÝnh chÊt ngµnh, c«ng nghÖ, s¶n phÈm... cña dù 
 7. 7 ¸n, nhng kh«ng vît qu¸ møc tèi ®a quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy.  5.2.   VÒ   hç   trî   cho   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt   c«ng   nghiÖp  n«ng   th«n   thuª   diÖn   tÝch   tham   gia   héi   chî,   triÓn   l∙m,  giíi thiÖu s¶n phÈm ë trong níc: C¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n«ng th«n ®îc nhµ níc hç  trî   50%   chi   phÝ   thuª   diÖn   tÝch   gian   hµng   tham   gia   héi  chî, triÓn l∙m giíi thiÖu s¶n phÈm trong níc; Riªng héi  chî tæ chøc t¹i c¸c vïng miÒn nói, T©y Nguyªn, vïng cao  ®îc hç trî tèi ®a 80%. Møc hç trî cho tõng c¬ së do Bé  trëng  Bé C«ng  nghiÖp  vµ Chñ tÞch UBND  cÊp  tØnh  xem xÐt  quyÕt ®Þnh. 5.3. VÒ hç trî c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng dÞch vô  khuyÕn c«ng: Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   vµ   kh¶   n¨ng   thùc  hiÖn dÞch vô khuyÕn c«ng ®îc nhµ níc xem xÐt, hç trî kinh  phÝ ®Ó thùc hiÖn. ViÖc   xem   xÐt   hç   trî   thùc   hiÖn   dÞch   vô   khuyÕn   c«ng  theo   nguyªn   t¾c:   ho¹t  ®éng   dÞch   vô   khuyÕn  c«ng   phï   hîp  víi néi dung ch¬ng tr×nh khuyÕn c«ng trong tõng thêi kú.  Kinh phÝ khuyÕn c«ng hç trî ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi  lîng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn, thêi gian thùc hiÖn, sè l­ îng vµ ®èi tîng ®îc hëng dÞch vô khuyÕn c«ng, chÕ ®é vµ  tiªu chuÈn  chi tiªu theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh sau khi ®∙  trõ phÇn ®ãng gãp cña tæ chøc, c¸ nh©n ®îc hëng thô dÞch  vô. Møc hç trî cô thÓ do Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vµ Chñ  tÞch UBND cÊp tØnh xem xÐt quyÕt ®Þnh. 6.  §iÒu kiÖn ®Ó ®îc hç trî kinh phÝ khuyÕn c«ng: 6.1. Hç trî kinh phÝ x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn kü  thuËt,  chuyÓn  giao  c«ng nghÖ   ph¶i  ®¶m b¶o ®ñ c¸c  ®iÒu  kiÖn sau:  ­ Tæ chøc, c¸ nh©n cã c¬ së s¶n xuÊt phï hîp víi yªu  cÇu   phôc   vô   cho   viÖc   tr×nh   diÔn   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   5.1  phÇn II Th«ng t  nµy, cã ph¬ng ¸n ®Çu t  s¶n xuÊt phï hîp  víi ®èi tîng vµ ngµnh nghÒ ®Çu t  quy ®Þnh t¹i   ®iÓm 1.1 
 8. 8 vµ   ®iÓm   2   PhÇn   II   Th«ng   t  nµy,   ®îc   Bé   trëng   Bé   C«ng  nghiÖp phª duyÖt (®èi víi m« h×nh tr×nh diÔn do Bé C«ng  nghiÖp thùc hiÖn), Chñ tÞch UBND cÊp tØnh phª duyÖt (®èi  víi m« h×nh tr×nh diÔn do ®Þa ph¬ng thùc hiÖn). ­   QuyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   dù   ¸n   cña   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy  08/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý  ®Çu t vµ x©y dùng. ­ Tæ chøc, c¸ nh©n ®∙ thùc sù bá vèn ®Çu t  c¶i t¹o  hoµn   thiÖn   c«ng   nghÖ   phï   hîp   víi   yªu   cÇu   cña   c¬   quan  khuyÕn c«ng. ­ Cha ®îc hç trî tõ bÊt kú nguån kinh phÝ nµo cña Nhµ  níc. 6.2.     Hç   trî   kinh   phÝ   tham   gia   héi   chî,   triÓn   l∙m  hµng trong níc ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ Lµ c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n«ng th«n. ­ Cã hîp ®ång thuª gian hµng triÓn l∙m, héi chî. ­ Ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª gian hµng cña c¬ quan tæ chøc  héi chî, triÓn l∙m. ­ QuyÕt ®Þnh hç trî cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. ­ Cha ®îc hç trî tõ bÊt kú nguån kinh phÝ nµo cña Nhµ  níc. 6.3.  §èi  víi hç trî  c¸c tæ  chøc,  c¸ nh©n  thùc hiÖn  dÞch vô khuyÕn c«ng: ­ Tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc  hiÖn dÞch vô khuyÕn c«ng. Bé C«ng nghiÖp quy ®Þnh tiªu chuÈn  tæ chøc, c¸ nh©n  cã ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn dÞch vô khuyÕn c«ng. ­ Cã ®Ò ¸n kÌm theo dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn dÞch  vô khuyÕn c«ng ®îc Bé trëng Bé C«ng nghiÖp hoÆc Chñ tÞch  UBND cÊp tØnh phª duyÖt. §Ò ¸n thùc hiÖn dÞch vô khuyÕn c«ng ph¶i nªu râ thùc  hiÖn lo¹i  dÞch  vô khuyÕn  c«ng  nµo,  ®èi tîng  vµ sè lîng 
 9. 9 phôc   vô,   thêi   gian   vµ   ®Þa   ®iÓm   thùc   hiÖn,   kh¶   n¨ng   vµ  tr×nh ®é cña lùc lîng thùc hiÖn dÞch vô…Dù to¸n chi tiÕt  kinh phÝ cÇn thiÕt, kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña tæ chøc vµ c¸  nh©n ®îc cung cÊp dÞch vô... møc kinh phÝ ®Ò nghÞ nhµ níc  hç trî. 7. LËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: ViÖc lËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi  cho c¸c nhiÖm vô khuyÕn c«ng thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña  LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh  cña Bé Tµi chÝnh. Th«ng t nµy híng dÉn cô thÓ mét sè néi  dung nh sau: 7.1. VÒ lËp dù to¸n:  Hµng n¨m, c¨n cø vµo ChØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ,  Th«ng t híng dÉn lËp dù to¸n ng©n s¸ch cña Bé Tµi chÝnh,  t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n n¨m tríc, néi dung vµ khèi l­ îng   c«ng   viÖc   khuyÕn   c«ng   cÇn   thùc   hiÖn   trong   n¨m   kÕ  ho¹ch, ®Þnh møc kinh tÕ ­ kü thuËt, chÕ ®é chi tiªu tµi  chÝnh hiÖn hµnh vµ mét sè møc chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy: ­ §èi víi kinh phÝ khuyÕn c«ng quèc gia:  C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ ®Ò ¸n thùc hiÖn  khuyÕn c«ng quèc gia ®∙ ®îc phª duyÖt tõng thêi kú, c¨n  cø kh¶ n¨ng ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, UBND c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng  lËp  dù to¸n  phÇn  kinh phÝ ®Ò nghÞ  ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî chi thùc hiÖn c«ng t¸c khuyÕn  c«ng quèc gia, göi Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Tµi chÝnh. Bé   C«ng   nghiÖp   lËp   dù   to¸n   kinh   phÝ   thùc   hiÖn   c«ng  t¸c khuyÕn c«ng quèc gia (bao gåm kinh phÝ khuyÕn c«ng do  Bé   C«ng   nghiÖp   trùc   tiÕp   thùc   hiÖn   vµ   kinh   phÝ   hç   trî  ho¹t   ®éng   khuyÕn   c«ng   ®Þa   ph¬ng   theo   ch¬ng   tr×nh,   kÕ  ho¹ch vµ ®Ò ¸n thùc hiÖn khuyÕn c«ng quèc gia ®∙ ®îc phª  duyÖt) cïng víi thêi ®iÓm lËp dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m,  göi Bé Tµi chÝnh.  C¨n   cø   kh¶   n¨ng   ng©n   s¸ch   Trung  ¬ng,   Bé   Tµi   chÝnh  phèi hîp víi Bé C«ng nghiÖp xem xÐt dù to¸n kinh phÝ thùc  hiÖn khuyÕn c«ng quèc gia, trong ®ã cã møc bæ sung hç trî  cã môc tiªu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng thùc hiÖn c«ng t¸c khuyÕn  c«ng quèc gia; tæng hîp vµ lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch  nhµ níc, ph¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch Trung ¬ng tr×nh ChÝnh  phñ ®Ó tr×nh Quèc héi xem xÐt quyÕt ®Þnh. ­ §èi víi kinh phÝ khuyÕn c«ng ®Þa ph¬ng:
 10. 10 Së   C«ng   nghiÖp   c¸c   ®Þa   ph¬ng   lËp   dù   to¸n   kinh   phÝ  thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   khuyÕn   c«ng   cña   ®Þa   ph¬ng   cïng   víi  thêi   ®iÓm   lËp   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   hµng   n¨m,   göi   Së   Tµi  chÝnh  tæng  hîp tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®Ó tr×nh  Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp xem xÐt, quyÕt ®Þnh.  7.2. VÒ thùc hiÖn dù to¸n: ViÖc ph©n bæ dù to¸n, rót dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c  v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Kho   b¹c   Nhµ   níc   kiÓm   so¸t   chi   kinh   phÝ   khuyÕn   c«ng  theo ®Þnh møc, chÕ ®é hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng  t nµy. Kinh phÝ thùc hiÖn cho c¸c nhiÖm vô khuyÕn c«ng theo  qui ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy ®îc ph¶n ¶nh vµ quyÕt to¸n vµo  Lo¹i 04 kho¶n 56 “C¸c ho¹t ®éng khuyÕn c«ng”, theo ch¬ng  t¬ng  øng  cña  c¸c  Bé,  ngµnh,  ®Þa ph¬ng  vµ chi tiÕt  theo  môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc.  Kinh   phÝ   khuyÕn   c«ng   ®Õn   ngµy   31   th¸ng   12   cha   thùc  hiÖn   hÕt   hoÆc   cha   chi   hÕt,   Bé   C«ng   nghiÖp   vµ   Së   C«ng  nghiÖp b¸o c¸o c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó gi¶i quyÕt  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 7.3. VÒ quyÕt to¸n:  C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông kinh phÝ khuyÕn  c«ng cuèi  quý,  n¨m ph¶i quyÕt  to¸n  kinh phÝ ®∙ sö dông  víi Bé C«ng nghiÖp  (®èi víi kinh phÝ sù nghiÖp  kinh tÕ  khuyÕn c«ng Trung  ¬ng) víi Së C«ng nghiÖp (®èi víi kinh  phÝ khuyÕn c«ng ®Þa ph¬ng vµ phÇn chi bæ sung cã môc tiªu  vÒ   hç   trî   khuyÕn   c«ng   tõ   ng©n   s¸ch   Trung  ¬ng   cho   ng©n  s¸ch tõng ®Þa ph¬ng). QuyÕt to¸n n¨m Bé C«ng nghiÖp vµ Së  C«ng   nghiÖp   göi   c¬   quan   Tµi   chÝnh   ®ång   cÊp   thÈm   ®Þnh.  Tr×nh   tù   lËp,   mÉu   biÓu   b¸o   c¸o,   thêi   gian   nép   vµ   xÐt  duyÖt   b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. 8. Thanh tra, kiÓm tra:  Bé C«ng nghiÖp, Së C«ng nghiÖp c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch  nhiÖm  phèi  hîp víi c¬ quan  Tµi chÝnh cïng  cÊp  kiÓm  tra  ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   khuyÕn  c«ng, b¶o ®¶m viÖc qu¶n lý, sö dông kinh phÝ khuyÕn c«ng  ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶.
 11. 11 PHÇN III Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ  c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp ®Ó  söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản