Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
193
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch S è  93/2001/TTLT/ B T C­B T P  n g µy  21  th¸ng 11 n¨ m  2001   H íng d É n  c h Õ  ® é  thu, n é p  vµ  u ¶ n  lý  ö  d ô n g q s p h Ý, lÖ p h Ý   n g   h ø n g, ch ø n g   c« c thùc C¨n  §iÒu  cña  cø  16  NghÞ ®Þnh  75/2000/N§­   sè  CP ngµy  8/12/2000  cña  ChÝnh phñ  c«ng  vÒ  chøng,chøng    thùc; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc Ng©n    s¸ch nhµ    níc; LiªntÞch  TµichÝnh­ Bé  ph¸p híng dÉn    Bé      T      chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lý sö  dông phÝ, lÖ    phÝ c«ng  chøng,chøng    thùc nh    sau: A­ L Ö  p h Ý  c « n g  c h ø n g, c h ø n g  thùc I­  §èi tîng vµ m ø c  thu: 1.C¸    nh©n, tæ    chøc  ViÖtNam   nícngoµiyªu cÇu    vµ        Phßng  C«ng  chøng  thùc hiÖn    c«ng  chøng  hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n  huyÖn,  quËn, thÞ      x∙,thµnh  phè thuéc  tØnh  (sau ®©y         gäi lµ Uû ban nh©n  d©n  cÊp  huyÖn), Uû      ban  nh©n  d©n    x∙, phêng,thÞ    trÊn (sau ®©y   lµUû      gäi    ban  nh©n  d©n cÊp    x∙)thùc  hiÖn chøng  thùc (sau    ®©y       quan  gäi lµ c¬  c«ng  chøng, chøng    thùc)c¸c hîp      ®ång, giao    dÞch, giÊy      tê,ch÷ ký,.   .(sau  . ®©y       gäi lµ giÊy    tê)theo quy  ®Þnh  cña ph¸p      luËtth× ph¶inép  phÝ    lÖ  c«ng chøng,chøng    thùc theo    quy  ®Þnh  i t¹  Th«ng  tnµy.    Trong  êng  tr hîp ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  Nam   kÕt  ký  hoÆc  tham    quy  gia cã  ®Þnh  lÖ  vÒ  phÝ  c«ng  chøng,chøng    thùc  kh¸c víiquy      ®Þnh  i t¹ Th«ng  nµy  t th×  dông  ¸p  theo quy  ®Þnh  cña ®iÒu     íc quèc  ®ã. tÕ  2.  Ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   nµy  t c¸c BiÓu møc  thu  phÝ   lÖ  c«ng  chøng,chøng    thùc ¸p dông      thèng nhÊt trong ph¹m    níc(c¸cphô    1,     vic¶      lôcsè    sè  vµ  3),kh«ng  2  sè    ph©n  biÖtgiÊy tê c«ng        chøng,chøng    thùc lµtiÕng      ViÖt  Nam   hay  tiÕng    nícngoµi. LÖ   phÝ c«ng  chøng,chøng    thùc thu b»ng      §ång  ViÖt Nam     theo  møc    thu quy  ®Þnh.   3. §èi víic¸ nh©n  hé           cã  khÈu  êng    ic¸c x∙ ® Æc   th tró t¹      biÖt khã    kh¨n  miÒn    vïng  nói vµ  s©u, vïng  theo    xa  QuyÕt  ®Þnh  135/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  31/7/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ    phª duyÖt ch¬ng    tr×nh ph¸ttr       iÓnkinh tÕ      ­ x∙ héic¸c x∙ ® Æc           biÖt khã    kh¨n miÒn    vïng    nóivµ  s©u, vïng    møc       xa, th×  thu b»ng  50%  møc   thu  phÝ  lÖ  c«ng chøng, chøng    thùc  quy ®Þnh  i   t¹  BiÓu  c¸c møc    thu ban hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy  (sau ®©y        gäilµgi¶m  møc  thu). §èit   îcgi¶m   îng ®   møc   quy  thu   ®Þnh  it¹ ®iÓm     nµy  ph¶inép    ®¬n, cã      x¸c nhËn cña  ban  Uû  nh©n  d©n cÊp        x∙n¬ic¸ nh©n  cã  khÈu  êng      ®ã  hé  th tró(trõ tr êng     îng yªu  hîp ®èi t   cÇu  chøng  thùc t¹  ban    i Uû  nh©n d©n cÊp       ­ x∙n¬i®èi t
 2. 2 îng  îc gi¶m  phÝ  ®   lÖ  chøng thùc  hé  cã  khÈu  êng    th tró th× kh«ng  ph¶i lµm    ®¬n)  xuÊt tr×nh Chøng  vµ      minh nh©n d©n hoÆc     khÈu    Sæ hé  gia ®×nh  cho  c¬ quan c«ng chøng,chøng    thùc. Trëng  phßng  C«ng  chøng,  Chñ   tÞch    Uû ban  nh©n   d©n  cÊp  huyÖn  hoÆc  ngêi® îcuû      quyÒn  thùc hiÖn    chøng  thùc,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  cÊp    x∙ xem  xÐt,gi¶iquyÕt      gi¶m  møc  thu  ®èi      víitõng  êng  cô  tr hîp  thÓ, ghi     vµo ®¬n   ®Ò nghÞ  cña  ngêi yªu    cÇu c«ng  chøng, chøng    thùc.Sau        khi gi¶i quyÕt  gi¶m møc    quan  thu,c¬  c«ng chøng,chøng    thùc ph¶il tr÷®¬n  ghi    u    vµ    vµo    sæ c«ng  chøng, sæ     chøng  thùc    ®Ó theo        dâi.§èi víigiÊy    tê ph¶i xuÊt     tr×nh th×  tr¶l¹ cho        i   ngêi yªu    cÇu c«ng  chøng, chøng    thùc.§èi víitr       êng    hîp kh«ng  ph¶ilµm    ®¬n    th× ngêithùc hiÖn      chøng  thùc chØ    cÇn    ghichó vµo    Sæ chøng  thùc viÖc    gi¶m  møc      thu ®Ó theo dâi.   II­ æ  ch øc  thu, né p  vµ q u ¶ n    T lý s ö  d ô n g: 1. C¬     quan  c«ng  chøng, chøng    thùc  ®ång      thêithùc hiÖn viÖc thu lÖ  phÝ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy,cã    tr¸chnhiÖm:   a) Niªm    yÕt c«ng  khaimøc    phÝ    thu lÖ  c«ng  chøng,chøng    thùc t¹ trôsë    i     c¬  quan      phÝ.   n¬ithu lÖ    b) §¨ng    khai lÖ  ký, kª    phÝ  c«ng chøng, chøng    thùc    quan  víic¬  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng    quan  n¬ic¬  c«ng  chøng,chøng    thùc ®ãng      trôsë. c) Tæ     chøc    thu,nép  phÝ  lÖ  c«ng  chøng, chøng    thùc  më     vµ  tµikho¶n  t¹m    göitiÒn    phÝ  thu lÖ  c«ng chøng, chøng    thùc t¹    iKho    b¹c nhµ    níc®Þa  ph­ ¬ng    Æt      n¬i ® trôsë. Tuú theo  tiÒn  lÖ  sè  thu  phÝ  nhiÒu  hay  mµ   Ýt  ®Þnh  kú  hµng  ngµy  (®èivíi    Phßng  C«ng  chøng  thµnh phè  Néi,thµnh  Hµ    phè  ChÝ   Hå  Minh) hoÆc         ngµy    tèi®a lµ 10  mét lÇn  (®èivíic¬      quan  c«ng  chøng, chøng    thùc kh¸c), quan     c¬  c«ng chøng, chøng    thùc tiÕn    hµnh  b¶ng      lËp  kª,göitiÒn  thu lÖ    phÝ  vµo    tµikho¶n      më t¹ Kho    i b¹c nhµ níc. d) Khithu tiÒn lÖ          phÝ  c«ng chøng,chøng    thùc,c¬    quan  thùc hiÖn    c«ng  chøng, chøng    thùc ph¶i cÊp    cho ngêi nép    tiÒn  phÝ  lÖ  biªn laithu  phÝ      lÖ  c«ng chøng, chøng    thùc do  Tµi chÝnh    Bé    (Tæng  côc ThuÕ)    ph¸thµnh. Biªn     lai    nhËn  i t¹ Côc ThuÕ   ®Þa  ph¬ng  ® îc qu¶n    dông  vµ    lý,sö  theo quy ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé      2.Sè    tiÒn lÖ    phÝ  c«ng chøng,chøng    thùc do    Phßng C«ng chøng  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n cÊp  huyÖn  chøc    îcqu¶n    dông  sau: tæ  thu ®   lýsö  nh  2.1/Phßng    C«ng chøng, Uû     ban  nh©n  d©n  cÊp huyÖn t¹m trÝch theo  tû lÖ    (%)    trªntæng  tiÒn  phÝ  sè  lÖ  c«ng chøng, chøng    thùc thu  îc tr     ®   íc khi nép ng©n s¸ch nhµ    sau:   nícnh  ­ Phßng    C«ng  chøng  1, sè  thµnh  sè    2  phè  ChÝ   Hå  Minh:15%     (mêi   l¨m  phÇn tr¨m); ­ C¸c    Phßng C«ng  chøng  cßn    Uû  l¹ vµ  ban  i nh©n  d©n  cÊp  huyÖn: 20%     (haim ¬iphÇn      tr¨m);  riªngUû    ban nh©n d©n  huyÖn miÒn      nói,vïng s©u, vïng       xa:30%     ¬iphÇn    (ba m   tr¨m).  
 3. 3 Sè tiÒn  îc t¹m  ®   trÝch theo    (%)  tû lÖ  quy ®Þnh    trªn®©y   îc sö  ®   dông  vµo      c¸cnéidung   phôc  c«ng      phÝ  chi  vô  t¸cthu lÖ  sau  ®©y: a) Chi tr¶thïlaocho                c¸n bé,c«ng chøc,nh©n      viªn®¶m  nhËn  thªm  c«ng  viÖc  lÖ  thu  phÝ  ngoµi chøc    n¨ng nhiÖm   ® îc giao  vô    (bao gåm   lµm  c¶  thªm  giê).   b) Chi phÝ      tiÒn c«ng  c¸c kho¶n    vµ    phô cÊp (nÕu    cã) cho    lao ®éng    thuª ngoµi(kÓ  chuyªn       c¶  gia,t vÊn  nh©n    vµ  viªnkh«ng thuéc    biªn chÕ cña ®¬n  vÞ).Thñ  ëng  quan  c«ng    tr c¬    chøng, chøng    thùc c¨n cø      vµo  kh¶  n¨ng  nguån  thu  phÝ  lÖ  c«ng chøng, chøng    thùc vµ    yªu  cÇu c«ng  viÖc    ®Ó quyÕt  ®Þnh  møc    chicho  ngêilao®éng          phïhîp theo chÕ  hîp ®ång      ®é    lao®éng. c) Chi söa ch÷a  êng  th xuyªn m¸y mãc  thiÕt bÞ     (m¸y  tÝnh, m¸y  . .   in, .  ) phôc  trùctiÕp cho  vô      c«ng    t¸cc«ng  chøng,chøng    thùc vµ    phÝ.   thu lÖ  d) Chi in(mua) mÉu             têkhaivµ    i chØ    c¸clo¹ Ên    phôc  thu lÖ  vô    phÝ. ®)    Chi ®µo      t¹o, dìng nghiÖp  båi   vô. e) Chi kh¸cli         ªnquan    trùctiÕp ®Õn     c«ng      phÝ.   t¸cthu lÖ    g) TrÝch    quü khen  ëng  th cho      c¸n bé,c«ng chøc,   nh©n    viªncña  quan  c¬  c«ng chøng, chøng    thùc  thu  phÝ.  cã  lÖ  Møc  trÝch quü khen  ëng  th b×nh  qu©n mét n¨m, mét    ngêitèi kh«ng    (ba)th¸ngl    ®a  qu¸ 3     ¬ng  thùc hiÖn.      §èi víitoµn  sè      bé  tiÒn  phÝ  lÖ  c«ng chøng, chøng    thùc  îc t¹m  ®   trÝch  theo quy  ®Þnh     trªn ®©y,  quan  c¬  c«ng  chøng, chøng    thùc ph¶i sö    dông  ®óng  môc  ®Ých, cã    chøng      tõ hîp ph¸p theo  chÕ  quy  ®é  ®Þnh  quyÕt    vµ  to¸n n¨m nÕu  cha  dông  sö  hÕt    th× ph¶inép  cßn      sè  l¹ vµo  i ng©n s¸ch nhµ      níctheo   quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 2.2 môc  nµy. 2.2/Tæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ    îc,sau      t¹m  thu ®   khitrõsè  trÝch ®Ó       l¹ theo    i tû lÖ quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm         2.1 trªn®©y,  cßn    sè  l¹ ph¶inép  i   vµo  ng©n s¸ch nhµ    n­ íc.   §Þnh  hµng  kú  th¸ng Phßng  C«ng  chøng  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n  cÊp  huyÖn  ph¶ikª khai,nép        tiÒn vµo    ng©n s¸ch nhµ    ¬ng, lo¹     níc(ch   ikho¶n ¬ng  , t øng, môc    046  Môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn hµnh) theo    vµ        thêih¹n  thñ tôc quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   54/1999/TT­ t sè  BTC  ngµy 10/5/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy 30/1/1999 cña  CP ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. 3.§èivíi tiÒn lÖ        sè    phÝ  chøng  thùc do  ban    Uû  nh©n  d©n  cÊp      îc x∙thu ®   ph¶i   nép  100%  vµo    ng©n  s¸ch cÊp      x∙theo ch¬ng,lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng, môc    046 Môc   lôc ng©n  s¸ch nhµ    níc hiÖn hµnh  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n  cÊp    x∙ cã  tr¸chnhiÖm     qu¶n    dông  lýsö  kho¶n  tiÒn  phÝ  lÖ  chøng  thùc theo    ®óng  híng  dÉn  i t¹ Th«ng   118/2000/TT­ tsè  BTC   ngµy 22/12/2000 cña  TµichÝnh  Bé    quy  ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýng©n  s¸ch x∙ vµ          c¸c ho¹t®éng    tµichÝnh  kh¸c ë      x∙,phêng,   thÞ trÊn,®ång      thêi®¶m   b¶o trang      tr¶ic¸c kho¶n    chi cho ho¹t®éng    chøng  thùc vµ    viÖc  chøc    phÝ  tæ  thu lÖ  chøng  thùc.     4.LËp  chÊp    vµ  hµnh  to¸nthu ­chilÖ  dù         phÝ  c«ng  chøng,chøng    thùc: a) Hµng    n¨m, c¨n cø      møc    phÝ  thu lÖ  c«ng chøng,chøng    thùc,néidung      chihíng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy  chÕ  chitiªutµichÝnh  vµ  ®é        hiÖn  hµnh,c¬    quan  c«ng chøng,chøng    thùc lËp  to¸nthu ­ chilÖ    dù          phÝ  c«ng chøng,chøng    thùc  chitiÕttheo      môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh    quan  göic¬  chñ qu¶n    xÐt duyÖt,tæng      quan      hîp göic¬  tµichÝnh  ®ång cÊp  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt.
 4. 4 b) C¨n  vµo  to¸nthu ­ chin¨m  ® îcc¬    cø  dù          ®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt,c¬    quan  c«ng  chøng, chøng    thùc lËp  to¸n thu        dù    ­ chihµng  quý, chi     tiÕttheo    môc    lôc ng©n  s¸ch nhµ    níc hiÖn hµnh, göi c¬      quan  chñ qu¶n, Kho    b¹c nhµ      níc n¬i giao dÞch, c¬    quan    Tµi chÝnh ®ång  cÊp    ®Ó lµm  c¨n cø  kiÓm       so¸tthu ­chi. 5.QuyÕt         phÝ    to¸nthu ­chilÖ  c«ng  chøng,chøng    thùc: a) C¸c  quan    c¬  c«ng chøng,chøng    thùc cã    tr¸chnhiÖm         më sæ s¸ch kÕ    to¸n ®Ó       ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ    quyÕt  to¸n sè    thu      phÝ  ­ chi lÖ  theo  QuyÕt  ®Þnh   999/TC/Q§/C§KT  sè  ngµy  2/11/1996 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  viÖc ban  hµnh    hÖ thèng chÕ  kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp;Thùc  sù    hiÖn  quyÕt    to¸nchøng      tiÒn lÖ  tõ thu,sè    phÝ  thu,nép  ®∙    ng©n  s¸ch nhµ        nícvíi c¬  quan  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    nép  c¸o quyÕt      lývµ  b¸o    to¸nn¨m  sè    vÒ  thu,nép  lÖ  phÝ  c«ng  chøng, chøng    thùc  cho  quan  c¬  ThuÕ   íc ngµy  tr   kÕt thóc  th¸ng 2    n¨m tiÕp sau    n¨m  c¸o vµ  b¸o    ph¶inép  sè    ®ñ  tiÒn lÖ    phÝ  cßn  thiÕu  vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctrong thêih¹n 10        ngµy  tõngµy  kÓ    nép    b¸o c¸o. b)  quan  C¬  chñ qu¶n cÊp    tr¸chnhiÖm   trªncã    kiÓm       trax¸c nhËn  quyÕt  to¸n thu  chi lÖ    ­    phÝ   c«ng chøng, chøng    thùc cña  quan  c¬  c«ng  chøng,  chøng  thùc trùc thuéc  tæng      vµ  hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m    quan    göi c¬  TµichÝnh    thÈm  ®Þnh, ra th«ng  duyÖt      b¸o  quyÕt    to¸ncïng víi    quyÕt    to¸nn¨m  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n theo quy  ®Þnh  cña LuËt  Ng©n  s¸ch nhµ    níc hiÖn  hµnh. b­ C¸c k h o ¶ n  p h Ý   d Þ c h  v ô I­ P h¹ m  vi ¸p d ô n g  vµ m ø c  thu:   1.    Tæ chøc, c¸ nh©n  yªu      cã  cÇu  ® îc c¬  vµ    quan  c«ng  chøng, chøng    thùc cung cÊp    c¸c dÞch  vÒ   vô  so¹n  th¶o hîp ®ång, giao dÞch, dÞch, hiÖu      ®Ýnh, ®¸nh    m¸y,sao    chôp  c¸cdÞch  kh¸ccã  ªnquan    vµ    vô    li   th× ph¶inép    phÝ  dÞch  cho  quan  vô  c¬  c«ng  chøng,chøng    thùc. 2. Møc  thu phÝ  dÞch  do    vô  Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung ¬ng  quy  ®Þnh      lµ gi¸thanh to¸n ®∙    bao  gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞ gia t¨ng.Së      Tµi chÝnh    ­ VËt    tr¸ch nhiÖm   gi¸cã    phèi hîp    T ph¸p        víiSë  ®Ó x¸c ®Þnh  møc      së    thu trªnc¬  chiphÝ  cÇn thiÕthîp lývµ    thÞ  êng        gi¸c¶  tr ®Þa  ph­ ¬ng, tr×nh      Uû ban  nh©n  d©n   tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    trung  ¬ng  quyÕt   ®Þnh    ¸p dông thèng  nhÊt t¹ ®Þa     i ph¬ng.  II­ u ¶ n  lý sö  d ô n g    Q tiÒn thu  h Ý  d Þ c h  v ô: p C¬  quan c«ng chøng, chøng    thùc ph¸tsinh kho¶n  phÝ        thu  dÞch    vô  cã  tr¸chnhiÖm:   1. Thu tiÒn phÝ dÞch  theo  vô  møc  thu  Uû   do  ban nh©n  d©n  tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc trung  ¬ng  quy    ®Þnh.    Khi cung cÊp dÞch  ph¶ithùc vô      hiÖn chÕ     ®é ho¸  ®¬n, chøng  theo  tõ  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Trêng      hîp cung cÊp dÞch  cã      vô  gi¸trÞ thÊp    díimøc quy  ®Þnh kh«ng  ph¶ilËp      ho¸ ®¬n,  
 5. 5 nÕu ngêi yªu    cÇu cung cÊp dÞch  yªu  vô  cÇu cÊp    ho¸ ®¬n  th× ph¶ilËp      ho¸ ®¬n, nÕu    kh«ng      lËp ho¸ ®¬n    th× ph¶ilËp b¶ng        kª theo quy    ®Þnh   ®Ó lµm    c¨n cø  tÝnh thuÕ. 2. Më       sæ s¸ch kÕ        to¸n ®Ó theo    dâi,h¹ch    to¸n riªngchiphÝ, doanh          thu c¸ckho¶n    phÝ  dÞch  theo ph¸p luËtvÒ  to¸nthèng  vô        kÕ    kª. 3. Sè    tiÒn phÝ    îcvÒ      thu ®   ho¹t®éng  dÞch  cña  quan  vô  c¬  c«ng  chøng,   chøng  thùc,sau      khitrang tr¶i         chiphÝ  c¸c cÇn thiÕthîp lý(kÓ  chiphÝ        c¶    tiÒn  c«ng cho    lao ®éng  thuªngoµinÕu          cã) trùctiÕp phôc  ho¹t®éng  vô    dÞch  vô  (cã ho¸ ®¬n, chøng              tõ chihîp ph¸p),nép  thuÕ          thuÕ      ®ñ  gi¸trÞ gia t¨ngvµ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níctheo luËt®Þnh, sè        cßn    îcbæ   l¹®   i sung  vµo quü  ®Çu    ph¸ttr     t   iÓn ®Ó phôc  viÖc  vô  mua   s¾m,  söa  ch÷a  m¸y  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn phôc  c«ng    vô  viÖc  êng  th xuyªn cña  quan    c¬  c«ng  chøng,chøng    thùc.   c­ T æ  c h ø c  thùc hi Ö n     1­ Côc ThuÕ  vµ  T    Së  ph¸p c¸ctØnh,thµnh        phè    trùcthuéc trung ¬ng      cã  tr¸chnhiÖm     híng dÉn, kiÓm       traPhßng  C«ng chøng, Uû    ban  nh©n  d©n cÊp  huyÖn, cÊp      x∙trong viÖc    thùc hiÖn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lýphÝ, lÖ    phÝ  c«ng  chøng,chøng    thùc;chÕ  qu¶n    dông          ®é  lýsö  biªnlai ho¸ ®¬n  , chøng    tõ; chÕ  sæ   ®é  s¸ch kÕ    to¸n,         c¸o tµi b¸o chÝnh theo ®óng    quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 2. §èivíi së          c¬  gi¸odôc  thùc hiÖn    cÊp  b¶n  sao    v¨n b»ng,chøng    chØ  vµ  x¸c nhËn    giÊy    tê kh¸c trong    lÜnh  vùc    gi¸o dôc th×  îc thu  phÝ  ®   lÖ  theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   phô    1  ®iÓm   phô    2  17  lôc sè  vµ  12  lôcsè  ban  hµnh kÌm theo  Th«ng  t nµy. C¬   gi¸odôc    së    còng  îc ¸p  ®   dông  chÕ     ®é t¹m  trÝch theo    tû lÖ  (%)    trªntæng  tiÒn  phÝ  sè  lÖ  thu      ®Ó chi cho  viÖc  cÊp b¶n  sao v¨n b»ng,   chøng  chØ  x¸c nhËn  vµ    giÊy    tê kh¸c trong lÜnh      vùc    gi¸odôc  theo quy ®Þnh  ®èi víiUû      ban  nh©n  d©n  cÊp  huyÖn  it¹ ®iÓm     2.1 môc    IIphÇn  cña  A  Th«ng  tnµy.   3.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký,thay thÕ    Th«ng   Liªn Bé  84  t   sè  /TT­ ngµy  LB  18/12/1992 cña Liªn Bé      Tµi chÝnh  T  ­  ph¸p  quy  ®Þnh  chÕ  thu lÖ  ®é    phÝ  c«ng chøng  Th«ng     sè  vµ  tLiªnBé  81/TT­ LB ngµy  29/9/1993 cña Liªn Bé      Tµi chÝnh    ph¸p    ­ T  vÒ viÖc quy ®Þnh  söa  ®æi møc    phÝ  thu lÖ  c«ng chøng. Riªng lÖ    phÝ  c«ng chøng  C¬  do  quan   ®¹idiÖn ngo¹igiao ViÖtNam   n­       ë  íc ngoµi thùc hiÖn theo híng dÉn  t¹ Th«ng t i  sè 64/2000/TT­ BTC  ngµy  3/7/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  thu,nép  phÝ    ®é    lÖ  ¸p dông  i t¹ C¬  quan    ®¹idiÖn  ngo¹igiao,C¬      quan  L∙nh  ViÖt Nam   nícngoµivµ  sù    ë      Th«ng   t sè 90/2000/TT­ BTC  ngµy 1/9/2000 cña  Tµi chÝnh    Bé    bæ sung,®iÒu    chØnh  mét  ®iÓm   sè  cña Th«ng   64/2000/TT­ tsè  BTC   ngµy 3/7/2000 nªu    trªn. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    quan,tæ  c¸c c¬    chøc,c¸ nh©n      ph¶n ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh  Bé  ph¸p    vµ  T  ®Ó nghiªn   cøu,gi¶i     quyÕt.
 6. 6 P h ô  lôc s è 1: møc   thu lÖ  h Ý  c« n g  c h ø n g p ¸p d ô n g  t¹i h ß n g  c«n g  ch ø n g  p (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  TµichÝnh   T  Bé    ­Bé  ph¸p sè:93    /2001/t l / t btp ngµy 21  tt b c   ­   th¸ng  n¨m 2001)  11    Sè ViÖc  c«ng  chøng  §¬n  tÝnh vÞ  Møc  thu TT 1 2 3 4 1 C¸c  viÖc   c«ng  chøng  îc x¸c ®Þnh   ®     møc  §/tr   êng  hîp thu  theo    gi¸ trÞ   tµis¶n  hoÆc     gi¸ trÞ    ghi trong hîp ®ång, gåm:       ­ C«ng  chøng  hîp  ®ång  chuyÓn  quyÒn  së  h÷u    tµis¶n,   quyÒn  dông  sö  ®Êt  (tÝnh trªn     gi¸trÞtµis¶n)       ­ C«ng  chøng  hîp  ®ång  kinh tÕ, th     ¬ng    m¹i, ®Çu   ,t  kinh  doanh (tÝnh trªn gi¸ trÞ ghi       trong hîp ®ång)     ­ C«ng  chøng  hîp  ®ång  vay tiÒn  hoÆc   cã  kh«ng cã cÇm  cè tµi  s¶n, thÕ chÊp tµi   s¶n, b¶o    l∙nh;hoÆc     chØ  c«ng  chøng   hîp ®ång  cÇm   tµis¶n, thÕ  cè      chÊp   tµis¶n,   b¶o   l∙nh (tÝnh    tiÒn  trªn sè  vay    ghi trong  hîp ®ång    vay) a D íi  20.000.000 ®ång   §/tr   êng  hîp 10.000 b Tõ 20.000.000 ®Õn    50.000.000 ®ång     díi    §/tr   êng  hîp 20.000 c Tõ 50.000.000 ®Õn         díi100.000.000®ång §/tr   êng  hîp 50.000 d Tõ   100.000.000 ®Õn  díi   300.000.000 §/tr     êng  hîp 100.000 ®ång ® Tõ  300.000.000 ®Õn      díi 1.000.000.000 §/tr     êng  hîp 200.000 ®ång  e Tõ 1.000.000.000 ®Õn     díi2.000.000.000 §/tr     êng  hîp 500.000 ®ång g Tõ 2.000.000.000 ®Õn     díi3.000.000.000 §/tr     êng  hîp 1.000.000 ®ång h Tõ 3.000.000.000 ®Õn     díi5.000.000.000 §/tr     êng  hîp 1.500.000 ®ång i Tõ    trªn5.000.000.000 ®ång      trëlªn §/tr   êng  hîp 2.000.000
 7. 7 2 C«ng  chøng    v¨n b¶n  ®Êu      b¸n  gi¸bÊt ®éng  §/tr   êng  hîp 50.000 s¶n 3 C«ng  chøng hîp ®ång b¶o l∙nh ®Ó     thùc §/tr     êng  hîp 50.000 hiÖn  nghÜa  kh¸c vô  4 C«ng  chøng hîp ®ång  thuª, în nhµ ë  §/tr  m   êng  hîp       50.000 hoÆc   nhµ  dông  sö  vµo  môc  ®Ých   kh¸c  kh«ng ph¶i  ®Ó  ë, c«ng  tr×nh  x©y dùng  kh¸c,tµu    bay, tµu    thuû, d©y    chuyÒn  s¶n  xuÊt 5 C«ng  chøng hîp ®ång  thuª, în tµi  m  s¶n  §/tr   êng  hîp 20.000 kh¸c 6 C«ng  chøng    hîp ®ång  quyÒn uû  §/tr   êng  hîp 20.000 7 C«ng  chøng  giÊy uû    quyÒn  §/tr ng  ê hîp 10.000 8 C«ng  chøng  viÖc söa  æi,    ® bæ sung    §/tr ng  hîp ê hîp 20.000 ®ång,  giao dÞch     (trõ viÖc  söa  æi,    ® bæ sung          t¨ng gi¸trÞ ghitrong hîp ®ång  ¸p     th×    dông møc    thu quy ®Þnh   ®iÓm   t¹   i 1) 9 C«ng  chøng  viÖc  huû  hîp    bá  ®ång, giao §/tr ng    ê hîp 10.000 dÞch 10 C«ng chøng   dichóc §/tr ng  ê hîp 20.000 11 NhËn u      l gi÷dichóc §/tr ng  ê hîp 50.000 12 C«ng  dichóc bè    §/tr ng  ê hîp 30.000 13 C«ng chøng    v¨n b¶n  tho¶ thuËn    ph©n  chia §/tr ng    ê hîp 50.000 dis¶n   14 C«ng chøng v¨n b¶n      khainhËn      dis¶n §/tr ng  ê hîp 50.000 15 C«ng  chøng    v¨n b¶n    tõchèinhËn      dis¶n §/tr ng  ê hîp 10.000 16 C«ng  chøng    hîp ®ång, giao dÞch      kh¸c §/tr ng  ê hîp 20.000 17 C«ng  chøng b¶n  sao giÊy    tê;cÊp b¶n  sao        §/trang 1.000 hîp ®ång, giao dÞch  ® îcc«ng        ®∙    chøng Tõ  trang  thø  trë 3    lªnth× mçi       trangthu     500,tèi     ®a  kh«ng  qu¸   50.000/ b¶n  18 C«ng  chøng  ch÷  c¸nh©n ký    §/tr ng  ê hîp 10.000 19 C«ng  chøng  b¶n  dÞch  giÊy tê   §/b¶n 5.000
 8. 8 20 C«ng  chøng    c¸cviÖc  kh¸c §/tr ng  ê hîp 5.000
 9. 9 P h ô  lôc s è 2: Bi Ó u   ø c  thu lÖ p h Ý   h ø n g  thùc m c ¸p d ô n g  t¹i û   a n  n h © n  d © n  c Ê p  h u y Ö n     u b (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  TµichÝnh   T  Bé    ­Bé  ph¸p  sè:93/2001/t l / t btp ngµy  th¸ng      ttb c  ­ 21   11 n¨m 2001)     STT ViÖc  chøng  thùc §¬n  tÝnh vÞ  Møc  thu 1 2 3 4 1 C¸c  viÖc  chøng  thùc  îc x¸c  ®   ®Þnh   møc  §/tr   êng  hîp thu  theo    gi¸ trÞ    tµis¶n  hoÆc     gi¸ trÞ    ghi tronghîp ®ång, gåm:       Chøng  thùc  hîp  ®ång  chuyÓn  quyÒn   së  ­ h÷u    tµis¶n,   quyÒn  dông  sö  ®Êt (tÝnh trªn     gi¸trÞtµis¶n)       Chøng  thùc  hîp  ®ång  kinh    ¬ng    tÕ, th m¹i, ­ ®Çu   , kinh  t  doanh  (tÝnh      trªn gi¸ trÞ    ghi tronghîp ®ång)     Chøng  thùc  hîp  ®ång  vay  tiÒn  hoÆc   cã  ­ kh«ng  cã cÇm  cè tµi  s¶n,  thÕ chÊp    tµi s¶n, b¶o    l∙nh;hoÆc     chØ  chøng  thùc    hîp ®ång  cÇm   tµis¶n, thÕ  cè      chÊp   tµis¶n,  b¶o    l∙nh (tÝnh    tiÒn  trªn sè  vay    ghi trong  hîp ®ång    vay) a D íi  20.000.000 ®ång   §/tr   êng  hîp 10.000 b Tõ    20.000.000     ®Õn         50.000.000 §/tr díi          êng  hîp 20.000 ®ång c Tõ         50.000.000   ®Õn   díi §/tr     êng  hîp 50.000 100.000.000®ång d Tõ  100.000.000 ®Õn        díi 300.000.000 §/tr     êng  hîp 100.000 ®ång ® Tõ 300.000.000 ®Õn       díi 1.000.000.000   §/tr   êng  hîp 200.000 ®ång e Tõ 1.000.000.000 ®Õn     díi2.000.000.000   §/tr   êng  hîp 500.000 ®ång g Tõ 2.000.000.000  ®Õn       díi3.000.000.000  §/tr   êng  hîp 1.000.000 ®ång h Tõ  3.000.000.000    ®Õn     díi5.000.000.000  §/tr   êng  hîp 1.500.000 ®ång i Tõ    trªn5.000.000.000 ®ång      trëlªn §/tr   êng  hîp 2.000.000 2 Chøng  thùc  hîp ®ång  b¶o l∙nh ®Ó     thùc §/tr     êng  hîp 50.000 hiÖn  nghÜa  kh¸c vô  3 Chøng  thùc hîp ®ång  thuª, în nhµ  ë  §/tr ng   m ê hîp    50.000     hoÆc  nhµ  dông  sö  vµo  môc  ®Ých  kh¸c 
 10. 10 kh«ng  ph¶i ®Ó   c«ng    ë,  tr×nh x©y dùng  kh¸c,tµu    bay, tµu    thuû, d©y    chuyÒn  s¶n  xuÊt 4 Chøng  thùc hîp ®ång  thuª, în tµi  m  s¶n  §/tr ng  ê hîp 20.000 kh¸c 5 Chøng  thùc      hîp ®ång  quyÒn uû  §/tr ng  ê hîp 20.000 6 Chøng  thùc giÊy uû      quyÒn  §/tr ng  ê hîp 10.000 7 Chøng  thùc viÖc söa  ®æi,   bæ sung   hîp §/tr ng  ê hîp 20.000 ®ång,  giao dÞch    (trõ viÖc  söa ®æi,    bæ sung          t¨ng gi¸trÞ ghitrong hîp ®ång  ¸p     th×    dông møc    thu quy ®Þnh   ®iÓm   t¹   i 1) 8 Chøng  thùc viÖc   huû  hîp  bá  ®ång,  giao  §/tr ng  ê hîp 10.000 dÞch 9 Chøng  thùc v¨n b¶n      tho¶  thuËn  ph©n  chia  §/tr ng  ê hîp 50.000 dis¶n   10 Chøng  thùc      v¨n b¶n khainhËn      dis¶n §/tr ng  ê hîp 50.000 11 Chøng  thùc hîp ®ång, giao dÞch          kh¸c §/tr ng  ê hîp 20.000 12 Chøng  thùc b¶n    sao giÊy    tê;cÊp b¶n sao     §/trang     1.000 hîp ®ång, giao dÞch  ® îcchøng        ®∙    thùc Tõ  trang  thø  trë 3    lªnth× mçi       trang thu     500,tèi     ®a  kh«ng   qu¸ 50.000/b¶n   13 Chøng  thùc ch÷  c¸nh©n   ký    §/tr ng  ê hîp 10.000 14 Chøng  thùc c¸cviÖc      kh¸c §/tr ng  ê hîp 5.000
 11. 11 P h ô  lôc s è 3: Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý  c h ø n g  thùc ¸p d ô n g  t¹i û  b a n  n h © n  d © n  c Ê p  x∙  u   (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  TµichÝnh   T  Bé    ­Bé  ph¸p sè:93    /2001/t l / t btp ngµy  th¸ng    tt b c   ­ 21   11 n¨m 2001)   STT ViÖc  chøng  thùc §¬n  tÝnh Møc  vÞ  thu 1 Chøng  thùc dichóc     §/tr ng  ê hîp 20.000 2 Chøng  thùc v¨n b¶n        tõchèinhËn      dis¶n §/tr ng  ê hîp 10.000 3 Chøng  thùc ch÷  c¸nh©n   ký    §/tr ng  ê hîp 10.000 4 Chøng  thùc c¸cviÖc      kh¸c §/tr ng  ê hîp   2.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản