intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
130
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc quy định việc thu nộp, sử dụng, quản lý phí dịch vụ hợp đồng kinh tế đối ngoại đối với các cơ quan thương vụ, các đoàn đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn b é  tµi    ch Ý n h  ­ th¬ n g  m ¹i sè 68 T T­L B  n g µ y 31  th¸ng 10 n¨ m  1992  Q ui  Þ n h  viÖc thu n é p, sö  d ô n g, q u ¶ n   ® lý "p h Ý  d Þ c h  v ô  hîp ® å n g  kinh tÕ ® èi  g o¹i" n  §èi víi c¸c c¬ q u a n  T h ¬ n g  vô, c¸c ® o µ n  ®¹i di Ö n  th¬ n g   ¹i m Vi Öt  a m  t¹i íc n g o µi N  n Nh»m  phôc  ho¹t®éng  vô    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu    ®¹thiÓu  qu¶,gãp    phÇn  gi¶m    gi¸thµnh  hµng xuÊtnhËp    khÈu:®ång      thêi®¶m  b¶o quyÒn    lîcña  i c¸c c¬    quan  ¬ng  vµ    th vô  c¸c ®oµn    ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹i ViÖt Nam   níc ngoµi   ë      (gäichung    quan      lµ c¬  ®¹idiÖn  ¬ng  th m¹i),  trong viÖc  gióp c¸c tæ          chøc  kinh  tÕ trong nícthùc hiÖn          c¸cc«ng  viÖc    nh:giao dÞch    t×m  kiÕm  hµng,®µm   b¹n    ph¸n  kÕt    ký  hîp ®ång  kinh tÕ..      chøc    . c¸c tæ  víi kinh tÕ      níc ngoµi,phï hîp víi         luËtph¸p ViÖtNam            ­luËtph¸p nícsë    th«ng  quèc      t¹ vµ i lÖ  tÕ. LiªnBé      Tµi chÝnh    ­ Th¬ng      m¹i qui®Þnh t¹m    thêiviÖc    thu nép  dông  sö  vµ  qu¶n    lýkho¶n  “phÝ  dÞch  hîp ®ång  vô    kinhtÕ   sau:   ”nh  I. Ò  n g u yªn t ¾ c:  V C¸c  chøc  tæ  kinh tÕ    ViÖt Nam     (bao  gåm     c¸c thµnh  tÊtc¶    phÇn  kinh tÕ)     tho¶ thuËn th«ng qua  quan    c¬  ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹i ViÖt Nam   nícngoµixóc    ë      tiÕn mËu     dÞch  kÕt      ký  c¸chîp ®ång  kinh tÕ,®«n      ®èc  thùc hiÖn        c¸chîp ®ång  kinh tÕ  ký    ®∙  kÕt      chøc  víi tæ  c¸c kinh tÕ      nícngoµi®Òu     ph¶itr¶cho      ®oµn    ®¹i diÖn  hoÆc   quan  ¬ng    c¬  th m¹iViÖt Nam     mét kho¶n  tiÒn gäilµ"phÝ        dÞch  vô  hîp ®ång    kinh tÕ".ViÖc  th¸ccho    quan        uû    c¸cc¬  §¹idiÖn  ¬ng    th m¹ithùc hiÖn    dÞch  hîp ®ång  vô    ph¶ithùc hiÖn    së  kÕt        trªnc¬  ký  hîp ®ång  kinh tÕ      phï hîp  víi  Ph¸p lÖnh  hîp ®ång  vµ    kinh tÕ    hiÖn  hµnh. 2. § Þ n h  m ø c  “p h Ý  d Þ c h  v ô  hîp ® å n g ”: C¬  quan    ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹i thùc hiÖn    trän vÑn    mäi viÖc    tõ giao  dÞch  t×m  hµng, ®µm   b¹n    ph¸n,ký    kÕt   hîp ®ång  kinh tÕ,®«n      ®èc  thùc hiÖn    xong  hîp ®ång  ký  ®∙  kÕt  th×  îc thu  ®   "phÝ  dÞch  hîp  vô  ®ång"  trän gãi lµ 0.8%,        tÝnh        trªntrÞgi¸(FOB) cho  hµng  c¶  xuÊtkhÈu  hµng    vµ  nhËp  khÈu  Tû  “phÝ  lÖ  dÞch  hîp  vô  ®ång kinh    îc tÝnh        tÕ” ®   trªn trÞ gi¸FOB     hîp ®ång kinhtÕ    thùc hiÖn,kh«ng      tÝnh          trªntrÞgi¸hîp ®ång  kÕt. ký  C¸c  chøc  tæ  kinh tÕ    ph¶i øng  íc mét    tr   kho¶n tiÒn kh«ng qu¸ 500USD   cho viÖc    chiphÝ giao dÞch.Khihîp ®ång  îcthùc hiÖn  tiÒn øng  ícsÏ® ­         ®     sè    tr     îctÝnh    vµo dÞch    vô.Trêng    hîp kh«ng  ® îchîp ®ång, haibªn    ký          sÏthanh    to¸n víi  nhau theo thùc tÕ        chiphÝ. 3. S ö  d ô n g  v µ q u ¶ n  lý: a. Sè    tiÒn  "phÝ dÞch  hîp ®ång  vô    kinh tÕ      îc,®oµn      " thu ®   ®¹ibiÓu  ­ th ¬ng    m¹idïng      ®Ó b﮾p     c¸ckho¶n cho phÝ giao dÞch  chiphÝ    vµ    kh¸ccã  ªn   li   quan ®Õn   viÖc  kÕt  ®ång  ®«n  ký  hîp  vµ  ®èc  thùc hiÖn  ®ång, néi dung    hîp      chiphÝ  møc      vµ  chitheo quichÕ      qu¶n    lýcña    t¹ . nícsë  i
  2. 2 b. “PhÝ    dÞch  hîp ®ång  vô    kinh tÕ” thu ® îc sau    trõchiphÝ            khi®∙      nãië  môc    (a)trªn,  phÇn cßn    îcph©n  l¹®   i phèinh    sau: ­§èivíi   quan          c¬  c¸c ®¹idiÖn  ¬ng    îcNhµ   cÊp  th m¹i®   níc  kinhphÝ:   +  50%   nép  cho  NSNN   (vµo  quÜ  gi÷t¹ §¹isø  t¹m        qu¸n ViÖtNam   nícsë  i     ë    t¹ ) i. +  50%     ®Ó cho ®¬n  lËp  vÞ  quÜ  khen  ëng, phóc    trang bÞ    th   lîvµ  i   tu söa  c¬  quan,trong ®ã      quÜ  trangbÞ  tusöa  quan  nhÊt lµ1/3.   vµ    c¬  Ýt      ­§èivíi   quan          c¬  c¸c ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹ikh«ng  îcNhµ    ®   níccÊp  kinhphÝ:   +  30%   nép  cho  NSNN   (vµo  quÜ  gi÷t¹ §¹isø  t¹m        qu¸n ViÖtNam   nícsë  i     ë    t¹ ) i. +  70%     ®Ó cho ®¬n  lËp  vÞ  quÜ khen  ëng, phóc    trang bÞ    th   lîvµ  i   tu söa  c¬  quan. c. C¬    quan    ®¹idiÖn  ¬ng    th m¹i ph¶imë       sæ s¸ch theo      dâikÞp thêi,  ®Çy  ®ñ  chÝnh    c¸c kho¶n      ph©n  x¸c     thu chivµ  phèithu    nhËp  cña    ho¹t®éng  nµy.   LËp  quyÕt  to¸n göi vÒ   Th¬ng    Bé        Bé  m¹i vµ  Tµi chÝnh theo ®Þnh  hµng  kú  quÝ  c¶  vµ  n¨m. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy      ký,¸p dông        c¸cc¬  ®èi víi c¶    tÊt quan    ®¹idiÖn  ¬ng    nícngoµicña  th m¹ië      Nhµ    níccòng  c¸ctæ  nh    chøc  kinh tÕ    vµ doanh nghiÖp.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  nh÷ng  cã  vÊn      ®Ò ph¸tsinh   míihoÆc   ¾c     m møu     c¸o ®Ó   ªnBé  th× b¸o    li   xem     xÐt söa  æi,bæ   ®   sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2