Thông tư liên tịch 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
210
lượt xem
11
download

Thông tư liên tịch 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng Sè 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2003 Híng dÉn viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý vµ thanh quyÕt to¸n kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 10/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2002/N§-CP ngµy 22/01/2002 cña ChÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng ®o ®¹c vµ b¶n ®å; NghÞ ®Þnh sè 68/2001/N§-CP ngµy 01/10/2001 cña ChÝnh phñ vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý vµ thanh quyÕt to¸n kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Th«ng t nµy ¸p dông cho c¸c néi dung chi phôc vô cho viÖc ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai thuéc nguån kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ. 2. Kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng do ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m; kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m. II. Ph©n cÊp nhiÖm vô chi ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai 1. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch trung ¬ng: - X©y dùng líi täa ®é, ®é cao c¸c cÊp, h¹ng; líi thiªn v¨n, líi träng lùc Nhµ níc vµ líi ®Þa chÝnh c¬ së. - Bay chôp ¶nh vµ mua t liÖu ¶nh hµng kh«ng, ¶nh viÔn th¸m phôc vô ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së; - §o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh c¸c tû lÖ (trªn ®Êt liÒn, trªn biÓn, biªn giíi, ®Þa giíi hµnh chÝnh); - §o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së cung cÊp cho c¸c ®Þa ph- ¬ng tiÕp tôc ®o vÏ chi tiÕt ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh; - B¶n ®å nÒn cÊp tØnh, vïng, toµn quèc; - Biªn tËp, chÕ b¶n in, sè hãa vµ in b¶n ®å ®Þa h×nh c¸c tû lÖ; b¶n ®å hµnh chÝnh cÊp tØnh vµ toµn quèc;
  2. 2 - Thµnh lËp c¬ së d÷ liÖu vµ hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý quèc gia, c¬ së d÷ liÖu vµ hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai quèc gia; - Qu¶n lý thu thËp, xö lý th«ng tin, lu tr÷, cËp nhËt, tÝch hîp vµ cung cÊp t liÖu ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai theo quy ®Þnh; - Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai, bao gåm: so¹n th¶o in Ên, ban hµnh c¸c v¨n b¶n, biÓu mÉu híng dÉn kiÓm kª; tËp huÊn kiÓm kª cho c¸n bé cÊp tØnh; chØ ®¹o, kiÓm tra, tæng hîp, xö lý sè liÖu kiÓm kª ph¹m vi toµn quèc; lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt toµn quèc vµ c¸c vïng kinh tÕ; - LËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Þnh kú cña c¶ níc theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai; - Tæng hîp, ®¸nh gÝa ph©n h¹ng ®Êt toµn quèc vµ c¸c vïng kinh tÕ trªn c¬ së kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt cña c¸c ®Þa ph¬ng; - §iÒu tra kh¶o s¸t lµm ®iÓm phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ x©y dùng quy tr×nh, quy ph¹m, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai; - Ho¹t ®éng cña c¸c tr¹m dÉn xuÊt chuÈn quèc gia, c¬ së kiÓm nghiÖm, kiÓm ®Þnh thiÕt bÞ ®o ®¹c, c¸c ®iÓm gèc quèc gia; - TËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô; - Th«ng tin, tuyªn truyÒn ph¸p luËt vÒ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai; - Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô cho c«ng t¸c ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; - C¸c nhiÖm vô kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai. 2. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng: - §o líi ®Þa chÝnh cÊp I, cÊp II; - §o vÏ chi tiÕt, thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh sau khi cã b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cung cÊp; - §o ®¹c, thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh c¸c khu vùc kh«ng cã b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së; - Thµnh lËp vµ in b¶n ®å hµnh chÝnh (trõ b¶n ®å hµnh chÝnh cÊp tØnh); - §¨ng ký ®Êt ®ai, lËp hå s¬, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; - Thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt hµng n¨m; - Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai: in Ên c¸c v¨n b¶n, biÓu mÉu kiÓm kª; tËp huÊn kiÓm kª cho c¸n bé huyÖn, x·; chØ ®¹o, kiÓm tra, tæng hîp, xö lý sè liÖu kiÓm kª; x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt c¸c cÊp; - ChØnh lý, ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt ®ai;
  3. 3 - §¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt; - LËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®Þnh kú, kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai hµng n¨m cña ®Þa ph¬ng; - Qu¶n lý, thu thËp, xö lý th«ng tin, lu tr÷, cËp nhËt vµ cung cÊp t liÖu ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai theo quy ®Þnh; - Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô cho c«ng t¸c ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ®Þa ph¬ng; - TËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô. ViÖc ph©n ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ cho cÊp TØnh, HuyÖn, X·, do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh. III. LËp, chÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ViÖc lËp, chÊp hµnh dù to¸n kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 59/2003/TT-BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Th«ng t nµy híng dÉn cô thÓ thªm mét sè ®iÓm nh sau: 1. LËp dù to¸n: - §èi víi dù ¸n, nhiÖm vô cã ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt: Dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng khèi lîng nh©n (x) ®¬n gi¸ vµ c¸c chi phÝ kh¸c nÕu cã. §¬n gi¸ thùc hiÖn nhiÖm vô chi thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng x©y dùng vµ ban hµnh, sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh; ®¬n gi¸ thùc hiÖn nhiÖm vô chi thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ban hµnh trªn c¬ së ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ban hµnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Bé Tµi chÝnh. - §èi víi nhiÖm vô cha cã ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt: LËp dù to¸n c¨n cø vµo nhiÖm vô, khèi lîng c«ng viÖc vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, ®- îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n chÊp nhËn. - §èi víi trêng hîp ®Òn bï hoa mµu, ®Êt ®ai, tµi s¶n (nÕu cã) ®¬n vÞ c¨n cø vµo gi¸ ®Òn bï cña ®Þa ph¬ng quy ®Þnh ®Ó lËp dù to¸n cho phï hîp. 2. ChÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: 2.1. Ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao: a) LËp ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n: C¨n cø vµo dù to¸n chi ng©n s¸ch ®ù¬c cÊp cã thÈm quyÒn giao: - Bé Tµi nguyªn vµ M«i truêng lËp ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc (bao gåm c¶ kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp) chi tiÕt theo nhiÖm vô chi vµ môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc.
  4. 4 Riªng nhiÖm vô ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së cung cÊp cho c¸c ®Þa ph¬ng, ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c c©n ®èi víi kÕ ho¹ch cña c¸c ®Þa ph¬ng vÒ giao nhiÖm vô tiÕp tôc ®o vÏ chi tiÕt lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. - Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng lËp ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc (bao gåm c¶ kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp) chi tiÕt theo nhiÖm vô chi vµ môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. Ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n trùc thuéc ph¶i göi Bé Tµi chÝnh (®èi víi c¸c ®¬n vÞ trung ¬ng qu¶n lý), göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ (®èi víi ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý) ®Ó thÈm tra. C¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ kÕt qu¶ thÈm tra ®Õn ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch göi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ trung ¬ng qu¶n lý), göi Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý). Trêng hîp ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n kh«ng phï hîp víi néi dung dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; kh«ng ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ®Þnh møc chi th× ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. b) Giao dù to¸n: Sau khi ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®· ®îc c¬ quan Tµi chÝnh thèng nhÊt: - Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng quyÕt ®Þnh giao dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (bao gåm c¶ kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp); ®ång göi Bé Tµi chÝnh cïng cÊp, Kho b¹c Nhµ níc trung ¬ng vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch giao dÞch ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. - Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng quyÕt ®Þnh giao dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (bao gåm c¶ kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp); ®ång göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c Nhµ níc tØnh vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch giao dÞch ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. 2.2. §iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch: - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn khi cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ hoÆc gi÷a c¸c nhiÖm vô chi, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ trung ¬ng qu¶n lý), Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph- ¬ng qu¶n lý) cã v¨n b¶n göi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp. - C¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp thÈm tra vµ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ trung ¬ng qu¶n lý), Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý). - Trªn c¬ së thèng nhÊt ý kiÕn víi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ trung ¬ng qu¶n lý), Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý) quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh dù to¸n ®· giao cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; ®ång göi c¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ níc cïng cÊp vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. 2.3. §iÒu hµnh dù to¸n ng©n s¸ch quý: a) §¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch: Trªn c¬ së dù to¸n chi c¶ n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, yªu cÇu nhiÖm vô chi trong quý vµ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®¬n
  5. 5 vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp nhu cÇu chi ng©n s¸ch quý (cã chia theo th¸ng), chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch tríc ngµy 20 cña th¸ng cuèi quý tríc. b) C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn (®¬n vÞ dù to¸n cÊp I): LËp b¸o c¸o tiÕn ®é thùc hiÖn nhiÖm vô chi (khèi lîng vµ dù to¸n) ®îc giao (bao gåm c¶ nhiÖm vô ®Æt hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp); V¨n b¶n ®Ò nghÞ nhu cÇu chi trong quý (cã chia ra th¸ng), göi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp tríc ngµy 25 th¸ng cuèi cña quý tríc. c) C¬ quan Tµi chÝnh: C¨n cø vµo dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ dù to¸n ®· thèng nhÊt ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n trùc thuéc vÒ kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai; C¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o nªu t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.3 trªn ®©y; B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn chi tr¶ thanh to¸n kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai cña quý tríc cña c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc cïng cÊp; C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch, c¬ quan Tµi chÝnh lËp ph¬ng ¸n ®iÒu hµnh ng©n s¸ch quý göi c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc cïng cÊp. d) C¬ quan Kho b¹c Nhµ níc: C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh díi ®©y, c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn chi tr¶ thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch: - Dù to¸n chi ng©n s¸ch do cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt; - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n, thiÕt kÕ kü thuËt vµ dù to¸n thi c«ng cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Hîp ®ång, ®¬n ®Æt hµng hoÆc v¨n b¶n giao kho¸n c«ng viÖc, quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu cña cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; - B¸o c¸o tiÕn ®é thùc hiÖn nhiÖm vô chi (khèi lîng vµ dù to¸n) cña ®¬n vÞ, trong ®ã bao gåm c¶ nhiÖm vô ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp; - Biªn b¶n nghiÖm thu s¶n phÈm hoÆc bíc c«ng viÖc hoµn thµnh theo quy ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; - Thanh lý hîp ®ång; - Trong ph¹m vi dù to¸n ng©n s¸ch quý do c¬ quan Tµi chÝnh th«ng b¸o cho ®¬n vÞ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch; - GiÊy rót dù to¸n ng©n s¸ch cña Thñ trëng ®¬n vÞ; - C¸c chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; §èi víi c¸c hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng do c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thùc hiÖn cha hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao theo quy ®Þnh, ®îc t¹m øng tèi ®a kh«ng qu¸ 70% gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký kÕt. PhÇn cßn l¹i sÏ ®îc thanh to¸n sau khi hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao theo quy ®Þnh. Trêng hîp dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, dù to¸n thi c«ng vµ ®ang thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®îc giao, nhng do môc ®Ých, yªu cÇu qu¶n lý thay ®æi, thay ®æi ®Þa ®iÓm, thay thiÕt kÕ kü thuËt - c«ng nghÖ thi c«ng, th× dù ¸n ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt l¹i thiÕt kÕ kü thuËt, ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n míi ®îc thi c«ng. Trêng hîp kh«ng thÓ tiÕp tôc thi c«ng th× ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n víi c¬ quan cÊp trªn vµ ph¶i lËp
  6. 6 ®Çy ®ñ c¸c c¨n cø ph¸p lý ®Ó lµm c¬ së cÊp ph¸t vµ thanh quyÕt to¸n khèi l- îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn gåm: - QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi c«ng cña cÊp cã thÈm quyÒn; - Biªn b¶n kiÓm tra x¸c nhËn khèi lîng ®· thi c«ng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; - B¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ khèi lîng ®· thi c«ng; - C¸c chøng tõ thanh to¸n cã liªn quan. IV. C«ng t¸c kiÓm tra vµ quyÕt to¸n 1. C«ng t¸c kiÓm tra. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp kiÓm tra ®Þnh kú, kiÓm tra ®ét xuÊt t×nh h×nh qu¶n lý sö dông, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å, qu¶n lý ®Êt ®ai t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, nh»m b¶o ®¶m sö dông kinh phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. 2. C«ng t¸c quyÕt to¸n. 2.1. Cuèi quý, n¨m c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai (bao gåm c¶ kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp) theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh, göi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi c¸c ®¬n vÞ trung ¬ng qu¶n lý), göi Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng (®èi víi ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý). Cuèi n¨m c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch cha thùc hiÖn hoÆc cha thùc hiÖn hÕt; c¸c kho¶n ®· kinh phÝ t¹m øng trong dù to¸n ng©n s¸ch, thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. 2.2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt duyÖt quyÕt to¸n n¨m cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp theo quy ®Þnh. 2.3. C¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh quyÕt to¸n n¨m cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng theo quy ®Þnh. V. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2004 vµ thay thÕ Th«ng t sè 113/1999/BTC-TC§C ngµy 23/9/1999 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Tæng côc §Þa chÝnh “Híng dÉn viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ thanh to¸n kinh phÝ ®o ®¹c b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai".
  7. 7 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản