Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 89/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch S è   89/2001/TTLT­B T C­B C A  n g µy  8 th¸ng 11 n¨ m  2001 H íng d É n  viÖc n é p, sö  d ô n g  vµ q u y Õt to¸n tiÒn  thu Õ   thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ® èi   c¸c d o a n h   g hi Ö p   víi n N h µ  n íc h o¹t  é n g  c«n g  Ý c h  thuéc B é  C « n g  an ® ­C¨n  LuËt ThuÕ       cø    thu nhËp  doanh  nghiÖp  n¨m  1997;   ­ C¨n  LuËt  cø  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc n¨m 1996; LuËt    söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt Ng©n    s¸ch Nhµ      nícn¨m  1998; §Ó     víi® Æc     phï hîp    thïho¹t®éng    s¶n  xuÊt,kinh doanh      cña    c¸c doanh  nghiÖp Nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých thuéc Bé    C«ng      Tµi chÝnh  an, LiªnBé    ­  C«ng  híng  an  dÉn  viÖc nép,  dông  quyÕt  sö  vµ  to¸n tiÒn    thuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp  ®èi      víic¸c doanh nghiÖp Nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých  thuéc  Bé C«ng  nh  an  sau: I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  P Th«ng  tnµy chØ híng dÉn    viÖc  ®¨ng      ký,kª khai,  nép,sö    dông  quyÕt  vµ  to¸ntiÒn thuÕ        thu nhËp doanh nghiÖp        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  Nhµ      nícho¹t ®éng  c«ng Ých thuéc Bé    C«ng   an.  II­  ®¨n g k ý, kª k h ai, é p  thu Õ  v µ q u y Õt to¸n thu Õ  n C¸c doanh nghiÖp  Nhµ      níc ho¹t®éng c«ng Ých thuéc  C«ng  cã  Bé  an  tr¸chnhiÖm    ®¨ng      ký,kª khai,  nép  quyÕt to¸nthuÕ    vµ      thu nhËp doanh  nghiÖp  (bao gåm   nhiÖm   c«ng  c¶  vô  Ých  ho¹t®éng  vµ    s¶n xuÊt,kinh    doanh kh¸c  ngoµinhiÖm  c«ng    vô  Ých) theo tr×nh tùnh          sau: 1­ Hµng    n¨m, c¨n cø      nhiÖm  s¶n  vô  xuÊt­kinh doanh  kÕ       vµ  ho¹ch do    Bé  C«ng  giao,c¸c doanh  an      nghiÖp Nhµ      níc ho¹t®éng  c«ng Ých lËp  ho¹ch kÕ    thu,nép    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp    C«ng  ®Ó   göiBé  an  tæng    hîp b¸o c¸o  Bé    TµichÝnh. 2­ Hµng  quý, c¸c doanh      nghiÖp  Nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých  tr¸ch cã    nhiÖm   tê khainép  lËp      thuÕ thu nhËp      doanh nghiÖp   Bé  göi  C«ng  vµ  an  Bé  Tµi chÝnh, trong ®ã           x¸c ®Þnh  thÓ  thuÕ  cô  sè  ph¶inép, sè  nép, sè      ®∙    cßn  ph¶inép;®ång    "Uû      thêilËp  nhiÖm     chi"nép  thuÕ    sè  thu nhËp doanh nghiÖp  ph¶inép      trùctiÕp vÒ      tµikho¶n  cña  C«ng  më   i Bé  an  t¹ Kho      b¹c Nhµ    nícthµnh  phè  Néi. Hµ    Sè tiÒn thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  c¸cdoanh  do    nghiÖp  Nhµ      nícho¹t ®éng  c«ng  Ých thuéc  C«ng  nép      Bé  an  vÒ tµikho¶n    trªnph¶i ® îc theo        dâi, h¹ch to¸nriªng.     §Þnh  6  kú  th¸ng mét    C«ng  lËp  c¸o tæng    thuÕ    lÇn,Bé  an  b¸o    hîp sè  thu  nhËp doanh nghiÖp  c¸c doanh  do    nghiÖp Nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng  Ých ®∙ 
  2. 2 nép      (cã x¸c nhËn  cña Kho    b¹c Nhµ    nícthµnh  phè  Néi),®ång      Hµ    thêigöikÌm  nh÷ng  danh  môc,    néidung  c«ng viÖc (hoÆc    ¸n)chib»ng  c¸c dù      nguån  thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp  ® îcthèng  ®∙    nhÊt gi÷a haiBé        cho  TµichÝnh    Bé    ®Ó lµm  thñ      tôc ghi thu vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc (®iÒu    tiÕt100%  cho ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng) ®ång          thêighiching©n  s¸ch cho  C«ng  theo quy    Bé  an    ®Þnh hiÖn  hµnh. 3­ Cuèi n¨m,      c¸c doanh nghiÖp  Nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých thuéc Bé  C«ng  cã  an  tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. III­S ö  d ô n g  tiÒn thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p   1­  tiÒn  Sè  thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp  cña    c¸c doanh  nghiÖp Nhµ  nícho¹t®éng      c«ng Ých    bæ sung ng©n s¸ch cho  C«ng  chñ    Bé  an  yÕu    ®Ó hç    trî®Çu    trë l¹icho  t     c¸c doanh nghiÖp  Nhµ     níc ho¹t ®éng    c«ng Ých.  ViÖc  ®Çu   , mua   m   t  s¾ vËt  , tµis¶n  t    b»ng  nguån  thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp      ®Ó l¹i ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng    c¸c chÕ  quy  ®é  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Nhµ  níc    vÒ mua   m, ®Çu    x©y  s¾ t dùng  c¬ b¶n  vµ ph¶i îc   ® tho¶   thuËn    Tµi chÝnh  néidung,danh  víiBé    vÒ      môc  chi. 2­ Cuèi n¨m, Bé        C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖm     tæng    hîp viÖc  dông  tiÒn  sö  sè  thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp vµo quyÕt to¸n ng©n    s¸ch Nhµ    níc hµng n¨m  cña  C«ng  Bé  an. IV­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  T 1­ C¸c    doanh nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých  thuéc Bé    C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖm     ®¨ng      ký,kª khai,  nép thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  theo  ®óng h­ íng dÉn    cña Th«ng   tnµy.   2­ Bé      Tµi chÝnh  chñ    tr×,phèihîp víiBé        C«ng  th an  êng  xuyªn kiÓm      tra, ®«n ®èc    c¸c doanh nghiÖp  Nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých thuéc  C«ng  Bé  an  thùc hiÖn viÖc ®¨ng    khai,nép  quyÕt  ký, kª    vµ  to¸n thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 3­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy,kÓ    15    tõngµy  ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n,víng  ¾c,      m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  ph¶n    vÞ  ¸nh kÞp    li   ®Ó   thêivÒ  ªnBé  nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản