Thông tư liên tịch 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ h¶i quan C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø ch¬ng IV NghÞ ®Þnh sè 16/1999/N§-CP ngµy 27/03/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan, gi¸m s¸t h¶i quan vµ lÖ phÝ h¶i quan; Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ h¶i quan nh sau: I- Ph¹m vi ¸p dông: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi khi ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ h¶i quan quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/1999/N§-CP ngµy 27/3/1999 cña ChÝnh phñ vÒ thñ tôc h¶i quan, gi¸m s¸t h¶i quan vµ lÖ phÝ h¶i quan th× ph¶i nép lÖ phÝ h¶i quan theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy (trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc nµy). 2. C¸c trêng hîp sau ®©y kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ h¶i quan: a) Hµng ho¸, hµnh lý vµ c¸c vËt phÈm kh¸c ®îc miÔn lÖ phÝ h¶i quan hoÆc miÔn c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt, tham gia hoÆc tho¶ thuËn. b) Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ quµ tÆng cho c¸c c¸ nh©n trong møc kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp quy ®Þnh ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; ®å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo quy chÕ miÔn trõ ngo¹i giao; Hµnh lý mang theo ngêi. c) Hµng ®ang lµm thñ tôc h¶i quan ph¶i lu kho h¶i quan ®Ó ngµy h«m sau hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan. d) Hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu t¹i chç. ®) ¸p t¶i tµu biÓn vµ hµng ho¸, hµnh lý chuyªn chë trªn tµu biÓn tõ phao sè “0” vµo khu vùc c¶ng biÓn vµ ngîc l¹i. II- Møc thu vµ tæ chøc thu, nép:
  2. 2 1. Møc thu lÖ phÝ h¶i quan ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c biÓu phô lôc (I, II, III, IV, V) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. Mét sè trêng hîp ®îc ¸p dông nh sau: a) C¸c mÆt hµng sau ®©y ®îc ¸p dông 50% møc thu lÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i quan: - Hµng xuÊt khÈu. - Hµng nhËn gia c«ng cho níc ngoµi, ®¸, c¸t, sái, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thuèc trõ cá, x¨ng dÇu, th¹ch cao vµ quÆng c¸c lo¹i. b) Hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt hoÆc t¹m xuÊt t¸i nhËp thu lÖ phÝ mét lÇn ngay tõ lÇn ®Çu lµm thñ tôc nhËp khÈu hoÆc xuÊt khÈu. c) §¬n vÞ quy ®æi: 1mÐt khèi t¬ng ®¬ng 1 tÊn (m3 = tÊn). d) Trêng hîp c¸ biÖt nÕu sè lÖ phÝ lu kho ph¶i nép t¬ng ®¬ng hay vît qu¸ trÞ gi¸ hµng ho¸, hµnh lý th× ®îc ¸p dông møc thu b»ng 30% gi¸ trÞ hµng ho¸, hµnh lý ký göi. ®) Hµng lu gi÷ t¹i kho c¬ quan H¶i quan ®· qu¸ thêi h¹n s¸u th¸ng (riªng hµng khã b¶o qu¶n nh thùc phÈm, thuèc l¸... ®· qu¸ 2 th¸ng ) kÓ tõ ngµy c¬ quan H¶i quan ra th«ng b¸o lÇn thø ba mêi chñ hµng ®Õn nhËn, nhng chñ hµng kh«ng tr¶ lêi hoÆc kh«ng cã ngêi ®Õn nhËn th× c¬ quan H¶i quan tæ chøc thanh lý theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. TiÒn b¸n hµng nép vµo tµi kho¶n t¹m göi cña c¬ quan H¶i quan. Trong thêi h¹n 6 th¸ng nÕu chñ hµng cã lý do chÝnh ®¸ng th× ®îc nhËn l¹i tiÒn b¸n hµng nãi trªn; qu¸ 6 th¸ng ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc, sau khi ®· trõ chi phÝ b¸n hµng. 2. C¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; H¶i quan cöa khÈu vµ c¸c tæ chøc ®¬n vÞ H¶i quan t¬ng ®¬ng hoÆc c¸c ®iÓm th«ng quan hîp ph¸p thuéc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ h¶i quan theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu lÖ phÝ h¶i quan). C¬ quan thu lÖ phÝ h¶i quan cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. 3. Thñ tôc thu, nép lÖ phÝ h¶i quan: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ h¶i quan (gäi chung lµ chñ hµng) cã tr¸ch nhiÖm kª khai lîng hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ò nghÞ c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh cña c¬ quan H¶i quan. C¨n cø vµo tê khai, hå s¬ kÌm theo hµng ho¸ hoÆc ph¬ng tiÖn yªu cÇu lµm thñ tôc h¶i quan, c¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ th«ng b¸o cho chñ hµng biÕt sè tiÒn lÖ phÝ ph¶i nép theo møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ thêi h¹n nép theo quy ®Þnh sau ®©y: - LÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i quan ph¶i nép tríc khi c¬ quan H¶i quan kiÓm tra x¸c nhËn “®· hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan”. - LÖ phÝ lu kho h¶i quan ph¶i nép tríc khi nhËn hµng ra khái kho H¶i quan. - LÖ phÝ ¸p t¶i ph¶i nép lÖ phÝ tríc khi c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn ¸p t¶i.
  3. 3 - LÖ phÝ niªm phong h¶i quan ph¶i nép ngay sau khi c¬ quan H¶i quan hoµn thµnh c«ng viÖc niªm phong hµng ho¸. - LÖ phÝ qu¸ c¶nh ViÖt Nam ph¶i nép ngay khi lµm thñ tôc cho hµng ho¸, hµnh lý, ph¬ng tiÖn vËn t¶i qu¸ c¶nh. - LÖ phÝ cÊp l¹i c¸c chøng tõ h¶i quan ph¶i nép tríc khi c¬ quan H¶i quan cÊp l¹i chøng tõ. LÖ phÝ h¶i quan thu b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp n¬i thu lÖ phÝ h¶i quan kh«ng cã ®iÓm thu ®æi ngo¹i tÖ th× ®îc thu b»ng ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè. C¬ quan thu lÖ phÝ h¶i quan ®îc më tµi kho¶n t¹m göi tiÒn lÖ phÝ h¶i quan t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së. ChËm nhÊt 10 ngµy mét lÇn, c¬ quan thu lÖ phÝ h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn lÖ phÝ ®· thu ®îc trong kú vµo tµi kho¶n t¹m göi tiÒn lÖ phÝ cña H¶i quan tØnh, thµnh phè ®· më t¹i Kho b¹c nhµ níc. H¶i quan tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý sè tiÒn lÖ phÝ h¶i quan do c¸c c¬ quan thu ë tØnh, thµnh phè nép vµo ng©n s¸ch theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5 cña môc nµy. Ngêi nép lÖ phÝ h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu ngêi thu tiÒn cÊp biªn lai thu lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh; NÕu thu sai møc thu quy ®Þnh hoÆc thu tiÒn mµ kh«ng cÊp biªn lai, chøng tõ thu tiÒn theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh th× ®èi tîng nép lÖ phÝ cã quyÒn göi ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o hµnh vi vi ph¹m cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ. 4. Ngµnh H¶i quan ®îc t¹m trÝch 35% tæng sè tiÒn lÖ phÝ h¶i quan thu ®îc ®Ó chi vµo viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ h¶i quan theo néi dung cô thÓ sau ®©y: - Chi phÝ s¶n xuÊt Seal, kÑp ch×, giÊy niªm phong h¶i quan. -Chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸. - C¸c kho¶n chi kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh. Toµn bé sè lÖ phÝ t¹m trÝch theo tû lÖ (35%) quy ®Þnh trªn ®©y Tæng côc H¶i quan ph¶i tæng hîp vµo dù to¸n tµi chÝnh hµng n¨m, sö dông ®óng môc ®Ých, cã ®Çy ®ñ chøng tõ thanh to¸n hîp ph¸p, cuèi n¨m quyÕt to¸n nÕu kh«ng sö dông hÕt th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5 môc nµy. 5. ChËm nhÊt tríc ngµy 15 th¸ng sau, c¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè lµm thñ tôc nép 65% tæng sè tiÒn lÖ phÝ h¶i quan thu ®îc cña th¸ng tríc vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng, môc 044 cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh. Sè tiÒn lÖ phÝ h¶i quan nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc ®iÒu tiÕt toµn bé cho ng©n s¸ch trung ¬ng. Hµng quý vµ kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, c¬ quan thu lÖ phÝ h¶i quan cã nhiÖm vô quyÕt to¸n chøng tõ thu vµ kÕt qu¶ thu, nép lÖ phÝ h¶i quan víi c¬ quan H¶i quan cÊp trªn trùc tiÕp. C¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè thùc hiÖn tæng hîp quyÕt to¸n viÖc thu, nép lÖ phÝ h¶i quan ®Ó b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan. Hµng n¨m, Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn quyÕt to¸n sè thu, nép lÖ phÝ h¶i quan víi Bé Tµi chÝnh. 6. Xö lý vi ph¹m:
  4. 4 §èi tîng nép, c¬ quan, c¸ nh©n thu lÖ phÝ h¶i quan vµ c¸ nh©n kh¸c vi ph¹m NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ híng dÉn cô thÓ t¹i Th«ng t nµy th× sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18, 19, 20 cña NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ. III- tæ chøc thùc hiÖn 1. Tæng côc H¶i quan híng dÉn, tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký, thay thÕ Th«ng t Liªn tich sè 45/2000/TTLT/BTC- TCHQ ngµy 23/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ h¶i quan. Trêng hîp ®· thu theo møc thu quy ®Þnh t¹i biÓu møc thu kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 45/2000/TTLT/ BTC- TCHQ th× ®îc hoµn tr¶ phÇn chªnh lÖch gi÷a møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ vµ biÓu møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt./.
  5. 5 I- BiÓu møc thu LÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i quan (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000) TT Lo¹i hµng ho¸ §V tÝnh Møc thu 1 2 3 5 I Hµng th«ng thêng: 1 Hµng vËn chuyÓn b»ng tÇu thuû, xµ lan (rêi, hµng ®ùng trong bao, thïng, phuy, bån, bÓ kh«ng cïng chñng lo¹i) a/ - Møc thu tèi thiÓu tõ 1 tÊn trë xuèng. ®/1 tÊn 20.000 - Møc thu tõ tÊn thø 2 trë ®i ®/tÊn 1.200 b/ Hµng chë b»ng tµu thuû (hµng cïng mét lo¹i) ®Þnh møc thu 1 tÊn hµng ho¸ ®/tÊn 500 Møc thu tèi ®a khi lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi: - TÇu cã träng t¶i díi 1 v¹n (10.000) GRT tµu kh«ng qu¸ 3 (träng t¶i ®¨ng ký dung tÝch toµn phÇn) (ba) triÖu ®ång - TÇu cã träng t¶i tõ 1 v¹n (10.000) GRT tµu kh«ng ®Õn díi 2 v¹n (20.000) GRT qu¸ 6 (s¸u) triÖu ®ång - TÇu cã träng t¶i tõ 2 v¹n (20.000) tµu kh«ng qu¸ 15 GRT®Õn díi 7 v¹n (70.000) GRT (mêi l¨m) triÖu ®ång - TÇu cã träng t¶i tõ 7 v¹n (70.000) GRT trë tµu kh«ng qu¸ 20 lªn (hai m¬i) triÖu ®ång 2 Hµng vËn chuyÓn ®êng bé a/ - Hµng vËn chuyÓn b»ng « t« ®/tÊn 5.000 b/ - §èi víi hµng hãa chë b»ng tµu ho¶ ®/tÊn 2.000 3 Hµng bu phÈm, bu kiÖn - Lo¹i tõ 5 kg ®Õn díi 20 kg ®/lÇn 7.000 - Lo¹i tõ 20 kg ®Õn 50kg ®/lÇn 10.000 - Tõ trªn 50 kg trë lªn th× cø 10 kg thu thªm ®/10 kg 500 - Tõ 1 tÊn trë lªn thu thªm ®/tÊn 3.000 II Hµng ®ùng trong Container: - Hµng ®ùng trong Container 20 fit ®/1Contai 60.000 ner - Hµng ®ùng trong Container 40 fit ®/1Contai 120.000 ner III Hµng lµ « t«, xe m¸y c¸c lo¹i: 1 ¤ t« c¸c lo¹i - Xe « t« nguyªn chiÕc ®/1 «t« 18.000
  6. 6 - Bé linh kiÖn « t« ®/1 bé 20.000 2 Xe g¾n m¸y (bé chiÕc) ®/1xe, 7.000 1bé IV Hµng ho¸ lµ vµng, ®¸ quý: - Møc thu tõ 1 l¹ng (37,5 gr) trë xuèng 1/lÇn 15.000 - Møc thu tõ l¹ng thø 2 trë ®i (37,5gr) ®/l¹ng 1.000 - Møc thu tèi ®a mét lÇn lµm thñ tôc kh«ng qu¸ 1,5 triÖu (mét triÖu rìi) ®ång V XuÊt khÈu, nhËp khÈu ngo¹i tÖ: - XuÊt, nhËp khÈu díi 100.000 USD (hoÆc ® 100.000 c¸c lo¹i ngo¹i tª t¬ng ®¬ng) - Cø 100.000 USD t¨ng thªm thu ® 80.000 - Møc thu tèi ®a mét lÇn lµm thñ tôc kh«ng qu¸ 1,5 triÖu (mét triÖu rìi) ®ång
  7. 7 II- lÖ phÝ hµng ho¸, hµnh lý ký göi vµ lu kho h¶i quan (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 71/ 2000/TTLT/BTC-TCHQ ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000) STT Lo¹i hµng §VT Møc thu (®ång /1 ®ªm ngµy) 1 2 3 4 1 Xe « t« c¸c lo¹i - Xe t¶i träng t¶i tõ 2 tÊn trë lªn, xe chë kh¸ch chiÕc 50.000 tõ 15 chç ngåi trë lªn - Xe t¶i träng t¶i díi 2 tÊn, xe con, xe du lÞch chiÕc 30.000 cã 14 chç ngåi trë xuèng 2 Xe g¾n m¸y, xe m« t« chiÕc 10.000 3 M¸y vi tÝnh, Fax, m¸y photocopy chiÕc 10.000 4 M¸y ®iÒu hoµ, radio, c¸txÐt, m¸y th«ng tin, tivi, chiÕc 5.000 video 5 Vµng l¹ng 7.000 (37,5gr) 6 §¸ quý l¹ng 10.000 7 Hµng ho¸ kh¸c a Hµng bu kiÖn nhá cã träng lîng díi 20 kg kiÖn 2.000 b Hµng bu kiÖn nhá cã träng lîng tõ 20 kg ®Õn kiÖn 4.000 100 kg c KiÖn hµng tõ trªn 100kg ®Õn 1.000kg kiÖn 5.000 d KiÖn hµng tõ trªn 1.000kg kiÖn 10.000
  8. 8 III- lÖ phÝ ¸p t¶i - niªm phong h¶i quan (Ban hµnh kÌm theo th«ng t liªn tÞch Bé tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 71/ 2000/TTLT/ BTC-TCHQ ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000) STT Lo¹i ph¬ng tiÖn §VT Møc thu lÖ phÝ (®ång) 1 2 3 4 I LÖ phÝ ¸p t¶i 1 ¤ t« - Díi 100 km chiÕc 48.000 - Tõ 100 km ®Õn 150 km nt 96.000 - Tõ trªn 150 km trë lªn cø 50 km thu thªm nt 30.000 2 Tµu ho¶ - Díi 100 km toa 42.000 - Tõ 100 km ®Õn 200 km nt 96.000 - Tõ trªn 200 km trë lªn cø 50 km thu thªm nt 20.000 3 Tµu thuû a) Lo¹i cã träng t¶i díi 300 GRT (träng t¶i ®¨ng ký dung tÝch toµn phÇn) ®îc tÝnh lÖ phÝ ¸p t¶i nh møc xµ lan s«ng biÓn (nh ®iÓm 4 díi ®©y) b) Lo¹i träng t¶i tõ 300 GRT ®Õn díi 1000 GRT - ¸p t¶i díi 200km chiÕc 360.000 - ¸p t¶i tõ 200 km ®Õn 300 km nt 720.000 - ¸p t¶i tõ trªn 300 km cø t¨ng thªm 50km thu nt 100.000 thªm c) Lo¹i träng t¶i tõ 1000 GRT trë lªn - ¸p t¶i díi 200km chiÕc 600.000 - ¸p t¶i tõ 200 km ®Õn 300 km nt 1.200.000 - ¸p t¶i tõ trªn 300 km cø t¨ng thªm 50km thu nt 150.000 thªm 4 Xµ lan s«ng biÓn - ¸p t¶i díi 200 km nt 240.000 - ¸p t¶i tõ 200 km ®Õn 300km nt 300.000 - ¸p t¶i tõ trªn 300 km cø t¨ng thªm 50 km thu nt 50.000 thªm 5 Xuång, thuyÒn - ¸p t¶i díi 100 km nt 60.000 - ¸p t¶i tõ 100 km ®Õn díi 150km nt 120.000 - ¸p t¶i tõ 150 km ®Õn 200 km nt 180.000 - ¸p t¶i tõ trªn 200 km trë lªn nt 240.000 II LÖ phÝ niªm phong 1 LÖ phÝ niªm phong b»ng giÊy - Lo¹i sö dông díi 10 tê niªm phong 1lît 5.000 - Lo¹i sö dông tõ 10 ®Õn díi 20 tê niªm phong 1 lît 10.000 - Lo¹i sö dông tõ 20 tê ®Õn díi 50 tê niªm 1lît 20.000 phong - Lo¹i sö dông tõ 50 tê trë lªn 1 lît 30.000
  9. 9 2 Niªm phong b»ng kÑp ch× 1 lÇn 5.000 3 Niªm phong b»ng chèt seal 1 lÇn 20.000 IV- lÖ phÝ hµng ho¸, hµnh lý qu¸ c¶nh viÖt nam (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 71/ 2000/TTLT/BTC-TCHQ ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000) STT Lo¹i ph¬ng tiÖn- Qu·ng ®êng §VT Møc thu 1 2 3 4 1 Xe « t« - Díi 100 Km chiÕc 60.000 - Tõ 100 Km trë lªn cø t¨ng thªm 50 Km thu thªm nt 24.000 2 Tµu ho¶ - Díi 100 Km toa 72.000 - Tõ 100 Km trë lªn cø t¨ng thªm 50 Km thu thªm nt 36.000 3 Tµu thuû a) Lo¹i träng t¶i tõ 300 GRT ®Õn díi 1.000 GRT - §i díi 100 Km chiÕc 120.000 - Tõ 100 Km trë lªn cø t¨ng thªm 50 Km thu thªm nt 60.000 b) Lo¹i träng t¶i tõ 1.000 GRT ®Õn díi 3.000 GRT - §i díi 200 Km chiÕc 300.000 - Tõ 200 Km trë lªn t¨ng 50 Km thu thªm nt 70.000 c) Lo¹i cã träng t¶i tõ 3.000 GRT ®Õn 5.000 GRT - §i díi 200 Km chiÕc 720.000 - Tõ 200 Km trë lªn t¨ng 50 Km thu thªm nt 120.000 d) Lo¹i träng t¶i trªn 5.000 GRT - §i díi 200 Km chiÕc 1.200.000 - Tõ 200 Km trë lªn t¨ng 50 Km thu thªm nt 240.000 V- LÖ phÝ Hµnh chÝnh: 1. Møc thu lÖ phÝ x¸c nhËn l¹i chøng tõ cña hµng ho¸, hµnh lý: 12.000 (mêi hai ngµn) ®ång/1lÇn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản