intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 97/1997/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 97/1997/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 97/1997/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong ngành Đăng kiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 97/1997/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn t Þ ch c ñ a B é  T µi ch Ý n h  ­ Giao th«ng v Ë n     t¶i s è  97/1997/TTLT­B T C­B G T V T  n g µ y   31 th¸ng 12 n¨ m  1997 h í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c q t  c   d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc h o ¹t ® é n g  c«n g  Ý c h  trong  n g µ n h  §¨ng  Ó m ki C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè  56/CP ngµy 2­ 1996 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   10­ doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch, Th«ng    è  TC/TCDN   µy  Ý  t s 06  ng 24­ 1997  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  Õ     2­ c B T ch h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch,c¨n cø  Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  Ý  ® ® ho   c ngµnh  §¨ng  Óm  Öt Nam,  é   µi chÝnh    é   ki Vi   BT  ­ B Giao th«ng  Ën    íng dÉn   v t¶ih   chÕ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c doanh  l    ®è v     nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  Ých trongngµnh    §¨ng  Óm  ÖtNam     ki Vi   nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µ:Côc  tn l   §¨ng  Óm  Öt Nam   µ    n   ki Vi   v c¸c ®¬ vÞ §¨ng  Óm   ùcthuéc  ë   ki tr   S Giao th«ng  Ën  , ë   v t¶i  Giao  S th«ng c«ng  Ýnh  ch ®Þa  ¬ng  îcc¬  ph ®   quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  µdoanh  c th quy quy   l  nghiÖp  µ  ­ nh n ícho¹t®éng     c«ng  ch  äichung  µdoanh  Ý (g   l  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm). ki 2. Doanh    nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã  ki c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  èn  µ    sd vv c¸c nguån  ùc do  µ   íc giao    ùc  Ön    l   Nh n   ®Ó th hi c«ng    ¨ng  Óm   t¸c® ki theo    c¸c biÓu  Ý, gi¸hiÖn  µnh  Nhµ   ícquy  nh. ph     h do  n  ®Þ 3. Ngoµi nhiÖm   ô    v c«ng  ch  îc giao,doanh  Ý ®    nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  kiÓm   ã  Òn  Ën  ông  t  ai,vèn  µ  µis¶n  µ   íc sau    ∙  µn  c quy td ®Ê ®   v t  Nh n   khi ® ho thµnh  Öm   ô  nhi v c«ng  ch  µ  Ý v huy  ng  èn    chøc    Þch  ô  ®é v ®Ó tæ  c¸c d v khoa  häc  ü  Ët,dÞch  ô   Ên  ï hîp  íikh¶  k thu   v t v ph   v  n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ    v nhu cÇu  ña  Þ  êng  íi iÒu  Ön: c th tr v ® ki ­  îc c¬  §   quan quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  ng    ®å ý b»ng    v¨n b¶n. ­ Kh«ng  µm    l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  h ®Õ vi th   c«ng    ¨ng  Óm  Nhµ   t¸c® ki do  nícgiao.   ­§¨ng  ý      k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­H¹ch      to¸nriªngphÇn  ¹t®éng    ho   kinhdoanh    thªm. ­  ùc  Ön  Th hi nghÜa  ô  ép  Õ   i  íiphÇn  ¹t ®éng  vn thu ®è v   ho   kinh doanh  thªm  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   II. u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  v è n, t µi ¶ n.  Q  s 1.§Çu   èn.   tv Doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   îc Nhµ   íc cÊp    èn  iÒu  Ö  ki ®  n  ®ñ v ® l ban  u,  ®Ç kh«ng  Êp  ¬n  èn  th h v ph¸p  nh   Nhµ   íc quy  nh     ©y  ®Þ do  n  ®Þ ®Ó x
  2. 2 dùng, mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  ï hîp  íiquy    µ    s t  c ®Þ v t  l ®é ph   v  m« v nhiÖ m  ô  îcgiao. v®  Doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  ang  ¹t®éng  Õu  ùc sù  Õu  ki ® ho   n th   thi vèn  víi Ö m   ô  so   nhi v c«ng  ch  îcNhµ   ícgiao (sau    Ý ®  n    khihuy  ng    ån  ®é c¸c ngu vèn  Ön  ã  ¹ ®¬n  Þ) ® îcNhµ   íc®Ç u      hi c t   i v    n  tbæ sung    nh sau: ­ §èi víidoanh       nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã    îc xÐt  ki c l∙ ®   i gi¶m  Õ  î thu l   i tøc ®Ó       bæ sung  µo  èn  ña  n  Þ  v v c ®¬ v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ §èi víidoanh       nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki kh«ng  ã    c l∙ hoÆc   i sau    khi xÐt gi¶m  Õ  îtøc vÉn  Õu  èn  × ® îcNhµ   ícxem   Ðt ®Ç u        thu l     i thi v th     n  x  tbæ sung  vèn. C¸c  ñ tôc ®Ç u    èn  ©y  ùng  ¬  th     tv x d c b¶n,vèn u  ng    l ®é cho  doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  ùc hiÖn  ki th   theo c¸cquy  nh  ña  µ   íc.    ®Þ c Nh n 2.Huy  ng  èn.   ®é v 2.1.Khi cã      nhu  Çu  c huy  ng  èn,gäivèn  ªndoanh,thÕ  Êp    Þ ®é v   li     ch gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn víitµis¶n  éc quyÒn  sd ®Ê g li       thu   qu¶n  ýcña  n  Þ  ¹ l  ®¬ v t   i c¸c Ng ©n  µng  ña  Öt Nam       h c Vi   ®Ó vay  èn  ôc  ô  ¹t®éng  v ph v ho   c«ng  ch  Ý theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,doanh  lu   nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki ph¶ilËp  ¬ng    ph ¸n cô  Ó  öic¬    th g   quan  Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp  tham  gia ý  Õn  íc khi tr×nh  ñ  ëng  ¬    ki tr     Th tr c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ  quy ®Þ th l ®¬ v quyÕt ®Þnh.   2.2.Trêng  îp    h doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   chøc  ¹t®éng  ki tæ  ho   kinh doanh  µi nhiÖ m   ô    ngo   v c«ng  ch  îc giao,doanh  Ý ®    nghiÖp  îc vay  èn  ®  v cña    chøc  Ýn  ông  ©n  µng  ¬ng  ¹i,c¸c c«ng    µichÝnh...   c¸c tæ  td (Ng h Th m   ty t   ), c¸c doanh  nghiÖp kh¸c, c¸c  nh©n   Ó   c¸n  é     c¸  (k c¶  b c«ng  ©n   nh viªn trong     doanh  nghiÖp) ®Ó   ôc  ô  ¹t®éng    ph v ho   kinh doanh, nhng      ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,    kh«ng  îclµm  ®  thay ® æi  ×nh    h thøc së  ÷u.  h 2.3.L∙isuÊt huy  ng  èn  ¹ch       ®é vh to¸n trong    Ý     chi ph s¶n  Êt,dÞch  ô  xu   v cña doanh  nghiÖp kh«ng  îc cao  ¬n    Êt trÇn  ®  h l∙ su   i cho vay  Ng ©n   µng  do  h Nhµ   ícViÖtNam   n    c«ng  è  b trongthêigian huy  ng  èn  ïng ngµnh  Ò.      ®é v c   ngh 2.4.Khi huy  ng  èn     ®é v doanh  nghiÖp ph¶i c©n  ¾c  ü  Ò   Öu      nh k v hi qu¶ kinh  Õ, ®¶m   t  b¶o  ö  ông  èn  sd v huy  ng  ng  ôc   ch,  ã  Öu  ®é ®ó m ®Ý c hi qu¶,   kh«ng  îc dïng  èn  ®  v vay  ¾n   ¹n  µo  u    ©y  ùng. Doanh  ng h v ®Ç t x d   nghiÖp ph¶i   tr¶nîgèc  µ       v l∙theo ®óng  i   cam   Õt    k khihuy  ng  èn. ®é v Thñ  ëng  tr doanh nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  ki ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  íc   tr   Nhµ   ícvÒ   Öc  Ëp  ¬ng    n   vi l ph ¸n huy  ng  èn,sö  ông  èn  ®é v d v kh«ng  ng  ôc   ®ó m ®Ých, kh«ng  ã  Öu    c hi qu¶  Én  n   d ®Õ tæn  ÊtvÒ   èn. th   v 3.§Çu   èn    µidoanh    tv ra ngo   nghiÖp 3.1.Khi cã      nhu  Çu  ö  ông  èn, tµis¶n, gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  c sd v        sd ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt    u      µi®¬n  Þ,doanh  ti     ®Ó ®Ç tra ngo   v  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  kiÓm  ph¶ilËp  ¬ng  gãp  èn    ph ¸n  v hoÆc     ×nh vÒ   ù  li   gi¶itr   d ¸n  ªndoanh  öic¬  g  quan Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp  tham      Õn  íckhi giaý ki tr     tr×nh Thñ  ëng  ¬    tr c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  Èn  chu y. 3.2.§Çu   vèn  ngoµi doanh    t ra    nghiÖp kh«ng  îc lµm  ®  ¶nh  ëng  n   h ®Õ nhiÖ m   ô  v c«ng  ch  îc Nhµ   íc giao,ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña  Ý ®  n      th     ®Þ c ph¸p  luËt,®¶m     b¶o nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn  µ    iÓn vèn, t¨ng thu    to v ph¸ttr     
  3. 3 nhËp. Khi ®em     Þ quyÒn  ö  ông  t    u    ngoµi ®¬n  Þ     gi¸tr   sd ®Ê ®Ó ®Ç t ra    v ph¶i   thùc hiÖn    theo c¸cquy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.    ®Þ c Lu   ® 3.3.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  ki kh«ng  îcsö  ông  èn  µ   íc ® d v Nh n   ®Ç u      t®Ó kinhdoanh  Òn tÖ      ti   nh mua    Õu,tÝn  Õu,göitiÕtkiÖm... tr¸phi   phi       i 3.4.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  ki kh«ng  îcphÐp  u    µo    ®  ®Ç tv c¸c doanh nghiÖp kh«ng  éc  ë  ÷u  µ   íc m µ   êi qu¶n  ý,®iÒu  µnh  thu s h Nh n   ng   l  h hoÆc   êi së  ÷u  Ýnh  µ vî,chång, bè, m Ñ,  ng   h ch l       con  ña  c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  . ®ã 4. Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã  ki c tr¸chnhiÖ m   ë     Õ       m sæ k to¸n theo  âi chÝnh    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã  d  x¸c to b t   v v hi c theo  ng  Õ     ¹ch ®ó ch ®é h   to¸nkÕ     to¸n,thèng    Ön  µnh;ph¶n  trung thùc,kÞp  êit×nh  ×nh  ö    kª hi h   ¸nh      th   h s dông,biÕn  ng  ña  µis¶n  µ  èn    ®é c t   v v trongqu¸ tr×nh ho¹t®éng.       5.ChuyÓn  îng,thanh  ýcho    nh   l  thuª, Õ  Êp,cÇ m   è  µis¶n.  th ch   c t  5.1.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   îc nhîng    ki ®  b¸n,thanh  ýnh÷ng  l  tµis¶n    kh«ng  Çn  ïng,l¹chËu  Ò   ü  Ët®Ó     åivèn  ö  ông  cd    v k thu   thu h   sd cho  ôc   m ®Ých  kinhdoanh  ã  Öu    c hi qu¶  ¬n. h Khi nhîng    b¸n,thanh  ý,doanh    l  nghiÖp ph¶i lËp  éi  ng  ¸nh    Ò     H ®å ® gi¸v m Æt   ü  Ët,thÈm  nh    Þ tµis¶n  µ  chøc  u     k thu   ®Þ gi¸tr     v tæ  ®Ê gi¸theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p  Ët. lu   Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n  l gi   ti       nh     l    víi   Þcßn  ¹trªnsæ   Õ     ña  µis¶n  îng b¸n,thanh  ývµ    Ý  ­   tr   gi¸ l     k to¸nc t   i nh     l   chiph nh îng b¸n,thanh  ý® îch¹ch to¸nvµo  Õt     l       k qu¶  kinh doanh.   5.2.Nh÷ng    m¸y  ãc  ÕtbÞ, tµis¶n  ñ  Õu  ã  Ýnh  ÊtquyÕt ®Þnh   m thi       ch y ct ch     ho¹t ®éng  ña    c doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm     îng  ki khi nh b¸n, thanh  ý   l  ph¶i® îc c¬      quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  v t  Nh n     i nghiÖp  cho  Ðp  ph b»ng   v¨n b¶n. 5.3.§èivíi ÷ng  µis¶n       nh t  cho thuªho¹t®éng     nh»m   ©ng  n cao  Öu  Êt hi su   sö  ông  µ      Ëp, doanh  d v t¨ngthu nh   nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  Én  ki v ph¶itrÝch     khÊu hao  theo  Õ     ch ®é quy  nh, ph¶itheo  âivµ    åitµis¶n    Õt  ¹n ®Þ     d   thu h     khih h   cho thuª. 5.4.Nh÷ng  µis¶n  em   Ç m   è, thÕ  Êp    t  ® c c  ch vay  èn  ¹    chøc  Ýn  v t i tæ  c¸c t dông  ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng  ×nh tù,thñ tôcquy  nh  ña    tr         ®Þ c ph¸p luËt.   Doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki kh«ng  îc cÇ m   è, thÕ  Êp, cho  ®  c  ch   thuªc¸c tµis¶n  i  în,®i       ® m   thuª,nhËn  ÷ hé,nhËn  Ç m   è,nhËn  Õ  Êp...   gi     c c  th ch   cña doanh  nghiÖp kh¸c n Õu    kh«ng  îcsù  ng    ña  ñ  ë  ÷u  ÷ng  µi ®   ®å ý c ch s h nh t  s¶n  . ®ã 6.Xö  ýtæn  Êttµis¶n.   l  th     ViÖc  ö  ýtæn  Êttµi x l  th     s¶n  theo nguyªn t¾c      sau: ­ N Õ u   nguyªn nh©n  ñ    do    ch quan  × ngêig©y    th     ra ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     båith ng.  ê ­ N Õ u   nguyªn nh©n    do    kh¸ch quan, víinh÷ng  µis¶n  ∙       t  ® mua  b¶o  Ó m   hi th× ® îctæ      chøc  b¶o  Ó m   åith ng. hi b  ê ­ Tæn   Êtcßn  ¹ (sau    õkho¶n  åith ng  ña  êi g©y  vµ  Òn   th   l i khitr   b   ê c ng   ra  ti   båi th ng  ña  chøc   ê c tæ  b¶o  Ó m)  hi doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   îc ki ®  dïng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  Õu  ã) ®Ó   ï ®¾ p,  Õu  Õu  îc h¹ch    t  (n c   b  n thi ®   to¸n vµo    Ý  chiph kinhdoanh.  
  4. 4 ­ C¸c  êng  îp  tr h tæn  Êt tµis¶n  ×  ý do  Êt  th     v l   b kh¶  kh¸ng (thiªntai      ,ho¶ ho¹n..   ñ tr ng  .th   ë doanh  ) nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  Ëp  ¬ng    c¸o c¬  ki l ph ¸n b¸o    quan  µichÝnh. C¬   t    quan  µichÝnh  t  trao ® æi  íic¬    v   quan  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp doanh nghiÖp    Õt  nh  ö  ýhoÆc   ®Ó quy ®Þ x l  b¸o  Thñ  íng  Ýnh  ñ  c¸o  t Ch ph quyÕt ®Þnh.   Sau    ö  ý tæn  Êt doanh  khi x l   th   nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki ph¶i ®iÒu    chØnh  ¹sæ   l   s¸ch kÕ     i   to¸ntheo quyÕt ®Þnh  ö  ý.     xl 7. ViÖc    giao vèn,tr¸chnhiÖ m         b¶o  µn  èn,®¸nh    ¹ tµis¶n,qu¶n  ý to v   gi¸l     i   l  c¸c kho¶n    c«ng  î thùc hiÖn    n    nh quy  nh  i víidoanh  ®Þ ®è     nghiÖp  µ  ícho¹t nh n     ®éng  kinhdoanh.   III.K Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  v µ  x ö  l ý k Õ t q u ¶  c ñ a    c d o a n h  n g hi Ö p  c « n g  Ý c h  §¨ng ki Ó m A. K Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  c 1. Doanh    thu  ña  c doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki bao  å m   g doanh  thu  õ ho¹t®éng  ¨ng  Óm,  t    ® ki doanh  tõ ho¹t®éng  thu      kinh doanh  µ    ¹t   v c¸c ho   ®éng  kh¸c. 1.1.Doanh    ¹t®éng  ¨ng  Óm     thu ho   ® ki bao  å m     g c¸c kho¶n  theo  thu  møc   gi¸,  khung    Ý  Nhµ   ícquy  nh  õc¸cho¹t®éng: gi¸,ph do  n  ®Þ t      ­ §¨ng kiÓm  tµu biÓn theo néi dung quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  i 203/TTg  µy  12­ ng 28­ 1992  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ¨ng  Óm   µu  Ón  c Th t Ch ph v ® ki t bi ViÖtNam.   ­ §¨ng  Óm   ¬ng  Ön  µ  ÕtbÞ     ki ph ti v thi   giao th«ng  Ën    êng  é, ® êng  v t¶i® b  s ¾t,® êng  û néi®Þa,  ÕtbÞ  ©ng.   thu     thi   n ­§¨ng  Óm    µn khoan  Ón  µ  ¬ng  Ön næi.   ki c¸cgi   bi v ph ti   ­§¨ng  Óm  åih¬ivµ  ÕtbÞ  Þu    ùcsö  ông    ¬ng  Ön giao   ki n     thi   ch ¸p l   d trªnph ti     th«ng  Ën  . v t¶i ­ §¨ng  Óm     ¹  ki c¸c lo ic«ng ten  ¬  îc sö  ông  n® d trong  µnh  ng giao th«ng  vËn  . t¶i ­ThÈ m   nh    ù    ÕtkÕ   ü  Ët®Ó   Õ   ¹o, ¾p      ¹oc¸c   ®Þ c¸cd ¸n thi   k thu   ch t   l r¸p,c¶it     ph¬ng  Ön,thiÕtbÞ  Ën    µn khoan  Ón. ti     v t¶i gi   , bi ­ C Êp    Êy chøng  Ën  ¨ng  Óm    c¸c gi   nh ® ki viªn,chÊt l ng hµng    toµn     î   ho¸,an  kü  Ëtc¸cph¬ng  Ön vËn    éc tr¸chnhiÖ m   ña  thu     ti   t¶ithu     c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  lu     v c¸c®iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam     í  t m Vi   tham gia. ­ KiÓ m     µ  Êp  Êy    trav c gi chøng  Ën  nh cho    Ö   èng  c¸c h th qu¶n  ýan  µn  l   to kü  Ëtcña    thu   c¸cdoanh nghiÖp  ã  c s¶n  È m   éc ph¹m    Óm    ü  Ët ph thu   viki trak thu   cña  ôc  C §¨ng  Óm  Öt Nam   ki Vi   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    lu     v c¸c ®iÒu  cquèc  Õ  ã  ªnquan  í  t c li   (ISM) m µ   ÖtNam     Vi   tham  gia. ­ Gi¸m  nh  Ò   Æt   ü  Ëtc¸c sù  è, tain¹n  ph¬ng  Ön  Ën      ®Þ vm k thu     c     do  ti v t¶i g©y  ra.
  5. 5 ­Thu  õnguån  ªnkÕt,hîp t¸cvíi   chøc  ¨ng  Óm  ícngoµi.   t  li           tæ c¸c ® ki n  1.2.Doanh    thu  õ ho¹t®éng  t    kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c nh: c¸c     dÞch  ô  v khoa  äc  ü  Ët,dÞch  ô   Ên,s¶n  Êt kinh doanh  h k thu   v tv   xu     kh¸c¸p dông     nh  quy  nh  i víi ®Þ ®è    doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinhdoanh.   1.3. Doanh    nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã  ki c tr¸ch nhiÖ m   ë       m sæ s¸ch  theo  âi®Çy      ån      d  ®ñ c¸c ngu thu ph¸tsinh theo  Õ     µ   íc®∙    ch ®é Nh n   quy  nh. ®Þ   Trong  êng  îp  ö  ông  tr h sd biªn lai   , ho¸  n  Æc   ïph¶i ®¨ng  ý  íiBé   µi ®¬ ® th     k v  T   chÝnh  (Tæng  ôc  Õ). c Thu 2. Chi  Ý   ña    ph c doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   å m     Ý   ¹t ki g chi ph ho   ®éng  ¨ng  Óm,  ¹t®éng  ® ki ho   kinhdoanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c. 2.1.Néi dung    ña  ¹t®éng  ¨ng  Óm  å m   ã:    chic ho   ® ki g c ­ Chi  Ý   Ët liÖu,nhiªn liÖu,n¨ng îng  ö  ông    ph v         l sd trong qu¸  ×nh  Óm     tr ki ®Þnh; phô  ïngthay thÕ  ùc tÕ  ö  ông.   t    th   s d ­ Chi  Ý   Êu    ph kh hao  µis¶n  è  nh:  äi  µis¶n  è  nh  ña  t  c ®Þ M t  c ®Þ c doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  ki ph¶i® îchuy  ng  µo  ¹t®éng     ®é v ho   s¶n  Êt kinh xu     doanh  µ  Ých    Êu  v tr ®ñ kh hao theo quy  nh  ña  µ   íc ®Ó   ®Þ c Nh n   thu  åi vèn. h    Sau    ∙  khi ® thu  åi ®ñ   èn, tµis¶n  è  nh   Én  h  v    c ®Þ v cßn  ö  ông  ×  sd th doanh  nghiÖp  kh«ng ph¶itrÝch khÊu      hao, nhng  Én    v ph¶iqu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d theo  chÕ     Ön  µnh. ®é hi h ­ Chi tiÒn l ng, tiÒn c«ng  µ        ¬     v c¸c kho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êt l ng  ph c c t ch  ¬ theo   chÕ     ®é quy  nh   ®Þ ph¶i tr¶ cho     c«ng  ©n    ùc  Ön  nh viªn th hi c«ng  Öc  Óm   vi ki ®Þnh, thu phÝ  µ     v qu¶n  ý. l ­ Chi  Ých  ép    tr n b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, kinh phÝ   hi x∙ h   hi y      c«ng  oµn   ® cña  doanh  nghiÖp  theo c¸cchÕ     Ön  µnh  ña  µ  íc.    ®é hi h c nh n ­Chi phÝ  Þch  ô     d v mua  µinh:®iÖn,níc,®iÖn  ¹ifax,söa  ÷a  µi ngo        tho     , ch t   s¶n  è  nh    µi(SCTX&SCL),kiÓm  c ®Þ thuªngo     to¸n,chitr¶tiÒn sö  ông  µiliÖu      d t    kü  Ët,b»ng  thu   s¸ng  Õ,  Êy  Ðp  ch gi ph c«ng nghÖ,  b¶o  Ó m   µis¶n, hå  ¬, hi t    s  biÓu  É u,  Êy phÐp u  µnh  µ    Þch  ô  m gi   lh v c¸cd v mua  µikh¸c. ngo   ­ Chi mua   ¾ m      s m¸y  ãc,  ÕtbÞ   Î ph¬ng  Ön  µm  Öc  a      m thi   l ,  ti l vi (ch ®ñ tiªu chuÈn  µtµis¶n  è  nh)  ùctiÕp phôc  ô  l    c ®Þ tr     v c«ng  Öc  Óm  nh. vi ki ®Þ ­ Chi phÝ   ôc  ô  Óm   nh  :ph¬ng  Ön  i  ¹      ph v ki ®Þ nh   ti ® l ic«ng    Ý, tiÒn , t¸cph     thuªtµis¶n  è  nh,  Òn thuª®Êt,thuª®Þa  iÓ m   µm  Öc,chitrang phôc     c ®Þ ti        ® l vi       b¶o  é    «ng, nghiªncøu  h lao ®     khoa  äc,biªnso¹n inÊn  h       quy  ×nh,quy  ¹m, tr   ph   tiªuchuÈn,tµiliÖu kü  Ët,         thu   s¸ng kiÕn,c¶itiÕn,®µo  ¹o, åidìng nh»m   ©ng         t  b   n cao    tay nghÒ   cho  ¨ng  Óm     µ  Õn  ® ki viªn v ki thøc  cho c¸n  é  b qu¶n  ý,chi ® a  l    ®ãn  oµn    oµn  µo  ® ra ® v theo  Õ     ch ®é quy  nh, chitr¶l∙vay  ©n  µng,chi ®Þ        i ng h    qu¶n  ýhµnh  Ýnh.. l  ch . ­ Chi cho    chøc  ¨ng  Óm   ícngoµi,c¸c ®¬n  Þ  ªnkÕt,hîp t¸c    c¸c tæ  ® ki n     v li        trongníc.   ­Chi ®iÒu      ¹n.    tratain ­ Chi  Ý   ph b»ng  Òn  ti kh¸c nh: chi tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,héi nghÞ,      t  ti     giao  dÞch,®èi ngo¹i .møc  èi a     . . t   kh«ng  ît   ® v   quy  nh  ña  µ   íc. qu¸ ®Þ c Nh n C¸c kho¶n    Ý     chi ph nh nguyªn  Ët liÖu,dÞch  ô  v    v mua   µi,kho¶n    ngo   chi tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,héi nghÞ...ph¶i cã  t  ti         chøng  õ ho¸  n  îp  Ö  t  ®¬ h l theo    quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh. c BT 
  6. 6 2.2.Néi dung    Ý   ña  ¹t®éng     chiph c ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c  thùc hiÖn      nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh.   3. Doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   îc sö  ông  ki ® d doanh thu    ï ®Ó b   ®¾ p     c¸ckho¶n    Ý, trong®ã: chiph     ­ Doanh    thu  ¹t®éng  ho   §¨ng  Óm   ïng    ï ®¾ p     Ý   ¹t®éng   ki d ®Ó b   chiph ho   c«ng  ch, thuÕ  µ    Ý  v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña  µ   íc theo    Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt(trõthuÕ  îtøc).    l i ­ Doanh thu  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng  v c¸c ho   kh¸c dïng    ï   ®Ó b   ®¾ p     Ý   ¹t®éng  chiph ho   kinh doanh, ho¹t®éng        kh¸c,thuÕ  µ      v c¸c kho¶n    thu kh¸ccña  µ   íctheo quy  nh  ña    Nh n     ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).     l i Doanh nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   chøc  ¹t®éng  ki tæ  ho   kinh doanh  Ò     v nguyªn t¾c    ph¶i®¶m     b¶o  ã  ikh«ng  îclÊy l∙cña  ¹t®éng  c l∙ , ®      i ho   c«ng  ch  ï Ý b  lçho¹t®éng     kinh doanh.   B. X ö  l ý k Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  c 1.  èi víidoanh  §   nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã  î nhuËn  ùc  Ön  ki c li   th hi trong n¨m    (bao  å m   lînhuËn  g c¶    i kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c)® îcph©n     phèitheo thø  ùnh      t   sau: a.Nép  Õ  îtøc theo luËt®Þnh.   thu l     i    b. Trõ      c¸c kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  û  Ëtthu  ép  ©n  ti ph     k lu   n ng s¸ch,viph¹m     hµnh  Ýnh, viph¹m  îp ®ång, ph¹tnî qu¸ h¹n,c¸c kho¶n    Ý  îp lÖ  a  ch    h             chiph h   ch ® îctrõkhix¸c®Þnh  îtøc chÞu  Õ.      l    i thu c.Trõ      c¸ckho¶n  çcha  îctrõvµo  înhuËn  ícthuÕ. l  ®   l  i tr   d. Chia  î nhuËn  li  cho c¸c  i    ãp  èn  ®è t¸c g v theo  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh  doanh  Õu  ã). (n c e.Ph Çn  înhuËn    l i cßn  ¹ sau    õc¸ckho¶n        §¨ng  Óm  Ých l  i khitr     a,b,c,d  ki tr   lËp c¸cquü     theo tûlÖ        nh sau: ­Quü   u      iÓn:møc  Ých tèi Óu 50%.   ®Ç tph¸ttr   tr     thi   ­Quü   ù    d phßng  µi Ýnh:trÝch 10%,  è    ña  ü  µy  èi a  t  ch     s d c qu n t   kh«ng  ît ® v  qu¸ 25%   èn    v ph¸p ®Þnh.   ­ TrÝch  quü    2  khen  ëng,phóc  îtèi®a  th   l     b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu   i 3   ¬ th   n sè  ép  ©n   n Ng s¸ch n¨m b¸o  c¸o cao  ¬n  h n¨m  íc,b»ng  th¸ng l ng  ùc  Õ  tr   2   ¬ th t n Õu   è  ép  ©n   sn Ng s¸ch n¨m  b¸o c¸o b»ng hoÆc   Êp  ¬n  th h n¨m  íc.Tû   Ö  tr   l trÝch  µo  çi  ü  thñ  ëng  v m qu do  tr doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki quyÕt  ®Þnh  sau    khitham kh¶o    Õn  ña  ý ki c c«ng  oµn.® Sau    õc¸c kho¶n          ü  u     khitr     a, b, c, d, qu ®Ç t ph¸ttr Ón vµ  ü  ù    i   qu d phßng  tµichÝnh  Õu   î nhuËn  Ých  quü    n l i tr 2  khen  ëng, phóc  î ®∙  Ých    th   l   tr i ®ñ theo  møc  quy  nh  ®Þ cßn    × sè  îtøc cßn  ¹ chuyÓn  µn  é  µo  ü  u      d th   l     i l i to b v qu ®Ç tph¸t tr Ón;n Õu  i  kh«ng      Ých lËp  quü  ®ñ ®Ó tr   2  khen  ëng,phóc  îb»ng  th¸ng l th   l  i 2   ­ ¬ng  ùc  Õ  ×  th t th doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   îc Nhµ   íc cÊp    ki ®  n  ®ñ phÇn  cßn  Õu. thi
  7. 7 2. §èivíidoanh       nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm,    Óm   nh  ki thu ki ®Þ kh«ng    ®ñ bï ®¾ p       c¸c kho¶n    Ý  îp lý,sau    ö  ông  chiph h     khis d 50%   õ lînhuËn  ¹t®éng   t    i ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c®Ó   ﮾ p,  Õu  Én    b  n v cßn  ç® îcNhµ   íchç  l    n  trî     sau: nh ­TrîcÊp    è  çcßn  ¹ .    ®ñ s l   li ­ C Êp   quü    2  khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  ña  th   l i 2   ¬ th   c doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm. ki Ph Çn   î nhuËn  l i cßn  ¹ tõ ho¹t®éng  li       kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c  dïng ®Ó   Ých quü  u      iÓn80%,  ü  ù    tr   ®Ç tph¸ttr   qu d phßng  µi Ýnh  t ch 20%. 3.  ñ   ôc, thêi®iÓ m   Ých  Ëp  µ  ôc   ch  ö  ông  Th t     tr l vm ®Ý sd c¸c  ü  ña  qu c doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ùc hiÖn    i  íidoanh  ki th   nh ®è v   nghiÖp  µ   Nh nícho¹t®éng     kinh doanh.   IV. Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h  K  c 1.Hµng    n¨m    vµo  Öm  ô  îcgiao vµ    íng dÉn  ña  ¬  c¨n cø  nhi v®    c¸ch   c c quan  tµichÝnh,doanh      nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  Ëp  Õ   ¹ch s¶n  Êt,thu chi ki l k ho   xu       tµichÝnh,dù    Õ   ¹ch trî Êp,trî   c¸o c¬      to¸nk ho     c     b¸o    quan  Õt ®Þnh  µnh  gi¸, quy   th lËp doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng  Êp.  ¬   t  c c C quan  quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp phª  Öt,tæng  îp b¸o    Êp  ã  Èm  Òn  µ  duy   h   c¸o c c th quy v c¬ quan  µichÝnh  ã  ªnquan. t  c li   2. Trong  ¹m    Õ   ¹ch  µichÝnh, dù    ph vi k ho t    to¸n kÕ   ¹ch  îcÊp, trîgi¸   ho tr      ng©n s¸ch  µng  h n¨m  îc duyÖt, thñ  ëng  ¬  ®    tr c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  ©n    ù    ©n  ph bæ d to¸nng s¸ch,giao kÕ   ¹ch cho      ho   doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm  µ  öicho  ¬  ki vg  c quan  µichÝnh  ng  Êp    èihîp. t  ®å c ®Ó ph   Doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã    n  Þ   ùc thuéc  ã  ki c c¸c ®¬ v tr   c tr¸ch   nhiÖ m   ©n    Õ   ¹ch  îcgiao cho    n  Þ  ùcthuéc  ng  êigöi ph bæ k ho ®    c¸c ®¬ v tr   ®å th     cho  ¬  c quan  µichÝnh  a  ¬ng    n  Þ  ùcthuéc ® Æt  ôsë    èi t  ®Þ ph c¸c®¬ v tr     tr   ®Ó ph   hîp theo  âi,qu¶n  ýc¸c kho¶n      µ  ép  ©n    d  l    thu,chiv n ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n V. Ki Ó m  tra k Õ  to¸n,  b¸o c¸o t µi h Ý n h  v µ    c c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c 1.LËp      µi Ýnh.   b¸o c¸o t   ch Hµng  ý, n¨m  qu   doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã  ki c tr¸chnhiÖm   Ëp    l b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo  quy  nh   Ön  µnh  µ  öi c¬  ®Þ hi h v g   quan  quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp,c¬    quan  Õ, c¬  thu   quan  Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   l  v t  Nh níc t¹   i doanh nghiÖp, c¬    quan  èng    ñ  ëng  th kª,Th tr doanh nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   Þu  ki ch tr¸ch nhiÖ m   íc Nhµ   íc vµ    tr   n   ph¸p  Ët vÒ   Ýnh  Ýnh    lu   t ch x¸c, tÝnh trungthùc cña      µi Ýnh.     b¸o c¸o t  ch 2.KiÓ m     Õ     trak to¸n,     µi Ýnh.   c¸o t   b¸o ch ­ Hµng  ý, n¨m    qu   doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ã  ki c tr¸chnhiÖm   ù   t  kiÓm    Õ   trak to¸n,     µichÝnh.   c¸o t   b¸o
  8. 8 ­  ¬   C quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki chñ  × vµ  èi hîp  ïng  ¬  tr   ph   c c quan  Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp tæ  chøc kiÓm  tra phª duyÖt b¸o c¸o tµi Ýnh n¨m  cña doanh   ch nghiÖp. ­ C¬     quan  µichÝnh  ã  Öm   ô  Óm    Öc  Êp  µnh    Õ     t  c nhi v ki travi ch h c¸c ch ®é tµichÝnh, kÕ       to¸n,kû  Ëtthu nép  ©n    lu     ng s¸ch vµ  Ýnh  Ýnh     t ch x¸c,trung thùc     cña      µi Ýnh. b¸o c¸o t   ch ­  ÷ng    ¹m  Õ     Õ   Nh vi ph ch ®é k to¸n,chÕ       ®é thu    µichÝnh, thu  ép  chi t     n ng©n  s¸ch,chÕ     Ých  Ëp  µ  ö  ông    ü  ña    ®é tr l vsd c¸c qu c doanh  nghiÖp c«ng  Ých §¨ng  Óm  ÏbÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh,xö  ¹tkinh tÕ  ki s   x ph   ch   ph     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3.C«ng  è    b c«ng  khaib¸o c¸o tµi Ýnh  µng         ch h n¨m. ­C¨n  vµo      µichÝnh  µng    cø  b¸o c¸o t   h n¨m  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  duy doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki c«ng  è  b c«ng khaim ét  è      s chi tiªutµi Ýnh  ícHéi nghÞ     ch tr     c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh  nghiÖp. ­ Néi dung       c¸c chØ    tiªuc«ng  è  b c«ng khaitµichÝnh     theo quy  nh  ¹ ®Þ t i phô  ôckÌm  l  Th«ng   µy. tn VI. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Ngoµi nh÷ng      quy  nh  ®Þ riªngcho    doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki t¹  iTh«ng   nµy, doanh  t   nghiÖp  c«ng  ch  Ý §¨ng  Óm   ki cßn  ùc  Ön      th hi c¸c quy ®Þnh  kh¸ccña    Ph¸p  Ët®èi víi lu       doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  1­   tn c hi l     h t  1­ 1998.M äi    quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y   Ò   Õ     v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íidoanh  l    ®è v   nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý trong ngµnh    §¨ng  Óm    íi ki tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 3. Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön, cã  ×   íng  ¾ c     tr th hi   g v m ®Ò nghÞ  c¸c doanh  nghiÖp ph¶n  kÞp  êivÒ   é  µichÝnh,Bé  ¸nh  th   B T     Giao  th«ng  Ën      v t¶i ®Ó nghiªn  cøu  öa  æi,bæ   s®   sung  cho  ïhîp. ph   Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . B ¶ n  c«n g  b è  c«n g  khai m é t  è  ch Ø  tiªu µi h Ý n h   s  t  c n¨ m.... TT     ChØ     tiªu  N¨m   N¨m     û  Ö    T l so tr c í sau víi  n¨m  íc tr   1 Tµis¶n  è  nh      c ®Þ       
  9. 9     ­Nguyªn    µis¶n  è  nh    gi¸t   c ®Þ         ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ   lu       2  Vèn  kinhdoanh          ­Vèn  è  nh    c ®Þ         ­Vèn u  ng    l ®é       ­Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n      3 K Õt  qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh xu             ­Tæng    doanh    thu           Trong ®ã: Doanh  thu ho¹t ®éng        ®¨ng  Óm  ki     ­Tæng    Ý    chiph         Trong  :    Ý  ¹t®éng  ¨ng  ®ã Chi ph ho   ®     kiÓm    ­Tæng  înhuËn  ùc hiÖn    l  i th             Trong  :  îinhuËn  ùc  Ön  õ ®ã L   th hi t       ho¹t®éng  ¨ng  Óm   ® ki 4 C¸c  kho¶n  ép  ©n  n Ng s¸ch Nhµ   íc   n       ­Tæng  è    s ph¶inép    trong n¨m            ­§∙nép  ©n     Ng s¸ch         5  C¸c  kho¶n  îcNhµ   íccÊp ®  n          ­Trîgi¸                 ­TrîcÊp              ­C Êp  quü    2  khen  ëng,phóc  î  th   l  i     6  Tæng  ü ¬ng  ùc hiÖn  qu l th           TiÒn ¬ng  ×nh  ©n  l b qu       7  C¸c  ü  qu         a.Quü   u      iÓn    ®Ç tph¸ttr           ­ Sè     u     d ®Ç n¨m         ­TrÝch    trong n¨m              ­Chi trongn¨m               ­Sè    èin¨m    d cu           b.Quü   ù    d phßng  µichÝnh   t            ­ Sè     u     d ®Ç n¨m            ­TrÝch    trong n¨m           ­Chi trongn¨m          
  10. 10     ­Sè    èin¨m    d cu           c.Quü     khen  ëng,phóc  î th   li         ­ Sè     u     d ®Ç n¨m           ­TrÝch    trong n¨m            ­Chi trongn¨m               ­Sè    èin¨m    d cu        Doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung thùc cña        b¸o c¸o nµy.   Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v   Ký    ng  Êu    tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2