intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn nội dung, quy trình về giám sát in, đúc tiền tại các nhà máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước

 1. T h«ng    t Liªn t Þ ch B é  T µi C h Ý n h  ­  é   « n g  A n   g © n  h µ n g   BC ­ N N h µ  n íc Vi Ö t n a m   è  51/1999/TTLT/BT C­B C A ­N H N N   s n g µ y  7 th¸ng 5 n¨ m   1999 h í ng d É n   éi d u n g, q u y  tr× nh  n v Ò  gi¸m   in, ® ó c  ti Ò n t¹i s¸t    c¸c n h µ  m ¸y Thùc  Ön  hi quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 2,§i 9  ®Þ s 81/1998/N§­  CP ngµy  01/10/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò     c, b¶o  c Ch ph v in ®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    v tiªu huû  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹   ti       lo ib¶o  ; qu¶n,vËn    chuyÒn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã   t  qu v gi t   gi¸trong  Ö   èng  ©n  µng, Liªn bé  µi chÝnh      h th ng h     T  ­ C«ng  ­ Ng ©n   µng   an    h Nhµ   íchíng dÉn  éidung,quy  ×nh gi¸m      ×nh in,®óc  Òn vµ  ©n   n    n    tr   s¸tqu¸ tr     ti   ng phiÕu  thanh    äichung  µtiÒn)t¹  µ   to¸n(g   l   i Nh m¸y    Òn Quèc    µ    µ   inti   gia v c¸c Nh inng©n  µng  îcNg ©n  µng  µ   ícgiao nhiÖ m   ô    c  Òn (gäichung    h ®  h Nh n     v in,®ó ti     lµc¸cnhµ     m¸y)nh    sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. ViÖc    c  Òn  ña  ©n   µng  µ   íct¹    µ    in,®ó ti c Ng h Nh n   i nh m¸y  u   Þu  c¸c ®Ò ch sù gi¸m    ña    é   µi Ch Ýnh    s¸tc LiªnB T   ­ C«ng  ­ Ng ©n   µng  µ   íctheo    an    h Nh n   quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 81/1998/N§­   µy  CP ng 01/10/1998  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   t i tn 2.  Öc    c  Òn  ¹    µ  Vi in,®ó ti t ic¸c nh m¸y    Êt c¶    ©u  õ  ©u  Ëp  ë t   c¸c kh t kh nh nguyªn  Öu giÊy,kim  ¹   ©u    c  Òn,®Õ n   ©u  èicïng  li     lo i kh ; in,®ó ti   kh cu   giao    s¶n phÈ m  cho  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   chuyÓn  giao s¶n  È m   áng, giÊy  áng, ph h   h   kim  ¹  áng      û  lo ih ®Ó tiªuhu theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc®Ò u   ®Þ c Ng h Nh n   ph¶i   gi¸m    Óm    s¸t,ki trachÆt  Ï, ¶m   ch   ® b¶o  toµn  Öt®èi. an  tuy   3. LiªnBé   ùc hiÖn  Öc      th   vi gi¸m      c  Òn t¹    µ  s¸tin,®ó ti   i nh m¸y    ¬  ë  c¸c trªnc s theo  âi,gi¸m    Óm    c¸o ®Þnh  ú  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ña    µ  d  s¸t, ki trab¸o    kt h th   c c¸cnh m¸y  µ  ùctiÕp kiÓm    nh  ú  µ  t  Êtt¹ c¸cnhµ  v tr     tra®Þ k v ®é xu       i m¸y. ii­ é i d u n g, p h ¬ n g  p h¸p v µ  q u y  tr × nh gi¸m s¸t,  n   ki Ó m  tra c ô  th Ó a. n éi d u n g  gi¸m s¸t, Ó m  tra:  ki 1­ Gi¸m    Óm    Öc  Ëp  µ  ö  ông  Êy,kim  ¹ vµ    Ët liÖu   s¸t,ki travi nh v s d gi   lo i c¸cv       ® Æc   Ötkh¸ccã  ªnquan  n   Öc    c  Òn ®Ó     c  Òn: bi     li   ®Õ vi in®ó ti   in, ®ó ti
 2. ­ Gi¸m    Óm     Ýnh  îp  Ö, hîp    s¸t,ki tra t h l  ph¸p  µ  Ýnh  Ýnh    Ò   Öc  vt ch x¸c v vi nhËp  Êy,kim  ¹  µ    Ët liÖu ® Æc   Öt kh¸c cã  ªnquan  n   Öc    gi   lo i c¸c v   v   bi     li   ®Õ vi in ®óc  Òn  äit¾t lµ vËt liÖu ® Æc   Öt)®Ó     c  Òn  ña    µ  ti (g           bi   in,®ó ti c c¸c nh m¸y    in ng©n  µng.Cô   Ó: h   th +  Ýnh  îp  Ö, hîp  T h l  ph¸p  Ò   è îng, träng îng, tiªu chuÈn,  Ých  ì, vsl   l   k c  chñng  ¹  Êy    Òn,kim  ¹  c  Òn vµ    Ët liÖu ® Æc   Ötkh¸c nhËp  lo igi inti   lo i®ó ti   c¸c v     bi     t¹ c¸cnhµ     i m¸y    ©n  µng. inng h +  Ýnh  îp  Ö, hîp  T h l  ph¸p  Ò   è îng  Êy,träng îng  v s l gi   l kim  ¹  µ    Ët lo i c¸c v   v liÖu ® Æc   Öt kh¸c ®∙  Êt kho    ö  ông    c  Òn  ¹    µ    bi     xu   ®Ó s d in,®ó ti t i nh m¸y    c¸c in ng©n  µng. h ­Gi¸m    Óm    Ýnh  Ýnh    Ò   è îng giÊy,trängl ng kim  ¹ vµ    s¸t, ki trat ch x¸cv s l      î   lo   i c¸cvËt liÖu ® Æc   Ötkh¸c®Ó     c  Òn ®∙  Ëp, ®∙  Êt kho  ö  ông  µ       bi     in,®ó ti   nh   xu   sd v cha  ö  ông  sd cßn  ¹ trong kho  gi÷a sè  Öu b¸o    íisè  Öu theo  âi,h¹ch  li        li   c¸o v   li   d  to¸ntrªnsæ   Õ     ña    µ      k to¸nc c¸cnh m¸y  µ  íi è  Öu kiÓm    ùc tÕ. v v   li   s trath   2­ Gi¸m    Óm    Öc    c  Òn:   s¸t,ki travi in,®ó ti ­ Gi¸m    Óm     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  ña    îp ®ång    Òn,®óc    s¸t,ki trat h     c c¸c h   inti   tiÒn gi÷a Ng ©n  µng  µ   ícvíi   µ      h Nh n     nh m¸y    ©n  µng. c¸c inng h ­ Gi¸m    Óm     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  Ò   è îng,chñng  ¹  ña      s¸t,ki trat h     vsl   lo ic c¸c lo¹  Òn  ∙    c; vµ  è  iti ® in,®ó   s s¶n  È m   áng, giÊy  µ  ph h   v kim  ¹  áng  lo ih trong kh©u     in,®óc  Òn cña    µ    ti   c¸cnh m¸y. ­ Gi¸m    Óm     Ýnh  Ýnh    ÷a sè  Öu c¸c nhµ    s¸t,ki trat ch x¸c gi   li     m¸y  c¸o víi b¸o      sè  Öu ghichÐp  ¹ch        Õ    vµ  è  Öu kiÓm    ùc tÕ  Ò   è  li     h to¸ntrªnsæ k to¸n  s li   kª th   v s l ng,chñng  ¹ cña  µnh  È m;  î  lo i   th ph s¶n  È m   ë  ph d dang;s¶n  È m   áng;giÊy vµ    ph h     kim  ¹ háng  lo   i trong kh©u    c  Òn cña    µ    in,®ó ti   c¸cnh m¸y. 3­ Gi¸m    Óm     Êt nhËp  µnh  È m,  s¸t,ki traxu   th ph s¶n  È m   áng, giÊy  µ  ph h   v kim  ¹ háng. lo   i ­ Gi¸m    Óm     Ýnh  îp  Ö, hîp    s¸t,ki tra t h l  ph¸p  Ò   è îng,chñng  ¹  µnh  vsl   lo ith phÈ m   Òn in,®óc    µ  ti     c¸cnh m¸y  Êtkho  xu   giao cho  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n ­ Gi¸m    Óm     Ýnh  îp  Ö,hîp    s¸t,ki trat h l   ph¸p  Ò   è îng,träng l ng,chñng  vsl    î   lo¹ s¶n  È m   áng,giÊy vµ    i ph h     kim  ¹ háng  Êt®Ó     û. lo i   xu   tiªuhu ­ Gi¸m    Óm    Ýnh  Ýnh    ÷a sè  Öu b¸o    ña  µ    s¸t,ki trat ch x¸c gi   li   c¸o c nh m¸y  íi v  sè  Öu kÕ     µ  íisè  Öu thùc tÕ  Óm     Ò   sè îng,chñng  ¹  µnh  li   to¸n v v   li     ki trav   l   lo ith phÈ m   Òn    c  ∙  Êt giao  ti in,®ó ® xu   cho  ©n   µng  µ   íc;sè îng,chñng  ¹ Ng h Nh n   l   lo i   s¶n  È m   áng,giÊy vµ  ph h     kim  ¹ háng  ∙  Êt®Ó     û  ña    µ  lo i   ® xu   tiªuhu c c¸cnh m¸y.
 3. 4­ Gi¸m    Óm    iÒu  Ön  ¶m     s¸t,ki tra® ki ® b¶o  toµn  an  cho  ¹t®éng  ña    ho   c c¸c nhµ  m¸y: ­ Gi¸m    Óm       iÒu  Ön    s¸t,ki trac¸c ® ki trang bÞ   ¬  ë  Ët chÊt ®Ó     csv    b¶o  Ö   v ®¶m  b¶o  toµn  an  cho    µ  c¸c nh m¸y  :t ng  µo,c¸c kho  nh  ê r     nguyªn vËt liÖu,kho       thµnh  È m,    µnh  È m. ph b¸n th ph ­ Gi¸m    Óm     Öc  ùc hiÖn    s¸t,ki travi th   quy  Õ   ¶m   ch ® b¶o  toµn  an  cho  ¹t ho   ®éng  ¹    µ  t i nh m¸y  c¸c (quy  Õ   ch b¶o  Ö,  v quy  Õ   µm  Öc  ña  bé, c«ng  ch l vi c c¸n    nh©n    ¹ c¸cnhµ  viªnt     i m¸y,trangbÞ  ¬ng  Ön phßng      ph ti   ch¸ych÷a    ch¸y.. ) . b. p h ¬ n g   h¸p v µ  q u y   × nh gi¸m  p tr s¸t,ki Ó m  tra:   1­ C¸c  µ  nh m¸y    ©n  µng  in ng h ph¶i lËp  µ  öi cho  é   µi chÝnh, Bé     vg  BT    C«ng  vµ  ©n  µng  µ   ícc¸cb¸o    an  Ng h Nh n     c¸o sau  y: ®© ­ K Õ   ¹ch    c  Òn  åm:    Òn  Êy,ng©n  Õu    ho in,®ó ti (g in ti gi   phi thanh  to¸n vµ    ®óc  Òn kim  ¹   µng  ti   lo i h ) n¨m  ã  c chiatheo  ý  îcThèng  c  ©n  µng  µ     qu ®   ®è Ng h Nh nícphª duyÖt vµ  Õ   ¹ch bæ        k ho   sung  trongn¨m  îcduyÖt (nÕu  ã).   ®    c ­ B¶n sao    îp  ng  ô  Ó  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc vÒ     c  c¸c h ®å c th k v   h Nh n   in,®ó tiÒn trong n¨m  µ          v c¸cBiªnb¶n  nghiÖ m    µ  thu v thanh  ýhîp ®ång. l    ­ B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ëp, xuÊt sö  ông  µ  ån kho  Êy,kim    c¸o t h th   nh    d vt  gi   lo¹ vµ    ËtliÖu ® Æc   Ötkh¸c®Ó     c  Òn theo m É u   Óu  nh  Ìm.   i c¸cv     bi     in,®ó ti     bi ®Ý k ­ B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    c  Òn  µnh  È m;    c¸o t h th   in,®ó ti (th ph s¶n  È m   ë  ph d dang,s¶n  È m   áng,giÊy vµ    ph h     kim  ¹ háng)theo m É u   Óu  nh  Ìm. lo i       bi ®Ý k ­ B¸o c¸o  ×nh  t hinh  ùc  Ön  th hi giao  s¶n  È m   Òn    c  ph ti in,®ó cho  ©n   Ng hµng  µ   ícvµ  Êt tiªuhuû  Nh n   xu     s¶n  È m   áng,giÊy háng,kim  ¹ háng  ph h       lo i   theo  m É u   Óu  nh  Ìm. bi ®Ý k ­ B¸o    c¸o  t  Êt t×nh  ×nh  ùc hiÖn    c  Òn  ®é xu   h th   in,®ó ti theo  éi dung    n  do LiªnBé    Çu    yªu c trong tr ng  îp cÇn  Õt.  ê h   thi * Thêigian göib¸o c¸o:         +  B¸o    c¸o th¸ng:göitr cngµy  cña      í  10  th¸ngsau.   +  B¸o    c¸o n¨m: göitr cngµy  cña      í  30  th¸ng®Ç u     n¨m  sau. +  B¸o    t  Êt:theo yªu cÇu  ô  Ó  ña    é      Çu    c¸o ®é xu      c th c LiªnB khiyªu c b¸o c¸o. 2­  µng  H n¨m  nh  ú  th¸ng m ét  Çn  ®Þ k 6    l hoÆc   t  Êt,Liªn Bé   Ï thùc ®é xu     s     hiÖn  Óm    ùctiÕp t¹ c¸cnhµ  ki tratr        i m¸y    nh  Ýnh  îp ph¸p vµ  Ýnh  Ýnh  x¸c®Þ t h   t ch x¸c gi÷a sè  Öu b¸o    ña  µ      li   c¸o c nh m¸y  íisè  Öu h¹ch    Õ     µ  è  Öu  v   li   to¸nk to¸nv s li
 4. kiÓm     ùc tÕ  µ    ¬  ë    Óm       nh  Ýnh  ©n  i gi÷a viÖc  kª th   v trªnc s ®ã ki trax¸c ®Þ t c ®è     sö  ông  Êy,kim  ¹  µ    Ët liÖu ® Æc   Öt in,®óc  Òn  íithµnh  È m   d gi   lo i c¸c v   v   bi     ti v   ph tiÒn    c, s¶n  È m   ë  in,®ó   ph d dang  Òn in,®óc  µ  ti     v s¶n  È m   áng, giÊy  áng. ph h   h   Cô   Ó  th gi¸m    Óm    ÷ng  éidung  s¸t,ki tranh n  sau: ­ KiÓ m     Öc  ë       travi m sæ s¸ch ghichÐp  ¹ch to¸nvÒ   Ëp, xuÊt,sö  ông     h     nh    d giÊy,kim  ¹ vµ    Ët liÖu ® Æc   Ötin,®óc  Òn,s¶n  È m   Ëp    lo i c¸cv       bi     ti   ph nh kho,s¶n    phÈ m   ë  d dang,s¶n  È m   áng,giÊy vµ    ph h     kim  ¹ háng. lo i   ­ Gi¸m    Óm   tån  s¸tki kª  kho  Êy,kim  ¹    c  Òn;tån  gi   lo iin ®ó ti   kho    ¹  c¸c lo i thµnh  È m,  ph s¶n  È m   ë  ph d dang,s¶n  Ç m   áng,giÊy vµ    ph h     kim  ¹ háng. lo   i ­ KiÓ m     i chiÕu  ÷a sè  Öu b¸o    íi è  Öu kÕ     è liÖu ghi   tra®è   gi   li   c¸o v   li   to¸n(s       s trªnho¸ ®¬n     chøng  õ vµ  è  Öu h¹ch        Õ   t   s li   to¸ntrªnsæ k to¸n)vµ  è  Öu kiÓm     s li   kª thùc tÕ  Ò   Êy,kim  ¹ in,®óc  Òn;vÒ   µnh  È m,      v gi   lo i     ti   th ph s¶n  È m   ë  ph d dang,   s¶n  È m   áng  µ  Êy,kim  ¹  áng  ùc  Õ  ån  ph h v gi   lo ih th t t kho  µ  ©y  vd chuyÒn    s¶n xuÊt.   ­ KiÓ m     ù  ©n  i tæng  Ó  õ kh©u  u   n   ©u  èicña  Öc    tras c ®è   th t   ®Ç ®Õ kh cu   vi thùc hiÖn    c  Òn cña  µ    in,®ó ti   nh m¸y trong quý,® îcx¸c®Þnh:       Sè  îng giÊy  µ  äng l ng kim  ¹    c  Òn  ån kho  u   ú  (céng) l  v tr  î   lo i ®ó ti t   in, ®Ç k +    sè  Ëp  nh kho  trong kú    ph¶i=    (b»ng)sè  Êtkho  ö  ông    xu   sd trong kú  (céng)sè    +    tån kho  èikú.   cu   Tån  u   ú  µnh  È m,  ®Ç k (th ph s¶n  È m   ë  ph d dang, s¶n  È m   áng, giÊy,   ph h     kiem  ¹ háng)+  éng)sè  Êy,kim  ¹ nhËp  lo i     (c   gi   lo i   trong kú    (quy ra s¶n  È m   îc    ph ®  tÝnh theo  nh  ®Þ møc) ph¶i=    (b»ng)s¶n  È m     ph giao cho    NHNN  trong kú,s¶n     phÈ m   áng,giÊy  áng,kim  ¹  áng  ∙  Êt ®i    û  (céng)sè  ån cuèi h   h   lo ih ® xu   tiªuhu +    t    kú  µnh  È m,  (Th ph s¶n  È m   ë  ph d dang, s¶n  È m   áng, giÊy  áng, kim  ¹   ph h   h   lo i   háng). ­ KiÓ m       iÒu  Ön  ¶m     trac¸c ® ki ® b¶o  toµn  an  cho  ¹t®éng  ña    µ  ho   c c¸c nh m¸y  Ò  (v trang bÞ   ¬  ë  Ët chÊt vµ  ùc hiÖn      csv    th   c¸c quy  Õ   Ò   ch v b¶o  Ö,  µm  vl viÖc  ña    é,c«ng  ©n    ¹ c¸cnhµ  c c¸n b   nh viªnt     i m¸y). 3­ Tæ     chøc  gi¸m    Óm    ùctiÕp t¹ nhµ  s¸t,ki tratr      i m¸y: 3.1.ViÖc  ùc hiÖn  Óm      th   ki tra,gi¸m    ùctiÕp,®Þnh  ú  µ  t  Êt t¹ s¸ttr     k v ®é xu   i   c¸c nhµ    m¸y  Tæ   Óm    do  ki tragi¸m      c  Òn t¹    µ  s¸tin,®ó ti   i nh m¸y  ña    é  c¸c c LiªnB thùc hiÖn.Bé  ëng  é  µichÝnh    Õt  nh  µnh  Ëp tæ  Óm        tr BT  ra quy ®Þ th l   ki tra,gi¸m  s¸tsau    èng  Êt  íiBé   ëng  é     khi th nh v   tr B C«ng  vµ  èng  c  an  Th ®è NHNN.   Tæ kiÓm   tra,gi¸m      é   m ét    é  Êp  ô  ña  é   µi chÝnh  µm  tr s¸tLiªnB do  c¸n b c v c B T   l tæ  ­ ëng  µ    viªnlµ nh÷ng    é  ña  é   µi chÝnh, Bé   v c¸c tæ      c¸n b c B T     C«ng  vµ  ©n   an  Ng hµng  µ   íc.C¸n  é  Nh n   b tham    kiÓm     gia tæ  tra,gi¸m    s¸tph¶icã    È m   Êt   ®ñ ph ch  
 5. vµ n¨ng  ùc,n ¾ m   ÷ng    Õ     c  Òn vµ  éidung,quitr×nh gi¸m      l  v quich in,®ó ti   n        s¸tin, ®óc  Òn  ¹    µ  ti t i c¸c nh m¸y. C¸c  viªn chÞu    tæ    tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön  y   ,    th hi ®Ç ®ñ ®óng  éidung,quy  ×nh kiÓm    n    tr   tratheo quy  nh  µ  ®Þ v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ   Õt  k qu¶  Óm    ki tra,gi¸m    ña  × nh    Çn  Öc  îcph©n  s¸tc m ë ph vi ®   c«ng. 3.2.Tæ   Óm   gi¸m    ã  Ö m  ô:   ki tra,  s¸tc nhi v ­ Tæ     chøc,thùc hiÖn  Óm        ki tra,gi¸m    ùctiÕp t¹ c¸cnhµ  s¸ttr        i m¸y  theo néi    dung  gi¸m    Óm    s¸t,ki traquy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn    ña  ®Þ t i A  IIc Th«ng   µy. tn ­Ph¸thiÖn  ÷ng    ãttrongqu¸ tr×nh kiÓm      Õn  Þ    é      nh sais        tra®Ó ki ngh Liªnb cã  ÷ng  Õt ®Þnh  Ên  nh quy   ch chØnh  Þp  êi k th . ­ Sau  çi  tkiÓm       m ®î   tra,ph¶ilËp      biªnb¶n  ïng víiGi¸m  c  µ  c    ®è nh m¸y  ý  k x¸cnhËn  Ò   Õt    v k qu¶  Óm    öib¸o      o    é. ki trag   c¸o l∙nh®¹ LiªnB ­ § Ò   Êt víil∙nh®¹o  ªnBé     xu       li   trong viÖc      bæ sung  µn  Ön  ho thi "Quy  Õ   ch in ®óc  Òn  ¹    µ    ti t i c¸c nh m¸y"  µ  v "Quy  Õ   ch gi¸m      c  Òn  ¹  µ  s¸tin,®ó ti t inh m¸y"   nh»m   ¶m   ® b¶o  toµn  Öt ®èi  an  tuy   trong  Öc  ùc  Ön    c  Òn  ¹    vi th hi in,®ó ti t i c¸c nhµ m¸y. III­p h © n  c « n g  tr¸ch n hi Ö m   1.Bé  µichÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Chñ   ×phèihîp víiBé     tr         C«ng  vµ  ©n   µng  µ   íctrong viÖc    an  Ng h Nh n     tæ chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m    Óm       c  Òn  s¸t,ki train,®ó ti th«ng  qua  è  Öu b¸o    ña  s li   c¸o c c¸cnhµ    m¸y  µ  ùctiÕp kiÓm    nh  ú  µ  t  Êtt¹ c¸cnhµ  v tr     tra®Þ k v ®é xu       i m¸y. ­ Tæng   îp,lËp  h  b¸o c¸o  Ýnh  ñ  Ò   Õt  Ch ph v k qu¶  gi¸m    Óm       s¸t,ki tra in, ®óc  Òn hµng  ti   n¨m  ¹ c¸cnhµ  t    i m¸y. 2.Bé    C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖm:   ­  èi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc trong  Öc  ©n  Ph   v  T   v Ng h Nh n   vi ph c«ng  n  Þ  ®¬ v chøc  n¨ng  µ  ö  êi tham    ùc hiÖn  v c ng   gia th   gi¸m    Óm       s¸tki train, ®óc  Òn  ¹    µ  ti t i nh m¸y  c¸c theo  éi dung, quy  ×nh t¹  b¶n  µy  µ  n    tr   i v¨n  n v b¶o  Ö   v viÖc      Ën  ¸p t¶iv chuyÓn  Òn. ti ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ýnh    ch trong viÖc    gi¸m    Óm       iÒu  Ön  s¸t,ki trac¸c ® ki ®Ó   b¶o  ¶m   toµn    c  Òn t¹ c¸cnhµ  ® an  in,®ó ti       i m¸y. 3.Ng ©n  µng  µ   ¬c  ã    h Nh n c tr¸chnhiÖ m:   ­ChØ   o    µ    ®¹ c¸cnh m¸y  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  xd v th   quy  Õ   Óm    éibé  ch ki so¸tn   b¶o  ¶m   toµn  Öt®èi trong qu¸ tr×nh in,®óc  Òn. ® an  tuy           ti
 6. ­ Tæ     chøc gi¸m    Óm     s¸t,ki tra qu¸  ×nh  ùc  Ön    c  Òn  ña    tr th hi in,®ó ti c c¸c nhµ  m¸y  theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n ­ Phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ  é       v  T   v B C«ng  trong viÖc  ©n  an    ph c«ng    cho ®¬n  Þ  v chøc  n¨ng  µ  ö  bé  thùc hiÖn  v c c¸n      gi¸m    Óm       c  Òn  ¹  s¸t,ki train,®ó ti t i c¸cnhµ    m¸y theo néidung  µ     v quy  ×nh t¹ v¨n b¶n  µy. tr       i n 4.Tr¸chnhiÖ m  ña    µ      c c¸cnh m¸y: ­ Thùc  Ön  ng, ®Çy       hi ®ó   ®ñ quy  Õ     c  Òn  Thèng  c  ©n   ch in,®ó ti do  ®è Ng hµng  µ   ícquy  nh. Nh n   ®Þ ­ LËp  µ  öicho    é   Þp  êivµ  y        vg  LiªnB k th   ®Ç ®ñ c¸c b¸o    Ò   ×nh  ×nh  c¸o v t h thùc  Ön    c  Òn  µ  Þu  ù  hi in,®ó ti v ch s gi¸m    Óm     ùc tiÕp  ña  s¸t,ki tra tr   c Liªn Bé     theo quy  nh  ¹ v¨n b¶n  µy.   ®Þ t    i n ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    µ  Ýnh  îp ph¸p cña  è  Öu b¸o    vt ch x¸cv t h    s li   c¸o cho  Liªn Bé   t×nh  ×nh  ùc  Ön    c  Òn; vÒ   ÷ng    ¹m     vª  h th hi in,®ó ti   nh sai ph kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn,g©y  Êttho¸t an    th     trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    c  Òn        in,®ó ti   t¹ nhµ    i m¸y. 5.Tr¸chnhiÖ m  ña  kiÓm        c tæ  tragi¸m  s¸t: ­ Tæ   Óm      ki ta gi¸m    Þu  s¸tch tr¸chnhiÖm   ícLiªnBé   µ  ícph¸p  ËtvÒ     tr     v tr   lu   viÖc  chøc  ùc hiÖn  µ  Õt  tæ  th   v k qu¶  Óm     ki tra,gi¸m    ùctiÕp  Öc    c  s¸ttr   vi in,®ó tiÒn theo  nh  ú    ®Þ k hoÆc   t  Êt t¹ c¸cnhµ  ®é xu   i     m¸y theo  éidung  µ  n  v quy  ×nh  tr híng dÉn  ¹ v¨n b¶n  µy.   t    i n ­ Tæ   ëng  kiÓm      tr tæ  tragi¸m    Þu  s¸tch tr¸chnhiÖ m     trong viÖc  ©n    ph c«ng  c«ng  Öc  vi cho    viªnvµ  chøc,®iÒu  µnh  c¸ctæ    tæ    h chung  Öc  ùc hiÖn  vi th   c«ng  t¸ckiÓm      tra,gi¸m    ùctiÕp,theo ®Þnh  ú  s¸ttr       k hoÆc   t  Êtt¹ c¸cnhµ  ®é xu      i m¸y. iv­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  t 1. Bé   µi chÝnh, Bé     T    C«ng  vµ  ©n   µng  µ   íc cã  an  Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     ph©n  c«ng  µ  v chØ   o    n  Þ   ®¹ c¸c ®¬ v chøc  n¨ng  chøc, phèi hîp  iÓn khai tæ      tr     thùc  Ön  hi c«ng    t¸cgi¸m    Óm       c  Òn  s¸t,ki tra in,®ó ti theo  quy  nh  µ  ©n   ®Þ v ph c«ng tr¸chnhiÖ m  ¹ v¨n b¶n  µy.   t    i n 2. Gi¸m  c  µ     ®è Nh m¸y    Òn  èc    µ    µ     ©n  µng  Þu  in ti Qu gia v c¸c Nh in ng h ch tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn  µ  Þu  ù    tæ  th   v ch s gi¸m    Óm      c  Òn cña  s¸t,ki train,®ó ti   LiªnBé    theo quy  nh  ¹ v¨n b¶n  µy.   ®Þ t    i n
 7. 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthùc hiÖn  Ó   õ01/01/1999.M äi  öa  æi  éi   tn c hi l     k t    s® n  dung quy  nh  ®Þ trong v¨n b¶n  µy  Liªn bé  µi chÝnh    n do    T  ­ C«ng  ­ Ng ©n   an    hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
 8. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Bi Ó u  s è  1.1­ g T Tªn  n  Þ... . ....... ®¬ v . . ...... b¸o c¸o t × nh h × n h  t å n k h o  v µ  s ö  d ô n g  n g u yªn li Ö u gi Ê y in ti Ò n th¸ng.. . . . . . .. . . . n¨m  . . .. Lo¹igiÊy   Sè  ån ®Ç u   ú t  k Sè  Ëp  nh trong kú             Sè xuÊt                trong  ú  k Sè  ån cuèikú t    Ghi chó                   Cho in  Òn    ti Cho    ©n  Õu  inng phi TT       Sè îng Gi¸trÞ Sè îng Gi¸trÞ l    l    Sè îng Gi¸trÞ   è îng l    Sl  Gi¸trÞ   Sè îng l  Gi¸trÞ   (Tê,tÊn)   (Tê,tÊn)   (Tê,tÊn)   (Tê,tÊn)   (Tê,tÊn)                       Ghi chó:     ­1  êt ng  ¬ng... . .h×nh   t  ¬ ® . ..  .         ­1  Ên ¬ng  ¬ng.. . . .ê  t t ® . .. t                                                                                  Ngµy... .                                                                                    . th¸ng.. . . . . . . n¨m... . . Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y
 9. 9 Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 10. B i Ó u   è  1.2­ G s T Tªn  n  Þ... . ............ ®¬ v . . ............ s a o kª s è  gi Ê y n h Ë p  c ñ a ® ¬ n  v Þ th¸ng.. .n¨m... . . . .. Ngµy,  Sè   chøng  Lo¹igiÊy nhËp §¬n  Þ  §¬n      v gi¸ Sè îng Thµnh  Òn l ti th¸ng tõ tÝnh Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . . Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 11. B i Ó u   s è  1.3­ G T Tªn  n  Þ... . ....... ®¬ v . . ...... b¸o c¸o k Õ t q u ¶  s ¶ n x u Ê t ti Ò n in, g © n  p hi Õ u  thanh to¸n  n th¸ng.. . . .... .. . . ...   . . ....  n¨m  . . ... §¬n  Þ:H×nh  v  (H)   Lo¹is¶n    S¶n  È m   Ghi ph   Sè  ån ®Ç u   ú t  k Sè  s¶n  Êttrong kú xu     Sè  ån cuèikú t    phÈ m ®Þnh møc  theo chó   sè  Êy ® a  µo  gi   v SX Thµnh B¸n  µnh  S¶n  È m   Thµn B¸n  µnh  S¶n  È m   Thµn B¸n  µnh  S¶n  È m   th ph th ph th ph phÈ m phÈ m háng,giÊy     h  phÈ m háng,giÊy     h  phÈ m háng,giÊy     háng phÈ m háng phÈ m háng    Ngµy...th¸ng.. n¨m...       . .  . . Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y
 12. Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 13. B i Ó u   s è  1.4­ G T Tªn  n  Þ... . ....... ®¬ v . . ...... S a o  kª s ¶ n p h È m  c ñ a n h µ  m ¸ y  ® ∙ c h u y Ó n   giao c h o  n g © n  h µ n g  n h µ  n í c th¸ng. . .n¨m... . .. . . . . .. Ngµy,  Sè   Lo¹is¶n  §¬n      gi¸s¶n  È m   Sè îng ph l  Sè  Òn thu ti     th¸ng chøng  õ phÈ m t (§/H×nh) (H×nh) ® îc Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . . Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 14. B i Ó u   è  1.5­ G s T Tªn  n  Þ  . . ®¬ v .. . . b¸o c¸o t × nh h × n h  s ¶ n p h È m  h á n g, gi Ê y h á n g th¸ng.. .n¨m  . . .   . . .. . . . Lo¹is¶n  È m   áng,giÊy §¬n  Þ  Ýnh Sè  ån ®Ç u   Sè  Ëp    ph h     vt t  nh trongkú Sè  Êttiªuhuû    xu     trong  Sè  ån cuèikú t    Ghi chó   háng kú kú I­S¶n  È m   áng   ph h H×nh  (H)       II­ Êy  áng  Gi h (Tê,tÊn)   Ngµy...th¸ng.. n¨m...   . .  . . Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y
 15. Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 16. B i Ó u   è  1.6­ G s T Tªn  n  Þ  . . .. ®¬ v .. . .. b¸o c¸o t × nh h × n h  c h u y Ó n  giao s ¶ n p h È m  ti Ò n in,  n g © n  p hi Õ u  thanh to¸n c h o  n g © n  h µ n g  n h µ  n í c th¸ng.. . .. .. . . . . ..  n¨m  . . .                                                    ¬n  Þ:H×nh                                               § v   (H) Lo¹i Sè    s¶n  È m   Sè  ph s¶n  È m   Sè  ph s¶n  È m   Sè  ph s¶n  È m   Ghi ph   s¶n  tån kho  u   nhËp    ®Ç kho trong  xuÊtcho    tån kho  èi chó   cu   phÈ m kú kú NHNN kú Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . . Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 17. B i Ó u   è  2.1 ­ K L s Tªn  n  Þ  . . ®¬ v .. . . b¸o c¸o t × nh h × n h  t å n k h o  v µ  s ö  d ô n g  ki m  lo¹i® ó c  ti Ò n   th¸ng.. . .    . . n¨m  . . . . .. . . Lo¹ikim  ¹   lo i Sè  ån ®Ç u   ú t  k Sè  Ëp  nh trongkú     è  Êttrong kú S xu     Sè  ån cuèikú t    Ghi  chó Cho  c  Òn ®ó ti Cho  ôc  ch  m ®Ý kh¸c Sè îng (TÊn) Gi¸ Sè îng (TÊn) Gi¸trÞ Sè îng (TÊn) Gi¸trÞ Sè îng (TÊn) Gi¸trÞ Sè îng (TÊn) Gi¸ l    l    l    l    l    trÞ trÞ   Ngµy...th¸ng.. n¨m...   . .  . . Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 18. B i Ó u  s è  2.2­ L K Tªn  n  Þ  . . ®¬ v .. . . s a o kª s è  ki m  lo¹i h Ë p  c ñ a ® ¬ n  v Þ  n th¸ng. . .n¨m  . . . . . . .. . . . Ngµy,  Sè   chøng  Lo¹ikim  ¹ §¬n  Þ  §¬n    Sè îng   lo i v gi¸ l Thµnh  th¸ng tõ tÝnh  Ên) (§/TÊn) (T tiÒn Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . . Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  µ   to¸ntr Nh m¸y Gi¸m  c  µ   ®è Nh m¸y Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký  µ    â hä  v ghir   tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 19. B i Ó u  s è  2.3­ L K Tªn  n  Þ  . . ....... ®¬ v .. . ....... b¸o c¸o k Õ t q u ¶  ® ó c  ti Ò n ki m  lo¹i th¸ng. . .  . ... .. . . .. n¨m  . . .. §¬n  Þ  Ýnh:MiÕng  vt   (M) Lo¹i    è  ån ®Ç u   ú St  k Sè  s¶n  Êttrong kú xu     Sè  ån cuèikú t    §Þnh  møc  s¶n  È m   ph theo  Ghi chó   s¶n  sè kim  ¹ xuÊtra lo i     phÈ m Thµn B¸n  µnh  S¶n  Thµn B¸n  µnh  S¶n  Thµn B¸n  µnh  S¶n  th th th h  phÈ m phÈ m   h  phÈ m phÈ m   h  phÈ m phÈ m   phÈ m háng phÈ m háng phÈ m háng   Ngµy...th¸ng.. n¨m...   . .  . .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2