Thông tư liên tịch 47/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
151
lượt xem
16
download

Thông tư liên tịch 47/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 47/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mức thi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 47/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch bé tµi chÝnh - bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o Sè 47/2001/TTLT/BTC-BGD&§T ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2001 Híng dÉn møc chi båi dìng cho c«ng t¸c ra ®Ò thi vµ tæ chøc c¸c kú thi häc sinh giái, thi quèc tÕ vµ thi tèt nghiÖp - Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ h- íng dÉn thi hµnh viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch nhµ níc; Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o híng dÉn ®Þnh møc chi cho c«ng t¸c ra ®Ò thi vµ tæ chøc c¸c kú thi häc sinh giái, dù thi quèc tÕ vµ thi tèt nghiÖp nh sau: I- Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1- C¸c kú thi quèc gia do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc: Héi ®ång ra ®Ò thi Trung ¬ng ra ®Ò thi cho c¸c kú thi sau: - Thi tèt nghiÖp Phæ th«ng trung häc - C¸c kú thi häc sinh giái cÊp quèc gia - C¸c kú thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái quèc gia ®Ó tham dù c¸c kú thi Olimpic quèc tÕ vµ khu vùc 2- C¸c kú thi quèc gia do Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc: Héi ®ång ra ®Ò thi ®Þa ph¬ng ra ®Ò thi cho c¸c kú thi sau: - Thi tèt nghiÖp bËc tiÓu häc - Thi tèt nghiÖp trung häc c¬ së vµ Bæ tóc trung häc c¬ së - Thi tuyÓn sinh vµo c¸c líp ®Çu cÊp - Thi häc sinh giái cÊp quËn (huyÖn) vµ cÊp tØnh (thµnh phè) 3- C¸c kú dù thi Quèc tÕ: Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: - Tæ chøc båi dìng, tËp huÊn kiÕn thøc kü n¨ng thùc hµnh cho häc sinh ®éi tuyÓn - Tæ chøc ®a häc sinh ®i thi Quèc tÕ
  2. 2 - C«ng t¸c tæ chøc khen thëng II- Híng dÉn cô thÓ 1- Néi dung chi cho c¸c kú thi: 1.1. Chi lµm ®Ò thi (bao gåm c¶ ®Ò thi lý thuyÕt vµ ®Ò thi thùc hµnh): - Ra ®Ò thi ®Ò xuÊt: 5 ®Ò ®Ò xuÊt ®Ó lùa chän x©y dùng míi mét ®Ò chÝnh thøc vµ chØ ¸p dông ®èi víi Héi ®ång Trung ¬ng - Ra ®Ò thi chÝnh thøc vµ ®Ò thi dù bÞ - Mêi c¸c chuyªn gia ngoµi Héi ®ång (nÕu cã) tham gia ý kiÕn vµo ®Ò thi chÝnh thøc vµ ®Ò thi dù bÞ - Híng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm - Thu vµ in sao b¨ng ®èi víi ®Ò thi m«n ngo¹i ng÷ (nÕu cã) - Sao in vµ ®ãng vµo phong b× riªng tõng m«n thi vµ chung cho c¸c m«n thi cña mçi héi ®ång thi 1.2. Chi chÊm thi (bao gåm c¶ chÊm bµi thi lý thuyÕt vµ thùc hµnh): - §¸nh sè ph¸ch, räc ph¸ch, khíp ph¸ch, kiÓm bµi, vµo ®iÓm, - XÐt kÕt qu¶ vµ xÐt thëng - ChÊm bµi thi (tõ hai ngêi chÊm trë lªn), kÓ c¶ chÊm l¹i bµi thi - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm tæ trëng, tæ phã c¸c tæ chÊm thi 1.3. Chi cho c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý kú thi: - Thuª ®Þa ®iÓm lµm viÖc cho Héi ®ång ra ®Ò thi vµ chÊm thi (nÕu cã) theo hîp ®ång thùc tÕ - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho Chñ tÞch, Phã chñ tÞch vµ th ký c¸c héi ®ång thi - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho gi¸m thÞ - Chi phÝ cho nh÷ng ngêi trong héi ®ång ra ®Ò thi vµ sao in ®Ò thi trong nh÷ng ngµy tËp trung c¸ch ly ®Æc biÖt víi bªn ngoµi - Chi tiÒn thuª b¶o vÖ, nh©n viªn y tÕ, kü thuËt viªn, nh©n viªn phôc vô ë t¹i khu c¸ch ly trong thêi gian Héi ®ång thi lµm viÖc - Chi cho c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra tríc, trong vµ sau khi thi - Chi tæ chøc thªm ngµy thi (trêng hîp ®Æc biÖt), chÊm l¹i c¸c bµi thi - Chi c«ng t¸c tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ kú thi
  3. 3 1.4. Chi phÝ kh¸c: - Thuª (hoÆc mua) trang thiÕt bÞ (nÕu cã) - Mua vËt t phôc vô thi (®Üa mÒm, ®Üa CD m¸y vi tÝnh; nguyªn vËt liÖu phôc vô cho c¸c bµi thi thùc hµnh...) - V¨n phßng phÈm - In Ên c¸c lo¹i giÊy chøng nhËn, giÊy thi, b× thi, thÎ dù thi, phï hiÖu c¸n bé coi thi... - Ph¬ng tiÖn ®i l¹i, vËn chuyÓn ®Ò thi, bµi thi. 2- Møc chi cho viÖc ra ®Ò thi vµ tæ chøc c¸c kú thi tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc, thi chän häc sinh giái quèc gia, thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái dù thi Olympic quèc tÕ vµ khu vùc: 2.1. Lµm ®Ò thi + Ra ®Ò ®Ò xuÊt: - Thi tèt nghiÖp (cã ®¸p ¸n) : 85.000 ®ång/®Ò - Thi häc sinh giái (cã ®¸p ¸n) : 170.000 ®ång/ ®Ò - Thi quèc tÕ : 200.000 ®ång/®Ò + Ra ®Ò chÝnh thøc: - Thi tèt nghiÖp (cã ®¸p ¸n) : 300.000 ®ång/®Ò - Thi häc sinh giái (cã ®¸p ¸n) : 400.000 ®ång/ ®Ò - Thi quèc tÕ, khu vùc : 500.000 ®ång/ ®Ò - DuyÖt ®Ò thi : 25.000 ®ång/®Ò + Mêi chuyªn gia ®äc gãp ý kiÕn vµo ®Ò thi chÝnh thøc vµ ®Ò dù bÞ thi tèt nghiÖp, thi häc sinh giái, thi ®éi tuyÓn quèc tÕ, khu vùc : 100.000 ®ång/®Ò + Sao in, vµo b× riªng m«n thi : 50.000 ®ång/ ®Ò + Thu, in, sao b¨ng c¸tset ®Ò thi : 200.000 ®ång/®Ò + §ãng gãi vµ vµo b× chung cña Héi ®ång : 20.000 ®ång/ngêi/ngµy 2.2 ChÊm thi :
  4. 4 + ChÊm bµi thi: - Bµi thi häc sinh giái quèc gia, bµi thi chän ®éi tuyÓn : 15.000 ®ång/bµi - Bµi thi tèt nghiÖp : 4.000 ®ång/bµi + §¸nh sè ph¸ch, räc ph¸ch, khíp ph¸ch, vµo ®iÓm : 25.000 ®ång/1phßng thi/m«n + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm tæ trëng, tæ phã c¸c tæ chÊm thi ®îc tÝnh kho¸n chung trong møc chi chÊm bµi 2.3 Chi cho c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý c¸c kú thi vµ tæ chøc tËp huÊn ®éi tuyÓn a. Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho ban: Chñ tÞch, phã chñ tÞch, : 30.000 ®/ng- Th ký héi ®ång thi, Gi¸m thÞ, gi¸m kh¶o êi/ngµy + XÐt kÕt qu¶ thi, duyÖt tèt nghiÖp, kiÓm tra : 25.000 ®/ ng- hå s¬ thi êi/ngµy * S¬ duyÖt * DuyÖt chÝnh thøc : 10.000 ® /phßng + XÐt thëng kÕt qu¶ thi häc sinh giái thi + Chi c«ng t¸c y tÕ, b¶o vÖ vßng ngoµi khu c¸ch : 500 ® /phßng ly thi (24/24 giê) : 30.000®/ng- + Chi cho b¶o vÖ vßng trong khu c¸ch ly (24/24 êi/ngµy giê) : 20.000 ®/ng- êi/ngµy : 30.000 ®/ng- êi/ngµy b. Chi tæ chøc tËp huÊn ®éi tuyÓn thi quèc tÕ, khu vùc + D¹y lý thuyÕt : 50.000 ®ång/tiÕt + D¹y thùc hµnh : 70.000 ®ång/tiÕt + Trî lý thÝ nghiÖm : 20.000 ®ång/tiÕt + Thuª ph¬ng tiÖn ®i thùc tÕ vµ c¸c dÞch vô : theo thùc tÕ kh¸c : 40.000 ®/ngµy/ng- + TiÒn ¨n cho häc sinh ®éi tuyÓn êi + Chi thëng häc sinh ®¹t gi¶i quèc tÕ, khu vùc:
  5. 5 * Gi¶i nhÊt : 5.000.000 ®ång * Gi¶i nh× : 3.500.000 ®ång * Gi¶i ba : 2.000.000 ®ång + Thëng cho gi¸o viªn trùc tiÕp båi dìng häc sinh ®¹t gi¶i : 300.000 ®ång/ngêi c. Chi phÝ phôc vô kh¸c theo hîp ®ång thùc tÕ + Thuª chuyªn gia lµm phÇn mÒm, kü thuËt viªn + Chi ¨n cña nh÷ng nguêi bÞ c¸ch ly triÖt ®Ó + Chi phÝ t¹p vô trong thêi gian Héi ®ång lµm viÖc + Thuª phÇn mÒm, m· kho¸, b¶o mËt (theo hîp ®ång tho¶ thuËn) + Thuª khu lµm viÖc c¸ch ly (theo hîp ®ång tho¶ thuËn) + Thuª m¸y tÝnh (nÕu cã theo hîp ®ång tho¶ thuËn) d. Chi cho c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra tríc, trong vµ sau kú thi c¸c cÊp: + Trëng ®oµn thanh tra, kiÓm tra : 30.000®/ngêi/ngµy + §oµn viªn ®oµn thanh tra, kiÓm tra: 25.000 ®/ngêi/ngµy + Chi cho c¸c thanh tra viªn ®éc lËp : 25.000 ®/ngêi/ngµy C¸c møc chi nªu trªn ®©y lµ møc chi tèi ®a, hµng n¨m c¨n cø vµo kh¶ n¨ng kinh phÝ ®îc giao, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quyÕt ®Þnh møc chi cho phï hîp. 3/- Møc chi cho viÖc ra ®Ò thi vµ tæ chøc c¸c kú thi do Së Gi¸o dôc ®µo t¹o tæ chøc do UBND ®Þa ph¬ng quyÕt ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 90% møc chi ®èi víi c¸c kú thi quèc gia do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc nªu trªn.. 4/- Kinh phÝ chi cho c¸c kú thi ®îc tÝnh trong ng©n s¸ch cña ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o hµng n¨m. Riªng ®èi víi kú thi tuyÓn sinh c¸c cÊp, kinh phÝ tæ chøc thi sö dông tõ nguån thu lÖ phÝ tuyÓn sinh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¸c Së Gi¸o dôc ®µo t¹o lËp dù to¸n chi cho c«ng t¸c tæ chøc c¸c kú thi nãi trªn trong kÕ ho¹ch chi ng©n s¸ch hµng n¨m vµ quyÕt to¸n chi cïng víi quyÕt to¸n ng©n s¸ch theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
  6. 6 III - tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/5/2001, thay thÕ th«ng t liªn tÞch sè 36/TTLB ngµy 23/6/1997 "Híng dÉn ®Þnh møc chi cho c«ng t¸c ra ®Ò thi vµ tæ chøc c¸c kú thi häc sinh giái vµ thi tèt nghiÖp" vµ Th«ng t liªn tÞch sè 80-1998/TTLT/BTC-GD§T ngµy 13/6/1998 Híng dÉn bæ sung th«ng t sè 36/TTLB ngµy 23/6/1997 nªu trªn cña Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó bæ sung, söa ®æi kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản