Thông tư liên tịch 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện khoán chi hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Giao Th«ng VËn T¶i Sè 78/2003/TTLT-BTC-BGTVT ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2003 | Híng dÉn thùc hiÖn kho¸n chi ho¹t ®éng thu phÝ ®èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng bé C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Giao th«ng VËn t¶i híng dÉn thùc hiÖn kho¸n chi ho¹t ®éng thu phÝ ®èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng bé nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng bé ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, tæ chøc thu phÝ trªn c¸c tuyÕn ®êng quèc lé, ®êng ®Þa ph¬ng, do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t, bao gåm: §êng bé ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc; ®êng bé ®Çu t b»ng vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ níc; ®êng bé do nhµ níc ®Çu t b»ng vèn vay - thu phÝ hoµn tr¶ vèn, l·i vay vµ c¸c ®êng bé kh¸c do nhµ níc qu¶n lý. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã tr¹m thu phÝ ®êng bé ®îc ®Çu t b»ng vèn liªn doanh, ®Çu t ®Ó kinh doanh (BOT). 2. Nhµ níc thùc hiÖn kho¸n chi phÝ ho¹t ®éng tæ chøc thu phÝ, theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn sè phÝ thùc thu (bao gåm c¶ sè thu vît - nÕu cã) cña tõng Tr¹m. Møc kho¸n nµy ®îc æn ®Þnh 3 n¨m, hÕt thêi h¹n 3 n¨m sÏ xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. Trªn c¬ së nhiÖm vô thu vµ møc kho¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng thÊt thu, tiÕt kiÖm chi ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu phÝ ®êng bé vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng. 3. C¸c Tr¹m thu phÝ ®êng bé ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ møc thu phÝ, tæ chøc thu, chÕ ®é thu nép phÝ ®êng bé theo quy ®Þnh vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ A. Néi dung chi vµ nguån kinh phÝ b¶o ®¶m ho¹t ®éng thu phÝ: 1. Néi dung chi ho¹t ®éng thu phÝ: Chi b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña c¸c tr¹m thu phÝ, bao gåm: Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn, chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ; cô thÓ nh sau:
  2. 2 1.1. Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ: - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo l¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn); - Chi phÝ qu¶n lý: C«ng t¸c phÝ, héi nghÞ, th«ng tin liªn l¹c, dÞch vô c«ng céng (tiÒn ®iÖn chiÕu s¸ng tr¹m thu phÝ, níc v¨n phßng tr¹m thu phÝ), vËt t v¨n phßng, chi héi häp... - Chi tiÒn ¨n gi÷a ca; - Chi b¶o hé lao ®éng hoÆc ®ång phôc theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã); - Chi båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô; - Chi söa ch÷a thêng xuyªn nhµ cöa, thiÕt bÞ v¨n phßng, tr¹m thu phÝ; - Chi thuª b¶o vÖ tr¹m thu phÝ (nÕu cã); - Chi tiÒn vÐ, Ên chØ phôc vô thu phÝ; - Chi mua phô tïng thay thÕ, thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ nhá vµ c«ng cô lao ®éng kh¸c trùc tiÕp phôc vô thu phÝ; - Chi phÝ gi¸n tiÕp cña doanh nghiÖp phôc vô c«ng t¸c thu phÝ (®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ®îc giao nhiÖm vô thu phÝ); - Chi kh¸c (nÕu cã). 1.2. Chi trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi. 1.3. Chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ: Chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ: mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ thu phÝ (thiÕt bÞ tù ®éng, b¸n tù ®éng); chi mua thiÕt bÞ ®Õm xe theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ViÖc ®Çu t mua s¾m hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ thùc hiÖn ®Êu thÇu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Riªng c¸c kho¶n chi söa ch÷a lín nhµ ®iÒu hµnh, söa ch÷a lín Tr¹m thu phÝ, chi phÝ duy tu b¶o dìng vµ ®iÖn chiÕu s¸ng c¸c cÇu (®èi víi ®o¹n ®êng cã cÇu), chi b¶o vÖ cÇu, mua xe chë tiÒn, chi söa ch÷a lín xe chë tiÒn ®îc bè trÝ b»ng nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hµng n¨m (ng©n s¸ch trung ¬ng bè trÝ ®èi víi ®êng quèc lé, ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ ®èi víi ®êng ®Þa ph¬ng). 2. Nguån kinh phÝ b¶o ®¶m ho¹t ®éng thu phÝ: 2.1. §èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng quèc lé: Nguån kinh phÝ b¶o ®¶m ho¹t ®éng thu phÝ ®îc tÝnh 20% trªn sè phÝ ®êng bé thùc thu ®îc hµng n¨m (Trong ®ã: 5% chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ cho c¸c tr¹m thu phÝ, 15% chi ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ); Sè cßn l¹i 80% nép vµo ng©n s¸ch trung ¬ng, hoÆc tr¶ vèn vµ l·i vay theo dù ¸n (®èi víi tuyÕn ®êng ®Çu t b»ng vèn vay, thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay). ViÖc ph©n bæ sè phÝ 20% ®îc ®Ó l¹i, thùc hiÖn nh sau: a) Ph©n bæ 15% ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ (bao gåm c¶ trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi theo quy ®Þnh):
  3. 3 Côc §êng bé ViÖt Nam c¨n cø vµo dù to¸n thu-chi phÝ ®êng bé ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; Dù to¸n thu-chi phÝ ®êng bé cña Khu qu¶n lý ®êng bé hoÆc Së Giao th«ng VËn t¶i (®èi víi Tr¹m trªn tuyÕn ®êng quèc lé ®îc Bé Giao th«ng VËn t¶i uû th¸c qu¶n lý) chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ; ChÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh; Néi dung chi b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ; phª duyÖt tû lÖ phÇn tr¨m (%) sè phÝ ®îc ®Ó l¹i cho tõng Tr¹m thu phÝ, trong ph¹m vi 15% sè phÝ thu ®îc. Tû lÖ ®Ó l¹i cho tõng Tr¹m thu phÝ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi Tr¹m thu phÝ cã møc chi thêng xuyªn ®îc duyÖt b»ng hoÆc thÊp h¬n 15% sè thu, th× sè phÝ ®Ó l¹i chi thêng xuyªn theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®îc duyÖt. Trêng hîp cã phÇn chªnh lÖch thõa gi÷a tû lÖ ®îc duyÖt víi tû lÖ quy ®Þnh chung ®îc ®Ó l¹i chi ho¹t ®éng thêng xuyªn (15%) th× phÇn chªnh lÖch thõa nép vµo tµi kho¶n cña Côc §êng bé ViÖt Nam më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng, ®Ó lËp quü ®iÒu hoµ cho c¸c Tr¹m thiÕu. - §èi víi Tr¹m thu phÝ cã møc chi thêng xuyªn ®îc duyÖt cao h¬n 15% sè thu, th× Tr¹m ®îc Côc §êng bé ViÖt Nam cÊp bï b¶o ®¶m ®ñ tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸n bé nh©n viªn thu phÝ theo quy ®Þnh, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 25% sè phÝ thùc thu cña mçi Tr¹m. b) Ph©n bæ 5% ®Ó chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ cho c¸c Tr¹m thu phÝ: Trªn c¬ së dù to¸n chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ, phôc vô cho c«ng t¸c thu phÝ cña Khu qu¶n lý ®êng bé hoÆc Së Giao th«ng VËn t¶i (®èi víi Tr¹m trªn tuyÕn ®êng quèc lé ®îc Bé Giao th«ng VËn t¶i uû th¸c qu¶n lý) chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ; C¨n cø vµo nhu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ b¶o ®¶m phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng líi tr¹m thu phÝ, Côc §êng bé ViÖt Nam b¸o c¸o Bé Giao th«ng VËn t¶i phª duyÖt dù to¸n chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ cña tõng Tr¹m thu phÝ trong ph¹m vi 5% sè thu phÝ c¸c Tr¹m nép vÒ tµi kho¶n cña Côc §êng bé ViÖt Nam më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng vµ sè d chi thêng xuyªn cña 3 n¨m tríc (nÕu cã), sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. 2.2. §èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng ®Þa ph¬ng. a) Nguån kinh phÝ b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ (bao gåm c¶ trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi theo quy ®Þnh): TiÒn thu phÝ ®Ó l¹i chi ho¹t ®éng thêng xuyªn theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn sè phÝ thùc thu cña tõng Tr¹m, do Së Giao th«ng VËn t¶i x¸c ®Þnh, sau khi thèng nhÊt víi Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 30% tæng sè phÝ thu ®îc cña tõng Tr¹m thu phÝ. Sè cßn l¹i nép vµo ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hoÆc tr¶ vèn vµ l·i vay theo dù ¸n (®èi víi tuyÕn ®êng ®Çu t b»ng vèn vay, thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay). b) Nguån kinh phÝ chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ: Chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ: mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ thu phÝ (thiÕt bÞ tù ®éng, b¸n tù ®éng); chi mua thiÕt bÞ ®Õm xe, do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cÊp theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
  4. 4 B. C¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh 1. Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ: C¨n cø vµo néi dung chi ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, môc A, phÇn II cña Th«ng t nµy; C¨n cø vµo sè tiÒn thu phÝ ®Ó l¹i chi thêng xuyªn ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ chñ ®éng s¾p xÕp bé m¸y thu phÝ, tiÕt kiÖm chi ®Ó n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng thu phÝ vµ t¨ng nguån thu nhËp cho ngêi lao ®éng. §èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ trùc thuéc c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých söa ch÷a ®êng bé, chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 2/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. §èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ trùc thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§- CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu vµ Th«ng t sè 25/2002/TT-BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Riªng ®èi víi quü khen thëng vµ quü phóc lîi møc trÝch b»ng 3 th¸ng l- ¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc, b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn, nÕu sè thu n¨m nay b»ng hoÆc thÊp h¬n n¨m tríc, theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 2. Chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ cho c¸c Tr¹m thu phÝ: C¨n cø vµo néi dung chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ cho c¸c Tr¹m thu phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3, môc A, phÇn II cña Th«ng t nµy vµ dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, c¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô thu phÝ (C«ng ty söa ch÷a ®êng bé hoÆc ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu) tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, b¶o ®¶m tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng viÖc. 3. Kinh phÝ chuyÓn n¨m sau: 3.1. §èi víi kho¶n chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ, cuèi n¨m kh«ng chi hÕt ®¬n vÞ ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi. 3.2. §èi víi kho¶n chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ, cuèi n¨m kh«ng chi hÕt ®¬n vÞ nép l¹i Côc §êng bé ViÖt Nam (®èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ cÇu, ®êng quèc lé); nép ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (®èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®- êng ®Þa ph¬ng). 4. Thùc hiÖn ghi thu, ghi chi phÝ ®êng bé ®îc ®Ó l¹i: Thùc hiÖn ghi thu, ghi chi qua ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn thu phÝ ®Ó l¹i tr¶ nî vèn vay ®Çu t ®èi víi ®êng bé do nhµ níc ®Çu t b»ng vèn vay vµ thu phÝ hoµn vèn. Tr×nh tù, thñ tôc ghi thu, ghi chi qua ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4, môc II, phÇn II Th«ng t sè 109/2002/TT-BTC ngµy 06/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö dông ®êng bé.
  5. 5 §èi víi sè tiÒn thu phÝ ®Ó l¹i chi b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn, chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ kh«ng thùc hiÖn ghi thu, ghi chi qua ng©n s¸ch nhµ níc. C. LËp, chÊp hµnh dù to¸n thu - chi phÝ ®êng bé Hµng n¨m ®¬n vÞ cã tr¹m thu phÝ ®êng bé c¨n cø vµo ®èi tîng thu, møc thu phÝ ®èi víi tõng lo¹i ph¬ng tiÖn, sè ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng n¨m kÕ ho¹ch, ®Þnh møc tiªu chuÈn, chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh lËp dù to¸n thu-chi phÝ ®êng bé theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. Th«ng t nµy híng dÉn cô thÓ mét sè ®iÓm nh sau: 1. LËp vµ giao dù to¸n n¨m ®Çu thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n: 1.1. LËp dù to¸n: a) §èi víi ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ ®êng quèc lé: - C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®êng bé trùc thuéc Khu qu¶n lý ®êng bé cã Tr¹m thu phÝ, lËp dù to¸n thu-chi phÝ ®êng bé cña n¨m kÕ ho¹ch, göi Khu qu¶n lý ®êng bé xem xÐt, tæng hîp göi Côc §êng bé ViÖt Nam. - §¬n vÞ (doanh nghiÖp c«ng Ých ®êng bé hoÆc ®¬n vÞ sù nghiÖp) trùc thuéc Së Giao th«ng VËn t¶i ®îc Bé Giao th«ng VËn t¶i uû th¸c qu¶n lý ®êng quèc lé cã Tr¹m thu phÝ, lËp dù to¸n thu - chi phÝ ®êng bé göi Së Giao th«ng VËn t¶i xem xÐt, tæng hîp göi Côc §êng bé ViÖt Nam. - Côc §êng bé ViÖt Nam xem xÐt, tæng hîp dù to¸n thu-chi phÝ ®êng quèc lé göi Bé Giao th«ng VËn t¶i. Bé Giao th«ng VËn t¶i tæng hîp cïng víi dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé, göi Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh. b) §èi víi ®¬n vÞ thu phÝ ®êng ®Þa ph¬ng: §¬n vÞ (doanh nghiÖp c«ng Ých ®êng bé hoÆc ®¬n vÞ sù nghiÖp) cã Tr¹m thu phÝ lËp dù to¸n thu - chi phÝ cÇu ®êng bé göi Së Giao th«ng VËn t¶i. Së Giao th«ng VËn t¶i tæng hîp cïng víi dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Së, göi Së Tµi chÝnh-VËt gi¸ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh. c) Dù to¸n thu - chi phÝ phÝ ®êng bé c¸c ®¬n vÞ lËp, bao gåm: - Dù to¸n thu; trong ®ã: Sè thu nép ng©n s¸ch nhµ níc vµ sè thu ®îc ®Ó l¹i chi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc A, phÇn II. - Dù to¸n chi theo néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc A, phÇn II. Dù to¸n thu - chi phÝ ®êng bé, c¸c ®¬n vÞ lËp theo tõng Tr¹m, cã thuyÕt minh c¬ së tÝnh to¸n chi tiÕt theo néi dung thu, chi. 1.2. Giao dù to¸n: a) §èi víi ®¬n vÞ thu phÝ ®êng quèc lé: - §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Khu qu¶n lý ®êng bé: C¨n cø dù to¸n thu, chi phÝ ®êng bé ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; dù to¸n thu, chi cña Khu qu¶n lý ®êng bé chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ; ®Þnh møc tiªu chuÈn vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh. Côc §êng bé ViÖt Nam giao dù to¸n thu, giao tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu cho c¸c Khu qu¶n lý ®êng
  6. 6 bé, chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ. Khu qu¶n lý ®êng bé giao dù to¸n thu vµ tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu cho c¸c C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®êng bé, chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së Giao th«ng VËn t¶i ®îc Bé Giao th«ng VËn t¶i uû th¸c qu¶n lý ®êng quèc lé cã Tr¹m thu phÝ: Côc §êng bé ViÖt Nam giao dù to¸n thu phÝ cÇu, ®êng bé giao tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu cho Së Giao th«ng VËn t¶i, chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ. Së Giao th«ng VËn t¶i giao dù to¸n cho ®¬n vÞ, chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ. b) §èi víi ®¬n vÞ thu phÝ ®êng ®Þa ph¬ng: C¨n cø dù to¸n thu-chi phÝ ®êng bé ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, dù to¸n thu-chi do c¸c ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ lËp, ®Þnh møc tiªu chuÈn vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh. Së Giao th«ng VËn t¶i giao dù to¸n thu phÝ ®êng bé vµ giao tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu cho ®¬n vÞ, chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ. ViÖc giao dù to¸n thu phÝ ®êng bé, tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®îc ®Ó l¹i chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu cña Bé Giao th«ng VËn t¶i, Côc §êng bé ViÖt Nam vµ Së Giao th«ng VËn t¶i cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã Tr¹m thu phÝ, ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c: Sè thu kh«ng thÊp h¬n vµ tû lÖ chi thêng xuyªn ®îc ®Ó l¹i trªn tæng sè thu kh«ng cao h¬n sè ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, chi tiÕt theo néi dung thu-chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 môc A, phÇn II cña Th«ng t nµy. Dù to¸n thu phÝ ®êng bé, tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu giao cho c¸c ®¬n vÞ (chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ) cña Côc §êng bé ViÖt Nam vµ Së Giao th«ng VËn t¶i ph¶i göi cho c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ c¬ quan ThuÕ, Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ ®¨ng ký giao dÞch. C¨n cø vµo dù to¸n thu tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu ®îc giao, c¸c ®¬n vÞ lËp dù to¸n thu-chi theo quý (cã chia ra tõng th¸ng) göi c¬ quan ThuÕ, Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ ®¨ng ký giao dÞch, ®ång göi cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. 2. LËp vµ giao dù to¸n trong thêi gian æn ®Þnh: 2.1. §èi víi dù to¸n thu: Hµng n¨m trong thêi kú æn ®Þnh, c¸c ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ lËp dù to¸n thu phÝ ®êng bé göi c¬ quan chñ qu¶n, nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, môc C, phÇn II cña Th«ng t nµy. C¨n cø dù to¸n thu phÝ ®êng bé ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, Côc ®- êng bé ViÖt Nam (®èi víi ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ ®êng quèc lé), Së Giao th«ng VËn t¶i (®èi víi ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ ®êng ®Þa ph¬ng) giao dù to¸n thu phÝ ®êng bé cho ®¬n vÞ, nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2, môc C, phÇn II cña Th«ng t nµy. 2.2. §èi víi dù to¸n chi: Hµng n¨m, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ chi tiªu n¨m tríc, sè giao thu cña n¨m kÕ ho¹ch, tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu ®îc ®Ó l¹i theo quy ®Þnh; c¸c ®¬n vÞ cã tr¹m thu phÝ lËp dù to¸n chi ho¹t ®éng thêng xuyªn, chi t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cho c¸c tr¹m tæ chøc thu phÝ göi c¬
  7. 7 quan chñ qu¶n cÊp trªn, c¬ quan ThuÕ, c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ giao dÞch ®Ó theo dâi qu¶n lý. Riªng dù to¸n chi t¨ng cêng c¬ së vÊt chÊt cho tr¹m thu phÝ ph¶i ®îc c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn duyÖt vµ giao dù to¸n ®¬n vÞ míi ®îc tæ chøc thùc hiÖn. 3. ChÊp hµnh dù to¸n thu-chi: 3.1. VÒ thu: a) §èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng quèc lé: C¨n cø sè phÝ ®êng bé thùc thu ®îc, ®Þnh kú c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - §èi víi Tr¹m thu phÝ tû lÖ chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt thÊp h¬n 15%: + Nép ng©n s¸ch trung ¬ng hoÆc tr¶ vèn vµ l·i vay theo dù ¸n (®èi víi tuyÕn ®êng ®Çu t b»ng vèn vay, thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay) 80% sè phÝ thùc thu. + Nép quü ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ 5% sè phÝ thùc thu vµo tµi kho¶n cña Côc §êng bé ViÖt Nam më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. + TrÝch ®Ó l¹i chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®îc duyÖt trªn sè phÝ thùc thu. PhÇn chªnh lÖch thõa, ®¬n vÞ nép vµo quü ®iÒu hoµ cña Côc §êng bé ViÖt Nam më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng, ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c Tr¹m thiÕu. - §èi víi Tr¹m thu phÝ tû lÖ chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt b»ng 15%: + Nép ng©n s¸ch trung ¬ng hoÆc tr¶ vèn vµ l·i vay theo dù ¸n (®èi víi tuyÕn ®êng ®Çu t b»ng vèn vay, thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay) 80% sè phÝ thùc thu. + Nép quü ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ 5% sè phÝ thùc thu vµo tµi kho¶n cña Côc §êng bé ViÖt Nam më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. + TrÝch ®Ó l¹i chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ b»ng 15% sè phÝ thùc thu. - §èi víi Tr¹m thu phÝ tû lÖ chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt cao h¬n 15%: + Nép ng©n s¸ch trung ¬ng hoÆc tr¶ vèn vµ l·i vay theo dù ¸n (®èi víi tuyÕn ®êng ®Çu t b»ng vèn vay, thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay) 80% sè phÝ thùc thu. + Nép quü ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ 5% sè phÝ thùc thu vµo tµi kho¶n cña Côc §êng bé ViÖt Nam më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. + TrÝch ®Ó l¹i chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ b»ng 15% sè phÝ thùc thu. b) §èi víi c¸c Tr¹m thu phÝ ®êng ®Þa ph¬ng: C¨n cø sè phÝ ®êng bé thùc thu ®îc, ®Þnh kú ®¬n vÞ trÝch ®Ó l¹i chi thêng xuyªn theo tû lÖ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Sè phÝ cßn l¹i
  8. 8 ®¬n vÞ nép ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hoÆc tr¶ vèn vµ l·i vay theo dù ¸n (®èi víi tuyÕn ®êng ®Çu t b»ng vèn vay, thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay). 3.2. Ph©n bæ quü ®iÒu hoµ tËp trung do Côc ®êng bé ViÖt Nam qu¶n lý cho c¸c ®¬n vÞ cã chi thêng xuyªn ®îc ®Ó l¹i trªn tæng sè thu cao h¬n 15% sè thu: C¨n cø vµo tû lÖ giao chi thêng xuyªn ®îc ®Ó l¹i trªn tæng sè thu cho tõng Tr¹m thu phÝ, sè phÝ ®¬n vÞ thùc thu ®îc nép vµo ng©n s¸ch trung ¬ng vµ sè hiÖn cã vÒ quü ®iÒu hoµ tËp trung, Côc §êng bé ViÖt nam cÊp bï kinh phÝ chi thêng xuyªn cho c¸c Tr¹m thu phÝ ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng. ViÖc cÊp bï kinh phÝ chi thêng xuyªn cho mçi Tr¹m thu phÝ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Sè phÝ cÊp bï Tû lÖ % chi thêng Sè phÝ thùc chi thêng = xuyªn trªn tæng sè - 15% x thu trong phÝ kú xuyªn thu ®îc giao cho Tr¹m cña tr¹m Trêng hîp trong 3 n¨m liªn tôc kh«ng sö dông hÕt quü ®iÒu hoµ phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, th× ph¶i chuyÓn sè cßn thõa sang quü ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ. 3.3. Chi thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ: C¨n cø vµo ®Ò ¸n ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, sè hiÖn cã cña quü ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ; Côc §êng bé ViÖt Nam cÊp kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thùc hiÖn. 3.4. VÒ chi: C¨n cø vµo møc chi thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ, chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; sè thu phÝ thùc nép vµo Kho b¹c Nhµ níc, dù to¸n chi cña ®¬n vÞ; lÖnh chuÈn chi cña Thñ tr- ëng ®¬n vÞ vµ chøng tõ chi theo quy ®Þnh; Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn cÊp ph¸t t¹m øng hoÆc thanh to¸n vµ thùc hiÖn kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. §iÒu chØnh dù to¸n chi: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ, c¸c Tr¹m ®îc ®iÒu chØnh néi dung chi, trong ph¹m vi dù to¸n chi thêng xuyªn ®· ®îc giao (®iÒu chØnh gi÷a c¸c néi dung vµ môc chi thêng xuyªn). §¬n vÞ kh«ng ®îc ®iÒu chØnh dù to¸n chi ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thu phÝ sang chi ho¹t ®éng thêng xuyªn tæ chøc thu phÝ. Trêng hîp sè phÝ thùc thu trong n¨m thÊp h¬n dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, c¸c Tr¹m thu phÝ ph¶i gi¶m chi t¬ng øng. D. KÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ kiÓm tra thu, chi phÝ ®êng bé
  9. 9 1. §¬n vÞ tæ chøc thu phÝ ®êng bé ph¶i thùc hiÖn kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n thu-chi phÝ ®êng bé, chi tiÕt tõng Tr¹m thu phÝ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8, môc I, phÇn II Th«ng t sè 109/2002/TT-BTC ngµy 06/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ ®êng bé. C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cña ®¬n vÞ thu phÝ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ th«ng b¸o xÐt duyÖt quyÕt to¸n thu-chi phÝ ®êng bé cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã liªn quan thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, thanh tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng thu-chi phÝ ®êng bé theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé Giao th«ng VËn t¶i, Côc §êng bé ViÖt Nam (®èi víi ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ ®êng quèc lé), Së Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi ®¬n vÞ cã Tr¹m thu phÝ ®êng ®Þa ph¬ng) c¨n cø vµo dù to¸n thu-chi phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao n¨m 2003; t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n n¨m 2002, ®Ó giao dù to¸n thu phÝ ®êng bé, giao tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu n¨m 2003 cho c¸c ®¬n vÞ, chi tiÕt theo tõng Tr¹m thu phÝ ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn æn ®Þnh trong 3 n¨m (2003-2005) Trong thêi gian giao tû lÖ phÇn tr¨m (%) chi thêng xuyªn trªn tæng sè thu æn ®Þnh, trêng hîp Nhµ níc thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng, n©ng møc l¬ng tèi thiÓu hoÆc thay ®æi ®Þnh møc, chÕ ®é tiªu chuÈn chi ng©n s¸ch nhµ níc, th× c¸c ®¬n vÞ tù trang tr¶i c¸c kho¶n chi t¨ng thªm trong nguån thu phÝ ®Ó l¹i chi thêng xuyªn theo quy ®Þnh. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn bé xem xÐt, söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản