Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T   CñA   LIªN B é  T µI  H Ý N H    T Õ C ­ Y Sè 65­T T/L B  N G µ Y  29­7­1993  U Y  ® Þ N H  VI Ö C  T H U  L Ö  P H Ý Q ® èI   C « N G  T Y  N íC  G O µI XIN P H Ð P  N H Ë P  K H È U  T H U è C VíI N V µ  N G U Y ª N   Ö U  L µ M   H U è C  V µ O  VI Ö T  N A M .   LI T §Ó  qu¶n    lýchÆt   chÏ ®èi      víic¸c c«ng      ty níc ngoµi ®¨ng  nhËp    ký  khÈu  thuèc  nguyªn  vµ  liÖu lµm    thuèc  vµo  ViÖt Nam.    Ngµy  3­ 30­ 1991  Y  ®∙  Bé  tÕ  ban  hµnh  Th«ng   7­ t sè  BYT/TT  híng  dÉn  viÖc ®¨ng  cña    ký  c¸c c«ng      ty níc ngoµixinphÐp      xuÊt,nhËp    khÈu  thuèc,nguyªn liÖu lµm        thuèc víi       c«ng  c¸c ty  cña    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  276­   sè  CP ngµy  7­ 28­ 1992  cña  Chñ tÞch    Héi ®ång  Bé  ëng  tr (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng  nhÊt qu¶n          lýc¸clo¹ phÝ  i vµ  phÝ,  lÖ  Th«ng   sè  TC/TCT  t 48­ ngµy  9­ 28­ 1992  cña  tµichÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  quyÕt ®Þnh    trªn; LiªnBé      TµichÝnh    tÕ  ­ Y  quy  ®Þnh  møc    chÕ  sö  thu vµ  ®é  dông  phÝ  lÖ  ®¨ng  ®èi      ký  víic¸c c«ng      ty níc ngoµi xin phÐp      nhËp  khÈu  thuèc  nguyªn  vµ  liÖu lµm    thuèc vµo    ViÖtNam       (gäichung    phÝ  lµlÖ  ®¨ng  c«ng    ký  ty), I.§èITîNG      THU   MøC   Vµ  THU   1.§èit      îng thu: a) C¸c c«ng      ty níc ngoµi xin ®¨ng  nhËp      ký  khÈu thuèc  nguyªn  vµ  liÖu  lµm  thuèc vµo    ViÖtNam     ®Òu   ph¶inép  phÝ    lÖ  ®¨ng  c«ng  ký  ty. b) LÖ     phÝ  ®¨ng  c«ng    îcchia lµm    iphÝ  ký  ty®     hailo¹   : thÈm  ®Þnh  s¬  hå  vµ  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy phÐp.   Khinép  s¬    hå  ®¨ng  c«ng      ký  ty,c¸cc«ng      tynícngoµiph¶inép      phÝ thÈm  ®Þnh  s¬. Khi ® îc Bé  tÕ  hå        Y  cÊp  giÊy phÐp    ho¹t®éng  c¸c c«ng    th×    ty ph¶i   nép  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy phÐp.   c)LÖ    phÝ  ®¨ng  c«ng      ký  tythu b»ng  laMü   ®«    (USD). GiÊy phÐp  gi¸trÞ 2  cã      n¨m  tõ ngµy  kÓ    cÊp. HÕt      thêih¹n nÕu    c¸c c«ng  ty cÇn    ®¨ng  ho¹t®éng  ký    tiÕp th× ph¶inép    phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy ®Þnh  i t¹  th«ng   tnµy. 2.Møc    thu: Møc    thu mét  thÈm  lÇn  ®Þnh  s¬  hå  hoÆc   cÊp  giÊy phÐp    lµ: a) PhÝ    thÈm  ®Þnh  s¬:200  hå    USD/1  s¬. hå  b) LÖ     phÝ cÊp  giÊy phÐp: 2000      USD/1  giÊy phÐp.     II  . QU¶N   Vµ  DôNG     Lý  Sö  LÖ PHÝ   C«NG   TY  LÖ  phÝ  c«ng      ty lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ    Bé    thu níc do  Y tÕ    ®ång      thêivíiviÖc  nhËn  s¬  cÊp  hå  vµ  giÊy phÐp.  
  2. 2 Khithu phÝ  lÖ      vµ  phÝ  ph¶isö    dông      Bé    biªnlaido  TµichÝnh  (Tæng  côc  thuÕ) ph¸thµnh, nhËn  i     t¹ côc thuÕ thµnh phè    Hµ Néi  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm    qu¶n    dông  lý,sö  theo ®óng  chÕ    ®é qu¶n        chØ   lýbiªn laiÊn  hiÖn hµnh cña  Bé    TµichÝnh. C¬  quan   trùctiÕp  lÖ  thu  phÝ  îc t¹m    i ®   gi÷ l¹ 25%     tæng  tiÒn  ® îc sè  thu    ®Ó     chicho  thÈm  ®Þnh  c¸cc«ng  vµ    viÖc  ªnquan    li   trùctiÕp ®Õn     c«ng    t¸ccÊp  giÊy phÐp, båi dìng      cho  bé, c«ng  c¸n    nh©n      viªntrùctiÕp  lµm nhiÖm   xÐt vô    duyÖt  ®¨ng  c«ng    thu phÝ, lÖ  ký  tyvµ      phÝ  thµnh  cã  tÝch nhng  møc    båidìng  tèi®a    mét  n¨m  kh«ng    th¸ngl qu¸ 3   ¬ng  b¶n.Cuèi n¨m, sè  c¬        cßn   l¹ kh«ng    i chi hÕt ph¶i nép    ng©n  s¸ch Nhµ    níc.ViÖc  dông  ngo¹itÖ  îc ®Ó   i sö  sè    ®   l¹ ph¶i     thùc hiÖn    ®óng  chÕ  qu¶n    ®é  lýngo¹itÖ    hiÖn  hµnh  cña Nhµ  níc. Sè tiÒn cßn  i l¹ (sau      khitrÝch theo    trªn)®¬n  thu    tû lÖ    vÞ  ph¶inép    vµo  tµikho¶n    tiÒn    göi ngo¹itÖ    tËp  trung Nhµ      níc cña kho  b¹c Nhµ    i níc t¹ Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng  Trung  ¬ng  212.210.370.001  sè  ch¬ng, lo¹     i kho¶n, h¹ng ­ ,   t ¬ng  øng môc  "thu c¸c kho¶n  35      phÝ  lÖ  vµ  phÝ"  cña môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ    níc.Thêih¹n      nép theo  quy ®Þnh  cña côc thuÕ  ®Þa  ph¬ng  nhng  chËm   nhÊt   lµngµy    mång  th¸ngsau  5    ph¶inép    hÕt  ph¶inép  sè    cña  th¸ngtr   íc. Hµng  n¨m  Y  ph¶ilËp kÕ  Bé  tÕ      ho¹ch thu,quyÕt to¸nt×nh          h×nh    thu phÝ,  lÖ  phÝ  viÖc  dông  tiÒn ®Ó       TµichÝnh. vµ  sö  sè    l¹víi i Bé    C¬  quan thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    kiÓm    tra®«n  ®èc  quan  c¬  cÊp giÊy phÐp    c«ng      ty níc ngoµiho¹t®éng      nhËp khÈu  thuèc  nguyªn  vµ  liÖu lµm    thuèc nép  kÞp    tiÒn ph¶inép  thêisè      vµo ng©n s¸ch Nhµ    níc. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c         yªu cÇu  ph¶n  ¸nh  vÒ  TµichÝnh  Bé  tÕ    Bé    vµ  Y  ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản