Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
79
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch B é  t µi h Ý n h   é  lao ® é n g  th¬ n g  binh &    t  c ­ B x∙ h éi  è  S 92/2003/TTLT/BT C­L § T B X H   g µ y  25 th¸ng 9 n¨ m  2003  n H í ng d É n   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi D ù  ¸n  q t  c   "T¨ng c ê n g  n¨ng l ù c ® µ o  t¹o  n g h Ò "  thu é c C h ¬ n g   × nh  tr m ô c  tiªu u è c gia Gi¸o d ô c  ­ § µ o  t¹o  q ­ C¨n  vµo  Ët  ©n   cø  Lu Ng s¸ch  µ   íc hiÖn  µnh  µ    Nh n   h v c¸c v¨n  b¶n    quy ®Þnh    ÕtviÖc  íng dÉn    µnh  Ët ng©n  chiti   h  thih Lu   s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh    n  h . ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 71/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 4    n¨m  2001  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò     ¬ng  ×nh  ôc    èc      o¹n  t Ch ph v c¸c ch tr m tiªuqu gia giai® 2001­ 2005;Quy Õt  nh  è    ®Þ s 42/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 3  ng 19    n¨m 2002  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ph v qu¶n  ývµ  iÒu  µnh    ¬ng  ×nh m ôc    èc    l  ® h c¸cch tr   tiªuqu gia; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 26/2003/Q§­TTg  µy  th¸ng 02  ng 17    n¨m  2003   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi phª  Öt  ¬ng  ×nh m ôc    èc    duy Ch tr   tiªuqu gia Gi¸odôc   µo  ¹o®Õ n     ­§ t   n¨m  2005; § Ó   èng  Êt viÖc  th nh   qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d kinh phÝ  ù       D ¸n “T¨ng cêng    n¨ng  lùc ®µo  ¹o nghÒ”  éc  ¬ng  ×nh  ôc    èc      t  thu Ch tr m tiªuqu gia Gi¸o dôc    µo  ¹o,   ­§ t   li   é   µi chÝnh    é   ªnB T   ­ B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙      th   nh sau: i. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.§èit ng thô hëng  ù      î     D ¸n: C¸c  êng  ¹y  tr d nghÒ,  trung t©m   ¹y nghÒ     d  c«ng  Ëp  äng ®iÓ m   îc lùa l tr   ®   chän theo Quy Õt  nh  ña  é   ëng  é   ®Þ c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi; v X∙    C¸c  ¬  ë  ¹y nghÒ   csd  c«ng  Ëp  l kh¸c cña    Trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph n»m  trong   quy  ¹ch m¹ng íi êng  ¹y nghÒ   ho   l  tr d  (sau ®©y  äit¾tlµc¸cc¬  ë  ¹y nghÒ).   g        s d   §èi t ng  ëng  ô  ù   kh«ng   î h th D ¸n  bao  å m   tr ng  äng  iÓ m   ∙  îc g 15  ê tr ® ®®  ®Ç u    õ  ù     tt  D ¸n “Gi¸odôc  ü  Ëtvµ  ¹y  Ò”    K thu   D ngh vay  èn  ña  v c ADB. 2.Nguån    kinh phÝ  ùc hiÖn  ù     th   D ¸n: ­Ng ©n    s¸ch Trung  ng;   ¬ ­ Tù    huy  ng    ®é bæ sung  ña    é, c¬  c c¸c B   quan trung  ng  µ    a   ­ ¬ v c¸c ®Þ ph ¬ng; ­Nguån  ùbæ     t   sung  ña    ¬  ë  ¹y nghÒ; c c¸cc s d   ­§ãng  ãp  ña    chøc,c¸nh©n    g c c¸ctæ     trongvµ  µiníc;   ngo   ­Nguån  îp ph¸p kh¸c.   h    3.Nguyªn  ¾c  ©n    µ  ö  ông    t ph bæ v s d kinhphÝ  ù     D ¸n: ­§Çu  tËp    t  trung,kh«ng  µn  ;   d tr¶i ­ ¦u tiªn®Ç u         tcho    ¬  ë  ¹y nghÒ   äng ®iÓ m;  c¸c c s d   tr   C¸c  ¬  ë  ¹y nghÒ   csd  vïng miÒn  ói, ©n  éc;C¸c  ¬  ë  ¹y nghÒ   ã  ã    n  d t  csd  c kh kh¨n vÒ   ¬  ë  ËtchÊt.   csv 
  2. 2 ­ Sö   ông  ng  ôc    ng  éi dung  ña  ù   theo   d ®ó m tiªu,®ó n  c D ¸n  quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   Ph Çn    íi y; 1  II   d ®© ­ Khi Bé, c¬        quan  trung ¬ng, ®Þa   ¬ng  ö  ông      ph sd kinh phÝ    kh«ng  ng  ®ó m ôc    tiªucho  ¹y nghÒ   d  hoÆc   ö  ông  sd kinh phÝ    kh«ng  Öu  hi qu¶,c¬    quan  µi T  chÝnh    Êp  Ït¹m  õng  Êp  c¸cc s   d c kinhphÝ    trongn¨m.   II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.Néi dung    µ     chiv møc  chi: 1.1.T¨ng  êng c¬  ë  ËtchÊt,thiÕtbÞ  ¹y nghÒ;  å m:   c   sv      d  g ­Mua  ¾ m   ÕtbÞ  ¹y nghÒ.   s thi   d   ViÖc  chøc  tæ  mua   ¾ m   s trang  ÕtbÞ   ¹y  thi   d nghÒ   îc thùc  Ön  ®  hi theo  Th«ng   è  t s 121/2000/TT­BTC   µy  ng 29/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d thùc hiÖn  u  Çu    ®Ê th mua  ¾ m     ïng,vËt t  s ®å d    ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm       ti   viÖc  i  íic¸c  ¬  ®è v   c quan  µ   íc, lùc l ng  ò  nh n    î v trang, ®oµn   Ó   µ    th v doanh  nghiÖp  µ  ícsö  ông  ån  ©n  nh n   d ngu ng s¸ch nhµ  íc;   n  ­Söa  ÷a,c¶it¹o, ©ng  Êp  µ  ëng  µ  ÕtbÞ  ¹y nghÒ.   ch       n c nh x v thi   d   ViÖc qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d kinh phÝ  öa  ÷a,n©ng  Êp, m ë   éng  µ  ­   s ch   c r nh x ëng ® îc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  44/2003/TT­ BTC  ngµy  15/5/2003  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  c BT  h  qu¶n  ý,thanh    èn  u    µ  èn  l  to¸nv ®Ç t v v sù nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ©n  ct ch   tv x d thu   v ng s¸ch nhµ    níc. 1.2.§æi  íich¬ng  ×nh,gi¸otr×nh d¹y nghÒ:   m  tr       Néi dung    µ    chiv møc     æi  íich¬ng  ×nh,gi¸otr×nh d¹y nghÒ   îc chi® m  tr       ®  ¸p dông    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 87/2001/TT­ BTC   µy  ng 30/10/2001  ña  c Bé   µi chÝnh  íng dÉn  éidung, møc     ©y  ùng  ¬ng  ×nh khung    T  h  n    chix d ch tr   cho c¸cngµnh  o  ¹o§¹ihäc,Cao  ng,    ®µ t       ®¼ Trung  äc  h chuyªn nghiÖp  µ    ¹n   v biªnso   ch¬ng  ×nh,gi¸otr×nh c¸cm«n  äc.Cô   Ó: tr       h   th a.Néi dung:      ­ChØnh  ý,     l   sung  öa  æi  µ    ¹n l¹ch¬ng  ×nh,gi¸otr×nh. bæ s® v biªnso    i tr    ­ Biªn so¹n  ¬ng  ×nh,gi¸otr×nh,ngµnh      ch tr      nghÒ   íi theo  m  Quy Õt  nh   ®Þ 212/2003/Q§­ BL§TBXH   µy  ng 27/2/2002  ña  é   ëng  é   c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ   Öc    X∙    vi ban  µnh  h Quy  nh  ®Þ nguyªn t¾c  ©y  ùng  µ  chøc    xd v tæ  thùc hiÖn  ¬ng  ×nh d¹y nghÒ.   ch tr     b.Møc    chi: ­X ©y  ùng  ¬ng  ×nh d¹y nghÒ   ×nh ®é   lµnh nghÒ   µ  µnh nghÒ     d ch tr     tr   b¸n    vl   ¸p dông      nh møc    ©y  ùng  chix d cho  Ëc  b Trung  äc  h chuyªn nghiÖp;   ­ X ©y  ùng  ¬ng  ×nh d¹y nghÒ   ×nh ®é     d ch tr     tr   cao    ông    ¸p d nh møc      chicho bËc  cao  ng. ®¼ 1.3.§µo  ¹o, åidìng ®éi ngò      t   b    gi¸oviªn, å m:  g ­§µo  ¹ochuÈn    åidìng n©ng    t  ho¸,b     cao  ×nh ®é; tr   ­Båidìng,cËp  Ët kiÕn       nh   thøc,c«ng  Ö   íi;   ngh m
  3. 3 ­Båidìng,tËp  Ên  ¾n  ¹n    ícngoµi;      hu ng h ën   Møc     chicho  o  ¹ochuÈn  ®µ t   ho¸,båi dìng  ©ng     n cao  ×nh  ;  åi dìng tr ®é b     th ng  ê xuyªn,cËp  Ët kiÕn    nh   thøc,c«ng  Ö   íicho      ¹y nghÒ   îc   ngh m   gi¸oviªnd   ®  ¸p  ông  d theo  quy  nh  ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 105/2001/TT­BTC   µy  th¸ng 12  ng 27    n¨m  2001  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  c BT  h  qu¶n  ý, ö  ông  l  d s kinh phÝ  o  ¹o, åi   ®µ t    b dìng c¸n bé,c«ng      chøc  µ  íc. nh n Møc     åi dìng,tËp  Ên  ¾n   ¹n    íc ngoµi cho      îc ¸p chib     hu ng h ën     gi¸o viªn ®     dông theo quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti   ts 45/1999/TT­ BTC   µy  th¸ng4  ng 5    n¨m  1999  vµ th«ng   sè   t 108/1999/TT­BTC   ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh   Ò   Õ     ®Þ v ch ®é c«ng    Ý   i  íic¸n  é, c«ng  t¸cph ®è v   b  chøc  µ   íc ®i  Nh n   c«ng    ¾n   ¹n    íc t¸cng h ën   ngoµi. 2.Qu¶n  ýtµi Ýnh  ù     l    ch D ¸n: 2.1.LËp  ù      d to¸nkinhphÝ:   ­ Hµng    n¨m, c¸cc¬  ë  ¹y nghÒ   îcthô hëng  ån      sd  ®   ngu kinh phÝ  ña  ù       c D ¸n c¨n cø  µo    éidung    µ    v c¸cn   chiv møc    ña  ù       ¸nh    ×nh  ×nh  ùc  chic D ¸n ®Ó ® gi¸t h th hiÖn n¨m  c¸o (bao  å m   èil ng,nhiÖ m   ô,kinh phÝ)  µ  Ëp dù    b¸o    g kh  î   v    v l   to¸nkinh   phÝ  n¨m  Õ   ¹ch  öi c¬  k ho g   quan  qu¶n  ý cÊp    l  trªn theo quy  nh   ña  Ët ®Þ c Lu   ng©n  s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh; h  hi h ­ C¨n  vµo  ôc    ña  ù     µ  ôc    Õ   ¹ch hµng    cø  m tiªuc D ¸n v m tiªuk ho   n¨m, c¸cbé,     c¬ quan  trung ¬ng, ®Þa  ¬ng      ph tæng  îp ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù     h  gi¸t h th   D ¸n n¨m  c¸o,®Ò   Êt nhu  Çu  ån  ùcn¨m  Õ   ¹ch (bao  å m:  ©n  b¸o    xu   c ngu l   k ho   g ng s¸ch  trung  ng, ng©n  ¬  s¸ch ®Þa   ¬ng, nguån    ph   kinh phÝ   ù bæ     t   sung  µ    ån  v c¸c ngu kinh  Ý   îp  ph h ph¸p  kh¸c) göi Bé       Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,Bé   µi v X∙    T   chÝnh.   ­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitæng  îp,®¸nh    ×nh  ×nh  ùc   X∙    h  gi¸t h th   hiÖn  ù     D ¸n n¨m  c¸o,®Ò   Êt nhu  Çu  ån  ùcn¨m  Õ   ¹ch cña  ù     b¸o    xu   c ngu l   k ho   D ¸n göiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch    Çu       T    K ho ­§ t ®Ó tæng  îp  ×nh ChÝnh  ñ  h tr   ph xem   xÐt ®Ó   ×nh Quèc  éi.   tr   h 2.2.Ph ©n      bæ kinhphÝ:   C¨n  vµo  cø  tæng  møc  kinh phÝ   îc th«ng    ®  b¸o  µng  h n¨m  ña  ù     é  c D ¸n,B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi chñ  ×,phèihîp  íiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   v X∙    tr     v  T    K ho¹ch    Çu   èng  Êt ph¬ng    ©n    ­§ tth nh   ¸n ph bæ kinh phÝ  ña  ù       c D ¸n cho    é, c¸c b   c¬ quan trung ¬ng,®Þa  ¬ng      ph theo m ôc    éidung  ù     ∙  îcduyÖt.   tiªu,   n D ¸n ® ®     K Õt qu¶  ©n    ph bæ kinh phÝ  îc göi®Õ n   é   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch      ®   BT    K ho ­ §Çu     t ®Ó tæng  îp  h chung  µo  ©n  v ng s¸ch  ña    é, c¬  c c¸c b   quan  trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. ph ®Ó tr   c th quy quy   a.§èivíi   é,c¬        b   quan  c¸c trung ¬ng:   C¨n  vµo  ù   cø  d to¸n kinh  Ý   µng    ph h n¨m  ña  ù   ® îc cÊp  ã  Èm   c D ¸n    c th quyÒn  th«ng      é, c¬  b¸o,c¸c b   quan  trung ¬ng  Õn hµnh  ©n      ti   ph bæ giao nhiÖm     vô,m ôc      tiªu,kinhphÝ    cho    ¬  ë  ¹y nghÒ   ô hëng. c¸cc s d   th   K Õt  qu¶  ©n    îcgöi®Õ n   é  ph bæ ®     B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    TµichÝnh    Èm  nh, lµm    cÊp      ®Ó th ®Þ   c¨n cø  ph¸tkinhphÝ  iÓnkhaiDù     tr     ¸n. b.§èivíi   a  ¬ng:       ®Þ ph c¸c C¨n  vµo  cø  møc kinh phÝ  µng    h n¨m  ña  ù     îccÊp  ã  Èm  Òn  c D ¸n ®   c th quy th«ng b¸o trong “chibæ      sung    ¬ng  ×nh,m ôc    èc    µ  ù    c¸c ch tr   tiªuqu gia v d ¸n”;
  4. 4 c¨n cø  µo    v th«ng  híng dÉn  iÓn khaicña  ¬  b¸o    tr     c quan  qu¶n  ýDù     ë     l   ¸n,S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héichñ  ×,phèihîp víi ë  µichÝnh    Ët      X∙    tr        T S ­ V gi¸tham   m u  ×nh  tr UBND  tØnh  Ò   v kinh phÝ     cho  õng  ôc    Ö m   ô  ña  ù     t m tiªu,nhi v c D ¸n. §ång  êi®Ò   Êt néidung,møc  th   xu       kinh phÝ    ph¶ihuy  ng  õ ng©n    ®é t  s¸ch ®Þa     ph¬ng  µ    ån  v c¸cngu kinh phÝ    kh¸c®Ó   ×nh Héi ®ång  ©n  ©n    tr     nh d tØnh,thµnh    phè  phª  Öt  ïng  íiviÖc  duy c v  phª  Öt  µ  ©n    ©n  duy v ph bæ ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph hµng  n¨m. K Õt  qu¶  ©n    ph bæ kinh phÝ    bao  å m   Êtc¶    ån  ©n  g t   c¸c ngu (ng s¸ch trung     ¬ng, huy  ng, ®ãng  ãp) ®Ó   ùc hiÖn  ù   ® îc göi®Õ n   é     ®é   g  th   D ¸n      B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éi, é  µichÝnh      X∙ h   T   B ®Ó theo dâi, «n  c  ùc hiÖn  ù      ® ®è th   D ¸n. 2.3.Ch Õ         Óm    µ  Õt to¸nkinh phÝ:   ®é b¸o c¸o,ki trav quy       a.Ch Õ         ®é b¸o c¸o: C¸c  é,c¬  b   quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng  µ  n  Þ  ùctiÕp thô hëng  ù       ph v ®¬ v tr      D ¸n  ã  c tr¸chnhiÖm     b¸o  t×nh  ×nh  ©n  c¸o  h ph bæ,  ùc hiÖn, vµ  Õt    ù   th     quy to¸nD ¸n theo  nh  ú  å m:  ®Þ kg b¸o  quý, b¸o  n¨m  c¸o    c¸o  theo  Óu  É u   µ  êigian  bi m v th   quy  nh  ®Þ theo c¸cquy  nh  Ön  µnh,cô  Ó  µ:    ®Þ hi h   th l ­ §¬n  Þ  ùc tiÕp  ô  ëng  ù   göi b¸o    v tr   th h D ¸n    c¸o  Ò   ¬  v c quan qu¶n  ýd¹y l    nghÒ       é,c¬  ë c¸cb   quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng.     ph   ­ C¸c  é, c¬    b   quan  trung ¬ng,®Þa   ¬ng      ph tæng  îp b¸o    é   h   c¸o B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héi.B¸o  v X∙    c¸o  ý  öi chË m   Êt  µ 30  µy  qu g   nh l   ng sau    Õt  khi k thóc quý,b¸o c¸o n¨m  öichË m   Êt vµo  èith¸ng3        g  nh   cu     n¨m  sau. ­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héitæng  îp  v X∙    h b¸o  cña    é, c¬  c¸o  c¸c b   quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng  öiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch ­ §Çu ,  é      ph g  T    K ho     t B Gi¸o  dôc   µo  ¹otheo quy  nh  Ön  µnh. ­§ t     ®Þ hi h Trêng  îp c¸cbé,c¬  h       quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng      ph kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   Õ     c¸o quy  nh    y  × c¬  ®Þ v ch ®é b¸o    ®Þ trªn®© th   quan  Lao  ng   ­ ®é ­Th ¬ng binh  µ  héië  v X∙    Trung  ng  µ  a   ¬ng  ã  Òn    Þ   ¬  ¬ v ®Þ ph c quy ®Ò ngh c quan  Tµi chÝnh    Êp  ¹m  õng  Êp    c¸c c t d c ph¸t,  hoÆc  th«ng b¸o cho Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  dõng thanh    to¸nkinhphÝ  ù       D ¸n cho  n     Ën  îcb¸o c¸o. ®Õ khinh ®     b.KiÓ m     µ  Õt to¸nDù     trav quy     ¸n: ­ C¸c  é, c¬    b   quan  trung  ng, ®Þa   ¬ng  ã  ¬  ph c tr¸chnhiÖ m     gi¸m    Óm   s¸t,ki traviÖc  ö  ông    sd kinh phÝ  éc Dù       thu   ¸n “T¨ng cêng    n¨ng  ùc®µo  ¹onghÒ”  îc l  t  ®  giao ®¶m     b¶o  ng  ôc    ã  Öu  ®ó m tiªu, hi qu¶,kh«ng    Êttho¸t µ  Þu  c   ®Ó th     ch tr¸ch v   nhiÖ m   Ò   Öc  v vi kh«ng  ùc  Ön  îc m ôc    Ö m   ô  ña  ù   do  th hi ®   tiªu,nhi v c D ¸n  kinh   phÝ kh«ng  îcthùc hiÖn  ng  ôc  ch; ®    ®ó m ®Ý ­ Hµng    n¨m, Bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichñ  ×,phèihîp víi é     X∙    tr        B Tµi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch    Çu   íng  Én, kiÓm         K ho ­§ th d  tragi¸m    ×nh  ×nh  ùc s¸tt h th   hiÖn kinh phÝ   ña  ù   “T¨ng  êng    c D ¸n  c n¨ng  ùc ®µo  ¹onghÒ”  ña    é, c¬  l  t  c c¸c b   quan trung ¬ng,®Þa  ¬ng      ph theo chÕ     µichÝnh  Ön  µnh;   ®é t   hi h ­ C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   ô  ëng    v th h kinh  Ý   ù   ph¶i m ë     ph D ¸n    sæ s¸ch  Õ   k to¸n®Ó     Ðp, h¹ch to¸nvµ  Õt      ån    ghich       quy to¸nc¸cngu kinh phÝ  ña  ù       c D ¸n theo  ®óng  Õ     µichÝnh   Õ     Ön  µnh  ña  µ  íc. ch ®é t   ­k to¸nhi h c nh n III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h
  5. 5 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  tn c hi l   15  k t  ® c«ng    ÷ng  b¸o.Nh quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò   ªn ¸nh v li   Bé    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản