Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịchsố 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O-B LAO NG, c l p - T do - H nh phúc THƯƠNG BINH VÀ XÃ ******** H I-B TÀI CHÍNH ******** S : 44/2000/TTLT/BTC- Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2000 GD& T-L TB&XH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B GIÁO D C ÀO T O - B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 44/2000/TTLT/BTC-BGD& T-BL TB&XH NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH IV I CÁC ƠN VN NGOÀI CÔNG L P HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C - ÀO T O Căn c Ngh quy t s 90/CP ngày 21/8/1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t ng Giáo d c, Y t , Văn hoá; Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c Giáo d c, Y t , Văn hoá, Th thao. th ng nh t công tác qu n lý tài chính i v i các ơn v Giáo d c - ào t o ngoài công l p; Liên t ch B Tài chính - B Giáo d c và ào t o - B Lao ng Thương binh và Xã h i hư ng d n công tác qu n lý tài chính như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Các cơ s Giáo d c - ào t o ngoài công l p ư c thành l p và ho t ng nh m th c hi n ch trương xã h i hoá là các cơ s bán công, dân l p và tư th c trong h th ng Giáo d c qu c dân. 2. Các cơ s Giáo d c - ào t o ngoài công l p ho t ng không nh m m c ích thương m i hoá, qu n lý tài chính theo cơ ch ơn v s nghi p có thu, t trang tr i chi phí ho t ng. Trong quá trình ho t ng n u có chênh l ch thu nhi u hơn chi cơ s ư c chi tăng cư ng cơ s v t ch t, chi nâng cao ch t lư ng gi ng d y, h c t p và trích các qu khen thư ng, phúc l i nh m nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho ngư i lao ng. 3. Các cơ s Giáo d c - ào t o ngoài công l p ph i t ch c qu n lý tài chính, tài s n, h ch toán k toán phù h p v i t ng lo i hình theo quy nh c a Nhà nư c; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho c Ngân hàng Thương m i giao d ch.
  2. 4. Các cơ s Giáo d c - ào t o ngoài công l p ư c áp d ng chính sách ưu ãi i v i các cơ s th c hi n xã h i hoá theo Thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 1/3/2000 c a B Tài chính "Hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 73/1999/N -CP c a Chính ph ngày19/8/1999 v ch tài chính khuy n khích ôí v i các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c, yt , văn hoá, th thao". II/ NH NG QUY NNH C TH A- I TƯ NG ÁP D NG: 1- i tư ng áp d ng Thông tư này là các cơ s Giáo d c - ào t o ngoài công l p thu c các c p trong h th ng Giáo d c qu c dân bao g m: - Nhà tr , nhóm tr ; - Trư ng, l p m u giáo; - Trư ng m m non (k t h p gi a nhà tr và trư ng, l p m u giáo); - Trư ng ti u h c; - Trư ng trung h c cơ s ; - Trư ng trung h c ph thông; - Trung tâm k thu t t ng h p hư ng nghi p; Trung tâm b i dư ng văn hoá; Trung tâm ngo i ng ; Trung tâm tin h c; Trung tâm giáo d c thư ng xuyên; Trư ng b túc văn hoá; - Cơ s D y ngh (trư ng d y ngh , trung tâm d y ngh , l p d y ngh ); - Trư ng Trung h c chuyên nghi p; - Trư ng Cao ng; - Trư ng i h c; 2- Các cơ s ngoài công l p ho t ng theo ba lo i hình sau ây: a- Cơ s Giáo d c - ào t o bán công: - Cơ s Giáo d c - ào t o bán công ư c thành l p trên cơ s liên k t gi a các cơ s Giáo d c - ào t o c a Nhà nư c v i các t ch c không ph i là t ch c Nhà nư c, v i doanh nghi p, các cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c theo phương th c: Thành l p m i, chuy n toàn b ho c m t ph n cơ s v t ch t t ơn v công l p cùng u tư xây d ng cơ s v t ch t, qu n lý, i u hành m i ho t ng c a cơ s theo quy nh c a pháp lu t.
  3. b- Cơ s Giáo d c - ào t o dân l p: là cơ s do các t ch c, t p th không thu c Nhà nư c ng ra thành l p, cùng góp v n u tư xây d ng cơ s v t ch t, cùng tham gia qu n lý i u hành m i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. c - Cơ s Giáo d c - ào t o tư th c: là cơ s do cá nhân, h gia ình ng ra thành l p và qu n lý, i u hành theo quy nh c a pháp lu t. B- NGU N TÀI CHÍNH HO T NG VÀ N I DUNG THU, CHI C A CÁC CƠ S GIÁO D C - ÀO T O NGOÀI CÔNG L P: 1- Ngu n tài chính ho t ng: - Ngu n ngân sách Nhà nư c: + Giá tr cơ s v t ch t ban u và u tư m i trong quá trình ho t ng i v i cơ s bán công; + Các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c ư c c p l i; + Kinh phí th c hi n các chương trình tài c p Nhà nư c, chương trình m c tiêu (n u có); - B sung t k t qu ho t ng tài chính hàng năm; - Các kho n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; - V n óng góp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng m i, c i t o, m r ng, nâng c p cơ s v t ch t; - V n vay c a các ngân hàng, t ch c tín d ng (n u có); 2- N i dung thu, chi: a- N i dung thu: - H c phí c a h c sinh, sinh viên: i v i các trư ng do Trung ương qu n lý theo khung thu do Liên B Tài chính - B Giáo d c và ào t o - B Lao ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n. i v i các trư ng do a phương qu n lý do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n m c thu phù h p v i tình hình kinh t xã h i c a a phương. - Thu t các h p ng d ch v ào t o, d y ngh , nghiên c u khoa h c, tri n khai ng d ng k thu t; - Lãi ti n g i ngân hàng, Kho b c Nhà nư c (n u có);
  4. - Thu t lao ng s n xu t, liên doanh, liên k t h p tác; - Các kho n thu h p pháp khác (n u có). b- N i dung chi: - Chi ti n lương, ti n công, ti n thư ng và các kho n óng góp theo ch quy nh như BHXH, BHYT, kinh phí công oàn cho ngư i lao ng; - Các kho n chi cho sinh viên, h c sinh: H c b ng, khen thư ng, chi th c hi n chính sách xã h i i v i h c sinh, sinh viên di n chính sách. - Thù lao gi ng viên, cán b nghiên c u, th nh gi ng; - Chi phí ho t ng gi ng d y, h c t p, ào t o, d y ngh , nghiên c u khoa h c, tri n khai ng d ng công ngh ph c v gi ng d y, h c t p; - Chi cho công tác ào t o nâng cao trình giáo viên, nhân viên c a cơ s . - Công v phí, h i ngh phí, công tác phí, thông tin liên l c... - Tr ti n thuê cơ s v t ch t (n u có), chi mua s m và xây d ng, s a ch a tài s n c nh, trang thi t b và dùng d y h c; - Trích kh u hao tài s n c nh; - Chi th c hi n nghĩa v n p thu i v i Nhà nư c (n u có); - Chi tr lãi v n vay, v n góp; - Các kho n chi khác(n u có); C- CH QU N LÝ TÀI CHÍNH: 1- i v i các cơ s Giáo d c - ào t o bán công: a- Qu n lý và s d ng v n, tài s n: - Quá trình qu n lý tài chính các ơn v Giáo d c - ào t o bán công theo nguyên t c phân bi t rõ ràng, công khai ngu n ngân sách Nhà nư c u tư và ngu n huy ng ngoài ngân sách Nhà nư c. - Ph n v n góp c a Nhà nư c bao g m v n b ng ti n, v t tư hàng hoá, tài s n c nh (nhà, t, máy móc trang thi t b , phương ti n v n t i, tài s n khác...) ư c Nhà nư c trang b ban u và ư c bàn giao trong quá trình ho t ng. Các cơ s giáo d c ào t o t ch c ki m kê, ánh giá toàn b ph n v n góp c a Nhà nư c g i cơ quan ch qu n xét duy t g i cơ quan tài chính cùng c p làm th t c chuy n giao tài s n, ti n v n c a Nhà nư c sang cơ s giáo d c bán công theo Thông tư s 43/TC-QLCS ngày 31/7/1996 c a B Tài chính.
  5. Hàng năm các cơ s bán công t ch c ki m kê ánh giá l i giá tr tài s n báo cáo cơ quan tài chính cùng c p, trong ó phân tích rõ tài s n b sung t ngu n v n góp c a Nhà nư c ư c l i cho ơn v . Tài s n không c n dùng, tài s n l c h u v m t k thu t, cơ s ư c như ng bán thu h i v n b sung ngu n tài chính cho ho t ng c a cơ s . Trư c khi bán, cơ s ph i thành l p h i ng nh giá, t ch c bán u giá theo các quy nh c a pháp lu t. - Ngu n NSNN c p th c hi n các chương trình, tài, d án ư c qu n lý, s d ng theo phê duy t c a c p có thNm quy n. nh kỳ hàng quý báo cáo ti n th c hi n và tình hình thu, chi g i cơ quan phê duy t. - V n góp c a các t ch c không ph i là t ch c Nhà nư c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ; v n vay ư c qu n lý s d ng úng m c ích theo d án ư c duy t. - Kh u hao tài s n c nh ư c l i cho ơn v tăng cư ng cơ s v t ch t. Trư ng h p c n thi t, th trư ng cơ s bán công có th quy nh t l kh u hao nhanh thu h i v n, nhưng ph i phù h p v i kh năng chi tr c a ngư i hư ng d ch v . b - Các cơ s Giáo d c - ào t o bán công ư c áp d ng ch qu n lý thu, chi c a các cơ s công l p. Hàng năm cơ s Giáo d c - ào t o bán công l p d toán thu, chi theo ngu n hình thành; sau khi ư c H i ng qu n tr thông qua, g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p. c- Các cơ s Giáo d c - ào t o bán công th c hi n ch k toán theo Quy t nh s 999/TC-Q -C KT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p . d- Các cơ s Giáo d c - ào t o bán công th c hi n ch ki m tra, thanh tra tài chính thư ng xuyên ho c t xu t vi c s d ng kinh phí c a cơ s ; công khai các kho n thu, chi và ti n phân ph i thu nh p cho ngư i lao ng trong cơ s ; tình hình tăng gi m tài s n theo ngu n v n c a Nhà nư c và ngu n huy ng ngoài ngân sách Nhà nư c. g- Th trư ng là ch tài kho n c a cơ s , ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và cơ quan qu n lý tr c ti p v toàn b công tác qu n lý tài chính, tài s n c a cơ s . h- K t qu tài chính hàng năm c a các cơ s bán công ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a t ng s thu và t ng s chi c a ơn v trong năm tài chính. N u có chênh l ch thu l n hơn chi do H i ng qu n tr ( i v i cơ s bán công) ho c do th trư ng ơn v ( i v i cơ s công l p có b ph n bán công) quy t nh t l chi cho các n i dung sau: + B sung ngu n v n ho t ng c a cơ s không dư i 30% t ng s chênh l ch thu l n hơn chi. + S còn l i b sung thu nh p, chi khen thư ng và phúc l i cho nh ng ngư i trong cơ s , các i tư ng tr c ti p h p tác v i cơ s và phân ph i thu nh p theo t l góp v n (n u có): Ph n thu nh p có ư c t ngu n v n góp c a Nhà nư c ư c l i u tư tăng cư ng cơ s v t ch t và h ch toán tăng ph n v n góp c a Nhà nư c.
  6. 2- i v i các cơ s giáo d c - ào t o dân l p: a- Cơ s Giáo d c - ào t o dân l p ho t ng theo nguyên t c thu m b o toàn b chi phí c a ơn v và b o toàn phát tri n ngu n tài chính. b- Các cơ s Giáo d c - ào t o dân l p khi ư c giao th c hi n các Chương trình, tài, D án c a Nhà nư c thì ư c ngân sách Nhà nư c c p kinh phí. Ph n kinh phí này h ch toán riêng và qu n lý theo ch Nhà nư c quy nh. c- i v i các tài s n không c n dùng, tài s n l c h u v k thu t, cơ s Giáo d c - ào t o ư c như ng bán thu h i v n. ơn v thành l p h i ng nh giá và t ch c u giá theo các quy nh c a pháp lu t. Ti n thu ư c do như ng bán tài s n sau khi tr i các chi phí h p lý ti n hành như ng bán ư c b sung ngu n v n ho t ng c a cơ s . d- Hàng năm H i ng qu n tr thông qua d toán thu, chi và quy nh cơ c u các kho n chi thư ng xuyên và chi u tư; chi cho con ngư i và chi ho t ng; xác nh vi c chi tr lãi cho các t ch c, cá nhân tham gia góp v n theo t l v n góp. g- Cơ s Giáo d c - ào t o dân l p th c hi n ch ki m tra, thanh tra tài chính thư ng xuyên vi c s d ng kinh phí c a cơ s ; công khai các kho n thu, chi tài chính, tình hình tăng, gi m tài s n theo các ngu n v n hình thành cho cán b , nhân viên trong cơ s bi t. h- K t qu tài chính hàng năm c a các cơ s Giáo d c - ào t o dân l p ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a t ng s thu và t ng s chi c a ơn v trong năm tài chính. S chênh l ch thu l n hơn chi do H i ng qu n tr quy t nh t l chi sau khi có ý ki n c a cơ quan b o tr , cho các n i dung sau: + Tăng cư ng cơ s v t ch t không dư i 30 % t ng s chênh l ch thu l n hơn chi; + S còn l i chi khen thư ng và phúc l i cho nh ng ngư i trong ơn v , các i tư ng tr c ti p h p tác v i ơn v và phân ph i thu nh p theo t l góp v n; i- Cơ s Giáo d c - ào t o dân l p th c hi n h ch toán k toán theo ch k toán do Nhà nư c quy nh, th c hi n báo cáo quy t toán hàng quý, hàng năm toàn b tình hình ho t ng tài chính c a cơ s và ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan tài chính ng c p . 3- i v i các cơ s Giáo d c - ào t o tư th c: Các cơ s Giáo d c - ào t o tư th c ư c thành l p theo quy nh c a Nhà nư c và ho t ng theo nguyên t c t m b o thu, chi và ch u trách nhi m v qu n lý tài chính i v i ho t ng c a mình. D- X LÝ TÀI CHÍNH SAU KHI CÁC CƠ S GI I TH , PHÁ S N: Khi các cơ s Giáo d c - ào t o ngoài công l p tuyên b phá s n ho c gi i th , vi c x lý tài chính ư c ti n hành theo th t ưu tiên như sau :
  7. - Các kho n chi phí theo quy nh c a pháp lu t cho vi c gi i quy t gi i th , phá s n c a cơ s ; - Các kho n n lương, tr c p thôi vi c, b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t và các quy n l i khác theo h p ng lao ng ã ký k t; - Các kho n n thu (n u có); - Các kho n n c a các t ch c, cá nhân khác trong danh sách; + N u giá tr (tài s n và ti n) còn l i c a cơ s thanh toán các kho n n c a các ch n thì m i ch n ơc thanh toán s n c a mình. + N u giá tr (tài s n và ti n) còn l i c a cơ s không thanh toán các kho n n c a các ch n , thì m i ch n ch ơc thanh toán m t ph n kho n n c a mình theo t l tương ng. - Ph n giá tr (tài s n và ti n ) còn l i (n u có) c a cơ s sau khi ã thanh toán s n c a các ch n thu c v : + Ch cơ s n u là cơ s tư th c + Các thành viên tham gia góp v n c a cơ s (bao g m c Ngân sách nhà nư c) n u là cơ s bán công, cơ s dân l p. III/ T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v Liên B xem xét, s a i và b sung cho phù h p Lê Vũ Hùng Nguy n Th Kim Ngân Nguy n Lương Trào ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản