intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
94
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát và thu thuế đối với hàng hoá, vận chuyển trên tuyến sắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 70-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn B é  tµi ch Ý n h  ­ Giao th«ng v Ë n    sè 70­T T/L B t¶i n g µy  14 th¸ng 11 n¨ m  1992  Ò  viÖc p h èi  V hîp kiÓ m  tra, kiÓ m  s o¸t vµ thu  thu Õ  ® èi víi µ n g  h o¸, Ë n  ch uy Ó n  h  v trªn tuy Õ n   ên g  s ¾t ® Thêi gian qua, thihµnh            luËtthuÕ, ChØ     thÞ  80/CT  sè  cña    Héi ®ång  Bé  tr ëng, c¸c quy      ®Þnh  cña  Nhµ      níc vÒ vËn  chuyÓn  êng  ® s¾t, c¬    quan  thuÕ  c¸c ®Þa     ph¬ng  phèihîp  ®∙    chÆt      chÏ víingµnh  êng  ® s¾t,tæ    chøc  kiÓm     tra, kiÓm      so¸tthu thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ vËn  chuyÓn    êng  trªn® s¾t    ®¹tnhiÒu  kÕt  qu¶. Ph¸thiÖn  xö        vµ  lýnhiÒu  bu«n  vô  b¸n trèn lËu    thuÕ    cho  truy thu  ng©n  s¸ch  Nhµ    níc hµng  ®ång. §Ó     tØ    t¹o®iÒu  kiÖn  cho  quan  c¬  thuÕ  thùc hiÖn    nhiÖm     vô, nhiÒu    n¬i,nhiÒu  ngµnh  êng  ® s¾t  thu  ®∙  xÕp  cho  quan  c¬  thuÕ  vÞ    trÝx©y  dùng tr¹m,bè      trÝ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tra,thuËn  tiÖn cho    thuÕ    c¸n bé  ® îcvµo    kiÓm     tra,kiÓm       so¸ttrªns©n          ga, trªntµu;ph¸thiÖn  gióp  quan  vµ  c¬  thuÕ    truyb¾t    êng    c¸ctr hîp bu«n  trènlËu thuÕ. b¸n      Tuy  nhiªn,còng    cßn nhiÒu    phèi hîp  n¬i sù    gi÷a    hai ngµnh cha      tèt,nh: kh«ng cho  quan  c¬  thuÕ  Æt   ® tr¹m kiÓm  so¸t,kh«ng    cho c¸n  thuÕ  bé  vµo  kiÓm      so¸ttrªns©n    ga,bao  che cho    chñ hµng      trènlËu thuÕ. C¸n  thuÕ    bé  th×  kiÓm    tra,kiÓm        so¸ttrµnlan g©y  khã kh¨n cho    viÖc vËn  chuyÓn  hµng    ho¸ vµ  hµnh kh¸ch cña    nhµ ga... §Ó     thihµnh  nghiªm chØnh      c¸c luËtthuÕ, ChØ     thÞ  80/CT  cña    Héi ®ång  Bé  ëng,ChØ   01/TTg  tr   thÞ  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¸cquy  vµ    ®Þnh  cña Nhµ  nícvÒ    vËn  chuyÓn  êng  ® s¾t  trËttù an  vµ      toµn  vËn  chuyÓn  êng  ® s¾t;Liªn     Bé    Tµi chÝnh    ­ Giao th«ng vËn    cÇu  t¶iyªu  ngµnh thuÕ  ngµnh  êng  vµ  ® s¾t  ViÖtNam   chøc    tæ  phèihîp kiÓm        tra,kiÓm      so¸tthu thuÕ, thu cíc®èi víi           hµng  ho¸ vËn    chuyÓn    trªntuyÕn  êng  ® s¾t  sau: nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1. Tæng  côc ThuÕ   tr¸ch nhiÖm   cã    chØ   ®¹o  quan  c¬  thuÕ c¸c tØnh,  thµnh phè  tiÕn hµnh    c¸c biÖn ph¸p nghiÖp  ®Ó   vô  kiÓm     tra,kiÓm       so¸tthu thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ vËn chuyÓn      trªnc¸ctuyÕn  êng  ® s¾t,nh»m     chèng    thÊt thu thuÕ  kÕt    cã  qu¶,b¶o    ®¶m   toµn      an  trËttù trong vËn    hµnh  kh¸ch,hµnh      lý vµ hµng  ho¸. 2. Liªn hiÖp  êng      ® s¾t ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    chØ  ®¹o    c¸c ®¬n  vÞ  s¶n xuÊt kinh doanh      trong ngµnh    gióp      ®ì, t¹o®iÒu  kiÖn cho  quan  c¬  thuÕ  thùc hiÖn    nhiÖm  kiÓm      vô  so¸tthu thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ vËn chuyÓn      trªntµu. Phèi hîp    quan    víic¬  thuÕ phæ  biÕn, híng    dÉn  chÝnh  s¸ch thuÕ  c¸c v¨n vµ      b¶n  ªnquan  thuÕ    li   vÒ  ®Ó CBCNV   ngµnh  êng  ® s¾t cïng phèihîp trong viÖc          chèng      thÊtthu thuÕ. 3. Trong      qu¸ tr×nh thihµnh      nhiÖm     vô,ph¶ithùc hiÖn      nghiªm  chØnh    c¸c quy ®Þnh  cña      c¸cluËtthuÕ, ChØ   sè    thÞ  80/CT  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng,ChØ     thÞ  01/TTg  sè  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¸cquy  vµ    ®Þnh  cña Nhµ    vËn  nícvÒ 
  2. 2 chuyÓn hµng    trËttù an  ho¸ vµ      toµn  vËn chuyÓn  êng  ® s¾t,tæ    chøc,c¸ nh©n      nµo    viph¹m    th× ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     II­ u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n  thu Õ  q 1. C¬     quan  thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè trong ®iÒu    kiÖn b×nh  êng  îc th ®   kiÓm    tra,kiÓm    so¸thµng      ho¸ thu thuÕ  i t¹ : ­C¸c    phßng    ®îitµu. ­Cöa      ra vµo  ga. ­N¬i göihµng          ho¸ hµnh  lý. Trong  êng    Æc   tr hîp ® biÖtvµ  c¸c tuyÕn    ë    träng ®iÓm,  sù    cã  tho¶ thuËn    cña    LiªnhiÖp  êng  ® s¾t ViÖt Nam   ® îc kiÓm       th×    tra,kiÓm     so¸thµng      ho¸ thu thuÕ  i t¹ : ­Trong    s©n  ga. ­Trªntµu dõng    ga        l¹ë  hoÆc     xuÊtph¸t. i t¹ ga  i   2. Thñ  ëng  quan    tr c¬  thuÕ ph¶ith«ng    b¸o danh s¸ch  bé  c¸n  nh©n    viªn thuÕ  lµm nhiÖm  thu thuÕ      vô    trªnc¸ctuyÕn  êng  ® s¾t cho nhµ  biÕt. ga  C¸n  nh©n    bé  viªn thuÕ trong    khilµm nhiÖm   ph¶i m Æc   vô    trang phôc,     ®eo    phïhiÖu,sè    hiÖu cña  ngµnh thuÕ. Nh÷ng    thuÕ  c¸n bé  kh«ng  îcgiao nhiÖm   kiÓm       ®     vô  so¸tthu thuÕ  i   t¹ c¸c nhµ  hay    ga  trªn tµu, nhng    ph¸thiÖn  vô    cã  bu«n  lËu trèn thuÕ,    th× c¸n bé  thuÕ    ®ã ph¶i b¸o    cho  nhµ  vµ  ga  c¸n  nh©n    bé  viªn thuÕ  i t¹ chç biÕt ®Ó     cã  biÖn  ph¸p phèihîp kiÓm        so¸t,  kh«ng  îctùý  ®     kiÓm  so¸t. 3. ViÖc    kiÓm    trakiÓm   so¸tph¶itËp    trung chñ    yÕu  i t¹ phßng          ®îi, göi n¬i hµng  ho¸ hµnh    lý,trong s©n        ga, lóc tµu dõng  i vµ  t¹ ga  ph¶i hoµn    thµnh  íc tr   giê tµu ch¹y.Trong  êng          tr hîp cÇn  thiÕtph¶ilªntµu kiÓm             so¸thoÆc     x¸c minh  hµng  ho¸ bu«n    lËu,trèn lËu    thuÕ    lýdøt ®iÓm,  ®Ó xö      th×  bé  c¸n  thuÕ  ph¶i  b¸o  nhµ  vµ  ëng  biÕt vµ  c¸o  ga  tr tµu    chØ  îc tiÕp    ®   tôc kiÓm     so¸t®Õn   ®ç  ga  tiÕp theo.NÕu     cha  hoµn  thµnh  bµn  th×  giao cho  qu¶n    ga  tæ  lýë  tiÕp  theo.  Khi lªntµu      lµm  nhiÖm     bé  vô, c¸n  thuÕ  kh«ng ph¶imua     vÐ.  Nghiªm cÊm     c¸n bé thuÕ    lîdông  i quyÒn          l¹kh«ng  h¹n ®Ó lªntµu ®i    i ®óng  môc  ®Ých. 4. Trong      khikiÓm  so¸t,   thuÕ    bé  c¸n ph¶idïng      c¸c biÖn ph¸p nghiÖp  vô  ®Ó  kiÓm    tra,kiÓm    so¸t®óng   îng kinh doanh  ®èi t     vËn  chuyÓn  hµng      ho¸ trèn lËu thuÕ, tËp    trung kiÓm       so¸tnh÷ng ®èi  îng  t kinh doanh      lín,nh÷ng    l« hµng  cã      thuÕ  gi¸trÞ,cã  suÊt cao,kh«ng  îckiÓm         ®   tra,kiÓm        so¸ttrµn lan lµm ¶nh  hëng ®Õn   c«ng    t¸cnghiÖp        vô,trËttùcña  ngµnh  êng  ® s¾t. 5. Khi kiÓm     tra,kiÓm     s¸tnÕu  ph¸thiÖn    CBCNV   êng  ® s¾t  bu«n b¸n  hµng  cÊm,  hµng    thuÕ  trèn lËu  hoÆc   bao che,ph©n      t¸nhµng  cho  ngêibu«n    b¸n hµng  cÊm, hµng  trèn lËu    thuÕ, trèn lËu        cíc th× ph¶i b¸o    cho  ëng    tr tµu hoÆc   ëng  biÕt ®Ó   tr ga    phèihîp lËp        biªnb¶n  thÓ  xö        cô  vµ  lýtruythu thuÕ,   truythu cíchoÆc   lýtÞch          xö    thu hµng (nÕu    lµhµng  cÊm  bu«n    b¸n)theo ®óng    luËt®Þnh.  
  3. 3 III­q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a n g µ n h  ® ê n g  s ¾t   1.C¸c    nhµ  vµ  ga  CBCNV   ngµnh  êng  ® s¾t  tr¸chnhiÖm    cã    t¹o®iÒu  kiÖn  vµ phèihîp víic¬        quan  thuÕ kiÓm     tra,kiÓm     so¸tviÖc thùc hiÖn    chÝnh s¸ch  thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ vËn chuyÓn      trªnc¸ctuyÕn  êng  ® s¾t.Cô    thÓ: ­ Th«ng b¸o cho  quan  c¬  thuÕ biÕt giê tµu      ®Õn, giê tµu ch¹y ®Ó     c¬  quan  thuÕ chñ ®éng  trÝlùcl   bè     îng kiÓm so¸t. ­ Th«ng b¸o cho  quan  c¬  thuÕ biÕt thêigian  ®Þa       vµ  ®iÓm  nhËn    göi hµng    ho¸ vËn  chuyÓn  cho tõng chuyÕn    tµu. ­ §Ó     thuÕ  îc kiÓm       c¸n bé  ®   tra,kiÓm     i so¸tt¹ cöa      ga, c¸c phßng      ®îi,n¬i göihµng      ho¸ hµnh    lýtrongs©n  vµ      ga  trªntµu. ­  chèi nhËn  Tõ    vËn chuyÓn hµng cÊm  bu«n b¸n, hµng    trèn lËu    thuÕ  theo ®Ò     nghÞ  cña  quan  c¬  thuÕ  (hoÆc  thu thuÕ). tæ    ­Ph¸thiÖn  gióp ®ì  quan      vµ    c¬  thuÕ    truyb¾t     îng bu«n    c¸c®èi t   b¸n hµng  cÊm,  hµng      trènlËu thuÕ. 2. Ngµnh  êng    ® s¾t  îcquyÒn    ®   tõ chèi,kh«ng    chÊp nhËn  cho  kiÓm    tra, kiÓm     so¸tthu thuÕ ®èi    víihµng ho¸  vËn chuyÓn   trªntuyÕn  êng  ® s¾t nÕu  thÊy    thuÕ  c¸n bé  kh«ng ph¶ingêi® îccÊp  thÈm        cã  quyÒn  giao nhiÖm        vô,c¸n bé thuÕ  kh«ng  Æc   m trang phôc, kh«ng    ®eo  phï hiÖu, sè    hiÖu  theo quy  ®Þnh,  c¸n  thuÕ  bé  ®ang  say  îu,say    r   bia,c¸n  thuÕ    bé  vi ph¹m  nh÷ng  quy  ®Þnh  an  vÒ  toµn  giao th«ng  êng    ® s¾t. 3. Ngµnh  êng    ® s¾t  îc quyÒn  ®   khiÕu    yªu  n¹ivµ  cÇu  quan  c¬  thuÕ    båi thêng thiÖth¹ido  quan      c¬  thuÕ c¶n    trëhoÆc     ®Ò nghÞ  kh«ng  vËn chuyÓn  hµng    ho¸ nghingê      lµ hµng cÊm  bu«n    b¸n,hµng    thuÕ, nhng  trèn lËu    sau ®ã  x¸cminh      lµkh«ng  ®óng  thËt. sù  4. Bè      trÝ cho  quan  c¬  thuÕ  îc ® Æt     ®   c¸c tr¹m kiÓm  so¸t,tæ    kiÓm     so¸t thu thuÕ        t¹ n¬ithuËn  i tiÖn. §èivíic¸c nhµ  míicã  ¸n        ga    dù  x©y  dùng, th×    bµn    quan  víic¬  thuÕ    ®Ó cïng ®Çu    t vèn x©y dùng      trôsë, trong ®ã   phßng    cã  rµnh riªngcho  quan    c¬  thuÕ,tæ    thuÕ. §èivíi       nhµ  ®∙  c¸c ga  x©y  dùng xong,th× s¾p      xÕp  cho  quan  c¬  thuÕ  ­ m înhoÆc     cho    thuªphßng lµm      trôsë.Trêng    hîp kh«ng  s¾p xÕp  îcphßng    ®   ®Ó cho  înhoÆc   m   cho      thuªth× cÊp nhîng ®Êt    cho  quan  c¬  thuÕ x©y  tr¹m. 5. Bµn    quan    víic¬  thuÕ    c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn  viÖc dõng tµu  æ   ® hµng däc  êng  ® còng nh viÖc x©y  dùng  êng  t rµo bao  quanh s©n  ®Ó   ga  thuËn  tiÖn cho    viÖc kiÓm    vµ  so¸tvР kiÓm   so¸thµng ho¸.
  4. 4 IV­ æ  c h ø c thùc hi Ö n    t 1. Côc  ëng    tr Côc  thuÕ    c¸c tØnh  c¸c thñ tr vµ      ëng  ®¬n  thuéc li   vÞ    ªnhiÖp  ® êng s¾t  ViÖt Nam   tr¸ch nhiÖm   cã    phæ  biÕn cho CBCNV   thuéc quyÒn  m×nh  biÕtvµ      trùctiÕp tæ    chøc  thùc hiÖn    theo néidung      Th«ng   tnµy. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ngµnh  2  thuÕ  ® êng  vµ  s¾t ph¶i th   êng  xuyªn rótkinh nghiÖm   ®Ò         vµ  xuÊt víil∙nh®¹o  Bé        2  nh÷ng vÊn      i ®Ò tån t¹ vµ  víng m ¾c         ®Ó bæ sung  kÞp thêi. Th«ng   tnµy  îcthùc hiÖn    ®     tõngµy    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2