intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 50/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
86
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 50/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 50/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình giám sát tiêu huỷ tiền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 50/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  T µ i  h Ý n h  ­ B é  C « n g  a n   g © n  h µ n g   h µ  n íc  c ­ N N S è  50/1999/TTLT/BT C­B C A­ N H N N  n g µ y  7 th¸ng 5 n¨ m  1999  H í ng d É n   u y  tr× nh gi¸m s¸t tiªu h u û   Ò n q     ti Thùc hiÖn kho¶n 1  §iÒu 21  NghÞ  ®Þnh  sè  81/1998/N§­  ngµy  CP 1/10/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò     c, b¶o  c Ch ph v in®ó   qu¶n,vËn    chuyÓn  µ    û  Òn  v tiªuhu ti giÊy,tiÒn    kim  ¹   lo ib¶o  ; qu¶n,vËn    chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    t  qu v gi t   gi¸trong  h Ö   èng  ©n  µng, Liªn Bé   µi chÝnh  C«ng  ­  ©n   µng  µ   íc th ng h     T  ­  an  Ng h Nh n   ViÖt Nam   äit¾t lµ Ng ©n   µng  µ   íc)híng  Én    (g       h Nh n   d quy  ×nh  tr gi¸m      s¸ttiªu huû  Òn nh  ti   sau: I/ ô c  ® Ý c h  c ñ a vi Ö c gi¸ m s¸t  M  tiªu ñ y  ti Ò n  h 1. ViÖc    û  Òn kh«ng      Èn u    tiªuhu ti   ®ñ tiªuchu l th«ng  µ  Òn ®×nh  v ti   chØ u l hµnh  ¹ Ng ©n   µng  µ   íc® îcthùc hiÖn  íi ù  ti   h Nh n       d   gi¸m    ña  éi ®ång  s s¸tc H   gi¸m  s¸ttiªuhuû  Òn (gäit¾t lµHéi ®ång     ti           gi¸m    s¸t)nh»m   ôc  ch  ¶m   m ®Ý ® b¶o    cho viÖc    û  Òn  îc thùc  Ön  tiªuhu ti ®   hi theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   ña  µ   íc vµ  ®Þ c Nh n   ®¶m  b¶o  ù  toµn  Ò   µis¶n  s an  v t  trongqu¸ tr×nh tiªuhuû  Òn.       ti 2. Th«ng    qua gi¸m      û  Òn,kiÕn  Þ   íiNg ©n   µng  µ   íc s¸ttiªuhu ti   ngh v   h Nh n   hoµn  Ön    thi c¸c quy  nh  Ò   Òn  ®Þ v ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µ  v quy  Õ   ch tiªuhuû  Òn ®Ó   ¶m     ti   ® b¶o    û  Òn an  µn  µ  ng  tiªuhu ti   to v ®ó quy  nh. ®Þ II/ æ  c h ø c c ñ a H é i ® å n g  gi¸m s¸t  T 1.Héi ®ång     gi¸m    Bé  ëng  é  µichÝnh    Õt ®Þnh  µnh  Ëp  s¸tdo  tr BT  ra quy   th l c¨n cø  µo  Õ   ¹ch    û  Òn hµng    v k ho tiªuhu ti   n¨m, sau    èng  Êt víiBé     khith nh     C«ng   an  µ  ©n  µng  µ   íc. v Ng h Nh n   2.Thµnh  Çn  ña  éi ®ång    ph c H   gi¸m    å m: s¸tg ­Chñ  Þch  éi ®ång  µThø  ëng  é  µichÝnh    t H  l  tr BT  ­ C¸c  µnh    ña  éi ®ång  µc¸n bé  Êp  ô,Côc  ña  é  µi chÝnh,   th viªnc H   l    c v   c BT    Bé  C«ng  vµ  ©n  µng  µ   íc. an  Ng h Nh n 3.  óp  Öc  Gi vi cho  éi  ng  H ®å gi¸m    µ tæ  s¸tl   chuyªn    óp  Öc. Tuú  viªn gi vi   theo  cÇu  yªu  c«ng    ña  õng  ttiªuhuû  Òn,Chñ   Þch  éi ®ång  t¸cc t ®î     ti   t H  gi¸m    s¸t yªu  Çu  c Liªn Bé   ö    c c¸n  é  b tham    µo  chuyªn    óp  Öc  cho  éi gia v tæ  viªn gi vi   H  ®ång. C¸n  é    b tham    chuyªn viªngióp viÖc  éi ®ång  giatæ       H  gi¸m    s¸tph¶icã      ®ñ phÈ m   Êt vµ  ch   n¨ng  ùc,n ¾ m   ÷ng  l  v nghiÖp  ô  µ    v v c¸c quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   vÒ     û  µ  tiªuhu v gi¸m      û  Òn. s¸ttiªuhu ti
  2. 2 III/N h u Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n c ñ a H é i ® å n g  gi¸m s¸t   1.NhiÖ m   ô  ña  éi ®ång    vc H  gi¸m  s¸t: ­Gi¸m    µ  Óm      ×nh tiªuhuû  Òn cña  ©n  µng  µ   íc.   s¸tv ki so¸tqu¸ tr     ti   Ng h Nh n ­ Th«ng    qua  gi¸m      Êt kiÕn  Þ  íiNg ©n   µng  µ   ícnh÷ng  s¸t®Ò xu   ngh v   h Nh n   vÊn    Çn  Õtli   ®Ò c thi   ªnquan  n     û  Òn ®Ó   ¶m   ®Õ tiªuhu ti   ® b¶o  toµn  Öt®èi  an  tuy   trongqu¸ tr×nh tiªuhuû  Òn.       ti Tæng  îp b¸o c¸o LiªnBé  Õt  h         k qu¶  gi¸m      û  Òn. s¸ttiªuhu ti 2.NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n cña  ñ  Þch  éi ®ång    v  h  Ch t H  gi¸m  s¸t: ­ ChØ   o    ®¹ chung  µn  é  to b c«ng  Öc  vi gi¸m      û  Òn cña  éi ®ång   s¸ttiªuhu ti   H  gi¸m  s¸t. ­ Ph ©n    c«ng tr¸chnhiÖ m     hoÆc   û  Òn      µnh    u quy ®Ó c¸c th viªntrong Héi    ®ång  ùctiÕp phô  tr     tr¸chc«ng      t¸cgi¸m        iÓ m     û  Òn. s¸të c¸c® tiªuhu ti ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   íc Liªn Bé   µ  íc ph¸p  ËtvÒ     tr     v tr   lu   qu¸  ×nh  tr gi¸m    s¸t tiªuhuû  Òn.   ti ­  ã   Òn  C quy yªu  Çu  éi  ng    û  õng  ÷ng  Öc  µm  c H ®å tiªuhu ng nh vi l kh«ng  ®óng  quy  nh  Ò     û  Òn,kh«ng  ¶m   ®Þ v tiªuhu ti   ® b¶o  toµn  Ò   µis¶n  an  v t  hoÆc   kiÕn  Þ  èng  c  ©n   µng  µ   íc®×nh  ngh Th ®è Ng h Nh n   chØ  ttiªuhuû  Òn trong ®î     ti     tr ng  îp cã    ¹m  ê h   viph nghiªm  äng. tr ­ §×nh    chØ  c«ng    i víic¸c c¸ nh©n  ã  µnh    î dông  t¸c®è         ch vil   i tham    Êy «, l   c ¾p  Òn trong khithùc hiÖn  Öm   ô    û  Òn hoÆc   ã  µnh      ¹m  ti        nhi v tiªuhu ti   ch viviph c¸cquy  nh  Ò     û  Òn.   ®Þ v tiªuhu ti ­ KiÕn  Þ  íi   ¬    ngh v   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  ö  ýkû  Ët®èi víi c¸c Nh n   th quy x l   lu       c¸cc¸nh©n  ã    ¹m.    c saiph 3.NhiÖ m   ô  ña    µnh    éi ®ång    v c c¸cth viªnH   gi¸m  s¸t: ­ChÞu  ù    s chØ  o  ùctiÕp cña  ñ  Þch  éi ®ång  ®¹ tr     Ch t H  gi¸m  s¸t ­N ¾ m   ÷ng      v c¸cquy  nh  ña  µ   ícvÒ     û  Òn ®Þ c Nh n   tiªuhu ti ­ Thùc  Ön  µ  µn  µnh  y     Ö m   ô  Chñ   Þch  éi  ng    hi v ho th ®Ç ®ñ nhi v do  t H ®å gi¸m    s¸tgiao cho, chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc Chñ   Þch  éi ®ång    tr   t H  gi¸m    Ò   äi  s¸tv m c«ng  Öc  îcgiao. vi ®   ­ Trong  êng  îp   tr h ph¸thiÖn  ÷ng  µnh      ¹m    nh h vi vi ph quy  nh  Ò     ®Þ v tiªu huû  Òn cã  Ó  ©y    ù  Êt  toµn  Ò   µis¶n    µnh    ti   th g ra s m an  v t  nh h vitham    Êyc ¾p   «,l   tiÒn..trong tiªuhuû  Òn th× ph¶icã  ÷ng  Ön    .    ti       nh bi ph¸p xö  ýt¹m  êinh»m   ¹n    l   th   h chÕ  tæn  Êt tµis¶n  µ   ãc  µ  th     Nh n v th«ng  b¸o cho  éi  ng    û    Ëp  H ®å tiªuhu ®Ó l biªnb¶n    ngay  ¹  ç,®ång  êi  c¸o kÞp  êitoµn  é  ù  Öc  tich   th ,b¸o    th   b s vi x¶y      ra cho Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å gi¸m    Õ u     ¹m  s¸t.N vi ph nghiªm  äng  ×  tr th chuyÓn  å  ¬  hs ®Õ n   ¬  c quan  chøc n¨ng    ö  ýtr cph¸p luËt. ®Ó x l   í     4.NhiÖ m   ô  ña  chuyªn viªngióp viÖc.   v c tæ       ­ Trùc  Õp    ti gi¸m      ©u  ña    ×nh tiªuhuû  Òn  s¸tc¸c kh c qu¸ tr     ti theo  ù  ©n   s ph c«ng  µ  v chØ  o  ña  éi ®ång  ®¹ c H   gi¸m    s¸t.Ghi  Ðp, theo  âidiÔn  Õn  µng  ch   d  bi h ngµy  ña  c c«ng      û  Òn.Hµng  Çn, b¸o  t¸c tiªuhu ti   tu   c¸o  Õt  k qu¶    û  Òn  tiªuhu ti trongtuÇn    cho  éi ®ång  H  gi¸m s¸t.
  3. 3 ­ Ph¸thiÖn  µ  c¸o   íiHéi ®ång      v b¸o    v     gi¸m    ÷ng  µnh      ¹m    s¸tnh h viviph quy ®Þnh  Ò     û  Òn ®Ó   éi ®ång  ã  ÷ng  Õt  nh  Ên  v tiªuhu ti   H  c nh quy ®Þ ch chØnh  Þp  k thêi. ­ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícHéi ®ång    tr     gi¸m    Ò     s¸tv c¸cc«ng  Öc  îcgiao. vi ®   5. Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång    ®é l vi c H   gi¸m    µng  Çn  éi ®ång  s¸t:H tu H   gi¸m  s¸thäp    ¸nh      ®Ó ® gi¸ c«ng    t¸c gi¸m    ót kinh  s¸t,r   nghiÖ m   µ  èng  Êt  Õ   v th nh k ho¹ch cña  Çn  Õp theo.   tu ti   IV/ é i d u n g  v µ  q u y  tr × nh gi¸m s¸t  N 1. Ng ©n   µng  µ   íc cã    h Nh n   tr¸chnhiÖm   öi ®Õ n   éi  ng    g  H ®å gi¸m    Õ   s¸tk ho¹ch    û  Òn  µng  tiªuhu ti h n¨m  µ  ÷ng  µiliÖu  ªnquan  n   õng  t tiªu v nh t  li   ®Õ t ®î     huû  Òn gå m:  ti   Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ     û  ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   tiªuhu tiÒn,lÞch  ×nh tiªuhuû, danh    tr       s¸ch thµnh    éi ®ång    û  íc m çi  t   viªnH   tiªuhu tr   ®î   tiªuhuû  Òn Ýt  Êt 10  µy.   ti   nh   ng 2. Héi ®ång    û  ã     tiªuhu c tr¸chnhiÖm   öiHéi ®ång    g    gi¸m    Õ   ¹ch tiªu s¸tk ho     huû  Òn tõng  t.K Õt  óc ®îttiªuhuû, Héi ®ång    û  ti   ®î   th          tiªuhu ph¶igöiChñ   Þch     t Héi ®ång    gi¸m    s¸tb¶n      b¸o c¸o tæng  Õt  Ò   ttiªuhuû. k v ®î     3.ViÖc    gi¸m      û  Òn ® îcthùc hiÖn  õkhigiao nhËn  Òn ®Ó     s¸ttiªuhu ti       t      ti   tiªu huû  cho  n     Òn ® îctiªuhuû  µnh  Õ   È m       ®Õ khiti       th ph ph ®Ó b¸n cho    µ  c¸cnh m¸y. 4.Quy  ×nh gi¸m      û  îcthùc hiÖn      tr   s¸ttiªuhu ®     nh sau: a­ Gi¸m    ©u    s¸tkh giao nhËn  Òn:   ti + Gi¸m    Óm    Ýnh  îp ph¸p  ña    Önh  Êt tiÒn kh«ng      s¸t,ki trat h  c c¸c l xu     ®ñ tiªu chuÈn u  l th«ng  µ  Òn ®∙  nh  v ti   ®× chØ u  µnh    em     û. lh ®Ó ® tiªuhu +  Ó m     Ýnh  ng  n   µ  ©n  i  ÷a  è îng,c¬  Êu  Òn    Ki tra t ®ó ®¾ v c ®è gi s l   c ti tiªu huû    ghitrong   quyÕt  nh    û  Òn cña  èng  c  ©n  µng  µ   ­     ®Þ tiªuhu ti   Th ®è Ng h Nh n íc  íi è  Òn thùc tÕ  îcxuÊt tõQuü   ù  ÷ph¸thµnh  ¹ Kho  Òn Trung  ng   v   ti   s  ®     d tr     ti  ti   ¬ cho  éi ®ång    û.Vµo  µy  u     ña  ttiªuhuû,Héi ®ång  H  tiªuhu   ng ®Ç tiªnc ®î        gi¸m    s¸t tiªuhuû  Ïthùc hiÖn  Óm    i víi è  Òn xuÊt cho  éi ®ång    û    s    ki tra®è     ti   s   H  tiªuhu theo  ph¬ng  ph¸p  än  É u,  Õu  ch m n trong sè  Òn ® îckiÓm     ã  û lÖ    ãt(thõa   ti     trac t   sais     hoÆc   Õu)vîtqu¸ 0,005%   Ò   Æt     Þ,hoÆc   ã  è  Òn  thi       vm gi¸tr   c s ti kh«ng      ®ñ tiªu chuÈn    û  îtqu¸ 0,5%  Ò   Æt   è îng tê,Héi ®ång  tiªuhu v     vm sl      gi¸m    ÏlËp    s¸ts   biªn b¶n, quyÕt  nh  õng    ®Þ ng c«ng      û  Òn  µ    Þ  ©n   µng  µ   t¸ctiªuhu ti v ®Ò ngh Ng h Nh níckiÓm    ¹ sè  Òn kh«ng      Èn u    tral   ti   i ®ñ tiªuchu l th«ng  µ  Òn ®∙  nh  v ti   ®× chØ u  l hµnh  trong Quü   ù  ÷ph¸thµnh. N Õ u   è  Òn  îc kiÓm     ã  û lÖ    ãt   d tr       s ti ®   trac t   sais   (thõa thiÕu)vµ  è  Òn kh«ng      Èn    û      s ti   ®ñ tiªuchu tiªuhu kh«ng  îtqu¸ tû lÖ  v       trªn,   Héi ®ång    gi¸m    Ïcho  Ðp  Õn hµnh  s¸ts   ph ti   c«ng      û  Òn. t¸ctiªuhu ti + Gi¸m    Öc  Êt tiÒn  õ kho    û  s¸tvi xu   t  tiªuhu cho  é  Ën  µm  b ph l c«ng      t¸ctiªu huû; gi¸m      s¸tqu¸  ×nh  tr giao  Ën  Òn;kiÓm     Ýnh  ©n  i  ÷a  è  Òn nh ti   tra t c ®è gi s ti   nhËp  µo  µ  è  Òn xuÊtra ®Ó     û. v v s ti       tiªuhu b­ Gi¸m    ©u  Óm  m   Òn:   s¸tkh ki ®Õ ti + Gi¸m    Öc  Ën  Òn  µng  µy  õ kho  ña  éi ®ång    û    s¸tvi nh ti h ng t   c H  tiªuhu ®Ó kiÓm  m; ®Õ
  4. 4 + Gi¸m    Öc  Êp  µnh  éiquy,quy  ×nh kiÓm   m,  ©n  ¹    s¸tvi ch h n    tr   ®Õ ph lo ic¸c lo¹  Òn  iti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªu chu l th«ng theo quy  nh   Ò   ©n   ¹  Òn ®Þ v ph lo iti   kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n + Gi¸m    Öc  s¸tvi giao nhËn  Òn ®∙  îckiÓm  m     ti   ®   ®Õ cho  é  Ën    û  b ph tiªuhu vµ  Öc  vi giao  öi l¹  g   ikho  ña  éi  ng    û  c H ®å tiªuhu trong  êng  îp  tr h trong  µy  ng kh«ng    û  Õt  è  Òn ®∙  Ën  õkho  ña  éi ®ång    û. tiªuhu h s ti   nh t   c H  tiªuhu Trong    ×nh gi¸m    Õu  Êy  Çn  Õt,   é  ùctiÕp gi¸m    ã  qu¸ tr   s¸t,n th c thi   b tr   c¸n   s¸tc quyÒn    Çu  Óm  m   ¹  Õ u   Õt  yªu c ki ®Õ l iN . k qu¶  Óm  m     Ön  õa,thiÕu, ki ®Õ ph¸thi th     lÉn  ¹  lo ihoÆc   Òn  ti kh«ng      Èn    û  îtqu¸  û lÖ  ®ñ tiªuchu tiªuhu v   t   quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   nªu    ×  bé  4a  trªnth c¸n  gi¸m    s¸tb¸o  víiHéi ®ång  c¸o      gi¸m      Þ  s¸t®Ò ngh Héi ®ång    û    û lÖ  Óm  m   i víi ¹  Òn cã    ãtnhiÒu.TÊt    tiªuhu t¨ngt   ki ®Õ ®è     i lo ti   sais     c¶    êng  îp thõa,thiÕu,lÉn lo¹ vµ  Òn kh«ng      Èn    û    c¸ctr h        i ti     ®ñ tiªuchu tiªuhu ph¸t hiÖn  trong  ©u  Óm   m   u   kh ki ®Õ ®Ò ph¶i lËp    biªn b¶n    theo quy  nh.  èi ®Þ Cu   ngµy, c¸n  é  ùc tiÕp    b tr   gi¸m    Ï x¸c nhËn    s¸ts     biªn b¶n    Ën  Õt  ghi nh k qu¶  Óm   ki ®Õ m  trong ngµy  Héi ®ång    û  Ëp.Nh÷ng    ãtph¸thiÖn    do    tiªuhu l   sais     qua  Óm   ki ®Õ m   Ï® îctæng  îp vµ    Þ  ©n  µng  µ   ícxö  ýsau    Õt  óc s    h   ®Ò ngh Ng h Nh n   l   khik th   ®îttiªuhuû.    c­ Gi¸m    ©u    û  Òn:Thùc  Ön    s¸tkh tiªuhu ti   hi gi¸m    õng  s¸tt m¸y  ¾t  Òn, c ti   ®¶m   b¶o  Òn  îc c ¾t  µnh  ÷ng  ti ®   th nh m¶nh  á  nh theo  ng  ®ó quy  nh  Ò     ®Þ v tiªu huû    ®Ó kh«ng  Ó  î dông  ¾p  èi,d¸n    th l  i ch n  c¸c m¶nh  ∙  Þ   ¾t  µnh  ê b¹c ® b c th t    tiÕp tôcl th«ng  îc.    u  ® d­  Ó m     Ki trac«ng    Õ   t¸ck to¸n tiªuhuû  Òn:KiÓ m     Öc     ti   travi theo  âi,ghi d   chÐp  è  Öu tiªuhuû  ña  éi ®ång    û,kiÓm    ù  Ýnh    ©n  i s li     c H  tiªuhu   tras ch x¸c,c ®è   gi÷a sè  Öu trªnsæ   Õ     µ  è  Öu tiªuhuû  ùc tÕ.   li     k to¸nv s li     th   5. Cuèi m çi  ttiªuhuû  Òn,Héi ®ång      ®î     ti     gi¸m    s¸tph¶itæ    chøc tæng  Õt, k  ®¸nh    ótkinh nghiÖ m  Ò   gi¸,   r   v c«ng  Öc  ña  éi ®ång. vi c H   6.Héi ®ång     gi¸m    ã  s¸tc tr¸chnhiÖ m        é  Õt    b¸o c¸o LiªnB k qu¶  ña  tgi¸m  c ®î   s¸tchË m   Êt lµsau  ngµy  Ó   õkhikÕt  óc ®îttiªuhuû.   nh     15  k t    th       V/ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c B é  v µ  c ñ a H é i ® å n g  tiªu u û  h ­ Bé   µi chÝnh, Bé     T    C«ng  vµ  ©n   µng  µ   íc cã  an  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm   ö    c ngêitham    éi ®ång    gia H   gi¸m      û  Òn vµ  ö  s¸ttiªuhu ti   c chuyªn viªngióp viÖc  éi       H ®ång  gi¸m    µm  Ö m  ô  ùctiÕp gi¸m    õng kh©u    û  Òn. s¸tl nhi v tr     s¸tt   tiªuhu ti ­Ng ©n  µng  µ   íccã    h Nh n   tr¸chnhiÖ m:   + Cung  Êp  µiliÖu vµ    ¬ng  Ön cÇn  Õt  c t     c¸c ph ti   thi  cho  c«ng  Öc  ña  éi vi c H   ®ång gi¸m  s¸t. +  Ó m       nh  â  Ki tra,x¸c ®Þ r nguyªn  ©n,  nh quy tr¸chnhiÖ m   µ  ö  ý®óng    v x l  ph¸p  Ët,kÞp  êinh÷ng    ãttrong kh©u  ùc hiÖn    lu   th   sais     th   thu gom   Òn      ti r¸ch n¸t tiªuhuû  ña    n  Þ  µ    ©n  Ò   è  Òn  õa,thiÕu,lÉn  ¹  µ  Òn    c c¸c ®¬ v v c¸ nh v s ti th     lo i ti v kh«ng      Èn    û  îc ph¸thiÖn  ®ñ tiªuchu tiªuhu ®     qua  Õt  k qu¶    û, ®ång  êi tiªuhu   th   göib¸o c¸o kÕt      qu¶  ö  ýcho  éi ®ång  x l  H  gi¸m      û. s¸ttiªuhu ­ Héi ®ång    û  ã     tiªuhu c tr¸chnhiÖm     cung  Êp  µiliÖu theo  c t    yªu  Çu  ña  c c Héi ®ång    gi¸m    vµ  Êp  µnh    Õt  nh  ña  éi ®ång  s¸t  ch h c¸c quy ®Þ c H  gi¸m    Ò   s¸tv viÖc  nh  ®× chØ   ÷ng  Öc  µm  nh vi l kh«ng  ng  ®ó quy  Õ     û  Òn  µ    ch tiªuhu ti v quy chÕ  gi¸m      û  Òn  ã  Ó  ©y  Êt tho¸t  s¸ttiªuhu ti c th g th   ,kh«ng  toµn  Ò   µis¶n  an  v t 
  5. 5 hoÆc   nh  ®× chØ c«ng      û  trong tr ng  îp  ã  ÷ng    ¹m  t¸ctiªuhu     ê h c nh viph nghiªm  träng. VI/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ 01/1/1999.Nh÷ng    t n c hi l     t    quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y   Ò   v gi¸m      û  Òn cña  µ   íctr¸ víiTh«ng   µy  u   Õt  Öu  s¸ttiªuhu ti   Nh n       i tn ®Ò h hi lùc. ­ C¸n  é    b tham    gia gi¸m      û  Òn  îchëng  Õ     ô  Êp  s¸ttiªuhu ti ®   ch ®é ph c theo  quy  nh    i víi   é  ®Þ nh ®è     b tham      û  Òn. c¸n giatiªuhu ti ­ M äi    Ý   Çn  Õt®Ó   ¶m     chi ph c thi   ® b¶o  cho  ¹t®éng  ho   gi¸m    ña  éi  s¸tc H ®ång  gi¸m    îch¹ch to¸nvµo    Ý    û  Òn cña  ©n  µng  µ   íc s¸t®      chiph tiªuhu ti   Ng h Nh n   theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung Th«ng   µy  Ï do    é   µi chÝnh    t n s   LiªnB T   ­ C«ng  an   ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. ­Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2