Thông tư liên tịch 74/2004/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 74/2004/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 74/2004/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 74/2004/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH - Bé V¡N HO¸ TH¤NG TIN Sè 74/2004/TTLT/BTC-BVHTT ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2004 Híng dÉn hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng s¸ng t¹o t¸c phÈm c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 2004 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 411/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng s¸ng t¹o c¸c t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 2004; Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam, liªn tÞch Bé Tµi chÝnh, Bé V¨n ho¸ Th«ng tin híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. N¨m 2004, Nhµ níc hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng s¸ng t¹o c¸c t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt cã ®Þnh híng cho c¸c ®Þa ph¬ng th«ng qua c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng vµ Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam. ViÖc hç trî kinh phÝ cña Nhµ níc nh»m t¨ng thªm nguån tµi chÝnh vµ n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng s¸ng t¹o c¸c t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt ë ®Þa ph¬ng, kh«ng v× sù hç trî nµy ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng gi¶m møc hç trî thêng xuyªn hµng n¨m. 2. Nhµ níc hç trî ho¹t ®éng s¸ng t¹o c¸c t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt thuéc c¸c lÜnh vùc v¨n häc, mü thuËt, ©m nh¹c, s©n khÊu, ®iÖn ¶nh, kiÕn tróc, nhiÕp ¶nh, móa, v¨n nghÖ d©n gian, v¨n nghÖ c¸c d©n téc thiÓu sè vµ u tiªn c¸c m¶ng ®Ò tµi ph¶n ¸nh: - LÞch sö, c¸ch m¹ng, kh¸ng chiÕn vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc. - C«ng cuéc ®æi míi x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt níc, nh÷ng nh©n tè tÝch cùc, nh÷ng con ngêi tiªu biÓu trong x· héi. - ThiÕu niªn vµ nhi ®ång. Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng tæ chøc xÐt duyÖt møc hç trî cho t¸c gi¶, nhãm t¸c gi¶ cã ®Ò c¬ng cô thÓ vÒ ®Ò tµi, néi dung, thêi h¹n hoµn thµnh t¸c phÈm hoÆc b¶n th¶o t¸c phÈm. 3. Ph¹m vi hç trî - Hç trî cho c¸c t¸c gi¶, nhãm t¸c gi¶ lµ héi viªn Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng trong c¸c ho¹t ®éng s¸ng t¹o, su tÇm t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt. Møc hç trî c¨n cø vµo ®Ò tµi, quy m«, chÊt lîng t¸c phÈm.
  2. 2 - Chi tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ chÝnh trÞ, më tr¹i s¸ng t¸c, su tÇm nghiªn cøu, th©m nhËp thùc tÕ. - Chi hç trî c«ng bè t¸c phÈm. 4. Nguån kinh phÝ hç trî: Tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng. 5. Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm ban hµnh, phæ biÕn c«ng khai quy tr×nh hç trî; thµnh lËp Héi ®ång xÐt duyÖt, chän läc ®Ò c¬ng, ®¸nh gi¸, nghiÖm thu, thÈm ®Þnh t¸c phÈm, c«ng tr×nh vµ sö dông kinh phÝ ®îc hç trî ®óng ®èi tîng, ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng chi: - Hç trî trùc tiÕp cho t¸c gi¶, nhãm t¸c gi¶ lµ héi viªn Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng kinh phÝ s¸ng t¹o t¸c phÈm theo tõng lÜnh vùc thuéc c¸c m¶ng ®Ò tµi ®îc quy ®Þnh. Møc hç trî cô thÓ do Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng xem xÐt, quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo chi phÝ hîp lý, hîp lÖ cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o, ®Ò tµi, quy m« vµ chÊt lîng t¸c phÈm. Kho¶n chi hç trî trùc tiÕp nµy thùc hiÖn theo h×nh thøc ký hîp ®ång cô thÓ gi÷a t¸c gi¶, nhãm t¸c gi¶ víi Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng. - Chi hç trî kinh phÝ ®Ó c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng tæ chøc thÈm ®Þnh, phª b×nh, ®¸nh gi¸, nghiÖm thu t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt theo tõng lo¹i h×nh. Møc chi 100.000 ®ång/thµnh viªn Héi ®ång/ngµy. - Chi hç trî kinh phÝ c«ng bè t¸c phÈm. Møc chi hç trî do Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo lo¹i h×nh, quy m«, chÊt lîng t¸c phÈm. Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ chÝnh trÞ, më tr¹i s¸ng t¸c, vËn dông møc chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II cña Th«ng t nµy. C¸c kho¶n chi ®Æc thï (nÕu cã) ngoµi chÕ ®é chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh kh¸c hiÖn hµnh, Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng tr×nh H§ND tØnh quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ. 2. Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam chi: - Chi tæ chøc, híng dÉn, ®«n ®èc, tæng kÕt ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng s¸ng t¹o t¸c phÈm c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt. - Chi hç trî tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ chÝnh trÞ, më tr¹i s¸ng t¸c nh»m tËp hîp, thèng nhÊt vµ ®Þnh híng ®- êng lèi s¸ng t¹o v¨n ho¸, v¨n nghÖ cña §¶ng vµ Nhµ níc. Møc chi cô thÓ nh sau: + TiÒn ¨n: Tæ chøc t¹i Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh theo møc 30.000 ®ång/ngêi/ngµy; nÕu tæ chøc t¹i c¸c tØnh, thµnh cßn l¹i theo møc 25.000 ®ång/ngêi/ngµy.
  3. 3 + TiÒn thuª chç ngñ: Tæ chøc t¹i Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh theo møc 90.000 ®ång/ngêi/ngµy; tæ chøc t¹i c¸c tØnh, thµnh cßn l¹i theo møc 60.000 ®ång/ngêi/ngµy. + TiÒn thuª héi trêng trong nh÷ng ngµy tæ chøc líp tËp huÊn, héi th¶o (nÕu cã). Møc chi thùc hiÖn theo hîp ®ång ký kÕt cô thÓ. + TiÒn in tµi liÖu phôc vô tËp huÊn, héi th¶o. + TiÒn thuª xe ®a ®ãn ®¹i biÓu tõ n¬i nghØ ®Õn n¬i tæ chøc tËp huÊn, héi th¶o (nÕu cã). + C¸c kho¶n chi tiÒn níc uèng (15.000 ®ång/ngêi/ngµy), tiÒn thuèc ch÷a bÖnh th«ng thêng, trang trÝ héi trêng. + Chi kh¸c (nÕu cã). 3. Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam, c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng c¨n cø vµo sè kinh phÝ ®îc hç trî tiÕn hµnh xÐt duyÖt, chän läc, thÈm ®Þnh ®Ò c¬ng, dù kiÕn kinh phÝ hç trî, ®èi tîng ®îc hç trî theo quy ®Þnh. 4. ViÖc lËp dù to¸n, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ hç trî ho¹t ®éng s¸ng t¹o c¸c t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 2004 thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc (LuËt sè 01/2002/QH11 ngµy 16/12/2002), c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp v× nh÷ng lý do kh¸ch quan kinh phÝ bæ sung cho Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam vµ kinh phÝ hç trî c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng cha thùc hiÖn hÕt trong n¨m vµ vÉn cßn nhiÖm vô th× Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam, c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n göi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó xem xÐt, xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho chuyÓn nguån sang n¨m sau thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt NSNN. C¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng vµ Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Cuèi n¨m, c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng tæng kÕt, ®¸nh gi¸, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng (kinh phÝ thùc hiÖn, c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®îc hç trî) göi Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam lµm ®Çu mèi tæng hîp b¸o c¸o Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Tµi chÝnh. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan tæng hîp t×nh h×nh b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 5. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin phèi hîp víi Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam tæng hîp kÕ ho¹ch s¸ng t¹o t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n häc nghÖ thuËt cña c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ®Þa ph¬ng vµ cã ý kiÕn vÒ nh÷ng néi dung kh«ng ®óng môc tiªu, ®Þnh híng. 6. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, Uû ban toµn quèc Liªn hiÖp c¸c Héi v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ hç trî ®óng néi dung, hiÖu qu¶, thiÕt thùc.
  4. 4 III. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu, söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản