Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Liªn t Þ ch c ñ a  é   µi c h Ý n h   é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g   BT ­ B binh v µ  x∙ h éi S è  45/2002/TTLT­ B T C­B L § T B X H  n g µ y  16 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c H ¦í N G   5  D É N  Q U ¶ N   ý  T µ i  H Ý N H   èi  íi L C § V  C¸ C   ¥   ë   CS C H ÷ A  B Ö N H  D O  N G µ N H  L A O  § é N G  ­ T H ¦ ¥ N G   N H  V µ   BI X∙ H é i Q U ¶ N  L ý C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/CP  µy  ng 13/4/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ban hµnh Quy   Õ   Ò   ¬  ë  ÷a  Önh   ch v c s ch b theo Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m   µnh   l x l    h chÝnh  µy  ng 6/7/1995; C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002 cña  Ýnh     Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh    ùng  v ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    µ  c thu v Th«ng  t sè 25/2002/ TT­BTC   µy    ng 21/03/2002  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  c B T ch h d NghÞ   ®Þnh  è  s 10/2002/N§­CP; LiªnBé   µi chÝnh, Bé     T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héihíng dÉn  Öc  v X∙      vi qu¶n  ýtµichÝnh  i víic¬  ë  ÷a  Önh  ngµnh  l    ®è     s ch b do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héiqu¶n  ýnh  X∙    l   sau: I. U Y  § Þ N H  C H U N G  Q 1/ §èi t ng  dông  ña     î ¸p  c Th«ng   µy  µ c¸c c¬  ë  ÷a  Önh  îc thµnh  t n l     s ch b ®  lËp theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/CP  µy  ng 13/4/1996  ña  Ýnh  ñ,sau  y   äi c Ch ph   ®© g   lµTrung  ©m    ôc      ng    éi(gäit¾tvµ    t gi¸od ­ lao ®é x∙h       Trung  ©m),cã  t   tc¸ch ph¸p     nh©n, cã    con  Êu  d riªng,® îc   ©n      ng s¸ch ®Þa   ¬ng  Êp    ph c kinh phÝ  ¹t®éng    ho   th ng  ê xuyªn,® îc thu    ï ®¾ p     Ý   ÷a  Önh,       ®Ó b   chiph ch b cainghiÖn, d¹y    nghÒ   cho  i t ng vµ  ¹t®éng  ña  ®è  î   ho   c Trung  ©m. t 2/ Trung  ©m   t nªu  ¹  t iTh«ng   nµy  îc ¸p  ông  Õ     µichÝnh    t ® d ch ®é t   quy ®Þnh  i  íi®¬n  Þ  ù  ®è v   v s nghiÖp  ã  t¹  c thu  i Th«ng   è  t s 25/2002/TT­BTC   µy  ng 21 th¸ng 3    n¨m  2002  ña  é   µi chÝnh, h¹ch  c BT    to¸n kÕ     to¸n theo  Õ     Õ     ch ®é k to¸nHµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp  µ  ùc hiÖn  Öc  ©n  Êp, lËp,chÊp  µnh  µ  v th   vi ph c   h v quyÕt to¸n ng©n  s¸ch nhµ  níc theo Th«ng t è  103/1998/TT­  s BTC  ngµy  18/7/1998  µ  v Th«ng   è  ts 21/2001/TT­ BTC   µy  th¸ng 3  ng 16    n¨m 2001  ña  é   cB TµichÝnh.   II. ui ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.C¸c  ån  µi Ýnh  ña    ngu t   ch c Trung  ©m: t 1.1/Nguån  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  a/  ©n   Ng s¸ch  a   ¬ng  Êp  ®Þ ph c kinh  Ý   ¹t ®éng  êng  ph ho   th xuyªn  ña  c Trung  ©m  t bao  å m: g
  2. 2 Kinh  Ý     ph chi cho  é  b m¸y  qu¶n  ý vµ    ¹t®éng  l   c¸c ho   kh¸c phôc  ô      v cho c«ng    ÷a  Önh,    ôc, cainghiÖn, d¹y nghÒ   Ýnh  t¸cch b gi¸od        t theo chØ      tiªubiªn chÕ   îcduyÖt vµ  Ö m  ô  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®    nhi v®  c th quy giao hµng    n¨m. ­ Kinh  Ý  ÷a  Önh, gi¸odôc,cainghiÖn,d¹y nghÒ   µ      ph ch b          v c¸c kho¶n    chi kh¸c cho  i t ng m¹i d© m,  êinghiÖn    ý diÖn  ¾t  éc  a  µo  ¬  ë    ®è  î     ng   ma tu   b bu ® v c s ch÷a  Önh  b theo NghÞ   nh  ®Þ 20/CP  µy  ng 13/4/1996  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v c¸c v¨n b¶n    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ  íc. ®Þ hi h c nh n Vèn  u  ,n©ng  Êp  ¬  ë  ËtchÊtTrung  ©m. ®Ç t  c csv    t b/ Kinh  Ý  ña    ¬    ph c c¸c c quan  Trung  ng, ®Þa   ¬ng  îp ®ång  íiTrung  ¬  ph h  v  t©m     ùc hiÖn    ¬ng  ×nh ®Ò   µi  ù    Ý  iÓ m   ÷a  Önh, gi¸o ®Ó th   c¸c ch tr   t , ¸n,th ® d ch b    dôc,d¹y nghÒ,    µ  Ëp  éng  ng     t¸ ho nh c i ®å cho  i t ng. ®è  î 1.2/Nguån  ng  ãp  ña  i t ng:   ®ã g c ®è  î a/TiÒn    ña  i t ng ch÷a  Önh, cainghiÖn  ¾t  éc    ¨n c ®è  î   b    b bu theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h b/ §ãng  ãp  ña  êicainghiÖn  ùnguyÖn    g c ng     t  (sau  y  äit¾tlµphÝ    ®© g       cai nghiÖn  ù nguyÖn),nh÷ng  êi tù nguyÖn  n     t    ng     ®Õ c¸c Trung  ©m     t cai nghiÖn  th× ®ãng  ãp      g c¸ckho¶n  sau: +  Òn  Ti ¨n. +  Òn  èc  ç  î ¾t  ¬n  Ti thu h tr  c c nghiÖn  µ  Òn  èc  ÷a  Önh  v ti thu ch b th«ng  ­ th êng,tiÒn viÖn  Ý  Õu      ph (n trong thêigian cainghiÖn  i t ng ph¶i®i  Ön).       ®è  î     vi +  Òn  Ðt nghiÖm  ×m  Êtma   ývµ    Ðt nghiÖ m  Ti x   t ch   tu   c¸cx   kh¸c. +  Òn  Ti sinhho¹tv¨n thÓ.      +  Òn  äc      äc  Ò   Õu  Ti h v¨n ho¸,h ngh (n b¶n  ©n  i t ng cã  th ®è  î   nhu  Çu). c +  Òn  iÖn,níc,vÖ   Ti ®     sinh. +  Òn  ng  ãp  ©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊt. Ti ®ã g x d csv  +  Ý   ôc  ô,qu¶n  ý. Ph ph v   l C¸c kho¶n  ng  ãp  ña  êi cai nghiÖn  ù nguyÖn  ®ã g c ng     t  theo nguyªn  ¾c  t thu ®ñ   ¶m    ® b¶o      Ý  ôc  ô    c¸c chiph ph v cainghiÖn  cho  i t ng trong thêigian ®è  î        cai nghiÖn. Ngoµi c¸c kho¶n         thu trªn,Trung  ©m     t kh«ng  îc thu  ét  ®  m kho¶n  nµo  kh¸ccña  i t ng cainghiÖn.   ®è  î     §èit ng cainghiÖn  µtrÎ   å     êigiµ c«  a   î     l     m c«i,ng     ® kh«ng  ¬in¬ng  ùa, em n  t  ®èi t ng gia ®×nh  éc hé  Ìo (theo chuÈn  ùc  Bé    î     thu   ngh     m do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héic«ng  è    ông    X∙    b ¸p d cho  õng  êikú) th× ® îcxÐt miÔn, gi¶m  ét  t th             m phÇn    c¸ckho¶n  ng  ãp  Ý    ®ã g ph cainghiÖn  ùnguyÖn. t  Møc    Ý    thu ph cainghiÖn  ùnguyÖn, chÕ     Ôn  t    ®é mi gi¶m  cho    i t ng c¸c®è  î   nªu    Së   trªndo  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héithèng  Êt víiSë   µi chÝnh    X∙    nh     T   VËt      Þ  û   gi¸®Ò ngh U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       quyÕt ®Þnh.   Trêng  îp tØnh  h  kh«ng  ã  c Trung  ©m,  t ph¶igöi®èi t ng nghiÖn    ý®i       î   ma tu   cainghiÖn  ¹ tØnh    t  i kh¸cth× kinhphÝ         cainghiÖn  ö  ýnh  x l   sau:   +  èi víi®èi îng    §   t cainghiÖn  ¾t  éc:TØnh  öi ®èi îng  b bu   g  t ph¶ichuyÓn    kinh phÝ   ôc  ô      ph v cainghiÖn, phôc  åi theo    h  møc  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c nhµ  íccho  n  tØnh  Ën  i t ng. nh ®è  î
  3. 3 +   èi víi®èi îng    §   t cainghiÖn  ù nguyÖn:  i îng  ù ®ãng  ãp  Ý     t  ®è t t   g ph cai nghiÖn  theo møc    quy  nh  ña  û   ®Þ c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬inhËn    ph n   ®èi t ng cainghiÖn  ùnguyÖn.  î     t  1.3/Nguån    õlao®éng, s¶n  Êt(nÕu  ã)   thu t       xu   c 1.4/Nguån    kinh  Ý   Ön  îcña    chøc  Ýnh  ñ, phi Ch Ýnh  ph vi tr  c¸c tæ  Ch ph     phñ,tæ    chøc  èc  Õ. qu t 1.5/ Nguån  ng  é,    ñ h quyªn  ãp  ù  g t nguyÖn  ña  c c¸c  chøc, c¸  ©n   tæ    nh trongvµ  µiníc.   ngo   1.6/Nguån      thu kh¸c. 2.Néi dung    ¹ Trung  ©m:    chit   i t a/ Chi cho  ¹t®éng  é     ho   b m¸y  qu¶n  ývµ    ¹t®éng  êng  l   c¸c ho   th xuyªn kh¸c     phôc  ô  v cho  c«ng    ÷a  Önh,  ¹y nghÒ,    t¸cch b d  cainghiÖn  ôc  åi cña  ph h   Trung  t©m theo chÕ     µ    ®é v møc    Ön  µnh. chihi h b/Chi trî Êp       c cho  i t ng b ¾t  éc  îc® a  µo  ®è  î   bu ®   v Trung  ©m  t theo chÕ       ®é quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h c/ Chi  ùc  Ön  ¬ng  ×nh    µi  ù  thÝ  iÓ m     th hi ch tr ®Ò t ,d ¸n  ® theo  îp  ng  h ®å hoÆc   Öp  nh  hi ®Þ tho¶ thuËn  ña  µ  µitrî   c nh t     trongvµ  µiníc.   ngo     d/ Chi cho c«ng      t¸c cai nghiÖn  ù  t nguyÖn:  theo  ng  éi dung    ®ó n  c¸c kho¶n    t¹ ®iÓ m     ôc  phÇn    thu nªu    i 1.2 m 1  IITh«ng   µy. tn ®/    Chi cho  ¹t®éng    ng  ho   lao®é s¶n  Êt. xu e/ Chi  ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,mua   ¾ m   µis¶n, trang thiÕtbÞ       x d csv    s t        s¶n xuÊt,d¹y    nghÒ     ¹o,n©ng  Êp,  öa  ÷a  c¶i t   c s ch Trung  ©m   t theo nhu  Çu  µ  c v nhiÖ m  ô  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt. v®  c th quy duy f/Nép  Õ  µ      thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch  µ  íc kh¸c theo  nh n     quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h g/Chi kh¸c.    III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Nh÷ng  15  k t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 2.C¸c  ¬  ë      c s cainghiªncña    µnh,tæ    c¸cng   chøc  kh¸c® îcvËn  ông     d th«ng  tnµy    chøa  ùc hiÖn.   ®Ó tæ  th   3.Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh,Bé      Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản