intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn tÞch T µi ch Ý n h  ­ T h ¬ n g  m ¹i ­ N éi v ô   æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  ­ T 77/1997/TTLT­B T C­B T M ­ B N V­T C H Q   g µy  1 th¸ng 11 n¨ m  1997  Ò  viÖc  n v d¸n te m   µ n g  n h Ë p  k h È u h C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  35/CP  sè  ngµy  4­ 25­ 1994  cña ChÝnh  phñ    vÒ tæ  chøc  ic«ng    l¹  t¸c chØ  ®¹o qu¶n    lý thÞ  êng, chèng  tr   ®Çu   bu«n  c¬  lËu vµ  QuyÕt  ®Þnh  96/TTg  sè  ngµy  02­ 18­ 1995  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ ban hµnh  quy chÕ  phèihîp ho¹t®éng        gi÷a c¸c c¬      quan  qu¶n    lýNhµ    níctrong c«ng      t¸c qu¶n    tr lýthÞ  êng,chèng    bu«n    c¸chµnh    lËu vµ    vikinh doanh      tr¸phÐp; i C¨n  §iÓm   ChØ   sè  cø  4  thÞ  853/1997/CT­ TTg ngµy  10­ 11­ 1997  cña Thñ  t   íng ChÝnh phñ  ®Êu   vÒ  tranh chèng    bu«n  trong t×nh  lËu    h×nh    míi,giao    Bé Tµi chÝnh    phèi hîp        víic¸c Bé, ngµnh  li   cã  ªnquan  iÓn khaisím  tr     biÖn ph¸p  d¸n tem      ®Ó qu¶n    lýmét  m Æt   sè  hµng träng®iÓm;   C¨n cø C«ng  v¨n sè 5422/KTTH  ngµy 28­ 1997 cña V¨n phßng  10­ ChÝnh  phñ th«ng b¸o  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña Phã Thñ íng  t NguyÔn TÊn Dòng  vÒ viÖc    d¸n tem  hµng nhËp khÈu; LiªnBé      Tµi chÝnh, Bé    Th¬ng    Néi vô, Tæng   m¹i,Bé      côc    H¶i quan híng  dÉn  sau: nh  A. § èi tîng p h ¶i d¸n te m  h µ n g  n h Ë p  k h È u 1. KÓ       tõ ngµy  12­ 01­ 1997, nh÷ng  Æt     m hµng  îu chai(bao  R     gåm   hò, c¶    b×nh),Xe    ®¹p  nguyªn  chiÕc,Qu¹t ®iÖn    i c¸c tæ      c¸c lo¹ do    chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh  nhËp khÈu  hoÆc  u  l th«ng    trªn thÞ  êng  tr bao gåm  hµng  ®ang  trong kho,®ang      bµy    b¸n,®ang vËn  chuyÓn    êng  trªn® ®Òu  ph¶i® îcd¸n      tem  hµng  nhËp  khÈu theo ®óng    quy ®Þnh. 1.1.ViÖc      d¸n tem hµng nhËp khÈu  vµo  îuchai, ®¹p  r    xe  nguyªn chiÕc    vµ  qu¹t®iÖn    nhËp  khÈu  c¬  do  quan    H¶i quan  thùc hiÖn  i     t¹  kiÓm     n¬i trahµng  ho¸ vµ    ph¶id¸n    xong  íckhihoµn  tr     thµnh        thñ tôc h¶iquan. C¸c  chøc  c¸   tæ  vµ    nh©n  kinh doanh    nhËp  khÈu ph¶it¹omäi      ®iÒu  kiÖn cho  quan    c¬  H¶i quan  tiÕn hµnh    tôc d¸n  c¸c thñ    tem  îc thuËn  inhanh  ®   lî , chãng, an    toµn  ®óng    c¸c quy ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. 1.2. Tæ     chøc  c¸  vµ  nh©n  kinh doanh    Æt   c¸c m hµng  îu  r chai,xe    ®¹p  nguyªn chiÕc  qu¹t®iÖn    i vµ    c¸c lo¹ nhËp  khÈu cßn  l¹ ®Õn   íc ngµy  tån  i  tr   01­ 12­1997 ph¶ikiÓm       kª,lËp    tê khai(theo mÉu       kÌm  theo)göic¬      quan  Qu¶n    lý thÞ  êng  c¬  tr vµ  quan  ThuÕ  trùc tiÕp    qu¶n      îc d¸n  lý ®Ó ®   tem  hµng nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh  sau: nh  ­      §èi víic¸c doanh nghiÖp Nhµ     níc,doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµinép      têkhait¹ Côc      i thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. ­ C¸c    c«ng    tyTNHH, doanh  nghiÖp  tnh©n, c«ng        tycæ phÇn, HTX     nép  têkhait¹ chicôc          i thuÕ  quËn,huyÖn, thÞ      x∙. ­Hé    kinhdoanh      c¸thÓ  nép    têkhait¹ trôsë        UBND   i phêng,x∙,thÞ      trÊn.
  2. 2 C¬  quan Qu¶n    lýthÞ  êng  c¬  tr vµ  quan  ThuÕ   c¸n  cã  Æt   êng  cö  bé  m th xuyªn  i   t¹  nhËn    n¬i tê khai®Ó     tiÕp nhËn kÞp        thêic¸c tê khaicña  së    c¬  kinh  doanh ®Õn  nép. Thêi h¹n    nép    tê khaib¾t    ®Çu     giê ngµy  11­ tõ 8    15­ 1997  chËm   vµ  nhÊt   lµ16      giêngµy  11­ 30­ 1997  ph¶itæ    chøc  tem  d¸n  xong      ®èi víihµng cßn    i tån l¹ . C¬  quan  Qu¶n    lýthÞ  êng  tr¸chnhiÖm   tr cã    kiÓm      tratê khaivíi    hµng   ho¸ thùc  cßn  tÕ  tån  i C¬   l¹   quan  . ThuÕ   chÞu  tr¸chnhiÖm     d¸n tem. NÕu   khai kª    thÊp h¬n  thùc tÕ  chØ  tem  sè    th×  d¸n  b»ng  kª khai.Sè  sè      hµng    ho¸ kh«ng  kª  khaiph¶ilËp biªnb¶n    lýtÞch            ®Ó xö    thu.NÕu   l     sè îng kª khaicao    h¬n  thùc sè    tÕ cßn        tån l¹ th× còng      i lËp biªnb¶n    x¸c®Þnh  thùc cã  ph¹tviph¹m  sè    vµ      hµnh  chÝnh. Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    kinh doanh    ph¶ichñ    ®éng  kiÓm     khaivµ  kª,kª    ®Ò  nghÞ  quan  c¬  Qu¶n    lý thÞ  êng  tr kiÓm     quan  tra,c¬  ThuÕ  d¸n  tem    ®Ó kh«ng ¶nh  hëng  ®Õn  t×nh h×nh  kinhdoanh.   1.3.R îuchai, ®¹p       xe  nguyªn chiÕc,qu¹t®iÖn    i       c¸clo¹ nhËp    khÈu sau    khi bÞ tÞch    thu ph¶id¸n    tem. C¬    quan   ra quyÕt  ®Þnh tÞch    thu ph¶ith«ng  víi   b¸o    c¬ quan ThuÕ   sè  vÒ  hµng  tÞch      îcc¬  thu ®Ó ®   quan  ThuÕ     d¸n tem  íckhi® a  tr     ®i      tiªuthô trongnéi®Þa.     2. R îu chai,xe        ®¹p  nguyªn chiÕc,qu¹t®iÖn    i     c¸c lo¹ nhËp khÈu kh«ng  ph¶id¸n tem      trong c¸ctr     êng    hîp sau: 2.1.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    nhËp khÈu  thuéc diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ    ® Æc     tiªuthô  biÖt (nÕu        cã) ®Ó phôc  nhu  vô  cÇu  sinh ho¹t,    nÕu  ®em  b¸n th× ph¶i khai b¸o    quan      víic¬  H¶i quan    ®Ó nép  thuÕ nhËp  khÈu,  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt(nÕu    ph¶id¸n tem  íckhib¸n.   cã)vµ      tr     2.2.B¸n        t¹ c¸ccöa  i hµng  miÔn  thuÕ. 2.3.VËn    chuyÓn  qu¸ c¶nh, hoÆc   H¶i    do  quan        di lý tõ cöa khÈu ®Çu   tiªn®Õn     ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra ph¶i kÌm    theo quyÕt  ®Þnh   cña thñ  ëng  tr c¬  quan  H¶i quan  hµng  vµ  ho¸ vËn  chuyÓn  ph¶i ® îc niªm      phong  kÑp  ch×    h¶i quan hoÆc   c¸n bé    cã    h¶iquan    . ¸p t¶i 3.§Ó    ph©n  biÖtr    îuchai, ®¹p   xe  nguyªn chiÕc,qu¹t®iÖn        s¶n xuÊttrong     níc víihµng      nhËp  khÈu, c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n  îc phÐp      ®   nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu,vËt liÖu,linhkiÖn,phô                tïng®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸pthµnh s¶n phÈm   hoµn  chØnh  ph¶ithùc hiÖn      nghiªm chØnh  QuyÕt ®Þnh  636/TN­ sè  QLCL  ngµy 26­ 7­1996  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    quy  Bé  m¹i vÒ  chÕ  nh∙n s¶n    phÈm       ®èi víihµng  ho¸ l th«ng    tr  u  trªnthÞ  êng. B. T e m  h µ n g  n h Ë p  k h È u  v µ d¸n te m 1.Quy    ®Þnh  d¸n tem: vÒ    C¸c  Æt   m hµng  îu chai,xe  r     ®¹p  nguyªn chiÕc  qu¹t®iÖn    i   vµ    c¸c lo¹  nhËp  khÈu  îcquy  ®   ®Þnh    d¸n tem  sau: nh  1.1.R îuchai(bao        gåm   hò,b×nh):vÞ      c¶      trÝd¸n tem  v¾t  qua    nótchai. 1.2.Xe    ®¹p  nguyªn chiÕc:vÞ    t¹      trÝ d¸n  iphÝa    trªngiãng xiªn,c¸ch mÐp       nèi(r¾c      co)kho¶ng    0,5 cm.
  3. 3 1.3.Qu¹t®iÖn    ivÞ    tem        c¸c lo¹   trÝ d¸n  : lµphÝa    trªncña bÇu  qu¹t.       víi §èi nh÷ng    qu¹ts¶n  xuÊt theo    d¹ng hép      (nh qu¹tth«ng    trÝd¸n  giã)vÞ    tem    Æt   lµm tr   ícgãc    tr¸phÝa  i trªn. 2.Ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýtem: 2.1. Tem     hµng  nhËp khÈu  Bé   do  Tµi chÝnh  thèng nhÊt ph¸t hµnh.     Tæng  côc thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    in,cÊp    ph¸t®Çy  ®ñ,  kÞp    thêitem hµng nhËp  khÈu  cho  ngµnh    H¶i quan    chøc    ®Ó tæ  d¸n tem theo quy    ®Þnh. Mäi  êng          tr hîp inÊn, ph¸thµnh  tiªuthô tem    dông  vµ      gi¶,sö  tem    gi¶ ®Òu   bÞ  lýtheo ph¸p luËt. xö        2.2.Tem     hµng  nhËp  khÈu  îcqu¶n    sö  ®   lývµ  dông  theo QuyÕt ®Þnh  sè  529 TC/TCT  ngµy  12­ 22­ 1992    vÒ chÕ     ®é qu¶n    chØ   lý Ên  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  839a  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  10­ 31­ 1997  ban  vÒ  hµnh,inÊn, qu¶n          lý,sö  dông tem hµng  nhËp khÈu  cña  TµichÝnh.Nghiªm  Bé      cÊm  viÖc  giao tem    cho  c¸ctæ    chøc,c¸nh©n      kinh doanh      tùd¸n. 2.3.C¸c  chøc  c¸ nh©n    tæ  vµ    kinh doanh  nhËp    cã  khÈu hµng ho¸ theo  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     1.1.phÇn  Th«ng   A  tnµy ph¶inép    mét kho¶n    chiphÝ  d¸n  tem. Møc  thÓ  Bé      cô  do  TµichÝnh  quy ®Þnh. C. X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g 1.Xö        lýviph¹m: 1.1.KÓ       tõ ngµy  12­ 1­ 1997      îu chai,xe  trë ®i, r     ®¹p  nguyªn chiÕc, qu¹t     ®iÖn    i c¸c lo¹  nhËp  khÈu u  l th«ng    trªnthÞ  êng  tr bao gåm  hµng    tån kho,®ang    bÇy    b¸n,®ang  vËn  chuyÓn kh«ng  tem  cã  d¸n theo quy ®Þnh  ®Òu   coilµ bÞ      hµng nhËp    bÞ  lËu vµ  tÞch  thu. 1.2.Tæ     chøc,c¸nh©n        viph¹m  quy ®Þnh  tem  d¸n  hoÆc  tiÕp taycho      tæ  chøc  c¸ nh©n        vµ    tiªuthô,hîp thøc    îu chai,xe  ho¸ r     ®¹p  nguyªn  chiÕc  qu¹t vµ    ®iÖn    i c¸clo¹ nhËp    khÈu  kh«ng    d¸n tem    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt.     1.3.ThÈm     quyÒn  lýviph¹m  c¬  xö      do  quan  chñ    tr×kiÓm      traph¸thiÖn  ra  quyÕt ®Þnh  lý.   xö  2.Khen  ëng:   th Tæ  chøc  c¸ nh©n  vµ    ph¸thiÖn    hoÆc  gióp     îng  c¸c lùc l kiÓm     tra,kiÓm  so¸tph¸thiÖn,truyb¾t îu chai, ®¹p          r     xe  nguyªn chiÕc  qu¹t®iÖn    vµ    kh«ng    d¸n tem  îckhen  ëng  ®   th theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. 3.§èivíi       hµng  tÞch  thu: R îu chai, ®¹p     xe  nguyªn chiÕc,qu¹t®iÖn        nhËp khÈu    viph¹m quy ®Þnh  d¸n tem  tÞch    bÞ  thu.ViÖc qu¶n    lýhµng    ho¸ tÞch  vµ  dông  thu  sö  nguån thu  nµy thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh cña ChÝnh phñ  híng dÉn  vµ    cña  TµichÝnh. Bé    D. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n
  4. 4 1. Chñ    tÞch  UBND   tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng chØ  ®¹o thùc  hiÖn viÖc  tem      d¸n  ®èi víihµng  cßn    ikiÓm     tån l¹   ; traviÖc u  l th«ng    trªnthÞ  ­ tr êng thuéc ®Þa  bµn qu¶n    lýnh÷ng  Æt   m hµng quy ®Þnh  ph¶id¸n    tem hµng  nhËp  khÈu. 2. Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn  chØ   vµ  ®¹o viÖc d¸n tem nh÷ng  Æt   m hµng  theo quy    ®Þnh  cña Th«ng   tnµy. 3. Bé      Tµi chÝnh, Bé    Th¬ng    Néi  cã  m¹i,Bé  vô  tr¸chnhiÖm     phèi hîp      víi UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng  híng dÉn  chØ  vµ  ®¹o  thùc  hiÖn  Th«ng  tnµy. 4.  Th¬ng    Bé  m¹i (Côc Qu¶n    lý thÞ  êng)  tr chñ    tr× phèi hîp    Tµi   víiBé    chÝnh  (Tæng  côc ThuÕ), Bé    Néi  (Tæng  vô  côc CSND)  kiÓm     tra,kiÓm     so¸t nh÷ng  Æt   m hµng nhËp  khÈu quy ®Þnh  ph¶id¸n    tem u  l th«ng    trªnthÞ  êng  tr néi®Þa.   5. Trong      qu¸ tr×nh tr     iÓn khaithùc hiÖn,c¸c ngµnh,c¸c ®Þa              ph¬ng theo  dâivµ    tæng    kiÕn  hîp ý  ph¶n  ¶nh  Bé    vÒ  TµichÝnh  c¸c Bé  li   vµ    cã  ªnquan    ®Ó rótkinh nghiÖm   iÓn khaiviÖc      tr     d¸n tem hµng nhËp  khÈu mét  m Æt   sè  hµng  kh¸c. 6.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Tê khai h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  p h ¶i d¸n te m   ß n  tån l¹i c ® Õ n  n g µ y...../11/1997 Tªn  ®¬n  (hoÆc    vÞ  c¸nh©n)  kinhdoanh:. . .....   . . .... §Þa  chØ    hoÆc   trôsë  ®Þa  ®iÓm   kinhdoanh:. . ....   . . ... S  M Æt   hµng Sè îng l   Ghi chó   TT hµng cßn  tån 1 R îu(chai,       binh) hò, (chai)   2 Xe  ®¹p  nguyªn chiÕc   (chiÕc)   3 Qu¹t®iÖn    i   c¸clo¹ (chiÕc)   X¸c  nhËn  cña  quan  c¬  qu¶n    lýthÞ  êng tr ...ngµy.. t ¸ng11  . h   n¨m 1997 Sè îng thùc tÕ l     Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ
  5. 5 R îu(chai,       b×nh): hò, (hoÆc   chñ  KD) hé  Xe  ®¹p  nguyªn chiÕc:   (Ký  tªn) Qu¹t®iÖn    i   c¸clo¹ :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2