Thông tư liên tịch 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Uỷ ban dân tộc và miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD

  1. B K HO CH VÀ U TƯ-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI CHÍNH-B XÂY D NG-U c l p - T do - H nh phúc BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI ******** ******** S : 416/1999/TTLT-BKH T- Hà N i , ngày 29 tháng 4 năm 1999 UBDTMN-BTC-BXD THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ U TƯ - U BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI - B TÀI CHÍNH - B XÂY D NG S 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH H T NG CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN MI N NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA (Theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ) Căn c Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (g i t t là Chương trình 135); Quy t nh s 01/1999/Q -TTg ngày 04/01/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch ho t ng c a Ban Ch o th c hi n Chương trình 135; Công văn s 234/CP-NN ngày 09/3/1999 c a Chính ph v ban hành cơ ch qu n lý u tư và xây d ng các công trình thu c Chương trình 135; Ngh nh s 24/1999/N -CP ngày 16/4/1999 v quy ch t ch c huy ng, qu n lý và s d ng các kho n óng góp t nguy n c a nhân dân xây d ng CSHT c a các xã, th tr n; tham kh o ý ki n c a các a phương t i H i ngh t p hu n Chương trình 135 ngày 27-28/4/1999, Liên b K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, U ban Dân t c và Mi n núi hư ng d n cơ ch qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn ( BKK) như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1. Thông tư này áp d ng qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng cơ s các xã BKK theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph . 2. Thông tư này ch y u hư ng d n cơ ch qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng t i các xã BKK có quy mô nh , thi công không ph c t p, òi h i tri n khai nhanh, ư c th c hi n theo cơ ch c bi t phù h p v i kh năng th c t c a cán b và nhân dân các dân t c t i a phương thu c Chương trình 135. 3. Chương trình 135 ư c u tư b ng nhi u ngu n v n nói t i Q 135, Ch t ch UBND t nh có trách nhi m huy ng các ngu n l ct i a phương g m v n, v t tư, lao ng do các ngành, các c p, cơ quan, ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các t ng l p dân cư trong t nh óng góp h tr u tư xây d ng CSHT và ào t o cán b các xã thu c Chương trình 135 c a t nh. 4. Các ngu n v n ph i ưa vào k ho ch qu n lý th ng nh t, ph i n v i t ng xã, u tư úng m c ích, úng i tư ng, m b o ch t lư ng, không th t thoát. ng th i ph i huy ng cao nh t ngu n l c c a nhân dân trong xã thu c chương trình, g n quy n l i, trách nhi m, tình c m c a nhân dân a phương vào vi c u tư, khai thác, s d ng công trình có hi u qu lâu dài. 5. Vi c phân b ngu n v n Ngân sách Nhà nư c (TW, P) h tr hàng năm ph i m b o t t c các xã thu c chương trình 135 u ư c u tư, nhưng không chia u, tuỳ m c yêu c u, kh năng chuNn b u tư c a t ng xã mà b trí cho h p lý. Công trình ghi k ho ch ch nên th c hi n trong m t năm, u tư cho công trình nào ph i hoàn thành công trình ó m i ư c kh i công công trình m i.
  2. 6. u tư xây d ng cơ s h t ng (CSHT) xã BKK c n t hai l i ích: Xã có công trình ph c v nhân dân; Ngư i dân có vi c làm, tăng thêm thu nh p t lao ng xây d ng công trình c a xã. 7. Vi c l a ch n công trình u tư xã ph i ti n hành công khai dân ch , ư c H ND xã quy t nh và xác nh quy mô, th t ưu tiên u tư, kh năng huy ng ngu n l c t i xã xây d ng. II. K HO CH U TƯ: mb o u tư ng b , phù h p v i quy ho ch trư c m t và lâu dài theo các quy nh hi n hành, k ho ch u tư ph i d a trên cơ s d án ã ư c phê duy t. 1. D án u tư và ch u tư d án: 1.1. D án u tư: bao g m các công trình h t ng ư c quy nh t i Quy t nh 135. Tuỳ theo i u ki n c th c a a phương mà Ch t ch UBND t nh quy t nh quy mô d án theo c p huy n ho c c p xã. - Nh ng năm trư c m t do năng l c cán b các xã còn nhi u h n ch , nên ch y u xây d ng d án theo quy mô c p huy n. D án quy mô c p huy n bao g m các xã thu c Chương trình 135 trong huy n, m i xã là m t d án thành ph n, m i d án thành ph n có các công trình u tư như ư ng giao thông, thu l i nh , c p nư c sinh ho t, c p i n, trư ng h c, tr m y t ,.... - i v i các xã có i ngũ cán b năng l c khá, có kh năng t m nh n ư c công vi c qu n lý i u hành th c hi n d án thì xây d ng d án quy mô c p xã. Vi c này do Ch t ch UBND t nh xem xét, quy t nh. Như v y trong nh ng năm trư c m t các d án ch y u là quy mô c p huy n, do ó Thông tư này nh n m nh vai trò c a c p huy n trong qu n lý, t ch c th c hi n u tư CSHT các xã BKK. 1.2. Ch u tư d án: Ch t ch UBND huy n. 1.3. Ban Qu n lý d án: giúp ch u tư d án t ch c th c hi n qu n lý, xây d ng các công trình xã, ch u tư d án l p Ban Qu n lý d án. - Ban Qu n lý d án g m Trư ng ban và m t s cán b chuyên trách. Tùy tình hình c th c a t ng a phương, có th s d ng Ban Qu n lý công trình XDCB ho c Ban nh canh nh cư, kinh t m i c a huy n hi n có. - Ban Qu n lý d án có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n và có con d u riêng. - Trư ng ban Qu n lý d án do Ch t ch UBND huy n ngh và Ch t ch UBND t nh quy t nh. - Ch t ch UBND các xã d án thành ph n là thành viên c a Ban Qu n lý d án. - Ban Qu n lý d án giúp Ch u tư d án ch o th c hi n các nhi m v : + L p d án u tư. + L p báo cáo u tư, thi t k , l p d toán công trình. + L p k ho ch s d ng ngu n l c huy ng t i xã, huy n cho công trình.
  3. + T ch c, theo dõi thi công công trình c a xã. + Qu n lý v t tư, tài s n, ti n v n u tư cho công trình. + T ch c gi i ngân t Kho b c Nhà nư c th c hi n công trình. + Nghi m thu, quy t toán công trình úng th i gian quy nh. - Chi phí cho các nhi m v nêu trên do Ngân sách a phương chi, không ư c chi t ngu n Ngân sách TW u tư cho chương trình 135. 2. Xây d ng, thNm nh và phê duy t d án u tư: - N i dung xây d ng d án quy ho ch CSHT xã BKK th c hi n theo hư ng d n c a UBDT&MN (kèm theo Thông tư này). - D án u tư xây d ng CSHT xã BKK do cơ quan chuyên môn có tư cách pháp nhân th c hi n. Ch t ch UBND huy n ch n cơ quan l p d án và ngh Ch t ch UBND t nh quy t nh ho c Ch t ch UBND t nh ch n các cơ quan chuyên môn giúp huy n. - D án do Ch t ch UBND huy n trình, S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá, Ban Dân t c và Mi n núi t nh có trách nhi m thNm nh trình Ch t ch UBND t nh quy t nh. - D án sau khi ư c phê duy t, UBND t nh g i v thư ng tr c Ban Ch o Chương trình 135 TƯ (UBDT&MN) t ng h p, thông báo cho các thành viên Ban Ch o làm cơ s b trí k ho ch hàng năm và ch o vi c th c hi n. 3. Công tác chuNn b u tư: - Công trình ư c ưa vào k ho ch chuNn b u tư ph i ch n d a vào quy ho ch t ng th c a huy n ã ư c thông qua và ph i căn c theo th t ưu tiên ã s p x p trong d án tri n khai th c hi n. - Công trình u tư t i xã ph i th c hi n công tác chuNn b u tư g m các bư c: l p báo cáo u tư, thi t k , d toán. - Công tác chuNn b u tư ư c th c hi n: + Công trình có quy mô l n, k thu t ph c t p, Ch u tư d án ký h p ng ho c u quy n cho Trư ng ban Qu n lý d án ký h p ng v i các cơ quan chuyên môn, ch y u là các Công ty tư v n c a t nh l p báo cáo u tư, thi t k , d toán, do các S chuyên ngành c a t nh thNm nh, Ch t ch UBND t nh quy t nh. + Công trình có quy mô nh , k thu t ơn gi n, l c lư ng chuyên môn c a huy n có th làm ư c thì Ch t ch UBND t nh giao cho Ch t ch UBND huy n quy t nh u tư và ch o th c hi n. - D toán công trình ph i làm rõ: ph n v t tư, lao ng do xã m nh n. - Giá tính d toán do Ch t ch UBND t nh quy nh th ng nh t cho t ng khu v c trong t nh. - i v i các công trình phòng h c, tr m y t ,... nên áp d ng thi t k i n hình (thi t k m u) do Ch t ch UBND t nh ban hành cho phù h p v i t p quán và i u ki n c a t ng a phương. D toán c a công trình này g m ph n thi t k i n hình c ng thêm ph n móng c a công trình tính t i a i m c th . - Kinh phí cho công tác chuNn b u tư c a công trình nào ư c tính trong d toán c a công trình ó.
  4. 4. Các ngu n v n u tư cho chương trình và nguyên t c phân b : 4.1. Các ngu n v n u tư cho chương trình g m: (A). Ngu n l c huy ng t i ch c a nhân dân, ch y u là v t tư, lao ng. (B). Ngu n h tr c a các ngành, ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các a phương khác óng góp b ng ti n, v t tư, lao ng (theo Q 135/1998/Q -TTg). a) N u h tr chung cho huy n thì ưa hoà vào ngu n Ngân sách c a d án phân b cho t ng công trình. b) N u h tr tr c ti p cho xã ho c công trình c th ư c ưa th ng n xã, công trình theo ngh c a nhà tài tr . (C). Ngu n v n Ngân sách Nhà nư c, phân ra: (a). Ngân sách Trung ương (NSTW) u tư tr c ti p cho các xã thu c Chương trình 135. (b). Ngân sách a phương (NS P) u tư tr c ti p cho các xã thu c Chương trình 135. (D). Ngu n h tr c a các t ch c qu c t . a) N u h tr chung cho huy n thì ưa hoà vào ngu n Ngân sách c a d án phân b cho t ng công trình. b) N u h tr tr c ti p cho xã ho c công trình c th b ng ti n ho c v t tư ư c ưa th ng n xã, công trình theo ngh c a nhà tài tr . (E). Ngoài ra còn có v n ngu n NSNN u tư qua các Chương trình m c tiêu Qu c gia và các Chương trình, d án u tư khác ư c l ng ghép trên a bàn. Như v y ngu n v n u tư cho d án xây d ng CSHT xã BKK mà ch u tư d án c n và có th xem xét b trí k ho ch bao g m: A+B (a)+C +D(a). 4.2. S d ng ngu n v n NSTW h tr : Ngu n v n NSTW h tr ch u tư cho 6 lo i công trình h t ng thi t y u: ư ng giao thông, thu l i nh , c p nư c sinh ho t, c p i n - k c xây d ng th y i n nh , trư ng h c, tr m y t trong ph m vi m t xã. Không s d ng ngu n v n này cho các công trình khác ngoài các i tư ng thi t y u nói trên. Nguyên t c phân b ư c th c hi n như sau: C p Trung ương: Ngu n v n NSTW h tr hàng năm ư c trích l i m t ph n kinh phí trên t ng m c, giao cho UBDT&MN th c hi n các nhi m v sau: * Mua s m thi t b làm ư ng cho các huy n. * Chi phí cho ho t ng c a Ban Ch o. * i u tra, kh o sát xây d ng cơ ch , chính sách th c hi n Chương trình, ào t o ngu n nhân l c cho xã, huy n. M c kinh phí này do Ban Ch o Chương trình 135 TW d ki n theo k ho ch năm, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. T ng v n u tư còn l i sau khi ã tr ph n chi nói trên ư c phân b cho các xã thu c Chương trình.
  5. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Chương trình 135 c a t nh và Ban Qu n lý d án chi theo d toán ư c Ch t ch UBND t nh duy t và tính vào chi Ngân sách a phương hàng năm. 5. Xây d ng, t ng h p, giao và báo cáo k ho ch hàng năm: - Quy trình xây d ng t ng h p và giao k ho ch cho Chương trình 135 ư c ti n hành ng th i v i quy trình l p k ho ch chung c a t nh, nhưng ph i báo cáo và giao thành m t m c riêng trong k ho ch hàng năm. - Hàng năm căn c vào s hư ng d n l p k ho ch c a c p trên, các công trình h t ng trong d án CSHT xã BKK ư c duy t, huy n l p báo cáo lên t nh; t nh báo cáo Ban Ch o Chương trình 135 TW làm căn c b trí v n h tr u tư c a Nhà nư c. B K ho ch và u tư cân i v n NSTW h tr cho Chương trình, trình Chính ph . Sau khi ư c Qu c h i thông qua d toán Ngân sách năm k ho ch, Ban Ch o Chương trình 135 TW thông báo nhanh kh năng h tr u tư bình quân cho m t xã trong năm t i. D a vào kh năng v n NSTW h tr , ch u tư d án, Trư ng ban Qu n lý d án t ch c th o lu n v i nhân dân trong xã l a ch n công trình và xác nh m c huy ng óng góp c a nhân dân trong các xã, chuNn b các i u ki n c n thi t khi có k ho ch th c hi n ngay. - Giao k ho ch: K ho ch u tư CSHT các xã BKK ư c Th tư ng Chính ph giao thành kho n m c riêng trong k ho ch chung c a t nh. Ch t ch UBND t nh phân b các ngu n v n h tr cho Chương trình 135, các ngu n v n huy ng t i a phương và l ng ghép các chương trình Qu c gia cho t ng d án. Ch t ch UBND huy n d a vào k ho ch ư c t nh giao k t h p v i các ngu n l c huy ng t i huy n phân b c th cho t ng công trình. - Ch u tư d án, Ban Qu n lý d án, Ban ch o Chương trình t nh th c hi n ch báo cáo nh kỳ (quý, 6 tháng, 9 tháng, c năm) cho Thư ng tr c Ban Ch o Chương trình 135 TW. N i dung báo cáo c n th hi n ư c kh i lư ng công vi c ư c giao trong k ho ch năm, k t qu th c hi n bao g m kh i lư ng, ch t lư ng, ti n , huy ng các ngu n l c u tư, công trình hoàn thành,... 6. Th c hi n u tư: - Ban Qu n lý d án l p k ho ch tri n khai xây d ng công trình các xã, trình Ch t ch UBND huy n quy t nh. Vi c t ch c thi công ư c quy nh như sau: - Công trình do xã t t ch c thi công thì Ban Qu n lý d án hư ng d n. - Công trình xã không t làm ư c thì chia thành 2 m c như sau: + Công trình có m c v n u tư do Ngân sách TW h tr trên 500 tri u ng th c hi n theo cơ ch hi n hành. + Công trình có m c v n u tư do ngân sách TW h tr t 500 tri u ng tr xu ng do Ch t ch UBND t nh quy t nh ch nh th u ho c xác nh m c v n u quy n cho Ch t ch UBND huy n ch nh th u. - Ch u tư d án ph i h p và t o i u ki n các l c lư ng lao ng khác như b i biên phòng, b i óng quân t i a bàn, các ơn v thanh niên tình nguy n,... ư c tham gia xây d ng công trình h t ng và phát tri n kinh t , văn hoá các xã BKK. Vi c l a ch n ơn v thi công c n ưu tiên cho các ơn v s d ng t i a lao ng t i a phương. 7. Nghi m thu, bàn giao công trình ưa vào s d ng: Khi công trình hoàn thành, các bên th c hi n nghi m thu công trình. Thành ph n nghi m thu g m: Ch u tư d án, Trư ng ban Qu n lý d án, các ơn v thi t k , xây d ng, i di n Ban Giám sát c a xã.
  6. Sau khi hoàn thành nghi m thu công trình, Ban Qu n lý d án ti n hành bàn giao toàn b h sơ, tài li u v các v n có liên quan n công trình cho Ch t ch UBND xã. Văn b n bàn giao ph i theo úng quy nh hi n hành. * Riêng k ho ch năm 1999: 1. Ch u tư d án ph i ti n hành l p quy ho ch xây d ng CSHT các xã BKK thu c Chương trình 135 và hoàn thành ngay trong k ho ch năm 1999 làm cơ s cho k ho ch u tư năm 2000 và các năm sau. 2. Ch t ch UBND huy n ngh Trư ng ban Qu n lý d án Ch t ch UBND t nh ra quy t nh. 3. Vì năm 1999 chưa có d án quy ho ch nên trên cơ s t ng h p các nhu c u u tư c a các xã, t nh quy t nh các danh m c công trình, thông báo m c v n cho huy n huy n ch ng b trí cho t ng công trình. 4. Phân b và giao ch tiêu k ho ch v n u tư thu c Ngân sách TW năm 1999 h tr cho t ng xã, b o m m i xã thu c chương trình ư c u tư ít nh t 200 tri u ng (theo ý ki n k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng t i cu c h p Ban Ch o Chương trình ngày 30/9/1998) và hoàn thành ít nh t m t công trình trong năm. 5. Ch t ch UBND xã t ch c h p dân, ph bi n n i dung chương trình, m c v n h tr , hư ng u tư nhân dân tham gia. 6. Xây d ng báo cáo u tư, thi t k b n v thi công và l p d toán công trình ( ư c ti n hành m t bư c) ã ư c l a ch n trình c p có thNm quy n phê duy t tri n khai th c hi n. 7. i v i công trình do xã t làm, Ban Qu n lý d án ch o, t ch c l c lư ng thi công, ch y u s d ng lao ng trong xã, ng th i ph i h p v i b i và các l c lư ng lao ng khác hi n có trên a bàn cùng th c hi n, nh m h tr k thu t và Ny nhanh ti n thi công. i v i công trình xã không t làm ư c thì th c hi n theo m c 6, ph n II c a Thông tư này nhưng v n ph i ưu tiên s d ng lao ng t i a phương. 8. Công trình u tư năm 1999 n u không hoàn thành k ho ch trong năm thì ư c phép thi công n h t quý I năm 2000 và ph i c p phát, thanh toán xong trong tháng 4 năm 2000. III. CƠ CH C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN V N U TƯ: 1. Qu n lý v n u tư xây d ng CSHT: - T t c các ngu n v n u tư cho Chương trình 135 u ph i ư c qu n lý t p trung th ng nh t qua Kho b c Nhà nư c c p phát cho t ng công trình theo d án ã ư c duy t. Kho b c Nhà nư c huy n tr c ti p c p phát v n cho các ch u tư d án. - Ban Qu n lý d án m tài kho n t i kho b c Nhà nư c huy n nơi giao d ch theo dõi qu n lý v n u tư cho t ng công trình, d án theo ch qu n lý tài chính hi n hành. - V n h tr u tư xây d ng CSHT cho các xã thu c Chương trình 135 không ư c dùng vào vi c khác. 2. Cơ ch c p phát, thanh, quy t toán công trình: Vi c c p phát, thanh, quy t toán công trình u tư CSHT cho các xã BKK ư c phân làm 2 lo i:
  7. - i v i nh ng công trình có quy mô l n, k thu t ph c t p như quy nh m c 3, ph n II th c hi n c p phát, thanh, quy t toán theo ch qu n lý v n u tư hi n hành. - Các công trình có quy mô nh , yêu c u k thu t ơn gi n th c hi n theo quy nh dư i ây: + i u ki n c p phát v n: Ch u tư d án g i n Kho b c Nhà nư c huy n (nơi m tài kho n) các h sơ ch y u: * D án và quy t nh phê duy t d án c a c p có thNm quy n. * Quy t nh b nhi m Trư ng ban Qu n lý d án. * K ho ch phân b v n, trong ó chi ti t theo ngu n ã ư c thông báo. * Các văn b n liên quan khác theo yêu c u nghi p v c a cơ quan c p phát nhưng ph i b o m ơn gi n, d th c hi n cho xã. + Th c hi n c p phát và thanh toán: * Công trình do nhân dân trong xã t làm ư c t m ng 50% k ho ch năm c a công trình và thanh toán theo kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu. * Công trình do các doanh nghi p thi công thì th c hi n c p phát theo kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu. - T ng s v n thanh toán không ư c vư t quá d toán công trình ư c duy t ho c ch tiêu k ho ch v n ã ư c thông báo. - Hàng năm Ban Qu n lý d án l p báo cáo quy t toán vi c s d ng v n c p phát g i cơ quan qu n lý c p trên, ng g i Kho b c Nhà nư c huy n báo cáo v i Kho b c Nhà nư c c p trên và cơ quan tài chính nơi có chuy n v n c p phát. K t thúc công trình các Ban Qu n lý d án l p báo cáo quy t toán g i Ban Ch o Chương trình 135 c a t nh. Ban ch o Chương trình 135 c a t nh ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan như S Tài chính V t giá, Kho b c Nhà nư c t nh xem xét, t ng h p báo cáo UBND t nh duy t quy t toán d án và báo cáo Thư ng tr c Ban Ch o Chương trình 135 TW. - Ch t ch UBND t nh có trách nhi m ch o các s , ngành ch c năng c a t nh ki m tra vi c ch p hành quy nh qu n lý u tư và xây d ng, c p phát, thanh quy t toán nh ng công trình xây d ng CSHT các xã. 3. Báo cáo và quy t toán tài chính hàng năm: - Theo nh kỳ hàng quý, Ban Qu n lý d án, Kho b c Nhà nư c huy n, th c hi n báo cáo tài chính cho h th ng qu n lý ngành d c c a mình và cho các cơ quan t ng h p liên quan c a t nh v k t qu c p phát v n u tư xây d ng các công trình h t ng t i xã. - H t năm k ho ch, Ban Qu n lý d án báo cáo tài chính (g m quy t toán năm và quy t toán công trình hoàn thành) theo quy nh hi n hành. Các báo cáo ư c g i v Thư ng tr c Ban Ch o Chương trình 135 (UBNT&MN) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . B Tài chính s có văn b n hư ng d n chi ti t v c p phát và quy t toán v n u tư các d án thu c Chương trình 135. IV. I U KHO N THI HÀNH:
  8. - Căn c Thông tư này Ch t ch UBND t nh có k ho ch chi ti t, xây d ng cơ ch , chính sách cho phù h p v i c i m và hoàn c nh c a a phương mình nh m huy ng cao nh t m i ngu n l c c a a phương th c hi n có hi u qu Chương trình 135. - Các ngành, các c p theo ch c năng c a mình có trách nhi m ch o, ki m tra, giám sát, ôn c th c hi n úng Thông tư liên t ch này. - Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n chưa phù h p, ngh ph n ánh v Thư ng tr c Ban Ch o Chương trình 135 (UBDT&MN) nghiên c u, b sung. Nguy n Văn Liên Tr n Lưu H i ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Xuân Th o Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản