intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn t Þ ch B é  T µ i c h Ý n h  v µ  B é  Giao th«ng  Ë n  t¶i s è  56/1998/TTLT­   v   B T C­B G T V T  n g µ y 23  th¸ng 4 n¨ m  1998 h í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi c q t  c h Ý n h  ® è i víi d o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc h o ¹t ® é n g  c«n g  Ý c h  b¶ o   ¶ m  an    n ® to µ n h µ n g  h¶i Vi Ö t  a m N C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 56/CP  µy  ng 02/10/1996  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch, Th«ng    è  TC/TCDN   µy  Ý  t s 06  ng 24/2/1997  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  Õ     c B T ch h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch, Quy Õt  nh  è  Ý  ®Þ s 4461/Q§­ TCCB­ L§  µy  ng 21/11/1997  ña  é   c B Giao  th«ng  Ën  .   é   µi chÝnh    é   v t¶i LiªnB T     ­ B Giao  t«ng  Ën    íng dÉn  Õ     v t¶ih   ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     doanh nghiÖp  µ  ­ nh n ícho¹t®éng     c«ng  ch  Ý b¶o  ¶m   toµn  µng    ÖtNam     ® an  h h¶iVi   nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.§èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µdoanh  tn l   nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  Ých  b¶o  ¶m   toµn  µng    ÖtNam   ® an  h h¶iVi   (sau ®©y  äit¾tlµB§ATHHVN).   g      2. B§ATHHVN   ã    c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  èn  µ    ån  ùcdo  µ   íc   sd v v c¸c ngu l   Nh n   giao    ùc hiÖn  ®Ó th   c«ng    ¶m   t¸c® b¶o  toµn  µng    an  h h¶i theo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n 3. Ngoµi nhiÖm   ô    v c«ng  ch  îc giao  Ý ®  B§ATHHVN   îc tËn  ông    ®  d lao ®éng, ®Êt  ai,vèn  µ  µis¶n  µ  ícsau    ∙  µn  µnh  Ö m   ô    ®  v t  nh n   khi® ho th nhi v c«ng  Ých  µ  v huy  ng  ®é thªm  èn    chøc  v ®Ó tæ  kinh doanh  ï hîp víikh¶    ph       n¨ng  ña  c doanh nghiÖp  µ  v nhu  Çu  ña  Þ  êng  íi iÒu  Ön: c c th tr v  ® ki ­  îc c¬  §   quan quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  ng    ®å ý b»ng    v¨n b¶n. ­ Kh«ng  µm    l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  h ®Õ vi th   nhi v b¶o  ¶m   toµn  ® an  hµng    ÖtNam   Nhµ   ícgiao. h¶iVi   do  n  ­§¨ng  ý      k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­H¹ch      to¸nriªngphÇn  ¹t®éng    ho   kinhdoanh    thªm. ­  ùc  Ön  Th hi nghÜa  ô  ép  Õ   i  íiphÇn  ¹t ®éng  vn thu ®è v   ho   kinh doanh  thªm  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. B§ATHHVN   Þu  ù  Óm     ch s ki tra gi¸m    Ò   Æt   µichÝnh  ña  ¬  s¸t v m t  cc quan  µichÝnh  íi   t  v   c¸ch lµ®¹i®iÖn  ñ  ë  ÷u  Ò   èn  µ  µis¶n  µ  íct¹ t      ch s h v v v t   nh n     i doanh nghiÖp theo uû  Òn  ña  Ýnh  ñ.   quy c Ch ph II. u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  v è n, t µi ¶ n  Q  s 1.§Çu   èn:   tv 1.1.B§ATHHVN   îcNhµ   íccÊp    èn  iÒu  Ö    ®  n  ®ñ v ® l ban  u,  ®Ç kh«ng  Êp th h¬n  èn  v ph¸p ®Þnh  Nhµ   ícquy  nh    ©y  ùng    do  n  ®Þ ®Ó x d mua  ¾ m   µis¶n  è  s t  c ®Þnh  µ  µis¶n u  ng  ïhîp víi v t  l ®é ph       quy    µ  Ö m  ô  îcgiao. m« v nhi v® 
  2. 2 1.2.B§ATHHVN   ¹t®éng  Õu  Õu  èn  víinhiÖ m   ô  îcNhµ   íc   ho   n thi v so    v®  n  giao (sau      khihuy  ng    ån  èn  Ön  ã  ¹ doanh  ®é c¸c ngu v hi c t i   nghiÖp)® îcNhµ   íc    n  ®Ç u      tbæ sung  èn    v nh sau: ­ Trêng  îp  ¹t®éng  ña    h ho   c B§ATHHVN   Õu  ã    îc xÐt  Êp  ¹ phÇn  n c l∙ ®   i c li   thuÕ  îtøc ph¶inép      l    i   ®Ó bæ sung  µo  èn  ña  v v c doanh  nghiÖp  theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   ­ Trêng  îp kh«ng  ã      h  c l∙hoÆc   i sau    Ðt cÊp  ¹ phÇn  Õ  îtøc ph¶i khix   l i thu l     i   nép  µ   Én  Õu vèn  × ® îcNhµ   ícxem  Ðt ®Ç u      m v thi   th     n  x  tbæ sung  èn. v 1.3. C¸c thñ tôc ®Ç u  t èn x©y  dùng c¬  b¶n, vèn l  ®éng  cho   v u B§ATHHVN   ùc hiÖn  th   theo c¸cquy  nh  ña  µ   íc.    ®Þ c Nh n 2.Huy  ng  èn:   ®é v 2.1.B§ATHHVN   îc quyÒn    ®  huy  ng  èn  íim äi  ×nh  ®é v d  h thøc      ®Ó ph¸t tr Ón kinh doanh  i    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,nhng  lu   kh«ng  îclµm  ®  thay  ® æi  ×nh  h thøc së  ÷u.  h B§ATHHVN   ph¶ilËp ph¬ng    ô  Ó  ×nh Bé     ¸n c th tr   Giao  th«ng  Ën    µ  é  v t¶i B v TµichÝnh.Sau    èng  Êt víi é  µichÝnh,Bé      khith nh     T   B   Giao  th«ng  Ën    Õt v t¶i quy   ®Þnh  cho  ùc hiÖn. th   2.2.Trêng  îp B§ATHHVN   chøc  ¹t®éng    h  tæ  ho   kinh doanh  µinhiÖm     ngo   vô c«ng  ch  îcgiao,th× ® îcvay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ©n  µng  Ý ®      v c c¸ctæ  td (Ng h th ng  ¹i,c¸c C«ng    µichÝnh...     ¬ m   tyt   )c¸c doanh  , nghiÖp kh¸c,c¸c c¸ nh©n  Ó       (k c¶ c¸n  é  b c«ng  ©n    nh viªn trong doanh    nghiÖp) ®Ó   ôc  ô  ¹t®éng    ph v ho   kinh  doanh,nhng    ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   kh«ng  îclµm  ®  thay  ® æi  ×nh  h thøc së  ÷u.  h 2.3.L∙isuÊt huy  ng  èn  ¹ch       ®é vh to¸n trong    Ý     chi ph s¶n  Êt,dÞch  ô  xu   v cña B§ATHHVN   kh«ng  îccao  ¬n    Êt trÇn  ®  h l∙su   i cho vay  Ng ©n  µng  µ   do  h Nh nícViÖtNam       c«ng  è  b trongthêigian huy  ng  èn       ®é v theo tõng ngµnh  Ò.     ngh 2.4.Khi huy  ng  èn     ®é v B§ATHHVN   ph¶ic©n  ¾c  ü  Ò   Öu    nh k v hi qu¶  kinh  tÕ, ®¶m     b¶o  ö  ông  èn  sd v huy  ng  ng  ôc  ch,  ã  Öu  ®é ®ó m ®Ý c hi qu¶, kh«ng    dïng  èn  v vay  ¾n   ¹n  µo  u     ©y  ùng, ph¶i t¸ch riªng phÇn  èn    ng h v ®Ç t x d        v huy ®éng  cho  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý hoÆc   s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¸c ®Ó   ©n      ph bæ l∙suÊtcho  õng ho¹t®éng  µ    i   t   v ph¶itr¶nîgèc  µ         v l∙theo ®óng  i   cam  Õt      k khihuy ®éng  èn. v Tæng  gi¸m  c  ®è B§ATHHVN   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvÒ   Öc  Ëp   tr   n   vi l   ph¬ng    ¸n huy  ng  èn,sö  ông  èn  ®é v   d v kh«ng  ng  ôc  ch, kh«ng  ã  Öu  ®ó m ®Ý   c hi qu¶  Én  n   d ®Õ tæn  ÊtvÒ   èn. th   v 3.§Çu     µidoanh    tra ngo   nghiÖp: 3.1.Khi cã      nhu  Çu  ö  ông  èn, tµis¶n, gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  c sd v        sd ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª®Êt    u    ngoµidoanh    ®Ó ®Ç t ra    nghiÖp,B§ATHHVN     ph¶ilËp    ph¬ng  gãp  èn  ¸n  v hoÆc     ×nh vÒ   ù  li   gi¶itr   d ¸n  ªndoanh  ×nh Bé   tr   Giao  th«ng  vËn    µ  é  µichÝnh,sau    èng  Êt víi é   µichÝnh,Bé   t¶iv B T     khith nh     T   B   Giao  th«ng  vËn    Õt ®Þnh  t¶iquy   cho  ùc hiÖn. th   3.2.ViÖc  u   vèn  ngoµi doanh    ®Ç t ra    nghiÖp kh«ng  îc lµm  ®  ¶nh  ëng  h ®Õ n   Ö m   ô  nhi v c«ng  ch  îc Nhµ   íc giao,ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña  Ý ®  n      th     ®Þ c ph¸p  Ët, ¶m   lu   ® b¶o nguyªn t¾c  ã  Öu    c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn,t¨ng   to v ph¸ttr      thu  Ëp.  nh Khi  em     Þ quyÒn  ö  ông  t    u    ra  µi doanh  ® gi¸tr   sd ®Ê ®Ó ®Ç t ngo   nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.    ®Þ c Lu   ®
  3. 3 3.3.B§ATHHVN     kh«ng  îcsö  ông  èn  µ   íc®Ç u      ® d v Nh n   t®Ó kinh doanh    tiÒn tÖ      nh mua    Õu,tÝn  Õu,göitiÕtkiÖm... tr¸phi   phi       i 3.4.B§ATHHVN     kh«ng  îc phÐp  u   vµo    ®  ®Ç t c¸c doanh nghiÖp kh«ng  thuéc së  ÷u  µ   ícm µ   êiqu¶n  ý®iÒu  µnh    h Nh n   ng   l  h hoÆc   êisë  ÷u  Ýnh  µ ng   h ch l  vî,chång,bè,m Ñ,       con  ña  c Tæng  gi¸m  c  ®è B§ATHHVN. 4. B§ATHHVN   ã    c tr¸chnhiÖ m   ë     Õ     m sæ k to¸n theo  âi chÝnh    µn    d  x¸c to bé  µis¶n  µ  èn  Ön  ã  t  v v hi c theo ®óng  Õ     ¹ch to¸nkÕ     ch ®é h     to¸n,thèng    Ön    kª hi hµnh,ph¶n      ¸nh trung thùc,kÞp  êit×nh  ×nh  ö  ông  Õn  ng  ña  µis¶n      th   h sd bi ®é c t   vµ  èn  v trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng.       5.ChuyÓn  îng,thanh  ý,   nh   l  cho  thuª, Õ  Êp,cÇ m   è  µi  th ch   c t  s¶n: 5.1.B§ATHHVN   îcnhîng b¸n,thanh  ýnh÷ng  µis¶n    ®     l  t  kh«ng  Çn  ïng, c d   l¹chËu  ü  Ët®Ó     åivèn  ö  ông    k thu   thu h   sd cho  ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶. Khi nhîng    b¸n,thanh  ý,ph¶i lËp  éi  ng  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët,   l    H ®å ® gi¸v m k thu   thÈm  nh    Þ tµis¶n  µ  chøc  u     ®Þ gi¸tr     v tæ  ®Ê gi¸theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu   Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn    îcdo  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n  íigi¸trÞ cßn  l gi   ti thu ®   nh     l    v      l¹ trªnsæ   Õ   i   k to¸n cña  µis¶n  îng      t  nh b¸n,thanh  ývµ    Ý   îng    l   chiph nh b¸n  îc ®  h¹ch to¸nvµo  Õt     k qu¶  kinhdoanh.   5.2. §èi víinh÷ng  µis¶n       t  kh«ng ph¶i trÝch  Êu    kh hao    îng  khi nh b¸n,   thanh  ý, Çn    îcdo  îng b¸n,thanh  ý(sau    õ®i      Ý  îng l ph thu d   nh     l  khitr   c¸cchiph nh   b¸n,thanh  ý)doanh    l  nghiÖp  ép  µn  é  µo  ©n  n to b v ng s¸ch nhµ  ícvµ  ¹ch      n  h to¸n gi¶m  èn  v kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  (hoÆc  ¹ch to¸nt¨ngvèn  h    kinh doanh    n Õu  îcNhµ   íc®Ç u    ¹ ) ®  n  tl i . 5.3.Nh÷ng    m¸y  ãc  ÕtbÞ, tµis¶n  ñ  Õu  ã  Ýnh  ÊtquyÕt ®Þnh   m thi       ch y ct ch     ho¹t®éng  ña    c B§ATHHVN     îng b¸n  khinh   thanh  ýph¶i® îcBé  l      Giao  th«ng  Ën  v t¶i  cho  Ðp  ph sau    ã  khic tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  5.4.§èivíi ÷ng  µis¶n       nh t  cho  thuªho¹t®éng     nh»m   ©ng  n cao  Öu  Êt hi su   sö  ông  µ      Ëp  d v t¨ngthu nh B§ATHHVN   Én  v ph¶itrÝch khÊu      hao theo  Õ     ch ®é quy  nh, ph¶itheo dâivµ    åitµis¶n    Õt  ¹n cho  ®Þ         thu h     khih h   thuª. 5.5.Nh÷ng  µis¶n  em   Ç m   è,thÕ  Êp, vay  èn  ¹    chøc  Ýn    t  ® c c  ch   v t i tæ  c¸c t dông  ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng  ×nh tù,thñ tôcquy  nh  ña    tr         ®Þ c ph¸p luËt.   B§ATHHVN  kh«ng  îccÇ m   è  Õ  Êp  ®  c th ch cho      µis¶n  i  în,®i  thuªc¸c t   ®m   thuª,nhËn  ÷ hé, nhËn  Ç m   è, nhËn  Õ  Êp...cña    gi     c c  th ch   doanh nghiÖp kh¸c  n Õu  kh«ng  îcsù  ng    ña  ñ  ë  ÷u  ÷ng  µi ®   ®å ý c ch s h nh t s¶n  . ®ã 6.Xö  ýtæn  Êttµis¶n:   l  th     ViÖc  ö  ýtæn  Êttµi x l  th     s¶n  theo nguyªn t¾c      sau: ­ N Õ u   nguyªn nh©n  ñ    do    ch quan  × ngêig©y    th     ra ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     båith ng.  ê ­ N Õ u   nguyªn nh©n    do    kh¸ch quan, víinh÷ng  µis¶n  ∙       t  ® mua  b¶o  Ó m   hi th× ® îctæ      chøc  b¶o  Ó m   åith ng. hi b  ê ­ Tæn   Êtcßn  ¹ (sau    õbåith ng  ña  êig©y    µ  Òn båith   th   l i khitr     ê c ng   ra v ti     ­ êng  ña  chøc  c tæ  b¶o  Ó m)  hi B§ATHHVN   îc dïng  ü  ù  ®  qu d phßng  µichÝnh  t  (nÕu  ã)®Ó   ﮾ p,  Õu  Õu ® îch¹ch to¸nvµo    Ý  c   b  n thi        chiph kinh doanh.  
  4. 4 ­ C¸c  êng  îp  tr h tæn  Êt tµis¶n  ×  ý do  Êt  th     v l   b kh¶  kh¸ng (thiªntai      ,ho¶ ho¹n..   .Tæng  ) gi¸m  c  ®è B§ATHHVN   Ëp  ¬ng    c¸o Bé   l ph ¸n b¸o    Giao  th«ng  Ën  v t¶i Bé  µichÝnh  µ  ôc  µng    Öt Nam     Õt  nh  ö  ýhoÆc       T  , vC h h¶iVi   ®Ó quy ®Þ x l  b¸o c¸o Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  quyÕt ®Þnh. Sau  khi xö  lý tæn  thÊt xong, í   B§ATHHVN   ph¶i®iÒu    chØnh  ¹sæ   l   s¸ch kÕ     i   to¸ntheo quyÕt ®Þnh  ö  ý.     xl 7. ViÖc    giao vèn,tr¸chnhiÖm         b¶o  µn  èn,®¸nh    ¹ tµis¶n,qu¶n  ý to v   gi¸t i       l  c¸c kho¶n    c«ng  î thùc hiÖn    n    nh quy  nh  i víidoanh  ®Þ ®è     nghiÖp  µ  ícho¹t nh n     ®éng  kinhdoanh.   8. TrÝch  µ  ö  ông  Êu    vsd kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ B§ATHHVN   ùc hiÖn  th   theo  Õ     ch ®é theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1062/TC/Q§/CSTC   µy  ng 14/11/1996  ña  c Bé   µi chÝnh  Ò   T  v ban  µnh  Õ     h ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao  µi t  s¶n  è  nh. c ®Þ Toµn  é  Êu  b kh hao  µis¶n  è  nh  îc®Ó   ¹ t¸ ®Ç u    æi  íithay thÕ  t  c ®Þ ®   l    ii t® m    tµis¶n  è  nh  µ  ö  ông    c ®Þ vsd cho nhu  Çu  ¹t®éng  ña  c ho   c B§ATHHVN,  Öc  ö  vi s dông  ph¶itheo      c¸c quy  nh  ña  é   µi chÝnh  µ  ®Þ c BT  v Th«ng    è  t s 24/1998/TT­ BTC   µy  ng 26/2/1998 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õ       BT  h  ch ®é qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d vèn    u    t¸ ®Ç ttrong doanh  i   nghiÖp  µ  íc. nh n §èi víinh÷ng  µis¶n     t  kh«ng ph¶i trÝch  Êu    kh hao, doanh    nghiÖp  Én  v ph¶im ë       sæ s¸ch theo dâivµ        ph¶n      Þhao  ¸nh gi¸tr   mßn   theo quy  nh.   ®Þ   III.K Õ  h o ¹ ch s ¶ n x u Ê t ­ k ü  thu Ë t ­ t µi h Ý n h  v µ  x ö  k ý  k Õ t q u ¶     c t µi h Ý n h  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  c « n g  Ý c h  b ¶ o  ® ¶ m  a n  to µ n h µ n g   c h ¶i Vi Ö t N a m A. K Õ  ho¹ch s¶n xu Êt ­ k ü thu Ët ­  µi Ý nh t  ch Hµng n¨m  cø  µo  íng  Én  ña  µ   íc vµ  Öm   ô  îc Bé   c¨n  v h d c Nh n   nhi v ®   Giao  th«ng  Ën    v t¶igiao,B§ATHHVN   Ëp  Õ   ¹ch    l k ho s¶n  Êt ­ kü  Ët,kÕ   ¹ch  xu     thu   ho thu chitµichÝnh      th«ng qua  ôc  µng    Öt Nam     ×nh Bé   Ch h¶iVi   ®Ó tr   Giao  th«ng  vËn    µ  é   µi chÝnh. Sau    ã    Õn  èng  Êt b»ng    t¶iv B T     khic ý ki th nh   v¨n b¶n  ña  é   cB Tµi  Ýnh, Bé   ch   Giao  th«ng  Ën  ,Côc  µng    Öt  v t¶i  h h¶i Vi Nam  th«ng b¸o  Õ   k ho¹ch tµichÝnh  µ  íng dÉn     vh   B§ATHHVN   ùc hiÖn  Õ   ¹ch ® îcgiao. th   k ho     B. K Õ t qu¶  µi Ý nh t  ch 1. Doanh    õ ho¹t®éng    thu t     c«ng  ch  ña  Ý c B§ATHHVN   µ kho¶n  phÝ  l  thu  ®¶m  b¶o  µng    õ c¸c ph¬ng  Ön  û  h h¶i t     ti thu trong vµ  µi níc khira  µo      ngo       v c¸c c¶ng  Ón  ÖtNam,  bi Vi   møc    thu theo quy  nh  ña  Óu  ícphÝ  ®Þ c bi c   c¶ng  Ón    bi do c¬  quan  qu¶n  ýgi¸cña  Ýnh  ñ  l    Ch ph ban  µnh. h 1.1.Bé    Giao th«ng  Ën    v t¶i giao cho      c¸cC¶ng  ô    Ý  v thu ph b¶o  ¶m   µng  ® h h¶i theo  û    ña    u th¸cc B§ATHHVN.  C¸c c¶ng  ô  îc hëng  v®  kho¶n  Ý   û    ph u th¸c b»ng  û lÖ    t   % tæng  è    Ý  s thu ph b¶o  ¶m   µng    Bé  ëng  é  ® h h¶ido  tr B Giao th«ng  vËn    Õt ®Þnh  t¶iquy   sau    khitho¶ thuËn  íi é  µichÝnh.   v  T   B 1.2.Theo  û    ña    u th¸cc B§ATHHVN    c¸c c¶ng  ô  ùc hiÖn  Öc  phÝ  v th   vi thu  ®¶m  b¶o  µng    h h¶isau    ÷l¹tûlÖ    khigi       % theo quy  nh, phÇn  i   ®Þ   cßn  ¹chuyÓn  l  i toµn  é  µo  µikho¶n  ña  b v t  c B§ATHHVN   ë   ¹  ©n   µng, c¸c c¶ng  ô  ã  m t iNg h    vc
  5. 5 tr¸ch nhiÖm  thu ®óng, thu ®ñ  vµ  chuyÓn  kÞp thêi è tiÒn thu ® îc cho   s B§ATHHVN. 1.3.C¸c    c¶ng  ô  ùc hiÖn  Öc  Õt    nh  ú  íi v th   vi quy to¸n®Þ k v B§ATHHVN   Ò   v sè thu  Ý   µ  è  îc gi÷ l¹   ph v s ®     iB§ATHHVN   ã  . c tr¸chnhiÖ m   i  Õu  µ    ®è chi v theo  dâi®Çy      ån        ®ñ c¸cngu thu ph¸tsinh m µ       c¸cc¶ng  ô      n    v thu,ho¸ ®¬ thu theo quy    ®Þnh  ña  é  µichÝnh.Trêng  îp sö  ông        n    Æc   ïph¶i c BT    h d biªnlaiho¸ ®¬ thu ® th    ®¨ng  ý  íi é  µichÝnh  k v  T   B (Tæng  ôc  Õ). c Thu 2. Chi phÝ  ¹t®éng  ña     ho   c B§ATHHVN   bao  å m     Ý  ¹t®éng  g chiph ho   c«ng  Ých,ho¹t®éng     kinhdoanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c. Néi dung    ña  ¹t®éng    chic ho   c«ng  ch  Ý B§ATHHVN   å m   ã: g c 2.1.Chi phÝ  Ët liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng sö  ông     v        l d trong qu¸ tr×nh ho¹t       ®éng. 2.2.Chi phÝ  Òn ¬ng, tiÒn c«ng  µ       ti l     v c¸c kho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êt l ph c c t ch  ­ ¬ng  theo chÕ       ®é quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 2.3.TrÝch  ép    n B¶o  Ó m     éi,B¶o  Ó m   tÕ, kinh phÝ   hi x∙ h   hi y      c«ng  oµn   ® theo chÕ       ®é quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 2.4.Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh:  èit ng vµ  t  c ®Þ §  î   møc  Ých thihµnh  tr     theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  ®Þ 1062/TC/Q§/CSTC   µy  ng 14/11/1996  ña  é   cB TµichÝnh.   2.5.Chi duy       tu b¶o  ×c¸c b¸o  Öu  µng      öa  ÷a  êng  tr     hi h h¶i,chis ch th xuyªn  vµ  nh  ú,chic¶it¹on©ng  Êp    ®Þ k      c c¸c c«ng  ×nh b¸o  Öu  µng    åm    tr   hi h h¶i(g b¸o hiÖu b»ng  ¾t,  m b»ng  m   © thanh  µ  v b»ng  tuyÕn),vµ    ¬ng  Ön  Õt v«    c¸c ph ti thi   bÞ, c¬  ë  µm  Öc  µ    s l vi v s¶n  Êttrongho¹t®éng  xu      B§ATHH. 2.6.Chi    b¶o  ¶m   ® ¸nh s¸ng,kh¶o    ång,ra    s¸tlu   th«ng b¸o  µng    h h¶i thay  th¶ ®iÒu    chØnh phao,tiÕp tÕ      cho    n  ¶o. c¸c®Ì ® 2.7.Chi kh¶o    ång,thanh    íng ng¹ivËt trªnluång  µng         s¸tlu   th¶ich         h h¶i,chi duy    tu b¶o  ìng    d c¸c c«ng  ×nh  tr chØnh  Þ luång  tr   c¶ng  Ón, n¹o  Ðt  bi   v duy    tu, söa  ÷a  ínluång    µo  ch l   ra v c¶ng  Ón. bi 2.8.Chi    tham gia  ×m  Õm   t ki cøu  ¹n    Ón, thanh    Óm       n trªn bi   tra ki tra an toµn  µng    µ      Ý  ã  ªnquan  h h¶iv c¸c chiph c li   tham    gia b¶o  Ö   v m«i  êng  Ón  µ  tr bi v an ninh  èc  qu phßng  theo  Öm   ô  µ  Õ   ¹ch  îc Bé   nhi v v k ho ®   Giao  th«ng  Ën    v t¶i (hoÆc  ôc  µng    ÖtNam   Ch h¶iVi   theo uû  Òn)    quy giao. 2.9. Chi  éi  Ý     H ph c¸c  Öp  éi quèc  Õ  µ   hi h   t m B§ATHHVN   µ thµnh    l  viªn chÝnh,chitham    éinghÞ  èc  Õ  Ò      giah   qu t v B¶o  ¶m   toµn  µng  ® an  h h¶i. Chi  Ý   ph kh¸c gå m:    c«ng    Ý,  Òn  t¸cph ti thuª tµis¶n  è  nh,  Òn     c ®Þ ti thuª  ®Êt,tiÒn    thuª®Þa   iÓ m   µm  Öc,trang phôc    ® l vi     b¶o  é    ng, nghiªncøu  h lao ®é     khoa  äc,s¸ng kiÕn,c¶itiÕn,®µo  ¹obåidìng nghiÖp  ô  ©ng  h         t      vn cao    Ò   tayngh cho c«ng  ©n  µ  nh v cho    é  c¸n b qu¶n  ý,chitr¶l∙vay  ©n  µng, chitiÕp t©n  l       i ng h      kh¸nh tiÕt, éinghÞ, giao dÞch,®èi ngo¹i .      h        .. C¸c  kho¶n    Ý    nguyªn  Ët  Öu,dÞch  ô  chi ph nh v li   v mua   µi,tiÕp  ©n, ngo   t  kh¸nh  Õt, éi nghÞ,.. ph¶icã  ti     h   .   chøng  õ ho¸ ®¬n  îp  Ö  t    h l theo  quy  nh  ña  ®Þ c Bé   µi chÝnh. C¸c  T    kho¶n    Õp  ©n  chi ti t kh¸nh  Õt,héi nghÞ,  ti     giao  Þch, ®èi  d   ngo¹i .møc    . . chikh«ng  ît   v   quy  nh  ña  µ   íc. qu¸ ®Þ c Nh n Néi dung    Ý  ña  ¹t®éng    chiph c ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c thùc     hiÖn    i víi nh ®è    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinhdoanh.  
  6. 6 3. B§ATHHVN   îc sö  ông    ® d doanh thu    ï ®¾ p     ®Ó b   c¸c kho¶n    Ý, chi ph   trong®ã:   ­ Doanh  thu  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ïng    ï ®¾ p     Ý   ¹t®éng  Ý d ®Ó b   chi ph ho   c«ng  ch, thuÕ  µ    Ý  v c¸c kho¶n    ép  thu n kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët(trõ lu     thuÕ  îtøc). l  i ­ Doanh thu  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng  v c¸c ho   kh¸c dïng    ï   ®Ó b   ®¾ p     Ý  ¹t®éng  chiph ho   kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c,thuÕ  µ      v c¸ckho¶n    thu nép kh¸ccña  µ   íctheo quy  nh  ña    Nh n     ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).     l i B§ATHHVN   ¹t®éng  ho   kinh doanh    ph¶i®¶m     b¶o  ã  ikh«ng  îclÊy l∙ c l∙ , ®      i cña  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ïlçho¹t®éng  Ý b      kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c.  C. X ö  lý Õ t qu¶  µi Ý nh  k t  ch 1.K Õt    qu¶  kinh doanh  ña    c B§ATHHVN   å m: g a. Ph Çn  ¹t®éng    ho   c«ng  ch: Kho¶n  Ý  chªnh  Öch  ÷a doanh  vµ    l gi   thu  chi phÝ  ña  ¹t®éng  c ho   c«ng  ch  îcxö  ýnh  Ý ®   l   sau: ­TrÝch  Ëp c¸cquü    l   theo tûlÖ  µ      v møc  èng  Õ     kh ch nh sau: +  ü   u      iÓn:trÝch 25%   è  Qu ®Ç tph¸ttr     s chªnh  Öch. l +  ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh: trÝch 5%   è  t      s chªnh  Öch,sè    ña  ü  µy  l   d c qu n tèi a    kh«ng  îtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö. ® v    v® l +  Ých    ü  Tr haiqu khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  è  th   l  i 3   ¬ th   n s nép  ©n  ng s¸ch n¨m    b¸o    c¸o cao  ¬n  h n¨m  íc,b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu   tr   2   ¬ th   n sè  ép  ©n  n ng s¸ch n¨m        b¸o c¸o b»ng hoÆc   Êp  ¬n  th h n¨m  íc. tr ­Ph Çn    chªnh  Öch  l cßn  ¹nép  ©n  l  i ng s¸ch nhµ  íc.   n b.Ph Çn  ¹t®éng    ho   kinhdoanh:   LîinhuËn  ¹t ®éng    ho   kinh doanh  µ  î nhuËn  v li   c¸c  ¹t ®éng  ho   kh¸c  îc ®  ph©n  èinh  ph   sau: +  ép  Õ  N thu theo luËt®Þnh.    +  îinhuËn  L  cßn  ¹ sau  Õ  îc ph©n  èi nh  li  thu ®   ph   doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   ho¹t®éng    kinh doanh  ng    nh tæng  møc   Ých m çi  ü  õ c¸c nguån  Ó  tõ tr   qu t     (k c¶    phÇn  ¹t®éng  ho   c«ng  ch)  Ý kh«ng  îtqu¸  v  møc   èng  Õ   èi®a   ña  kh ch t   c doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh.   2. Thñ  tôc, êi ®iÓ m  trÝch lËp, ôc  ®Ých  sö  dông c¸c quü  cña   th    m B§ATHHVN  thùc hiÖn nh ®èi víi  doanh nghiÖp nhµ  níc ho¹t ®éng  kinh     doanh. IV. Ki Ó m  tra k Õ  to¸n,  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c v µ  c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c 1.LËp      µi Ýnh:   b¸o c¸o t   ch Hµng  ý, n¨m  qu   B§ATHHVN   ã  c tr¸chnhiÖm     b¸o  tµichÝnh  c¸o    theo    quy ®Þnh  Ön  µnh.Tæng  hi h   gi¸m  c  ®è B§ATHHVN   Þu ch tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   íc   tr   n  vµ  ph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh    Ýnh    t ch x¸c,t trung thùc cña  c¸o tµichÝnh.     b¸o      B¸o    µichÝnh  ý,n¨m  c¸o t   qu   ph¶igöic¸cc¬        quan sau:
  7. 7 Bé  Giao th«ng  Ën  , é   µi chÝnh  v t¶i  T   B (Tæng  ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  nhµ  íc t¹  n  i doanh nghiÖp),Côc  µng    Öt Nam,  ¬    h h¶iVi   c quan Thu Õ,  ¬  c quan  Thèng kª. 2.KiÓ m     Õ     trak to¸n,     µi Ýnh   c¸o t   b¸o ch ­Hµng  ý,n¨m    qu   B§ATHHVN   ã  c tr¸chnhiÖ m  ùkiÓm    Õ     t  trak to¸n,       c¸o b¸o tµichÝnh.   ­ Bé    Giao  th«ng  Ën    ñ  ×cïng Bé  µichÝnh  chøc  Óm      v t¶i ch tr     T  tæ  ki traphª duyÖt b¸o c¸o tµichÝnh         n¨m  ña  c B§ATHHVN. ­ C¬     quan  µichÝnh  ã  Öm   ô  Óm    Öc  Êp  µnh    Õ     t  c nhi v ki travi ch h c¸c ch ®é tµichÝnh, kÕ       to¸n,kû  Ëtthu  ép  ©n    lu   n ng s¸ch vµ  Ýnh  Ýnh     t ch x¸c trung thùc     cña      µi Ýnh. b¸o c¸o t   ch ­  ÷ng    ¹m  Õ     Õ   Nh vi ph ch ®é k to¸n,chÕ       ®é thu    µichÝnh, thu  ép  chi t     n ng©n  s¸ch,chÕ     Ých  Ëp  µ  ö  ông    ü  ña    ®é tr l vsd c¸c qu c B§ATHHVN   Ï bÞ   ö  s  x ph¹thµnh  Ýnh,xö  ¹tkinh tÕ    ch   ph     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.C«ng  è    b c«ng  khaib¸o c¸o tµi Ýnh  µng         ch h n¨m ­C¨n  vµo      µichÝnh  µng    cø  b¸o c¸o t   h n¨m  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt,B§ATHHVN   duy   c«ng  è  b c«ng khaim ét  è    s chØ    µichÝnh  íc héi tiªut   tr     nghÞ c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh  nghiÖp. ­ Néi dung       c¸c chØ    tiªuc«ng  è  b c«ng khaitµichÝnh     theo quy  nh  ¹ ®Þ t i phô  ôckÌm  l  Th«ng   µy. tn V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Ngoµi nh÷ng      quy  nh  ®Þ nªu trªn,B§ATHHVN     cßn  ùc hiÖn      th   c¸c quy ®Þnh kh¸ccña    ph¸p luËt®èi víi        doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ n¨m    tn c hi l     1998. M äi    quy  nh  íc®©y   i  íi ®Þ tr   ®è v   B§ATHHVN     íi tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 3. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, cã  ×   íng  ¾ c     tr th hi   g v m ®Ò nghÞ  B§ATHHVN   ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh, Bé   k th   B T     Giao th«ng  Ën      v t¶i®Ó nghiªn cøu    söa  æi,bæ   ®   sung  cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2