Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
555
lượt xem
58
download

Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

  1. (Các ph ng pháp xác nh ti n l ng cán b qu n lý HTX - Ph l c 1 kèm theo). - Chi b o hi m xã h i: Xã viên, ng i lao ng làm vi c th ng xuyên cho HTX có h ng ti n l ng c a HTX th c hi n óng b o hi m xã h i b t bu c theo quy nh c a B lu t Lao ng. M c óng b o hi m xã h i th c hi n theo Ngh nh s 152/2006/N -CP ngày 22/12/2006 c a Chính ph h ng d n m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c và Thông t s 03/2007/TT- BL TBXH ngày 30/01/2007 c a B Lao ng - Th ng binh vµ xã h i. Kho n chi b o hi m xã h i (ph n HTX óng cho cán b qu n lý) c tính nh sau: N p 21% theo m c l ng c b n cho c quan b o hi m xã h i, trong ó: ng i lao ng b ra 5 %, ph n còn l i 16% c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh trong k và h ch toán vào kho n chi phí qu n lý chung c a HTX (m c l ng c b n cho t ng cá nhân do i h i xã viên quy t nh). - Chi B o hi m y t : Xã viên, ng i lao ng làm vi c th ng xuyên cho HTX có h ng ti n l ng c a HTX th c hi n óng b o hi m y t theo quy nh c a B lu t Lao ng. M c óng c tính nh sau: n p 2% theo m c l ng c b n cho c quan b o hi m y t , trong ó ng i lao ng óng góp 1%, ph n còn l i 1% c tính vào chi phí qu n lý chung c a HTX. - Chi phí d ch v mua ngoài: i n th p sáng, i n tho i. - Các kho n chi phí b ng ti n khác nh : Chi tr lãi vay v n t các t ch c, cá nhân (tr lãi vay u t xây d ng, mua s m TSC ); chi phí bán hàng, các lo i thu và ngh a v tài chính khác ph i n p Nhà n c. - Chi phí công tác phí cho cán b , xã viên HTX, chi phí ti p tân, khách ti t, chi phí giao d ch ph c v s n xu t kinh doanh c a HTX, chi phí h i ngh ph i có m c tiêu rõ ràng, hi u qu , ti t ki m; tu theo i u ki n c a t ng HTX quy nh m c chi trình i h i xã viên quy t nh. Khi xác nh chi phí s n xu t kinh doanh tính thu thu nh p doanh nghi p thì c n c m c quy nh t i Thông t s 23/2007/TT- BTC ngày 21 tháng 3 n m 2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c h i ngh i v i các c quan nhà n c và n v s nghi p công l p; Thông t s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 n m 2007 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ón ti p khách n c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, chi tiêu t ch c h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p khách trong n c. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản