Thông tư liên tịch 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học - nghệ thuật, báo chí theo cơ chế Nhà nước đặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch b é  v¨n h ã a ­ th«ng tin  é  t µi h Ý n h     ­ b  c s è  52/2003/TTLT­B V H T T­B T C  n g µ y 29  th¸ng 8 n¨ m  2003  h í ng d É n   Ö c h ç  trî o ¹t  é n g  s¸ng t¹o   p h È m ,   vi  h ® t¸c c« n g  tr× nh v¨n h ä c  g h Ö  thu Ë t, ­ n  b¸o c h Ý  theo  c ¬  ch Õ   h µ  n íc ® Æ t  h µ n g n Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 151/Q§­TTg  µy  th¸ng 2  ng 13    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ç  î ¹t®éng  t  ph v vi h tr    ho s¸ng  ¹ot¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh  tr v¨n  äc  h nghÖ   Ët,b¸o  Ý  thu   ch theo  ¬  Õ   µ   íc ® Æt   µng, sau    ã    c ch Nh n   h   khic ý kiÕn  èng  Êt cña  û   th nh   U ban  µn  èc    Öp    éi V¨n  äc  to qu Liªnhi c¸cH   h Ngh Ö   Ët thu   ViÖtNam     (C«ng    è  v¨n s 231/CV­§CT  µy  ng 21/7/2003), ªnBé      V¨n  ãa  li h Th«ng   tin­Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn       T   h  vi th   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Nhµ   íchç  î ¹t®éng    n   tr   ho s¸ng  ¹ot¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh v¨n häc  Ö   tr     ngh thuËt,b¸o  Ý   ®∙ hoµn  µnh, cha  µn  µnh    ch (   th   ho th hoÆc   îc ® Æt   µng  ®  h riªng   theo  ñ    µ  ch ®Ò v kh¶  n¨ng  s¸ng  ¹ocña      ã m       t  t¸cgi¶,nh t¸cgi¶)theo  ¬  Õ   Æt   c ch ® hµng th«ng qua  û   U ban  µn  èc    Öp    éi V¨n  äc  to qu Liªnhi c¸cH   h Ngh Ö   ËtViÖt thu     Nam,  éi  µ   H Nh v¨n  Öt Vi Nam,  éi  ü   Ët ViÖt  H M thu   Nam,  éi  H Ngh Ö   Ü   ©n   sS khÊu  Öt Nam,  éi Nh¹c  Ü   Öt Nam,  éi Ngh Ö   Ü   Õp  Vi   H  s Vi   H  s Nhi ¶nh  Öt Nam,  Vi   Héi  Ön  §i ¶nh  Öt Nam,  éi  Õn  óc s  Öt Nam,  éi  Vi   H Ki tr   Vi   H Ngh Ö   Ü   óa   Öt sm Vi   Nam,  éi V¨n  Ö   © n   H  ngh D gian ViÖt Nam,  éi V¨n  Ö     ©n  éc thiÓu  è      H  ngh c¸c d t  s ViÖt Nam   µ  éi  µ     v H Nh b¸o  Öt Nam   Vi   (sau  y   äi chung  µ c¸c Héi),theo  ®© g   l      nguyªn t¾c:   1.1.§èivíi   È m,        ph t¸c c«ng  ×nh v¨n häc   Ö   Ët,   Ý: tr     ­ngh thu   ch b¸o ­Hç  î® Æt  µng    tr   , h cho    c¸cm¶ng    µithuéc: ®Ò t   +  Þch  ö  ©n  éc,c¸ch m¹ng,kh¸ng chiÕn  µ    µnh  ùu v¨n ho¸,v¨n L sd t        v c¸cth t        nghÖ,    Ý; b¸o ch + C«ng  éc  æi  íi,nh÷ng  ©n  è tÝch  ùc  cu ® m  nh t  c trong x∙héi,nh÷ng  ©n       nh vËttiªubiÓu  ña  êi®¹i;    c th   +  Õu  Thi niªn,   ng, d©n  écthiÓu sè.   ®å   nhi t    +  C¸c  m¶ng    µikh¸c® îcc¸cHéi chÊp  Ën. ®Ò t        thu ­ C¸c  chøc  Ðt duyÖt  ç  î® Æt  µng      ã m       ã    ­   tæ  x  h tr  , h t¸cgi¶,nh t¸cgi¶ c ®Ò c ¬ng  ô  Ó  Ò     µi  éi dung, kÕ   ¹ch, thêih¹n  µn  µnh    È m   c th v ®Ò t ,n     ho    ho th t¸c ph hoÆc   b¶n th¶o t¸cphÈ m.    1.2.§èi víic¸c ho¹t®éng           s¸ng  ¹ov¨n  äc  Ö   Ët kh¸c:theo  t   h ngh thu     th«ng  b¸o cña  é    B V¨n  ãa   h ­Th«ng   tincho  õng néidung  ô  Ó. t    c th 2.H×nh    thøc hç  î   tr  kinhphÝ: ® Æt  µng      h hoÆc   ç  î h tr . 3.Nguån    kinh phÝ  ç  î   h tr  theo c¬  Õ   Æt  µng:Ng ©n    ch ® h   s¸ch Trung  ng.   ¬
  2. 2 4. C¸c  éi  H c¨n  vµo  Ýnh  Æc   ïcña  õng  cø  t ® th   t chuyªn  µnh, cã  ng   tr¸ch   nhiÖ m: ­ X ©y  ùng,ban  µnh,phæ   Õn    d   h   bi quy  ×nh thùc hiÖn  ç  î ® Æt  µng; tr     h tr  , h   quy  Õ   Ðt duyÖt,chän  äc®Ò   ¬ng,®¸nh    ch x     l  c   gi¸,nghiÖ m     Èm  nh    thu,th ®Þ t¸c phÈ m, c«ng  ×nh v¨n häc  Ö   Ët,b¸o  Ý  Nhµ   íchç  î tr     ngh thu   ch do  n   tr  theo  ¬  Õ   c ch ® Æt  µng. h ­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  ã  Öu  th   c hi qu¶  Õ   ¹ch  ç  î ® Æt  µng  µng    k ho h tr   , h h n¨m theo th«ng  cña  é   b¸o  B V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ö   ông  tin. d S kinh phÝ  µ   íchç  î   Nh n   tr   , ® Æt  µng  ng  i t ng,®óng  ôc  ch, cã  Öu  h ®ó ®è  î   m ®Ý   hi qu¶. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1. Kinh  Ý   Æt  µng  îc chitrùctiÕp    ph ® h ®     cho      ã m       ã    t¸cgi¶,nh t¸cgi¶ c t¸c phÈ m, c«ng  ×nh  tr v¨n  äc  h nghÖ   Ët,b¸o  Ý  éc    thu   ch thu c¸c m¶ng    µiquy  ®Ò t   ®Þnh  µ  ã    Þ thiÕtthùc,® îc c¸c Héi  Êp  Ën. Møc     ô  Ó    v c gi¸tr         ch thu   chic th cho tõng t¸cgi¶,nhã m       c¸cHéi quyÕt ®Þnh.      t¸cgi¶do        2. Kinh  Ý  ùc hiÖn  ç  î ¹t®éng    ph th   h tr    ho s¸ng  ¹ot¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh v¨n tr     häc nghÖ   Ët,b¸o  Ý   thu   ch theo  ¬  Õ   µ   íc ® Æt   µng    o¹n  c ch Nh n   h giai® 2003    ­ 2004  ph¶itu©n  ñ ®óng    th   quy  ×nh,quy  Õ   ña    éi.Møc    ç  î   tr   ch c c¸c H   chih tr cho tõng ho¹t®éng     s¸ng t¹ot¸cphÈ m,      c«ng  ×nh do    éi quyÕt ®Þnh. tr   c¸cH     3.Chi hç  î   ¹t®éng      tr  ho   c¸c s¸ng t¹ov¨n häc  Ö   Ëtkh¸cgå m:     ngh thu     ­ Chi tæ      chøc    íptËp  Ên, båidìng,n©ng  c¸c l   hu       cao  ×nh ®é   Ýnh  Þ, tr   ch tr   nghiÖp  ô    ë   ¹ s¸ng    u  Çm,  v (nh m tr   i t¸c,s t nghiªncøu, th© m   Ëp  ùc tÕ      nh th   theo   h×nh thøc  Ëp  Ó  t th cho    éiviªn,tæ  c¸c h     chøc    éc    c¸c cu this¸ng  ¹o…)  µ  Èm   t v th ®Þnh,  phª  ×nh    ¸nh    b ­® gi¸,nghiÖm   t¸cphÈ m,  thu    c«ng  ×nh  häc  tr v¨n  nghÖ   thuËt,   Ý.Møc    ô  Ó    ch   b¸o chic th theo c¸cchÕ         µichÝnh  Ön  µnh.    ®é chitiªut   hi h ­ Chi hç  î     tr  kinh phÝ  ùctiÕp cho      ã m       i  ùc tÕ  ícvµ    tr     t¸cgi¶,nh t¸cgi¶® th   tr   sau    Õtt¸cphÈ m,  khivi     c«ng  ×nh;chicho  ¹t®éng  tr    ho   nghiªncøu,su  Çm;  öa     t s ch÷a  µ  µn  Ön    È m,  v ho thi t¸cph c«ng  ×nh…   tr Møc   ç  îkinh phÝ   c¸c Héi h tr    do      quyÕt ®Þnh    vµo    c¨n cø  quy      È m,  m« t¸cph c«ng  ×nh vµ  iÒu  Ön  ùc hiÖn  tr   ® ki th   cña      ã m     t¸cgi¶,nh t¸cgi¶. ­ Chi hç  î     tr  kinh phÝ  ùctiÕp hoÆc     Õp)cho      ã m         (tr     gi¸nti   t¸cgi¶,nh t¸cgi¶ ®Ó   ùc hiÖn  th   phæ   Õn    È m   îc x¸c ®Þnh  µ cã    Þ cao  Êtb¶n, bi t¸cph ®   l   gi¸tr   (xu     tæ  chøc c«ng diÔn gií thiÖu, µn dùng thÓ  nghiÖm, tr Ón l∙m quy m«   i  d i nhá …).  Møc   ç  îkinh  Ý   ét  Çn  h tr  ph (m ph hoÆc   µn  é)  c¸c  éi  to b do  H quyÕt  ®Þnh    vµo  c¨n cø  quy      È m,  m« t¸cph c«ng  ×nh,®iÒu  Ön  ùc hiÖn  ña    tr   ki th   c t¸c gi¶,nhã m       t¸cgi¶. ­Chi cho    ¹t®éng  ôc  ô     c¸cho   ph v chung  cho  Öc  ç  î® Æt  µng. vi h tr   , h 4. Trªn c¬  ë  nh  íng  íncña  µ   íc hµng      s ®Þ h l  Nh n   n¨m trong lÜnh  ùc      v v¨n häc  nghÖ   Ët vµ  thu   b¸o  Ý, c¨n  møc   ù  ch   cø  d to¸n kinh  Ý   ç  îho¹t®éng     ph h tr    s¸ng  ¹ot¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh v¨n häc  Ö   Ët,b¸o  Ý  îccÊp  ã  Èm   tr     ngh thu   ch ®   c th quyÒn  giao;c¸c Héi  ùa chän  i  îng,thèng  Êt    éi dung  ç  î® Æt      l  ®è t   nh c¸c n   h tr  hµng, ph©n      bæ kinh phÝ     Õttheo  õng  éidung      chiti   t n  chitheo quy  nh,  öi ®Þ g  Bé  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    tin.Ngay  õ ®Ç u   t  n¨m,  sau    ã  ù  áa  Ën  ña    khic s th thu c c¸c c¬ quan  ÷u  h quan, Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Õt  nh  íih×nh  tinquy ®Þ d  thøc th«ng 
  3. 3 b¸o cho    éi vÒ   éidung  ç  î Æt  µng,sè  c¸cH   n   h tr  ® h   kinh phÝ    theo  õng  éidung  t n  chi®Ó   µm  ¬  ë  ùc hiÖn.   l c s th   5. C¸c    kho¶n    ùctiÕp  chitr   cho      ã m       îc thùc hiÖn  t¸cgi¶,nh t¸cgi¶ ®     theo  ph¬ng  thøc ký  îp ®ång  ÷a t¸cgi¶,nhã m       íi   éi.  h  gi       t¸cgi¶v   H c¸c 6.C¬   Õ   µichÝnh:   ch t   6.1.Møc    kinh phÝ  ç  î ¹t®éng    h tr    ho s¸ng t¹ot¸cphÈ m,      c«ng  ×nh v¨n häc  tr     nghÖ   Ët,b¸o  Ý  thu   ch theo  ¬  Õ   µ   íc® Æt  µng  c ch Nh n   h n¨m  2003  µ  v 2004    cho c¸cHéi nh      sau: §¬n  Þ:TriÖu  ng/n¨m v  ®å TT Tªn  n  Þ ®¬ v Sè  Òn ti 1 Héi Nhµ     ÖtNam   v¨n Vi   1.625 2 Héi M ü   ËtViÖtNam   thu     1.400 3 Héi Nh¹c  ü  ÖtNam   s Vi   1.400 4 Héi Ngh Ö   ü  ©n  Êu  ÖtNam   s s kh Vi   1.400 5 Héi §iÖn    ¶nh  ÖtNam Vi   1.300 6 Héi KiÕn  ócs  ÖtNam   tr   Vi   1.155 7 Héi V¨n  Ö   ©n    ngh d gian ViÖtNam     1.200 8 Héi Ngh Ö   ü  óa  ÖtNam   sm Vi   1.100 9 Héi Ngh Ö   ü  Õp    s nhi ¶nh  ÖtNam Vi   1.190 10 Héi V¨n  Ö     © n   écThiÓu  è  ÖtNam   ngh c¸cD t  s Vi   1.015 11 Uû  ban  µn  èc  to qu Liªn hiÖp    c¸c  éi  H v¨n  äc  h Ngh Ö   Ët thu   1.115 ViÖtNam   12 Héi Nhµ     ÖtNam   b¸o Vi   1.100 Tæng  éng: c 15.000  6.2.Dù     to¸n kinh phÝ:  é   µi chÝnh  ç  îtrùc tiÕp      BT  h tr    kinh phÝ     cho    c¸c Héi thùc hiÖn  Õ   ¹ch hç  î ¹t®éng      k ho   tr    ho s¸ng t¹ot¸cphÈ m,      c«ng  ×nh v¨n häc  tr     nghÖ   Ët,   Ý  thu   ch theo c¬  Õ   µ   íc® Æt  µng  ïng víi ù      ©n  b¸o   ch Nh n   h c     to¸nching d s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  cho    éi hµng  c¸cH   n¨m. 6.3.Tæ     chøc  iÒu  µnh  ù      ©n  ® h d to¸nching s¸ch: ­ N¨m     2003    ¬  ë  ù  trªnc s d to¸n ng©n    s¸ch  îc hç  î Bé   µi chÝnh  Êp  ®   tr   T   , c kinhphÝ    cho    éi theo qui®Þnh  Ön  µnh. c¸cH      hi h ­ N¨m     2004,trªnc¬  ë      s th«ng  cña  é   b¸o  B V¨n  ãa    h ­ Th«ng    µ  ù    tinv d to¸n chi ng©n    s¸ch n¨m  îc hç  î c¸c Héi  ©n    ù  ®   tr ,     ph bæ d to¸n chi ng©n     s¸ch    n¨m theo    éi dung    µ    ã m   ôc     c¸c n   chi v c¸c nh m chi theo    nh  ña  Ët  ©n   qui ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ   íc (söa  æi)  öi Bé   µi chÝnh. Trong  êigian  ngµy  µm  Öc, Nh n   ® g  T    th   7  l vi   Bé  µichÝnh  Èm    µ  T  th trav th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  Ò   Õt  v k qu¶  Èm    ©n   th traph bæ   ù    d to¸nn¨m  cho    éi,®ång  öiKho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng.Trªn c¬  ë  c¸cH   g  b  n  ¬   s ph©n    ù      ©n  bæ d to¸n ching s¸ch n¨m  ∙  îc Bé   µi chÝnh  Èm       éi ®®  T  th tra,c¸c H   lËp  ù  d to¸n chi ng©n     s¸ch theo  ý  ã  qu (c chia ra    th¸ng)göi Kho  ¹c  ¬i giao     b n  dÞch    ùc hiÖn  Öc      ®Ó th   vi chitr¶, thanh    to¸ntheo quy  nh.   ®Þ Bé   µi chÝnh  T  b¶o  ¶m   ån  ©n  ® ngu ng s¸ch  trong  ù  d to¸n ® îc hç  î®Ó       tr  thùc  Ön  Õ   ¹ch  ç  îho¹t®éng  hi k ho h tr    s¸ng  ¹o t¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh  tr v¨n  äc  h nghÖ   Ët,b¸o  Ý  thu   ch theo  ¬  Õ   µ   íc ® Æt   µng  ña    éi.Kinh  Ý  c ch Nh n   h c c¸c H   ph ® îc cÊp  µng    h n¨m,    éi  a  ö  ông  Þp  c¸c H ch s d k trong  n¨m,  îc phÐp  ®  chuyÓn 
  4. 4 sang n¨m sau  Õp  ôc sö  ông    ti t   d chi cho c¸c  éi dung  ∙  îc Bé   n  ® ®   V¨n  ãa    h ­ Th«ng    tinth«ng  vµ  b¸o  theo  ©n    ù    ph bæ d to¸nn¨m  ña    éi ®∙  îcBé   µi c c¸c H   ®   T   chÝnh  Èm  th tra. 6.4.C«ng    Óm        µ  Õt to¸nhµng    t¸cki tra,b¸o c¸o v quy     n¨m: ­ Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ñ  ×phèihîp  íiBé   µi chÝnh, Ban    ëng  tinch tr     v  T     Tt V¨n  ãa  h Trung  ng,Uû   ¬   Ban  µn  èc    Öp    éi V¨n  äc  to qu Liªnhi c¸c H   h Ngh Ö   Ët thu   ViÖt Nam   µ    éi kiÓm     ¸nh      v c¸c H   tra,® gi¸,tæng  îp kÕt  h  qu¶  ö  ông  sd kinh phÝ    ® Æt   µng, hç  îcho  ¹t®éng  h   tr  ho   s¸ng  ¹o t¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh  ña    éi, tr c c¸c H   tæng  îp t×nh  ×nh      ñ íng Ch Ýnh  ñ. h  h b¸o c¸o Th t   ph ­ Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m     gi¸m    Öc  ö  ông  s¸tvi s d kinh phÝ   µ  ùc   v th   hiÖn  c«ng    t¸cqu¶n  ý tµichÝnh  l    theo quy  nh  Ön  µnh  ña  Ët  ©n   ®Þ hi h c Lu Ng s¸ch Nhµ   ícvµ    Õ       n   c¸cch ®é qu¶n  ýtµi Ýnh  Ön  µnh. l    ch hi h ­  û   U Ban  µn  èc  to qu Liªn hiÖp    éi    c¸c H V¨n  äc  h Ngh Ö   Ët ViÖt Nam   thu     lµm  u   èi  èihîp  íiBé   ®Ç m ph   v   V¨n  ãa    h ­ Th«ng    é   µi chÝnh  Èm  nh   tin, T   B th ®Þ néidung, ®èi îng,kinh phÝ   ç  î ¹t®éng      t    h tr    ho s¸ng  ¹o;®«n  c    éi thùc t  ®è c¸c H     hiÖn  Õ   ¹ch  Æt   µng, hç  î® îc giao; ®¸nh    Õt  k ho ® h   tr      gi¸k qu¶  ùc  Ön  Õ   th hi k ho¹ch,ph¸thiÖn  Þp  êinh÷ng  ã      k th   kh kh¨n  íng  ¾ c       éi,®Ò   Êt    v m ë c¸c H   xu ý kiÕn  íiBé   v   V¨n  ãa    h ­ Th«ng    é   µi chÝnh  µ  tin, T   B v tæng  îp  h b¸o  Thñ íng c¸o  t  ChÝnh  ñ. ph ­ C¸c  éi chÞu    H  tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  îcgiao;qu¶n    tæ  th   k ho ®    lý kinh phÝ   îc cÊp      ®  theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ   íc;sö  Nh n   dông  kinh  Ý   ng  ôc   ch,  ã  Öu  ph ®ó m ®Ý c hi qu¶  Õt thùc, quyÕt  thi     to¸n theo     ®óng  Õ     µichÝnh  ch ®é t   quy  nh  êng  îp ph¸tsinh c¸ckho¶n    Æc   ï, ®Þ (tr h        thu ® th   ngoµichÕ     µichÝnh    ®é t   quy  nh,    éi ph¶icã    ®Þ c¸c H     v¨n b¶n  öiBé   g   V¨n  ãa    h­ Th«ng      tin®Ó xem   Ðt vµ  Õn  Þ  íi é  µichÝnh  ã    Õn  x   ki ngh v   T   B c ý ki b»ng      v¨n b¶n míi® îcthùc hiÖn);hµng         n¨m  tæng  Õt,®¸nh    µ      û   k  gi¸v b¸o c¸o U Ban  µn  èc  to qu Liªn hiÖp    éi    c¸c H V¨n  äc  h Ngh Ö   Ët ViÖt Nam   Ò   Õt  thu     v k qu¶  ùc  Ön  Õ   th hi k ho¹ch;ph¸thiÖn  Þp  êinh÷ng  ã     k th   kh kh¨n,víng m ¾ c,      th«ng qua  û   U ban  µn  to quèc    Öp    éi  Liªn hi c¸c H V¨n  äc  Ö   Ët ViÖt Nam     Õn  Þ   íiBé  h ngh thu     ®Ó ki ngh v   V¨n  ãa   h ­Th«ng    é  µichÝnh  öa  æi,bæ   tin, T   B s®   sung  cho  ïhîp. ph   7.C«ng    khaitµichÝnh:C¸c  éi ph¶ic«ng       H    khaitµichÝnh     theo ®óng      quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h III.§i Ò u k h ¶ o  thi µ n h    h ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o. ­  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c¨n    cø vµo  ×nh  ×nh  ô  Ó    õng ®Þa  ¬ng,tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  t h c th ë t   ph      nh d c  xem   Ðt,quyÕt  nh  ç  î x  ®Þ h tr kinh phÝ  i víi   ¹t®éng    ®è     ho   c¸c s¸ng  ¹ot¸cphÈ m,  t    c«ng  ×nh v¨n häc  Ö   Ët, tr     ngh thu   chÝ  b¸o  theo ®Ò   Þ  ña    éi V¨n  Ö,    ngh c c¸cH   ngh Héi  µ   Nh b¸o  a   ¬ng  õ  ån  ©n  ®Þ ph t ngu ng s¸ch  ña  a   ¬ng  µ  îc vËn  c ®Þ ph v®  dông  éidung  n  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ®Þ t i tn trongqu¸ tr×nh tæ       chøc  ùc hiÖn. th   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n,víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh ph¶n  ¸nh vÒ   ªnBé      li   ®Ó nghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung cho  ïhîp. ph    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản