Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
151
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

 1. T h«ng t liªn tÞch Bé néi vô - Bé Tµi chÝnh Sè 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2005 söa ®æi, bæ sung th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT- BNV-BTC ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l- îng vò trang (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP), Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l- ¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT). §Õn nay trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· ph¸t sinh mét sè víng m¾c, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT nh sau: I- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn C¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·) thùc hiÖn xÕp l¬ng theo chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm theo nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (b¶ng chuyÓn xÕp sè 2) quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch ë cÊp x·, ë th«n vµ tæ d©n phè kh«ng thuéc ®èi t îng xÕp l¬ng mµ thuéc ®èi tîng hëng phô cÊp hµng th¸ng do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP). C«ng chøc cÊp x· thùc hiÖn xÕp l¬ng theo chøc danh chuyªn m«n hiÖn ®¶m nhiÖm theo nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (b¶ng chuyÓn xÕp sè 5) quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. Nay bæ sung híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· nh sau: 1- C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é th¬ng binh c¸c h¹ng, bÖnh binh c¸c h¹ng mµ kh«ng thuéc ®èi t îng ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, th× ®îc xÕp l¬ng theo chøc danh chuyªn tr¸ch hoÆc chøc danh chuyªn m«n hiÖn ®¶m nhiÖm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. 2- Tû lÖ % phô cÊp t¸i cö ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo bËc 2 cña chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x· hiÖn ®¶m nhiÖm (b¶ng chuyÓn xÕp sè 2) lµ møc 5% phô cÊp t¸i cö cña c¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x· ®ang h ëng
 2. 2 t¹i thêi ®iÓm chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004, thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x· theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT th× th«i hëng phô cÊp t¸i cö 5% nµy. 3- ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé x· ®éi. a) Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004: C¨n cø vµo chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm vµ hÖ sè l¬ng cò hiÖn hëng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. Riªng chøc danh X· ®éi phã (Phã chØ huy trëng qu©n sù) thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cÊp x· theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§- CP. b) Tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005: t¹m thêi gi÷ møc l ¬ng vµ phô cÊp ®· ®îc hëng (sau ®©y gäi lµ møc t¹m hëng) theo híng dÉn t¹i ®iÓm a kho¶n 3 nµy cho ®Õn khi cã Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé x· ®éi theo NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ (vµ NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh nµy, nÕu cã) quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh D©n qu©n tù vÖ (sau ®©y gäi lµ Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP). Tr- êng hîp Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP quy ®Þnh chÕ ®é ®îc hëng cao h¬n so víi møc t¹m hëng th× ®îc truy lÜnh tiÒn l- ¬ng, phô cÊp vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005; trêng hîp Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 184/2004/ N§-CP quy ®Þnh chÕ ®é ®îc hëng thÊp h¬n so víi møc t¹m hëng th× hëng theo møc míi kÓ tõ ngµy Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh vµ kh«ng ®Æt vÊn ®Ò truy hoµn tiÒn l- ¬ng, phô cÊp ®· t¹m hëng theo møc cao h¬n tríc ®ã. c) §èi víi chøc danh X· ®éi trëng (ChØ huy trëng qu©n sù): Thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP, nÕu cã møc l¬ng míi theo chøc danh ®îc xÕp theo híng dÉn t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 3 nµy thÊp h¬n møc sinh ho¹t phÝ hiÖn h ëng th× ®îc tiÕp tôc hëng b¶o lu kho¶n chªnh lÖch ®Ó b»ng møc sinh ho¹t phÝ hiÖn hëng cho ®Õn hÕt n¨m 2005, sau ®ã hëng theo l¬ng chøc danh. 4- ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c«ng chøc cÊp x·. a) C«ng chøc cÊp x· tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn phï hîp víi chuyªn m«n cña chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm ®îc xÕp l¬ng theo ng¹ch chuyªn viªn (m· sè 01.003); tèt nghiÖp trung cÊp phï hîp víi chuyªn m«n cña chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm ®îc xÕp l¬ng theo ng¹ch c¸n sù (m· sè 01.004); tèt nghiÖp s¬ cÊp phï hîp víi chuyªn m«n cña chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm ®îc xÕp l¬ng theo ng¹ch nh©n viªn v¨n th (m· sè 01.008). ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l- ¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 thùc hiÖn theo h íng dÉn t¹i kho¶n 5 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. b) C«ng chøc cÊp x· tèt nghiÖp cao ®¼ng phï hîp víi chuyªn m«n cña chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm th× kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng míi vµo c«ng chøc lo¹i A0. C¸ch chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi cña c«ng chøc lo¹i A0 thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 80/2005/TT-BNV ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé Néi vô h íng dÉn thùc hiÖn
 3. 3 chuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã tr×nh ®é cao ®¼ng phï hîp víi chuyªn m«n ®ang lµm. c) C«ng chøc cÊp x· ®ang c«ng t¸c cha tèt nghiÖp ®µo t¹o chuyªn m«n theo quy ®Þnh, ®ang hëng hÖ sè l¬ng cò 1,09 (quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP), th× tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®îc chuyÓn sang hÖ sè l¬ng míi b»ng 1,18 (quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng sè 4 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP) cho ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006. Sau ®ã, kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2007 nÕu kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn theo QuyÕt ®Þnh sè 04/2004/Q§-BNV ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Néi vô vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi c¸n bé c«ng chøc cÊp x·, th× Uû ban nh©n d©n cÊp x· ®Ò nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt cô thÓ tõng trêng hîp ®Ó quyÕt ®Þnh. 5- Trêng hîp nguyªn lµ c«ng chøc cÊp x· ®îc bÇu gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x· vµ t¹i thêi ®iÓm chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®· xÕp l¬ng cò theo chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x· hiÖn ®¶m nhiÖm (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP) th× c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. Trêng hîp c¸n bé chuyªn tr¸ch ®ang ®îc hëng b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng cò theo chuyªn m«n cña c«ng chøc cÊp x· so víi hÖ sè l ¬ng cò cña chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm, th× hÖ sè chªch lÖch b¶o l u ®îc tÝnh l¹i theo hÖ sè l¬ng míi vµ gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé chuyªn tr¸ch ®îc xÕp l¬ng cao h¬n. VÝ dô 1: Bµ §µo ThÞ A, nguyªn c«ng chøc x· B, ®· xÕp hÖ sè l ¬ng cò 1,94 bËc 5 ng¹ch c¸n sù tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. §Õn ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2004, bµ A ®îc bÇu gi÷ chøc danh Chñ tÞch Héi n«ng d©n x· B, ® îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng cò 1,70 cña chøc danh chuyªn tr¸ch nµy vµ hëng b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch 0,24 (1,94 – 1,70). Bµ A ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: HÖ sè l¬ng cò 1,70 cña chøc danh Chñ tÞch Héi n«ng d©n x· ® îc chuyÓn vµo hÖ sè l¬ng míi 1,75 bËc 1 cña chøc danh chuyªn tr¸ch nµy. HÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,24 (theo l¬ng cò) cña bµ A ®îc tÝnh l¹i theo hÖ sè l- ¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: HÖ sè l¬ng cò 1,94 bËc 5 ng¹ch c¸n sù ®îc chuyÓn vµo hÖ sè l¬ng míi lµ 2,66, cao h¬n 0,91 (2,66 – 1,75), so víi hÖ sè l¬ng míi cña chøc danh Chñ tÞch Héi n«ng d©n x· hiÖn h- ëng (1,75), nªn bµ A ®îc hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu míi lµ 0,91 (thay cho hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cò 0,24); hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,91 nµy gi¶m t- ¬ng øng khi bµ A ®îc xÕp l¬ng cao h¬n so víi hÖ sè l¬ng míi 1,75 cña chøc danh Chñ tÞch Héi n«ng d©n x· hiÖn hëng. II- ®èi víi c¸c chøc danh bÇu cö C¸c chøc danh bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô th× thùc hiÖn xÕp l¬ng míi theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm theo nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (b¶ng chuyÓn xÕp sè 3) quy
 4. 4 ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. Nay bæ sung h- íng dÉn c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang hÖ sè l¬ng míi vµo ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c chøc danh bÇu cö nµy nh sau: 1- Trêng hîp tríc khi gi÷ chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm ®· xÕp l - ¬ng cò ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô chuyªn ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t (sau ®©yviÕt t¾t lµ ng¹ch). a) Trêng hîp ®· xÕp l¬ng cò ë ng¹ch thÊp h¬n ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm (t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3), nÕu tÝnh chuyÓn xÕp l¬ng míi theo ng¹ch thÊp h¬n nµy mµ cã hÖ sè l¬ng míi céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) cao h¬n hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm, th× vÉn c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. §ång thêi ®îc hëng thªm hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cho b»ng hÖ sè l¬ng míi céng víi phô cÊp th©m niªn v ît khung (nÕu cã) tÝnh theo kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng míi ë ng¹ch thÊp h¬n ®ã vµ th«i h ëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu theo l¬ng cò (nÕu cã); hÖ sè chªch lÖch b¶o l u theo l¬ng míi nµy (®îc tÝnh trßn sè sau dÊu phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé ®îc n©ng l¬ng ë ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm. VÝ dô 2: «ng §Æng v¨n B, nguyªn Trëng phßng huyÖn C, ®· xÕp hÖ sè l¬ng cò 4,06 bËc 10 ng¹ch chuyªn viªn tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh Trëng phßng huyÖn cã hÖ sè cò lµ 0,20. §Õn ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2004 «ng B ® îc bÇu gi÷ chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn C, ®îc xÕp hÖ sè l¬ng cò 4,00 cña chøc danh bÇu cö nµy vµ hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu 0,26 (4,06 + 0,20 – 4,00); trong thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 ®Õn nay «ng B lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vµ kh«ng bÞ kû luËt. ¤ng B ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò 4,00 cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm, theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT «ng B ®îc chuyÓn vµo bËc 2 hÖ sè l¬ng míi 4,74 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, thêi gian xÐt n©ng bËc l - ¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2004 (ngµy gi÷ chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn hiÖn ®¶m nhiÖm). Nhng do «ng B ®· xÕp hÖ sè l¬ng cò 4,06 bËc 10 ng¹ch chuyªn viªn tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 (tríc khi gi÷ chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn) tÝnh chuyÓn sang l¬ng míi ®îc xÕp vµo hÖ sè 4,98 bËc 9 ng¹ch chuyªn viªn vµ h- ëng 6% phô cÊp th©m niªn vît khung, cã tæng hÖ sè lµ 5,28 (4,98 + 6%VK) cao h¬n hÖ sè l¬ng míi 4,74 bËc 2 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn hiÖn ®¶m nhiÖm, nªn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 «ng B ® îc hëng thªm hÖ sè chªch lÖch b¶o lu 0,54 (5,28 – 4,74) vµ th«i hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu cò 0,26; hÖ sè chªch lÖch b¶o lu theo l¬ng míi 0,54 nµy gi¶m t¬ng øng khi «ng B ®îc n©ng bËc l¬ng ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh. b) Trêng hîp ®· xÕp l¬ng cò ë bËc b»ng hoÆc cao h¬n trong cïng ng¹ch c«ng c«ng chøc hµnh chÝnh ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm (t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3), th× ® îc xÕp l¬ng míi theo bËc b»ng hoÆc cao h¬n nµy; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc xÐt hëng phô
 5. 5 cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy gi÷ bËc l ¬ng ë ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh tríc khi gi÷ chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm. VÝ dô 3: Bµ Ph¹m ThÞ C, nguyªn chuyªn viªn chÝnh tØnh D, ®· xÕp bËc 5 hÖ sè l¬ng cò 4,47 tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002. §Õn ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2004 bµ C ®îc bÇu gi÷ chøc danh Phã trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n tØnh D vµ ®îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng cò 4,60 cña chøc danh bÇu cö nµy; trong thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 ®Õn nay bµ C lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vµ kh«ng bÞ kû luËt. Bµ C ®îc chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Do tríc khi gi÷ chøc danh Phã trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n tØnh, bµ C ®· xÕp bËc 5 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (cao h¬n 2 bËc so víi chuyÓn xÕp l¬ng míi theo chøc danh Phã trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n tØnh hiÖn ®¶m nhiÖm), nªn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 bµ C ®îc xÕp vµo bËc 5 hÖ sè l¬ng míi 5,76 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 (ngµy xÕp l¬ng cò bËc 5 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh). c) Trêng hîp ®· xÕp l¬ng cò ë ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cao h¬n so víi ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm (t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3), th× ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cao h¬n ®ã; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp hÖ sè l¬ng cò ë ng¹ch tríc khi gi÷ chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm.Trêng hîp hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cao h¬n nµy thÊp h¬n hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm (t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3), th× ® îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt ë ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh ®îc chuyÓn xÕp (theo ng¹ch cao h¬n ®ã) so víi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 (ngµy ® îc ¸p dông hÖ sè l¬ng míi theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP). VÝ dô 4: ¤ng TrÇn V¨n G, nguyªn chuyªn viªn cao cÊp tØnh H, ®· xÕp bËc 1 hÖ sè l¬ng cò 4,92 tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. §Õn ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 «ng G ®îc bÇu gi÷ chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè thuéc tØnh H (thµnh phè thuéc tØnh H lµ ®« thÞ lo¹i II) vµ ® îc xÕp hÖ sè l¬ng cò 5,90 cña chøc danh bÇu cö nµy. ¤ng G ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Do tríc khi gi÷ chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n ®« thÞ lo¹i II, «ng G ®· xÕp l¬ng bËc 1 ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp (ng¹ch cao h¬n nhng cã hÖ sè l¬ng míi lµ 6,20 thÊp h¬n so víi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo hÖ sè 6,44 bËc 7 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh cña chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n ®« thÞ lo¹i II hiÖn ®¶m nhiÖm), nªn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 «ng G ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo bËc 2 hÖ sè l¬ng míi 6,56 ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp (6,56 lµ hÖ sè cao h¬n gÇn nhÊt so víi hÖ sè l¬ng 6,44); thêi gian xÐt n©ng bËc l ¬ng lÇn sau ë ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp cña «ng G ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. d) Trêng hîp ®· xÕp l¬ng cò ë ng¹ch kh¸c (kh«ng ph¶i ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh) t¬ng ®¬ng hoÆc cao h¬n ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh ®îc
 6. 6 chuyÓn xÕp theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm (t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3), th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò sang hÖ sè l¬ng míi theo ng¹ch kh¸c ®ã, sau ®ã c¨n cø vµo hÖ sè l ¬ng míi ë ng¹ch kh¸c nµy ®Ó chuyÓn vµo hÖ sè l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt ë ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng. C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp vµo ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh t¬ng ®¬ng nµy ®Ó thùc hiÖn xÕp l¬ng míi ®èi víi c¸n bé cÇu cö theo híng dÉn t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 nµy. 2- Trêng hîp tríc khi gi÷ chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm ®· ®¶m nhiÖm c¸c chøc danh bÇu cö kh¸c. a) Trêng hîp trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1993 ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®· ®¶m nhiÖm chøc danh bÇu cö kh¸c cã hÖ sè l¬ng cò thÊp h¬n, b»ng hoÆc cao h¬n so víi hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm, nÕu tÝnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l- ¬ng míi theo chøc danh bÇu cö kh¸c nµy mµ ®îc xÕp cïng ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh nhng cã bËc l¬ng cao h¬n (hoÆc ®îc xÕp ë ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cao h¬n) so víi chuyÓn xÕp l¬ng míi theo chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm (t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3), th× ®îc chuyÓn xÕp l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh theo c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l- ¬ng míi ®èi víi chøc danh bÇu cö kh¸c ®ã vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm. VÝ dô 5: ¤ng nguyÔn V¨n H ®· gi÷ chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn K vµ ®îc xÕp hÖ sè l¬ng cò 4,00 tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1995, ®Õn nhiÖm kú thø hai (1999 - 2004) ®îc t¸i cö vµ hëng 5% phô cÊp t¸i cö. §Õn ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2004, «ng H ®îc bÇu gi÷ chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn K ®îc xÕp hÖ sè l¬ng cò 4,90 vµ th«i hëng 5% phô cÊp t¸i cö; trong thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1995 ®Õn nay «ng H lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vµ kh«ng bÞ kû luËt. ¤ng H ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 3, chøc danh Chñ tÞch vµ Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn ®Òu ®îc chuyÓn xÕp vµo ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (Chñ tÞch xÕp bËc 4, Phã Chñ tÞch xÕp bËc 2), nh ng nÕu tÝnh theo hÖ sè l¬ng cò 4,00 tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1995 khi «ng H ® îc bÇu gi÷ chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn th× tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 «ng H ®îc xÕp vµo bËc 5 hÖ sè l¬ng míi 5,76 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (cao h¬n 01 bËc so víi chuyÓn xÕp l¬ng míi theo chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn hiÖn ®¶m nhiÖm) nªn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 «ng H ®îc xÕp vµo bËc 5 hÖ sè l¬ng míi 5,76 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh vµ h- ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hÖ sè 0,70 cña chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn hiÖn ®¶m nhiÖm. Thêi gian xÐt n©ng bËc l ¬ng lÇn sau (bËc 5 lªn bËc 6) ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh cña «ng H ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 (ngµy ®ñ 9 n¨m gi÷ hÖ sè l¬ng cò 4,00). b) Trêng hîp ®Æc biÖt cã diÔn biÕn tiÒn l¬ng phøc t¹p do ®îc ®¶m nhiÖm c¸c chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö hoÆc bæ nhiÖm) kh¸c nhau, th× Thñ trëng Bé, ngµnh ë Trung ¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo t¬ng quan ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o thuéc ph¹m vi qu¶n lý, xem xÐt tõng trêng hîp cô thÓ vµ cã v¨n b¶n gi¶i tr×nh qu¸ tr×nh c«ng t¸c, diÔn biÕn tiÒn l¬ng vµ chøc vô (kÌm theo dù kiÕn ®Ò nghÞ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi) ®èi víi tõng ngêi göi vÒ Bé Néi vô ®Ó
 7. 7 thèng nhÊt ý kiÕn tríc khi quyÕt ®Þnh. Trong thêi gian cha cã ý kiÕn cña Bé trëng Bé Néi vô th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3- Trêng hîp th«i gi÷ chøc danh bÇu cö nhng t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®ang trong thêi gian 6 th¸ng b¶o l u l¬ng chøc vô bÇu cö cò, th× kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi vµ thùc hiÖn b¶o lu l¬ng nh sau: a) ChuyÓn xÕp l¬ng cò (®ang b¶o lu) vµo hÖ sè l¬ng míi cña ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm theo nguyªn t¾c ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch nµo (ng¹ch t¬ng ®¬ng hoÆc ng¹ch thÊp h¬n so víi ng¹ch c«ng chøc ë b¶ng chuyÓn xÕp sè 3) th× xÕp l¬ng theo ng¹ch ®ã. HÖ sè l¬ng míi ®îc xÕp ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm lµ hÖ sè l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt (nÕu cã) so víi hÖ sè l¬ng míi t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3; thêi gian xÐt n©ng bËc l- ¬ng lÇn sau hoÆc xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ë ng¹ch ®- îc bæ nhiÖm ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy gi÷ hÖ sè l¬ng cò (®ang b¶o lu) cña chøc danh bÇu cö ®· ®¶m nhiÖm. Trêng hîp ®· ®îc xÕp vµo bËc l¬ng cuèi cïng ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm mµ vÉn thÊp h¬n so víi hÖ sè l¬ng míi t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 3, th× ®îc hëng thªm hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cho b»ng hÖ sè l¬ng míi ë b¶ng chuyÓn xÕp sè 3. Thêi gian xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm nµy ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy gi÷ hÖ sè l¬ng cò (®ang b¶o lu) cña chøc danh bÇu cö ®· ®¶m nhiÖm; hÖ sè chªch lÖch b¶o lu gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm hoÆc ®îc n©ng ng¹ch. b) VÒ b¶o lu l¬ng: Sau khi chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò (®ang b¶o lu) vµo hÖ sè l¬ng míi cña ng¹ch ®îc bæ nhiÖm theo híng dÉn t¹i ®iÓm a kho¶n 3 nµy, kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 c¸n bé th«i hëng b¶o lu hÖ sè l¬ng chøc vô cò ®Ó hëng b¶o lu hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö ®· ®¶m nhiÖm tríc ®ã cho ®Õn hÕt thêi h¹n 6 th¸ng b¶ol u l¬ng theo quy ®Þnh. VÝ dô 6: «ng Vò V¨n M, nguyªn Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn N tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002; ®Õn ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 chuyÓn c«ng t¸c vÒ lµm chuyªn m«n, nghiÖp vô t¹i Bé P. Theo quy ®Þnh, «ng M ®ang trong thêi gian 6 th¸ng ®îc hëng b¶o lu hÖ sè l¬ng cò 4,00 cña chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn (tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 ®Õn hÕt th¸ng 01 n¨m 2005). KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004, «ng M ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc vµ thùc hiÖn b¶o lu l¬ng nh sau: VÒ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004: Trêng hîp «ng M ®ñ tiªu chuÈn nghiÖp vô ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, th× «ng M ®îc chuyÓn xÕp tõ hÖ sè l¬ng cò 4,00 (®ang b¶o lu) vµo hÖ sè l¬ng míi 4,74 bËc 2 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (nh b¶ng chuyÓn xÕp sè 3); thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë ng¹ch chuyªn viªn chÝnh cña «ng M ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 (ngµy gi÷ hÖ sè l ¬ng cò 4,00). Trêng hîp «ng M ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch thÊp h¬n ng¹ch chuyªn viªn chÝnh th× «ng M ®îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm so víi hÖ sè l¬ng míi 4,74 (nÕu hÖ sè l¬ng míi ë bËc
 8. 8 cuèi cïng trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm thÊp h¬n hÖ sè 4,74 th× «ng M ®îc xÕp vµo bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm ®ã vµ hëng thªm hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu ®Ó b»ng hÖ sè l¬ng míi 4,74 nµy; hÖ sè chªch lÖch b¶o lu gi¶m t¬ng øng khi «ng M ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm hoÆc ®îc n©ng ng¹ch). VÒ b¶o lu l¬ng: Sau khi thùc hiÖn chuyÓn xÕp l ¬ng cò cña chøc danh bÇu cö ®ang ®îc b¶o lu sang l¬ng míi theo ng¹ch ®îc bæ nhiÖm nªu trªn, kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 «ng M th«i hëng b¶o lu hÖ sè l¬ng chøc vô 4,00 (cò) ®Ó hëng b¶o lu hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,60 cña chøc danh Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn ®· ®¶m nhiÖm tr íc ®ã cho ®Õn hÕt th¸ng 01 n¨m 2005 (hÕt thêi h¹n 6 th¸ng b¶o lu l¬ng). III- ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô C«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô (kÓ c¶ nh÷ng ngêi gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bæ nhiÖm, c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô chuyªn ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t) thùc hiÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc phï hîp víi chuyªn m«n, nghiÖp vô ®ang lµm theo nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (b¶ng chuyÓn xÕp sè 5) quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. Nay söa ®æi, bæ sung híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô nh sau: 1- Söa ®æi b¶ng chuyÓn xÕp sè 5 ®èi víi c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc cã hÖ sè l¬ng cò bËc 1 lµ 3,26 (thuéc lo¹i A2, nhãm 2) nh sau:
 9. Nhãm ng¹ch, chøc danh M· sè ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 VK VK b) Nhãm 2 (A2.2) HÖ sè l¬ng míi 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 VK5% VK8% HÖ sè l¬ng cò gåm: 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 4,94 5,22 5,51 C¸c ng¹ch c«ng chøc cã cïng hÖ sè l¬ng cò KÕ to¸n viªn chÝnh 06.030 KiÓm dÞch viªn chÝnh ®éng thùc vËt 09.067 C¸c ng¹ch viªn chøc cã cïng hÖ sè l¬ng cò ChÈn ®o¸n viªn chÝnh bÖnh ®éng vËt 09.055 Dù b¸o viªn chÝnh b¶o vÖ thùc vËt 09.059 Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh thuèc b¶o vÖ 09.063 thùc vËt thó y KiÓm nghiÖm viªn chÝnh gièng c©y 09.071 trång 2-Bæ sung híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng míi ®èi víi c¸c trêng hîp tríc ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch theo hÖ sè l¬ng cò nh sau: a) T¹i thêi ®iÓm chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (theo hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vµ cña Th«ng t nµy), nÕu tÝnh chuyÓn xÕp l¬ng míi theo hÖ sè l¬ng cò ë ng¹ch ®· gi÷ tríc khi n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch (sau ®©y gäi lµ ng¹ch cò) mµ cha hëng phô cÊp th©m niªn vît khung vµ cã hÖ sè l¬ng míi cao h¬n so víi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò ®ang hëng ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm khi n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch (sau ®©y gäi lµ ng¹ch hiÖn gi÷), th× ®îc xÕp lªn bËc l¬ng cao h¬n trong ng¹ch hiÖn gi÷ víi hÖ sè l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt so víi hÖ sè l¬ng míi nÕu tÝnh chuyÓn xÕp theo ng¹ch cò. Thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë ng¹ch hiÖn gi÷ (sau khi ®· ®îc xÕp hÖ sè l¬ng míi lªn bËc l¬ng cao h¬n trong ng¹ch hiÖn gi÷) ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ®îc hëng l¬ng míi ë ng¹ch hiÖn gi÷. VÝ dô 7: Bµ §Æng ThÞ N, ®· xÕp bËc 12 hÖ sè l¬ng cò 2,81 ng¹ch c¸n sù tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003.§Õn ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 bµ N ®· cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ ®¸p øng ®ñ tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch chuyªn viªn, bµ N ® îc c¬ quan cã
 10. 10 thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng vµo bËc 5 hÖ sè l¬ng cò 2,82 ng¹ch chuyªn viªn (n©ng ng¹ch), thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng cò (ë ng¹ch chuyªn viªn) lÇn sau
 11. ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 (ngµy gi÷ hÖ sè l¬ng cò 2,81). Bµ N ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng møoi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Do hÖ sè l¬ng cò 2,81 bËc 12 ng¹ch c¸n sù (bµ N ®· gi÷ tr íc khi ®îc xÕp l¬ng vµo ng¹ch chuyªn viªn), ®îc tÝnh chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi 4,06 bËc 12 ng¹ch c¸n sù (cha hëng phô cÊp th©m niªn vît khung) cao h¬n hÖ sè l- ¬ng míi 3,66 ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò 2,82 bËc 5 ë ng¹ch chuyªn viªn ®ang gi÷ cña bµ N, nªn bµ N ® îc xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi 4,32 bËc 7 ng¹ch chuyªn viªn (4,32 lµ hÖ sè l¬ng míi cao h¬n gÇn nhÊt so víi hÖ sè 4,06); thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë ng¹ch chuyªn viªn (bËc 7 lªn bËc 8) cña bµ N ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 (ngµy ®îc tÝnh hëng l- ¬ng míi ë ng¹ch chuyªn viªn). b) T¹i thêi ®iÓm chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (theo hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vµ cña Th«ng t nµy), nÕu tÝnh chuyÓn xÕp l¬ng míi theo hÖ sè l¬ng cò ë ng¹ch cò mµ ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung vµ cã hÖ sè l¬ng míi céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung (ë ng¹ch cò) cao h¬n hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò ®ang hëng ë ng¹ch hiÖn gi÷, th× vÉn c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò ®ang hëng ë ng¹ch hiÖn gi÷ ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. §ång thêi ®îc hëng thªm hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cho b»ng hÖ sè l¬ng míi céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung tÝnh theo kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng míi ë ng¹ch cò; hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu nµy (®îc tÝnh trßn sè sau dÊu phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung trong ng¹ch hiÖn gi÷ hoÆc ®îc n©ng ng¹ch. VÝ dô 8: ¤ng §µo V¨n P, ®· xÕp bËc 9, hÖ sè l¬ng cò 5,60 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2000. §Õn ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2003 «ng P ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm vµ xÕp l¬ng vµo bËc 4 hÖ sè l¬ng cò 5,85 ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp, thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng cò lÇn sau ë ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp (bËc 4 lªn bËc 5) cña «ng P ® îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2003 (ngµy bæ nhiÖm vµo ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp); trong thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2000 ®Õn nay «ng P lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vµ kh«ng bÞ kû luËt. ¤ng P ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: C¨n cø hÖ sè l¬ng cò 5,85 ®ang hëng ë ng¹ch hiÖn gi÷, theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT «ng P ®îc chuyÓn vµo hÖ sè l¬ng míi 7,28 bËc 4 ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp, thêi gian xÐt n©ng bËc l ¬ng lÇn sau ë ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp cña «ng P ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2003. Nhng do «ng P ®· xÕp hÖ sè l¬ng cò 5,60 bËc 9 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2000) tÝnh chuyÓn sang l ¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®îc xÕp vµo hÖ sè 6,78 bËc 8 ng¹ch chuyªn viªn chÝnh vµ hëng 9% phô cÊp th©m niªn vît khung, cã tæng hÖ sè lµ 7,39 (6,78 + 9%VK) cao h¬n hÖ sè l¬ng míi 7,28 bËc 4 ®îc chuyÓn xÕp ë ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp hiÖn gi÷, nªn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 «ng P ®îc hëng thªm hÖ sè chªch lÖch b¶o lu 0,11 (7,39 – 7,28). Khi «ng P ®îc n©ng bËc l¬ng lªn bËc 5 hÖ sè l¬ng míi 7,64 ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp th× do hÖ sè l¬ng t¨ng thªm khi n©ng bËc lµ 0,36 cao h¬n hÖ sè chªch lÖch b¶o lu 0,11 ®ang hëng, nªn «ng P th«i hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu 0,11 nµy.
 12. 12 c) Quy ®Þnh vÒ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 2 nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp kh«ng ph¶i do n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch tríc ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. C¸c trêng hîp kh«ng ph¶i do n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch tríc ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®îc c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò ë ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc ®ang gi÷ ®Ó chuyÓn xÕp sang l ¬ng míi theo ®óng híng dÉn t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè 5.
 13. 13 IV- c¸c néi dung kh¸c 1- Söa ®æi ®iÓm a kho¶n 6 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vÒ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi trêng hîp thay ®æi chøc danh hoÆc thay ®æi c«ng viÖc nh sau: Tríc khi thay ®æi chøc danh hoÆc thay ®æi c«ng viÖc, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp hÖ sè l¬ng cò cao h¬n so víi hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh hoÆc c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm th× ®îc c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp tríc khi thay ®æi chøc danh hoÆc thay ®æi c«ng viÖc ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vµ h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm (nÕu cã). NÕu c«ng viÖc míi hiÖn ®¶m nhiÖm kh«ng phï hîp víi ng¹ch ®ang gi÷ tríc khi thay ®æi chøc danh hoÆc thay ®æi c«ng viÖc th× ph¶i chuyÓn ng¹ch cho phï hîp. Trêng hîp ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o l u (theo l¬ng cò) khi thay ®æi chøc danh hoÆc thay ®æi c«ng viÖc th× th«i hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu (theo l¬ng cò) kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. C¨n cø vµo néi dung söa ®æi nµy, c¸c vÝ dô 8, 9 vµ 10 trong Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu khi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thay ®æi chøc danh hoÆc thay ®æi c«ng viÖc. Riªng thêi gian tÝnh h- ëng b¶o lu phô cÊp chøc vô trong vÝ dô 9 thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 02/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. 2- Bæ sung híng dÉn ®iÓm b kho¶n 6 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT vÒ thêi gian b¶o lu l¬ng vµ hÖ sè chªch lÖch b¶o lu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi sÜ quan qu©n ®éi chuyÓn ngµnh nh sau: a) Thêi gian b¶o lu l¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi sÜ quan qu©n ®éi chuyÓn ngµnh ®îc thùc hiÖn tèi thiÓu 18 th¸ng kÓ tõ ngµy sÜ quan chuyÓn ngµnh; viÖc tiÕp tôc cho hëng b¶o lu ngoµi thêi gian 18 th¸ng do Thñ trëng c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc xem xÐt, quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m t¬ng quan tiÒn l¬ng néi bé ë c¬ quan, ®¬n vÞ. b) HÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi sÜ quan qu©n ®éi chuyÓn ngµnh ®îc x¸c ®Þnh b»ng chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l- ¬ng cÊp bËc qu©n hµm ®ang hëng (kÓ c¶ n©ng l¬ng lÇn 1, lÇn 2) khi chuyÓn ngµnh so víi hÖ sè l¬ng céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ®îc xÕp ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm. Trong thêi gian h- ëng b¶o lu l¬ng (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 nµy) th× hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc n©ng bËc l- ¬ng hoÆc ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm hoÆc ®îc n©ng ng¹ch. c) C¨n cø vµo híng dÉn bæ sung t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 2 nµy, söa ®æi hÖ sè chªch lÖch b¶o lu cña «ng Q t¹i vÝ dô 11 (kh«ng tÝnh phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o trong hÖ sè l¬ng cò vµ hÖ sè l¬ng míi) nh sau: hÖ sè chªch
 14. 14 lÖch b¶o lu theo l¬ng cò tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 lµ 1,09 (4,15 - 3,06); hÖ sè chªch lÖch b¶o lu tÝnh l¹i theo l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 1,41 (5,40 - 3,99) vµ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 cho ®Õn hÕt th¸ng 01 n¨m 2006 (khi ®ñ 18 th¸ng b¶o l u l¬ng) lµ 1,08 (1,41 - 0,33). Tõ th¸ng 02 n¨m 2006 trë ®i viÖc tiÕp tôc cho «ng Q hëng b¶o lu l¬ng do Thñ trëng c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 3- Bæ sung híng dÉn vÒ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc cö biÖt ph¶i nh sau: C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc cö biÖt ph¸i th× c¬ quan, ®¬n vÞ cö biÖt ph¸i cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc biÖt ph¸i. 4- Bæ sung híng dÉn vÒ xÕp l¬ng ®èi víi b¸c sÜ néi tró ®îc tuyÓn dông vµo ng¹ch gi¶ng viªn trong c¸c trêng thuéc ngµnh y tÕ nh sau: Trêng hîp tèt nghiÖp b¸c sÜ néi tró ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc trong c¸c trêng thuéc ngµnh y tÕ (tuyÓn dông vµo ng¹ch gi¶ng viªn), th× trong thêi gian thö viÖc ®- îc hëng l¬ng thö viÖc tÝnh trªn c¬ së møc l¬ng bËc 2 cña ng¹ch ®îc tuyÓn dông; hÕt thêi gian thö viÖc th× ®îc xÕp l¬ng vµo bËc 2 cña ng¹ch ®îc bæ nhiÖm, thêi gian xÐt n©ng bËc l ¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch. V- HiÖu lùc thi hµnh 1- Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2- Th«ng t nµy thay thÕ c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 môc II; c¸c ®iÓm 1.1, 1.2, 1.3 vµ 1.4 kho¶n 1 môc III vµ kho¶n 7 môc IV Th«ng t liªn tÞch sè 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BL§TBXH ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, phêng thÞ trÊn. 3- HÖ sè l¬ng míi, phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, phô cÊp th©m niªn vît khung vµ hÖ sè chªch lÖch b¶o lu (nÕu cã) ®îc chuyÓn xÕp theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh ®Ó truy lÜnh tiÒn l¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi phÇn chªnh lÖch gi÷a l¬ng míi so víi l¬ng cò trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cho ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 4- C¸c trêng hîp xÕp l¬ng míi ë ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng ®îc hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt, quyÕt ®Þnh vµ cã v¨n b¶n b¸o c¸o vÒ Bé Néi vô ®Ó theo dâi, kiÓm tra. 5- C¸c trêng hîp ®îc bÇu cö, ®îc tuyÓn dông vµ ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn tríc ngµy cã hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT (ngµy cã hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT lµ ngµy 26
 15. 15 th¸ng 01 n¨m 2005) ®îc c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh bÇu cö hoÆc cña c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm theo chÕ ®é tiÒn l ¬ng (cò) n¨m 1993 ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/ TTLT vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản