Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE của Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
91
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE của Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE của Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE của Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn  tÞch Liªn tÞch B é  tµi h Ý n h   û   a n  D © n  sè ­   c ­ u b Gia  × n h   ® vµ trÎe m  n g µy      22 th¸ng 10 n¨ m  2002 S è   95 /2002/TTLT/BT C­ U B D S G § T E  v Ò   íng d É n   éi d u n g  vµ m ø c  chi C h ¬ n g  tr×nh  ô c  tiªu H n M   q u èc gia d © n  sè vµ k Õ  h o¹ch h o¸ gia ® × n h C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   147  sè  Q§­TTg  ngµy  th¸ng 12  22    n¨m 2000 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    VÒ viÖc    phª duyÖt chiÕn îcD©n   ViÖtNam       l   sè    giai®o¹n  2001­2010; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  71/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 04/5/2001 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  c¸cch¬ng  vÒ    tr×nh môc      tiªuquèc      giagiai®o¹n 2001­ 2005; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  sè  18      /2002/Q§­ TTg ngµy  th¸ng 01  21    n¨m  2002  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  phª duyÖt  Ch¬ng    tr×nh môc      tiªuquèc gia  D©n   vµ    sè  KÕ ho¹ch ho¸ gia®×nh ®Õn           n¨m 2005  ; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  42/2002/Q§­ sè  TTg ngµy 19/3/2002 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc qu¶n    ®iÒu  lývµ  hµnh    Ch¬ng  c¸c   tr×nh môc    tiªuquèc  gia; Liªn Bé      Tµi chÝnh    ban  ­ Uû  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem   vµ    híng  dÉn    néi dung  møc    vµ  chicña    ¸n thuéc Ch¬ng  c¸cdù      tr×nh môc      tiªuquèc    giaD©n   ­  sè  KHHG§  (sau ®©y          gäit¾tlµCh¬ng tr×nh DS­KHHG§)  sau:   nh  A/ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1/ §èi t thùc     îng  hiÖn th«ng   t nµy      lµ c¸c ®¬n  sö  vÞ  dông kinh phÝ cña  Ch¬ng tr×nh DS­KHHG§.   2/Ch¬ng tr×nh DS   KHHG§     ­ gåm   Dù    îcqui®Þnh  i 07  ¸n ®     t¹ QuyÕt    ®Þnh  sè 18    /2002/Q§­ TTg ngµy  th¸ng01  21    n¨m  2002  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ vÒ  viÖc phª duyÖt  Ch¬ng    tr×nh môc      tiªuquèc    gia D©n   vµ    sè  KÕ ho¹ch      ho¸ gia ®×nh ®Õn     n¨m 2005,cô    thÓ  sau: nh  ­Dù      ¸n TruyÒn  th«ng,gi¸odôc      thay ®æi    hµnh  vi. ­Dù      ¸n T¨ng cêng dÞch  ch¨m  vô  sãc søc khoÎsinh s¶n/kÕ        ho¹ch ho¸ gia       ®×nh cho    vïng nghÌo,vïng khã        kh¨n,vïng s©u, vïng xa.         ­  TiÓu  ¸n  dù  Hoµn thiÖn    hÖ th«ng     tin qu¶n    lý chuyªn ngµnh d©n sè  thuéc dù   N©ng    ¸n   cao  chÊtl    îng th«ng    d÷    d©n  tinvµ  liÖu vÒ  sè. ­Dù      ¸n Nghiªncøu      c¸cvÊn    ªnquan ®Õn   ®Ò li     chÊtl    îng d©n  sè. ­ Dù   Lång    ¸n  ghÐp yÕu    tè d©n      sè  víiph¸ttr       iÓn gia ®×nh bÒn  v÷ng,  th«ng qua    ho¹t®éng  dông,tiÕtkiÖm  ph¸ttr   tÝn      vµ    iÓnkinhtÕ      gia®×nh. ­ Dù   ¸n      N©ng   cao n¨ng    lùc qu¶n    lýcho ®éi ngò c¸n    bé  lµm c«ng    t¸c d©n    sè nh»m   gãp  phÇn thùc    hiÖn  hiÖu  cã  qu¶ Ch¬ng tr×nh. ­Dù ¸n Ch¨m        sãc  søc  khoÎsinh s¶n/kÕ      ho¹ch ho¸ gia®×nh.      
  2. 2 3/ Kinh    phÝ  cña Ch¬ng  tr×nh DS­    KHHG§   îch×nh  ®   thµnh      tõ c¸cnguån:  Vèn ng©n  s¸ch Nhµ    níc (kÓ  vèn  c¶  vay b»ng nguån  trîph¸ttr   hç      iÓn chÝnh  thøc ODA   viÖn        vµ  trî ngoµi), níc   vèn  huy ®éng      chøc,c¸nh©n  c¸c tõc¸ctæ      vµ    nguån    thu theo quy  ®Þnh  cña Nhµ    níc.C¸c nguån  kinh phÝ    îc qu¶n      trªn®   lý vµ  dông  sö  theo quy    ®Þnh  cña LuËt ng©n    s¸ch Nhµ          níc,c¸cv¨n b¶n  híng dÉn    thi  hµnh    luËtNSNN   theo quy  vµ    ®Þnh    t¹ th«ng   i tnµy.         4/ Ngoµi c¸c néi dung  møc     îc qui ®Þnh          vµ  chi®     trong th«ng     t nµy;       tuú theo kh¶ n¨ng  t×nh  vµ  h×nh  thÓ, c¸c Bé,  cô      ngµnh, ®Þa     ph¬ng  chñ    ®éng  huy ®éng  thªm    c¸cnguån lùc®Ó       thùc hiÖn      c¸cchÕ  ®é, chÝnh s¸ch    cña Bé,  ngµnh, ®Þa     ph¬ng  nh»m  ®Èy  m¹nh thùc hiÖn      c¸c môc    tiªucña Ch¬ng  tr×nh   D©n   KHHG§. sè  B/  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò   N éi d u n g  v µ  m ø c  c hi c ñ a c h ¬ n g  tr×nh:   I/ éi  u n g  vµ  ø c  chi ch u n g   ña c¸c D ù  ¸n thuéc   N d m c Ch ¬ng   tr×nh D S­K H H G §: 1/ Chi viÕt,biªn so¹n  dÞch            vµ  tµiliÖu chuyªn m«n       nghiÖp  cña  vô  tõng  Dù    ¸n,møc    thÓ  sau: chicô  nh  ­ Chi viÕt,biªn so¹n        tµiliÖu chuyªn m«n  nghiÖp    vô: Møc         chi tèi®a kh«ng    qu¸ 50.000 ®ång/trangtiªuchuÈn      300 tõ. ­ DÞch  hiÖu    vµ  ®Ýnh    tµiliÖu tõ tiÕng      ViÖt sang    tiÕng    níc ngoµi:Møc    chitèi kh«ng        ®a  qu¸ 40.000  ®ång/trangtiªuchuÈn      300 tõ. ­ DÞch  hiÖu    vµ  ®Ýnh    tµiliÖu tõ tiÕng        níc ngoµisang    tiÕng ViÖt:Møc    chitèi kh«ng        ®a  qu¸ 35.000  ®ång/trangtiªuchuÈn      300 tõ. 2/ Chi cho          c¸clíp®µo    huÊn  t¹o, tËp  chuyªn m«n    nghiÖp  cña  vô  tõng Dù  ¸n. Møc       chi theo quy ®Þnh  cña chÕ           ®é chi tiªuhéi nghÞ, tËp huÊn hiÖn  hµnh. 3/ Chi ®µo          æi      t¹o, t¸c, hîp trao® kinh nghiÖm   ngoµinícdo    ë      Chñ  nhiÖm  Ch¬ng tr×nh quyÕt    ®Þnh. Møc    chitheo quy ®Þnh  cña  chÕ  c«ng    ®é  t¸cphÝ  ng¾n    nícngoµihiÖn  h¹n ë      hµnh. 4/ Mua  ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn phôc  ho¹t ®éng  vô    chuyªn m«n  cña  tõng dù      ¸n sau    îccÊp  thÈm  khi®   cã  quyÒn    phª duyÖt. 5/Chi kh¶o        s¸t,®¸nh    gi¸m    gi¸vµ  s¸t®Þnh  viÖc  kú  thùc hiÖn      c¸cmôc    tiªu chuyªn m«n    cña  tõng dù    ¸n. 6/ Chi cho        c¸c cuéc ®iÒu   theo    tra  néidung  chuyªn m«n     cña tõng  ¸n  dù  ®∙  îcChñ  ®   nhiÖm  ch¬ng  tr×nh phª duyÖt.Néi dung  møc    thÓ  îc¸p         vµ  chicô  ®     dông  theo quy ®Þnh  it¹ Th«ng   114/2000/TT­ t sè  BTC  ngµy 27/11/2000 cña  Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  qu¶n    lýkinh phÝ        chic¸c cuéc ®iÒu    trathuéc nguån  vèn  nghiÖp    sù  tõng©n  s¸ch Nhµ    níc. 7/Chi vèn        ®èi øng  trongníc(nÕu   cña    ¸n vèn      cã)  c¸cdù    vay ODA,    viÖn  trî     ngoµi®∙  îcquy  níc   ®   ®Þnh  trong hiÖp    ®Þnh gi÷a ChÝnh    phñ ViÖt Nam     vµ  ChÝnh  phñ      c¸cníchoÆc     chøc  c¸ctæ  quèc  tÕ.
  3. 3 8/C¸c    kho¶n    chikh¸c(nÕu    cã). II/ éi d u n g  c hi ® Æ c  thï ñ a tõng d ù  ¸n:  N  c Ngoµi nh÷ng      néidung    chichung nªu trªn,tõng  ¸n  îc chinh÷ng      dù  ®     néi dung  Æc     sau: ® thïnh  1/Dù  TruyÒn    ¸n  th«ng,gi¸odôc      thay  æi  ® hµnh  vi. 1.1/Chi ho¹t®éng        truyÒn  th«ng      ­ gi¸odôc chuyÓn  ®æi  hµnh   vicña    c¸c Bé, Ban, ngµnh      Trung  ¬ng  c¸ccÊp  vµ    ®Þa  ph¬ng  (tØnh,huyÖn, x∙):           inÊn  chi phÈm,      c¸cbiÓu  tµiliÖu vµ    mÉu  phôc  cho    vô  ho¹t®éng  truyÒn  th«ng,chiho¹t       ®éng    gi¸odôc, tuyªn truyÒn. Møc           chicho  c«ng    t¸ctuyªn truyÒn        trªnc¸c ph­ ¬ng tiÖn th«ng      tin®¹ichóng  (trªn®µi      ph¸tthanh,®µi    truyÒn  h×nh, b¸o    chÝ)  theo møc      gi¸quy  ®Þnh  cña Nhµ    níc. 1.2/ Chi    x©y dùng míi,duy    më     tr× vµ  réng c¸c    m« h×nh can thiÖp  truyÒn th«ng  hiÖu  cã  qu¶  c¸c x∙®iÓm   ë      theo quyÕt ®Þnh phª  duyÖt  cña Bé  tr ëng   ­Chñ  nhiÖm  ban  Uû  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem. vµ    1.3/ Chi    x©y  dùng  s¶n  vµ  xuÊt, nh©n     b¶n  ph¸t hµnh  vµ    c¸c  is¶n  lo¹  phÈm  truyÒn th«ng  (bao gåm   B¸o  c¶  Gia ®×nh  X∙    vµ  héicÊp miÔn phÝ  cho  c¸cvïng s©u, vïng xa,vïng khã              kh¨n). 1.4/Chi khen  ëng      th cho    c¸ccuéc        D©n   ­KHHG§   Bé  thiviÕtbµivÒ  sè   do  tr ëng   ­Chñ  nhiÖm  ban  Uû  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem  quyÕt ®Þnh: vµ        Thëng    bµi viÕthay:lo¹  300.000      i A:  ®ång/bµi; i 200.000      lo¹ B:  ®ång/bµi;   lo¹ C:    i 100.000 ®ång/bµi. Thëng ¶nh  ®Ñp: lo¹ A:    i 100.000    ®ång/¶nh;lo¹ B:    i 80.000    ®ång/¶nh;lo¹    i C:  50.000  ®ång/¶nh. 1.5/Chi chiÕn      dÞch  truyÒn  th«ng  x∙: ë  ­ Chi    ®iÒu    nhËn  tra   thøc    vÒ d©n  ­ KHHG§:    sè    Båi dìng cho ®èi îng t   ®iÒu      phiÕu  tra,inÊn  ®iÒu    tra,tæng    liÖu,viÕtb¸o    hîp sè      c¸o ®iÒu   tra.Møc   chi:  300.000 ®ång/chiÕn  dÞch/x∙. ­Chi båidìng c¸n bé            tham    giachiÕn  dÞch:5.000    ®ång/ngêi/ngµy. ­ Chi phÝ      trang trÝ vµ      thuªph¬ng    tiÖn vËn chuyÓn: Theo      gi¸thÞ  êng  tr t¹ ®Þa    i ph¬ng. 1.6/Chi cho          c¸cho¹t®éng  truyÒn  th«ng    t¹ x∙: i ­Chi hç          trî liÖu,nícuèng  tµi     nhãm  tvÊn     nhá:20.000    ®ång/nhãm. ­TruyÒn    thanh    x∙(biªntËp,ph¸tthanh):        10.000  ®ång/bµi(100    tõ). ­Söa    ch÷a  n«,khÈu  Pa    hiÖu:Theo    tr   gi¸thÞ  êng    t¹ ®Þa  i ph¬ng. ­Nãi chuyÖn      chuyªn ®Ò:    30.000  ®ång/ngêi/buæi(4 giê).     1.7/Chi mua      trang thiÕtbÞ      phôc  ho¹t®éng  vô    truyÒn  th«ng  sau    îc khi®   cÊp  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt.
  4. 4 2/ Dù   T¨ng    ¸n  cêng dÞch  ch¨m  vô  sãc søc khoÎ sinh    s¶n/ kÕ     ho¹ch  ho¸    gia ®×nh cho    vïng nghÌo,vïng    khã  kh¨n,vïng    s©u, vïng xa. 2.1/Chi mua       trang thiÕtbÞ, dông  kÕ        cô  ho¹ch      ho¸ gia ®×nh theo danh  môc  thèng nhÊt gi÷a Uû      ban  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem   Bé  tÕ. vµ    vµ  Y  2.2/ Chi chiÕn dÞch  tuyªn truyÒn, t  vÊn  vµ  cung cÊp  dÞch  vô  SKSS/KHHG§: ­ Chi båidìng cho    tham            c¸n bé  gia chiÕn  dÞch  tvÊn:5.000  vµ     ®ång/ng­ êi/ngµy. ­ Chi trang    thuª ph¬ng  trÝ vµ    tiÖn vËn chuyÓn    : theo      êng    gi¸trÞ tr t¹i ®Þa  ph¬ng. ­Chi hç        trî th¶o luËn    nhãm:  20.000  ®ång/nhãm. 2.3/Chi mua       thuèc thiÕtyÕu      cho    c¸c dÞch  KHHG§   ®iÒu    vô  vµ  trÞ phô  khoa theo  ®Þnh  møc   thuèc  thiÕtyÕu   c¸c vËt    vµ    liÖu    tiªuhao    ®Ó phßng  chèng  nhiÔm  khuÈn  trong c¸cthñ thuËtKHHG§   Bé  tÕ          do  Y  ban  hµnh  sau    khi cã  kiÕn  thèng  ý    nhÊt  cña  Tµi chÝnh. Ngoµi ra,tr   Bé          iÖts¶n  nam   îc cÊp  ®   miÔn  phÝ mét  20  lÇn  chiÕc  bao cao  vµ  îcchÈn  su  ®   ®o¸n    thaisím miÔn  phÝ  cho ngêivî;     TriÖts¶n  ® îcchÈn    n÷    ®o¸n    thaisím miÔn  phÝ. 2.4/     Chi phÝ  qu¶n    kü  lývµ  thuËt(sæ    kh¸ch hµng,phiÕu      theo    dâi,biÓu  mÉu  thèng    phßng, ®iÖn,  kª;xµ    dÇu,..   . cho: TriÖt s¶n    )     n÷: 4.000 ®ång/ca;   tr   iÖts¶n nam:  3.000 ®ång/ca; ® Æt     vßng: 2.000    ®ång/ca, n¹o    thai  :3.000  ®ång/ca,hót thaidíi6          tuÇn: 1.500   ®ång/ca  (cho    êng  c¸c tr hîp  dông    ¸p  c¸c biÖn ph¸p tr¸nhthail©m        sµng  vìkÕ  bÞ    ho¹ch). 2.5/    Chi phô cÊp  cho    c¸n  y  lµm  bé  tÕ  thñ thuËt,phÉu    thuËt KHHG§     theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   150/TT­ ngµy  i tsè  LB  16/4/1996    cña    Ban    LiªnBé  Tæ chøc  C¸n  ChÝnh  bé  phñ   Bé    ­  Tµi chÝnh  Bé    ­  Y tÕ   híng dÉn  thùc  hiÖn  QuyÕt  ®Þnh  794/TTg  sè  ngµy 05/12/1995  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ.     Trêng  hîp c¸n bé  tÕ ®∙      y    hëng  phô cÊp phÉu  thuËttõ nguån      kinh phÝ    Ch¬ng  tr×nh   DS­  KHHG§   kh«ng  îchëng    th×  ®   tõ nguån  kinh phÝ  êng      th xuyªn     cña    c¸c c¬  së  tÕ,ngîcl¹   y        nÕu  i hëng phô cÊp    tõ nguån  kinh phÝ  êng      th xuyªn     cña    c¸c c¬  y  th×  së  tÕ  kh«ng  îchëng  ®   phô  cÊp    tõ nguån  kinh phÝ    Ch¬ng  tr×nh DS­    KHHG§. 2.6/Chi thïlaocho    y  thùc hiÖn          c¸n bé  tÕ    kh¸m  thai:   1.000  ®ång/ngêi/ca. 2.7/Chi thïlao cho    y  thùc hiÖn            c¸n bé  tÕ    tiªm uèn    v¸n cho  phô  mang  n÷  thai  : 1.000 ®ång/l iÒu. 2.8/Chi lµm      phiÕn  ©m   ®å  ®¹o:10.000    ®ång/phiÕn  ®å. 2.9/Chi xÐt nghiÖm   ¬i:3.000        soit   ®ång/t ªu i  b¶n. 2.10/ Chi    mua     viªn s¾t cÊp miÔn phÝ  cho phô  mang   n÷  thai:1.000    ®ång/ngêi.   2.11/Chi mua    s¹ch:5.000      gãi®Î    ®ång/gãi. 3/ TiÓu  ¸n    dù  Hoµn thiÖn    hÖ th«ng    qu¶n    tin   lý chuyªn ngµnh d©n   sè  thuéc  ¸n N©ng   dù    cao chÊt îng  l th«ng    d÷  tinvµ  liÖu    vÒ d©n   sè: 3.1/Chi thu thËp,cËp          nhËt th«ng      tin®Çu  vµo cña    hÖ th«ng    tinqu¶n    lý chuyªn ngµnh d©n     sè: 500 ®ång/phiÕu. Chi    thu thËp, cËp    nhËt th«ng    tin biÕn  ®éng  hµng th¸ng:200    ®ång/phiÕu.
  5. 5 3.2/Chi inÊn        phiÕu,biÓu    mÉu     b¸o c¸o. 3.3/Chi    cho    c¸c ho¹t®éng      t¹olËp th«ng    tin®iÖn    tö:Néi dung  møc   vµ  chitheo    quy ®Þnh    t¹ Th«ng   111/1998/TT­ i tsè  BTC   ngµy 3/8/1998 cña  Tµi   Bé    chÝnh híng dÉn møc                chit¹olËp tin®iÖn    töthuéc c«ng    nghÖ  th«ng tin. 3.4/Chi ho¹t®éng        truyÒn    tintheo khung    gi¸quy ®Þnh cña Tæng c«ng  tyBu    chÝnh viÔn th«ng. 3.5/ Chi    mua  s¾m,  söa ch÷a  êng  th xuyªn  b¶o      vµ  tr× hÖ thèng m¸y  tÝnh. 4/    Nghiªn cøu     Dù ¸n    c¸c vÊn      ®Ò liªnquan ®Õn     chÊt îng  l d©n   sè: 4.1/ Chi    ho¹t ®éng    nghiªn cøu: Chi      nghiªn cøu    khoa häc  g¾n       víinéi dung cña    theo    Dù ¸n  ®Ò c¬ng  nghiªncøu  ® îc Bé  ëng      ®∙    tr ­ Chñ nhiÖm  Uû  ban D©n   Gia  sè  ®×nh  trÎem   vµ    duyÖt.Møc     dông    chi¸p  theo quy ®Þnh    t¹i Th«ng   ªntÞch  45/2001/TTLT/BTC­BKHCN MT   tli   sè  ngµy 18/6/2001 cña    Liªn Bé    Tµi chÝnh    ­ Khoa häc C«ng  nghÖ  M«i  êng  vµ  tr híng dÉn    mét  chÕ  sè  ®é  chitiªu®èi víi           nhiÖm  khoa  c¸c vô  häc  c«ng  vµ  nghÖ. 4.2/Chi    mua  trang thiÕtbÞ,    dông     , ho¸  cô, vËt t  chÊt phôc  cho      vô  c¸c ho¹t®éng    cña    . ®Ò tµi 4.3/Chi    cho thùc nghiÖm   x©y  vµ  dùng    m« h×nh n©ng cao chÊt îng l   d©n  sè. 5/    Lång  Dù ¸n  ghÐp  yÕu   d©n   tè  sè     víiph¸t triÓn    gia ®×nh  bÒn   v÷ng, th«ng qua ho¹t ®éng     tÝn dông,  tiÕt kiÖm   ph¸t triÓn      vµ    kinh tÕ  gia ®×nh:   5.1/Chi x©y      dùng    m« h×nh  lång ghÐp    d©n    sè,ch¨m sãc  SKSS/KHHG§   víiph¸ttr         iÓn gia ®×nh  bÒn v÷ng  x∙   ë    sau    îc Bé  ëng    khi®   tr ­ Chñ nhiÖm  Uû  ban D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem     vµ    phª duyÖt ®Ò     ¸n. 5.2/Chi båidìng,tËp          huÊn  x∙  ë   cho    tuyªntruyÒn,gi¸odôc  c¸n bé        nh»m   thay ® æi    hµnh      vi®Ó x©y  dùng    gia®×nh chuÈn  mùc: 5.000    ®ång/ngêi/ngµy. 5.3/ Chi hç  trî  sinh ho¹t nhãm  theo chuyªn ®Ò  t¹  x∙: i  20.000  ®ång/nhãm/lÇn. 5.4 Chi s¶n      xuÊt,nh©n    b¶n    tµiliÖu truyÒn    th«ng  Æc     ® thïb»ng    c¸c thø  tiÕng d©n   Ýt  téc  ngêi. 6/ Dù   ¸n      N©ng   cao n¨ng  qu¶n    lùc  lý cho ®éi ngò c¸n    bé  lµm  c«ng   t¸cd©n       sè nh»m  gãp  phÇn  thùc hiÖn  hiÖu    cã  qu¶  ¬ng  Ch tr×nh: 6.1/Chi qu¶n        lých¬ng  tr×nh DS­KHHG§   x∙,   ë    phêng,thÞ    trÊn.: ­Chi thïlaocéng              t¸cviªnd©n    sè:25.000  ®ång/ngêi/th¸ng. ­Chi thïlaoc¸n bé            chuyªn tr¸chd©n  x∙:     sè    +  C¸c    x∙thuéc miÒn      nóicao,h¶i®¶o: 210.000        ®ång/ngêi/th¸ng. +  C¸c x∙ thuéc vïng s©u, nói thÊp,  trung du, duyªn h¶i:   190.000  ®ång/ngêi/th¸ng. +  C¸c    x∙thuéc ®ång    b»ng,thÞ   thµnh    x∙,  phè:170.000    ®ång/ngêi/th¸ng. ­Chi qu¶n   chis¬      lý:   kÕt,tæng      kÕt,giao ban,héihäp,v¨n phßng              phÈm:  360.000  ®ång/x∙/ ¸ng. th
  6. 6 6.2/Chi      thi®ua,  khen  ëng  khuyÕn  th vµ  khÝch  tËp thÓ, c¸ nh©n      hµng  n¨m theo  quyÕt  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng   ­ Chñ  nhiÖm   ban  Uû  D©n   Gia  sè  ®×nh  vµ    TrÎem.  Møc      chi¸p dông  theo Th«ng   25/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy  16/4/2001   cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  c«ng    t¸cqu¶n      lý tµichÝnh  thùc    hiÖn  chÕ     ®é khen  ëng  th thµnh tÝch  xuÊt s¾c    thùc  hiÖn  nhiÖm   kinh tÕ      b¶o  vô    x∙ héi vµ  vÖ  quèc.Ngoµira,®Ó   tæ        khuyÕn  khÝch      thµnh  c¸cx∙cã  tÝch  xuÊts¾c    trong  c«ng    t¸cDS­KHHG§,  kinh phÝ    Ch¬ng  tr×nh DS­KHHG§   trîcho    hç    c¸c c«ng  tr×nh phóc    lî cña      i x∙ ®Ó lång  ghÐp   c¸c ho¹t®éng    v¨n ho¸      ­ gi¸o dôc  ­ thÓ     thao      víi KHHG§;  DS møc  trî   hç    2.000.000 ®ång/x∙/n¨m.Mçi  lµ:     n¨m, sè    îc   x∙®   khen  ëng      th tèi®a b»ng  huyÖn  sè  cña  mçi tØnh  nhng  kh«ng  nhÊt  thiÕtmçi    huyÖn  mét    îckhen  ëng  cã  x∙®   th nÕu  kh«ng  thµnh  cã  tÝch næi      bËt h¬n  víi so    c¸cx∙kh¸cë          c¸chuyÖn  kh¸c. 6.3/Chi ®µo          t¹o, dìng c¸n bé:Néi dung  møc      båi         vµ  chi¸p dông theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   105/2001/TT­ t sè  BTC   ngµy    27/12/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  dông    sö  kinhphÝ    ®µo      t¹o, dìng c¸n bé  båi     c«ng  chøc Nhµ  níc. 7/Dù  ¸n      Ch¨m   sãc  søc  khoÎ sinh    s¶n/kÕ  ho¹ch  ho¸    gia ®×nh: 7.1/Chi mua      ph¬ng  tiÖn tr¸nhthai®Ó         cÊp  miÔn  phÝ  thùc hiÖn  vµ    tiÕp  thÞ    x∙héi. 7.2/Chi    phÝ  qu¶n    thuËt vµ  lý,kü     phô  cÊp phÉu  thuËt cho    dÞch  vô  KHHG§,  ®iÒu  phô  trÞ  khoa   c¸c  êng  vµ  tr hîp n¹o thai,hót ®iÒu      hoµ  kinh  nguyÖt  sö  do  dông  biÖn  ph¸p tr¸nhthaithÊtb¹i        : Møc     thÓ  dông  chicô  ¸p  nh  ®iÓm:    vµ  2.5  2.3;2.4    cña  ¸n    Dù  t¨ng cêng  dÞch  ch¨m  vô  sãc søc  khoÎ sinh     s¶n/ kÕ     ho¹ch  ho¸    gia ®×nh  cho    vïng nghÌo,vïng    khã kh¨n,vïng    s©u, vïng  xa. 7.3/Chi cho          c¸c ho¹t®éng  tiÕp thÞ      x∙ héitheo      ®∙  îc Bé  ­ c¸c ®Ò ¸n  ®   tr ëng­ Chñ  nhiÖm     Uû ban  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎ em   vµ    phª duyÖt. C¬     chÕ  qu¶n      lý tµichÝnh  ®èi      víic¸c ho¹t®éng    tiÕp  thÞ      x∙ héi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. 7.4/Chi      båi dìng c¸n  d©n  theo    t bé  sè  dâi vµ   vÊn  cho ngêi sö    dông  biÖn  ph¸p tr¸nhthaiphil©m          sµng:1.000    ®ång/ngêichÊp    nhËn. 7.5/Chi båidìng c¸n bé  tÕ theo    tvÊn cho            y    dâivµ     ngêisö    dông biÖn    ph¸p tr¸nhthail©m        sµng:1.000    ®ång/ngêichÊp    nhËn. 7.6/Chi tiÒn c«ng        cho    y  thùc hiÖn    c¸n bé  tÕ    tiªm thuèc tr¸nhthai:      1.000  ®ång/mòi. 7.7/Chi thùc hiÖn        chÝnh  s¸ch ®×nh    s¶n: ­ Chi hç          trî trùctiÕp cho ngêi tù nguyÖn      ®×nh s¶n:136.000    ®ång/ngêi   (trong®ã  b¶o    cã  hiÓm  ®×nh  s¶n). ­ Chi  chøc  tæ  thùc hiÖn: Bao    gåm  tËp hîp  ® a  vµ  ®èi  îng  t ®Õn  ®Þa  ®iÓm  lµm dÞch    vô,vËn chuyÓn  ®éi dÞch  xuèng    vô  x∙,ch¨m sãc ngêi®×nh    s¶n      t¹ n¬iphÉu  i thuËtvµ      t¹ nhµ.Møc    thÓ: i   chicô  +  C¸c  tØnh  miÒn    nói,T©y  nguyªn:40.000    ®ång/ca. +  C¸c  tØnh  B¾c  trung bé    duyªn h¶imiÒn      Trung:30.000    ®ång/ca. +  C¸c tØnh ®ång  b»ng, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng: 25.000  ®ång/ca.
  7. 7 7.8/Chi    qu¶n    lý,hËu cÇn    c¸c trang thiÕtbÞ    dông  KHHG§,  cô  ph¬ng  tiÖn tr¸nhthai.     III/C « n g  t¸c    lËp d ù  to¸n, Ê p  p h¸t,  c   q u y Õt to¸n v µ c h Õ  ® é  b¸o c¸o: Kinh phÝ  cña  Ch¬ng  tr×nh DS       ­ KHHG§   îc   ®   qu¶n    to¸n,cÊp    lý,dù    ph¸t vµ quyÕt    to¸ntheo  quy ®Þnh  cña  LuËt Ng©n     s¸ch Nhµ      níc,QuyÕt  ®Þnh  sè  42/2002/Q§­ TTg  ngµy  19/3/2002 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  qu¶n    lývµ  ®iÒu  hµnh    c¸c Ch¬ng  tr×nh môc      tiªuquèc    c¸c v¨n  gia vµ    b¶n  híng  dÉn  hiÖn  hµnh  cña  Nhµ   níc. C¸c    ®¬n   sö  vÞ  dông  kinh  phÝ  cña  Ch¬ng  tr×nh  DS­ KHHG§   ph¶imë       sæ s¸ch   to¸n®Ó       kÕ    ghichÐp, h¹ch    quyÕt        to¸nvµ  to¸nc¸c nguån  kinh phÝ    cña  Ch¬ng  tr×nh cÊp    cho ®¬n    vÞ theo  ®óng  quy ®Þnh  cña  chÕ  kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp.§èivíi   sù        kho¶n  c¸c mua  s¾m  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  it¹ Th«ng   121/2000/TT­   tsè  BTC   ngµy  29/12/2000  cña  Tµi Bé    chÝnh  híng    dÉn  thùc hiÖn    ®Êu  thÇu  mua  s¾m   ®å     dïng,vËt t       , trang thiÕt     bÞ, ph¬ng    tiÖn lµm    viÖc        quan  ®èi víi c¬  c¸c Nhµ     îng vò  níc,lùcl   trang,®oµn   thÓ  doanh  vµ  nghiÖp  nhµ   sö  níc  dông  nguån ng©n  s¸ch nhµ    níc. Ngoµira,li   híng dÉn  thÓ      ªnBé    cô  thªm  mét  néidung  sè    sau  ®©y: 1/ChÕ   b¸o c¸o:   ®é      ­ Hµng    n¨m, c¨n cø vµo  to¸n        dù   cña  Ch¬ng  tr×nh DS       ­ KHHG§  ®∙  îc   ®   Uû ban  nh©n d©n  ®Þa  ph¬ng  giao,Uû    ban  D©n   gia ®×nh  trÎ   c¸c sè    vµ        em tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  tr¸ch nhiÖm   cã    b¸o  c¸o t×nh h×nh  ph©n        bæ chitiÕtkinh phÝ    cña Ch¬ng  tr×nh DS       ­ KHHG§   cña  vµ  tõng  ¸n Dù    thuéc Ch¬ng    tr×nh vÒ  ban    Uû  D©n   gia®×nh  trÎ   sè    vµ    (theo phô    em   lôc®Ýnh  kÌm),®ång   Bé      göi  TµichÝnh,Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu . t ­ Thñ  ëng        tr c¸c Bé, ngµnh,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng cã    tr¸chnhiÖm   c¸o t×nh    b¸o    h×nh    tµichÝnh  kÕt  vµ  qu¶  thùc hiÖn    ¸n theo quy    c¸cDù      ®Þnh hiÖn hµnh. 2/ Trong  êng  ® Æc     tr hîp  biÖt,®ét    xuÊt,Chñ    nhiÖm   Ch¬ng  tr×nh Quèc  gia D©n   KHHG§   thÓ    sè  cã  quyÕt ®Þnh  chuyÓn  kinh phÝ    cho      c¸cBé, ngµnh,   ®Þa   ph¬ng    ®Ó thùc hiÖn  ®ång    hîp  tr¸chnhiÖm       vÒ c«ng  viÖc chuyªn m«n.  Uû  ban  Quèc    gia D©n   gia ®×nh  trÎ   sè    vµ    duyÖt  to¸nchitheo  em dù      ®óng    c¸c tiªuchuÈn, ®Þnh      møc     chihiÖn  hµnh  cña Nhµ    níc.C¸c  Bé,  ngµnh, ®Þa     ph­ ¬ng  tr¸nhnhiÖm   iÓn khaiviÖc      cã    tr     chitiªutheo  ®óng   tiªuchuÈn, ®Þnh    møc   chi vµ    lËp  b¸o  c¸o quyÕt to¸n sè    kinh  phÝ  îc cÊp      ®   göi Uû ban  D©n   gia sè    ®×nh  trÎ   vµ    (KÌm  em theo b¶n  sao    c¸c chøng      tõ chitiªu)®Ó   ban    Uû  D©n  sè  gia ®×nh  trÎem   vµ    duyÖt  tæng  vµ  hîp chung  vµo  quyÕt  to¸n cña    Ch¬ng  tr×nh. 3/§èivíi       kinhphÝ    cÊp  b»ng  hiÖn  vËt: ­ Uû    ban  D©n   gia ®×nh  trÎ     sè    vµ    khicÊp    em ph¸thiÖn    vËt (thuéc nguån    ng©n  s¸ch Trung    ¬ng) cho      c¸c ®¬n  ph¶i   vÞ    th«ng b¸o ®Õn   ban  Uû  D©n   sè  gia ®×nh  trÎ       vµ    c¸c tØnh,thµnh  em   phè    trùcthuéc trung ¬ng      (®èivíi    ®Þa  ph­ ¬ng) vµ  quan    c¬  chñ qu¶n  (®èivíic¸c Bé,        ngµnh) biÕt sè îng,®¬n        l   gi¸tõng  lo¹  ihiÖn vËt  mçi lÇn cÊp      ®Ó Uû ban  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎ em    vµ    tØnh,  thµnh phè    trùcthuéc trung ¬ng  c¬  vµ  quan  chñ  qu¶n biÕt,theo    qu¶n    dâivµ 
  8. 8 lý.Riªng ®èi víitµis¶n  ®Þnh            cè  ph¶icã      biªnb¶n  bµn giao gi÷a Uû      ban  D©n   sè    gia ®×nh  trÎ vµ    em,  ban  Uû  D©n   gia   sè    ®×nh  trÎ  tØnh,thµnh  vµ      em   phè  trùc thuéc    trung ¬ng  (hoÆc   quan  c¬  chñ qu¶n)  Së  vµ  Tµi  chÝnh  VËt    gi¸. Trong  êng    ¸n kÕt  tr hîp Dù    thóc,viÖc    bµn  giao tµis¶n      cña  ban  Uû  D©n   gia sè    ®×nh  trÎ   vµ    cho      em c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng  ph¶ithùc hiÖn      theo  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  Nhµ    ban  níc.Uû  D©n   Gia  sè  ®×nh  trÎ  tØnh,thµnh  vµ      em   phè  trùcthuéc    trung ¬ng  c¬  vµ  quan  chñ qu¶n  tr¸chnhiÖm   cã    híng  dÉn    c¸c ®¬n  vÞ  theo   dâi,qu¶n    sö  lývµ  dông  ®óng  môc ®Ých, cã    hiÖu  qu¶  hiÖn    ­ sè  vËt ® îccÊp.     ­ Uû    ban  D©n   gia ®×nh  trÎ   sè    vµ    ph¶itæng  gi¸trÞ hiÖn    em   hîp      vËt ®∙  cÊp  cho      c¸cBé, ngµnh,®Þa    ph¬ng   ®Ó quyÕt to¸nvíi       ng©n  s¸ch trung ¬ng      vµ  göi kÌm    theo  b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m    b¶ng  tæng hîp hiÖn    cÊp  vËt ®∙  trong  n¨m. C¸c      Bé, ngµnh,®Þa    ph¬ng  nhËn  kinh phÝ    cÊp b»ng  hiÖn      ban  vËt tõUû  D©n   gia®×nh  trÎ   sè    vµ    kh«ng  em ph¶iquyÕt to¸nvíi         ng©n  s¸ch Bé, ngµnh      vµ  ®Þa   ph¬ng  m×nh  nhng  ph¶imë       sæ s¸ch  theo    dâi,kiÓm     tra,gi¸m    chÆt  s¸t  chÏ viÖc    xuÊt,sö    dông, tån    kho. Riªng  êng    tr hîp bµn  giao  tµis¶n  ®Þnh      cè  ph¶ilµm        thñ tôcchuyÓn  giao tµis¶n.       IV/ ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    Th«ng   li   t ªn tÞch sè  67/1998/TT­LT/BTC­UBQG DS  ngµy  th¸ng  n¨m  18  5  1998  cña  TµichÝnh  Uû  Bé    vµ  ban  Quèc    giaD©n   KÕ   sè  ho¹ch ho¸ gia®×nh.       Kinh  phÝ    ®Ó thùc hiÖn    Th«ng   tnµy  îcbè   trong dù    ®   trÝ    to¸nng©n s¸ch  hµng n¨m  cña Ch¬ng  tr×nh môc        tiªuQuèc    gia D©n   KHHG§   îc Nhµ    sè  ®   níc giao.Riªng n¨m      2002,   s¾p xÕp, bè      trÝtrong dù    ® îcgiao.   to¸n®∙    Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu          ph¸tsinh c¸c víng m ¾c,          ®Ò nghÞ ph¶n  ¸nh kÞp    li   Tµi chÝnh    ban  thêivÒ  ªnBé    ­ Uû  D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem     vµ    ®Ó söa ®æi cho    phïhîp.
  9. 9 b¸o c¸o p h © n  b æ   d ù  to¸n c ñ a c h ¬ n g  tr×nh  m ô c  tiªu u è c gia d © n  s è K H H G §  q N¨m:  . . .. . . (Theo  QuyÕt  ®Þnh giao dù   cña  ban      to¸n  Uû  Nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè) §¬n    vÞ:®ång Tªn  ¸n dù  Thùc  hiÖn  n¨m  íc tr Dù    to¸nn¨m  nay Ghi  chó Tæn Vèn  Vèn  Tæn Vèn  Vèn  g  sè Trung  huy  g  sè Trung  huy  ¬ng ®éng ¬ng ®éng 1/ Dù   truyÒn    ¸n  th«ng, gi¸o     dôc thay ®æi    hµnh  vi 2/ Dù   t¨ng cêng    ¸n    dÞch  vô  CSSKSS/KHHG§  cho vïng   nghÌo,vïng khã  kh¨n,vïng   s©u, vïng xa     3/ TiÓu dù ¸n hoµn thiÖn  hÖ  th«ng    tinqu¶n    lýchuyªn   ngµnh  d©n   thuéc      sè  Dù ¸n N©ng  cao chÊt l îng th«ng  tinvµ  liÖu vÒ    d÷    d©n  sè  4/ Dù      ¸n nghiªncøu      c¸c vÊn  ®Ò   ªnquan  li   ®Õn   chÊt l    îng d©n  sè 5/    lång  Dù ¸n  ghÐp  yÕu    tè d©n  sè víi  ph¸t iÓn gia  tr   ®×nh  bÒn  v÷ng, th«ng    qua  ho¹t  ®éng  tÝn dông, tiÕt   kiÖm   ph¸t tr vµ    iÓn  kinh tÕ  gia®×nh   6/ Dù   n©ng    ¸n  cao  n¨ng    lùc qu¶n    lýcho  ®éi ngò  c¸n bé  lµm  c«ng    t¸c d©n   nh»m   sè  gãp  phÇn  thùc hiÖn  cã  hiÖu  qu¶ Ch¬ng  tr×nh 7/   Dù   ¸n   ch¨m   sãc  SKSS/KHHG§         Tæng  céng   Ngµy     th¸ng  .n¨m  . ..   ..  ..   .. Chñ    nhiÖm     Uû ban D©n   Gia  sè  ®×nh  TrÎem   vµ    tØnh...   tªn, (Ký    ®ãng  dÊu)  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản