Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
106
lượt xem
17
download

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch Tæng côc ®Þa chÝnh Ng©n hµng Nhµ níc Sè 772/2001/TTLT- TC§C-NHNN ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2001 Híng dÉn thñ tôc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i tæ chøc tÝn dông C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 92 cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt, Tæng côc §Þa chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn thñ tôc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (gåm doanh nghiÖp liªn doanh vµ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi) t¹i tæ chøc tÝn dông (gåm tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam, chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ ng©n hµng liªn doanh gi÷a ViÖt Nam víi níc ngoµi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông) nh sau: I- hå s¬ thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt 1- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt mµ ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho c¶ thêi gian thuª hoÆc ®· tr¶ tríc tiÒn thuª ®Êt nhiÒu n¨m nÕu thêi h¹n thuª ®Êt ®· ®îc tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 05 n¨m, th× hå s¬ thÕ chÊp gåm cã c¸c giÊy tê sau : 1.1- Hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. Néi dung hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt do c¸c bªn tho¶ thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhng ph¶i cã phÇn x¸c nhËn cña Së §Þa chÝnh hoÆc Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt n¬i cã ®Êt (sau ®©y gäi chung lµ Së §Þa chÝnh) vÒ ngêi sö dông ®Êt, vÒ giÊy tê sö dông ®Êt, vÒ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, vÒ viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp; phÇn xo¸ ®¨ng ký; thay ®æi ®¨ng ký thÕ chÊp; 1.2- GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (b¶n chÝnh); 1.3- B¶n trÝch lôc b¶n ®å thöa ®Êt (cã x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu cña Së ®Þa chÝnh) ®èi víi trêng hîp trªn GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng cã trÝch lôc b¶n ®å thöa ®Êt; 1.4- Chøng tõ nép tiÒn thuª ®Êt (b¶n sao cã chøng nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng chøng, chøng thùc). 2- Doanh nghiÖp liªn doanh mµ bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nÕu thêi h¹n gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cßn l¹i Ýt nhÊt 05 n¨m, th× hå s¬ thÕ chÊp gåm cã c¸c giÊy tê sau : 2.1- C¸c giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.1, 1.2 vµ ®iÓm 1.3 PhÇn nµy; 2.2- B¶n sao Hîp ®ång gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cã chøng nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng chøng, chøng thùc.
  2. 2 3- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt (gåm m¸y mãc, thiÕt bÞ g¾n liÒn víi nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt), th× hå s¬ thÕ chÊp gåm cã c¸c giÊy tê sau : 3.1- C¸c giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1 hoÆc ®iÓm 2 PhÇn nµy : 3.2- C¸c giÊy tê ®¨ng ký quyÒn së h÷u tµi s¶n; 3.3- C¸c giÊy tê chøng minh tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi mµ c¸c tµi s¶n ®ã ph¸p luËt cha quy ®Þnh ®¨ng ký quyÒn së h÷u theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3 Th«ng t Liªn tÞch sè 12/2000/TTLT-NHNN-BTP-BTC-TC§C ngµy 22/11/2000 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Bé T ph¸p, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc §Þa chÝnh. 4- Khi thùc hiÖn thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh trong Th«ng t nµy, c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn kh«ng ph¶i ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cho phÐp bªn thÕ chÊp ®îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt mµ chØ lµm thñ tôc vµ x¸c nhËn vµo hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. 5- Mçi thöa ®Êt chØ ®îc thÕ chÊp t¹i mét tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Trêng hîp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ghi chung cho nhiÒu thöa ®Êt mµ muèn thÕ chÊp víi nhiÒu tæ chøc tÝn dông, th× doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt riªng cho tõng thöa theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 1417/1999/TT-TC§C ngµy 18/9/1999 cña Tæng côc §Þa chÝnh. 6- Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt khi thÕ chÊp ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ ®Êt cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè thuéc trung ¬ng n¬i cã ®Êt ban hµnh ¸p dông t¹i thêi ®iÓm thÕ chÊp. Trêng hîp ®Êt do Nhµ níc cho thuª, th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thÕ chÊp bao gåm : tiÒn thuª ®Êt ®· tr¶ tríc cho Nhµ níc sau khi trõ ®i tiÒn thuª ®Êt ®· tr¶ cho thêi gian sö dông; tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i (nÕu cã); tiÒn san lÊp, c¶i t¹o mÆt b»ng (nÕu cã). Ii- Tr×nh tù thùc hiÖn viÖc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt 1- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi nép hå s¬ thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i PhÇn I cña Th«ng t nµy cho Së §Þa chÝnh. 2- Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ thÕ chÊp hîp lÖ, Së §Þa chÝnh thÈm tra hå s¬ thÕ chÊp, x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn thÕ chÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµo b¶n hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt; ®¨ng ký thÕ chÊp vµ vµo Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai, Sæ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tr¶ l¹i hå s¬ thÕ chÊp cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi.
  3. 3 Trêng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn thÕ chÊp, th× Së §Þa chÝnh tr¶ l¹i hå s¬ thÕ chÊp vµ th«ng b¸o cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi biÕt lý do kh«ng ®îc thÕ chÊp. 3- Doanh nghiÖp ãä vèn ®Çu t níc ngoµi vµ tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c kho¶n lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4- Hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cã hiÖu lùc kÓ tõ thêi ®iÓm ®îc Së §Þa chÝnh ®¨ng ký thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt. 5- Trong qu¸ tr×nh thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, nÕu doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ tæ chøc tÝn dông cã tho¶ thuËn kh¸c néi dung hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®· ký kÕt, th× Së §Þa chÝnh ®¨ng ký thay ®æi thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III- Tr×nh tù xo¸ ®¨ng ký thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt 1- Khi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoµn thµnh nghÜa vô tr¶ nî theo hîp ®ång tÝn dông hoÆc hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®· ký kÕt, th× göi hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Õn Së §Þa chÝnh ®Ó xo¸ ®¨ng ký thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt. Së §Þa chÝnh tiÕn hµnh xo¸ ®¨ng ký thÕ chÊp vµ ®ãng dÊu vµo hîp ®ång thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt; xo¸ ®¨ng ký thÕ chÊp trong Sæ theo dâi biÕn ®éng vµ Sæ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3- ViÖc xö lý quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®· thÕ chÊp ®Ó thu håi nî theo quy ®Þnh cña Th«ng t Liªn tÞch sè 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TC§C ngµy 23/4/2001 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Bé T ph¸p, Bé C«ng an, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc §Þa chÝnh. IV- tæ chøc thùc hiÖn 1- C¸c trêng hîp ®· thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, th× kh«ng ph¶i lµm l¹i thñ tôc theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 2- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nhng cha ®îc cÊp, th× hå s¬ vµ thñ tôc thÕ chÊp kh«ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong Th«ng t nµy mµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 Th«ng t Liªn tÞch sè 12/2000/TTLT/NHNN-BTP-BTC-TC§C ngµy 22/11/2000 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Bé T ph¸p, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc §Þa chÝnh. 3- ViÖc ®¨ng ký vµo Sæ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m chØ thùc hiÖn khi cã v¨n b¶n híng dÉn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan.
  4. 4 4- Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. Së §Þa chÝnh, Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, c¸c tæ chøc tÝn dông, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nµy, nÕu cã víng m¾c th× ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc §Þa chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt. 5- Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản