Thông tư liên tịch 97/1999/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 97/1999/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 97/1999/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý kinh phí chương trình hành động phòng, chống ma tuý năm 1998 - 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 97/1999/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn b é  T µi  h Ý n h  ­ C « n g  a n     c sè 97/1999/TTL B­B T C­B C A   n g µ y 14  th¸ng 8 n¨ m  1999 h íng d É n   éi d u n g  c hi vµ  n q u ¶ n  lý kinh  h Ý  c h ¬ n g   p tr×nh h µ n h  ® é n g  p h ß n g,  chè n g  m a  tuý n¨ m  1998 ­ 2000 ­ C¨n  NghÞ    cø  quyÕt 06/CP ngµy  29/01/1993 cña ChÝnh  phñ: vÒ    viÖc  t¨ngcêng    chØ ®¹o  c«ng    t¸cphßng,chèng  kiÓm        vµ  so¸tma tuý; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  743/TTg  sè  ngµy 14/11/1995 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ: vÒ    viÖc  phª duyÖt  ho¹ch  kÕ  tæng thÓ phßng, chèng  kiÓm         vµ  so¸tma tuý;QuyÕt    ®Þnh  139/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 31/07/1998 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ: Phª    duyÖt Ch¬ng  tr×nh hµnh ®éng  phßng, chèng        ma tuý n¨m 1998 ­  2000  C«ng    04/CP­ ngµy  vµ  v¨n sè  VX  04/01/1999 cña    ChÝnh  phñ:VÒ   chÕ     c¬  qu¶n      lýc¸cmôc    tiªu,nhiÖm  cña    vô  c¸cCh¬ng  tr×nh quèc      giacò. ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ: quy    ®Þnh      chi tiÕtviÖc ph©n cÊp qu¶n    lý,lËp,chÊp    hµnh  quyÕt  vµ  to¸n ng©n     s¸ch Nhµ     níc;NghÞ  ®Þnh   51/1998/N§­   sè  CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh  phñ: söa ®æi  bæ  sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè 87/CP  ngµy  19/12/1996. Liªn Bé      Tµi chÝnh   ­ C«ng  híng  an  dÉn viÖc qu¶n    sö  lý vµ  dông kinh  phÝ  Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  phßng,chèng      sau:   ma tuýnh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.Kinh phÝ      thùc hiÖn    Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng phßng,chèng      ­   ma tuý® îc bè      trÝ trong dù    to¸n ng©n    s¸ch Nhµ    níc hµng n¨m  giao  vµ  cho    c¸c Bé, c¬  quan Trung  ¬ng,c¸ctØnh,thµnh        phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  íi (d  ®©y        gäit¾tlµ c¸c®Þa    ph¬ng) thùc hiÖn.     2. Ngoµi kinh    phÝ  ng©n   do  s¸ch Trung  ¬ng    chi cho  c¸c Bé,  quan  c¬  Trung  ¬ng,c¸c®Þa      ph¬ng    ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm  phßng,chèng        vô    ma tuý,c¸c cÊp  ChÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng,Thñ  ëng    quan,®¬n  ® îchuy    tr c¸cc¬    vÞ    ®éng  thªm    c¸c nguån  kinh phÝ    kh¸c nh: ®ãng      gãp    tù nguyÖn  cña    c¸ nh©n,    c¸c tæ  chøc  kinh tÕ          ­ x∙ héitrong vµ    ngoµiníc (b»ng      tiÒn  hiÖn  vµ  vËt)bæ     sung    tõ ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng    ®Ó thùc  hiÖn nhiÖm   phßng, chèng      vô    ma tuý,theo   c¸cquy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3.Kinh    phÝ Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  phßng,chèng      îccÊp    ma tuý®   ph¸t,  qu¶n    lý,thanh, quyÕt    to¸n theo    ®óng  c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña LuËt   ng©n  s¸ch Nhµ     níc.C¸c  Bé,  quan  c¬  Trung ¬ng, Uû     ban  quèc  gia phßng,   chèng      Ban  ma tuý vµ  chØ  ®¹o  phßng, chèng      c¸c ®Þa     ma tuý ë    ph¬ng  cã  tr¸ch nhiÖm     phèi hîp    quan      víic¬  Tµi chÝnh    c¸c cÊp qu¶n    lý chÆt    chÏ kinh  phÝ  Ch¬ng  tr×nh,kiÓm         trac¸c kho¶n      chitiªutheo  ®óng môc      tiªu, dung, néi   chÕ  quy  ®é  ®Þnh.
  2. 2 II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1. Kinh    phÝ  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng    phßng, chèng        ma tuý thuéc ng©n    s¸ch Trung    ¬ng ph©n    bæ cho    c¸c Bé,  quan  c¬  Trung  ¬ng  c¸c vµ    ®Þa ph¬ng      ®Ó chicho  nh÷ng    néidung sau: 1.1.Chi    cho ho¹t®éng    th«ng    tin,tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, ®µo               t¹o,héi th¶o,tËp    huÊn  nghiÖp  chuyªn  vô  m«n,  vËn ®éng  phong  trµo quÇn    chóng  nh©n  d©n phßng,chèng      ma tuý. 1.2.Chi    ph¸  c©y  chÊt ma     bá  cã    tuý mäc hoang hoÆc  trång    tr¸ phÐp  i (kh«ng thùc hiÖn viÖc  trî®èi  hç    v¬Ý    gia ®×nh  i c¸c hé    t¸ trång c©y  chÊt   cã    ma     tuý)bao gåm: ­ Trîgióp    gia ®×nh      c¸c hé    gÆp  khã kh¨n    vÒ ®êi sèng  ph¸  c©y  do  bá  trångcã    chÊtma       tuý.Møc  trî   kh«ng    hç    ®a  tèi qu¸ 500.000  ®ång/hé/n¨m. ­      Hç trîc©y, con gièng cho ®ång bµo ph¸  c©y  chÊt      bá  cã  ma tuý, chuyÓn híng s¶n    xuÊt.Møc  trî   kh«ng      hç    ®a  tèi qu¸ 1.000.000 ®ång/hé/n¨m.   ­ Chi cho     îng      c¸c lùc l tham    gia ph¸  c©y  chÊt ma     bá  cã    tuý mäc  hoang,  trång tr¸phÐp: Chi phÝ      i     tÝnh  theo  ngêivµ  ngµy  sè    sè  c«ng  thùc tÕ    tham    gia ph¸ bá    c©y  chÊtma   cã    tuý. 1.3.Chi cho      c«ng    t¸cphßng,chèng      téiph¹m  ma     vÒ  tuýbao  gåm: ­ Chi ®Ó             ph¸ c¸c tô ®iÓm,    æ nhãm,  êng  ® d©y vËn chuyÓn, mua,      b¸n, tµng      tr÷ma tuý. ­Chi xÐt nghiÖm,        gi¸m  ®Þnh, ph¸thiÖn        c¸cchÊtma     tuý. ­Chi hç        trî cho      c¸cho¹t®éng  ®iÒu      tratéiph¹m  ma   vÒ  tuý. ­ Chi hç        trî c«ng          téi t¸ctruytè,xÐt xö    ph¹m      ma tuýtrong c¸cvô          ¸n xÐt xö  l ®éng. u  ­ Chi  mua  s¾m, söa ch÷a trang, thiÕt bÞ,      ph¬ng tiÖn  Æc   ® chñng,   chuyªn dïng phôc  c«ng        vô  t¸cphßng,chèng      téiph¹m  ma  tuý. vÒ    1.4.Chi khen  ëng.     th VÒ  h×nh thøc,®èi îng,tiªuchuÈn, thñ        t       tôc,néi dung  khen  ëng: thùc th     hiÖn theo NghÞ    ®Þnh  56/CP  sè  ngµy 30/07/1998 cña    ChÝnh  phñ:Quy    ®Þnh  c¸c h×nh    thøc,®èi îng  tiªuchuÈn    t vµ    khen  ëng; Th«ng   24/1999/BTC­ th   t sè  TT ngµy  4/03/1999 cña  Tµi chÝnh: H íng  Bé      dÉn c«ng    t¸cqu¶n      lýtµichÝnh  thùc hiÖn    chÕ  khen  ëng  ®é  th thµnh tÝch xuÊt s¾c    thùc hiÖn    nhiÖm   kinh vô    tÕ       b¶o  Tæ   ­x∙héivµ  vÖ  quèc. Nh÷ng ngêicã    c«ng   ph¸thiÖn,tè gi¸ctéiph¹m, thu gi÷ c¸c chÊt ma                       tuý víi l       îng línhoÆc     sè  trùctiÕp tham      giab¾t,gi÷téiph¹m  ma           vÒ  tuý,nh÷ng  tËp  thÓ,c¸ nh©n  thµnh      cã  tÝch xuÊt s¾c, ® îckhen  ëng        th ®ét  xuÊt,th× møc      tiÒn  thëng  Chñ  do  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,  Chñ  tÞch  ban  Uû  Quèc    giaphßng,chèng        ma tuýxem     xÐt quyÕt ®Þnh.   1.5.Chi    qu¶n    lý,chØ  ®¹o c«ng    t¸cphßng, chèng      Trung    ma tuý ë  ¬ng  bao  gåm:
  3. 3 ­ Chi vÒ        v¨n phßng  phÈm,  mua   s¾m, söa ch÷a ph¬ng  tiÖn,trang,thiÕt       bÞ    v¨n phßng,®iÖn,níc,bu          cícphÝ, ®µm     tho¹i  phÝ. ­ Chi héinghÞ, héith¶o,tËp              huÊn, nghiªncøu      khoa häc,®iÒu      tra,kh¶o  s¸t, kÕt,tæng   s¬    kÕt,biªnso¹n,inÊn, ph¸thµnh                tµiliÖu. ­Chi céng        t¸cviªn,     thuªchuyªn gia.   ­Chi kh¸c.     C¸c kho¶n      chi trªn thùc hiÖn theo ®óng c¸c chÕ  ®é, quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. C¸c    héi nghÞ  chøc  tæ  trong    níc thùc hiÖn      chi tiªutheo quy ®Þnh     t¹i Th«ng   93/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 30/06/1998  cña  Tµi chÝnh: quy  Bé      ®Þnh  chÕ  chitiªuhéinghÞ. ®é        ViÖc thanh to¸n tiÒn      ¨n,tiÒn thuª phßng    ngñ, tiÒn    mua   tµu,xe, vР vР     m¸y bay, phô    cÊp  c«ng    t¸cphÝ... thùc  .   hiÖn theo quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 94/1998/TT­BTC  ngµy  30/06/1998  cña    Bé Tµi chÝnh:  quy  ®Þnh  chÕ  ®é  c«ng    t¸cphÝ cho      c¸n bé,c«ng  chøc  nhµ    c«ng    níc®i  t¸ctrong níc.   §èivíi       nghÞ  héi Quèc  mµ         tÕ  c¸cníclµthµnh    viªnkhèiASEAN     thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè 149/TT­ BTC  ngµy 17/11/1998 cña Bé  Tµi   chÝnh: Quy  ®Þnh   chÕ         ®é chi tiªu cho viÖc  chøc    tæ  héi nghÞ  Quèc  tÕ  ASEAN     t¹ ViÖtNam.          i   §èivíi héinghÞ    c¸c mµ Nhµ    nícViÖtNam  lµthµnh        viªn,   ®∙ tham    gia hoÆc   kÕt    ký  c¸c HiÖp  ®Þnh, HiÖp              íc víic¸c níc,c¸c Tæ chøc  quèc    tÕ,thùc hiÖn    theo c¸cchÕ      ®é, quy  ®Þnh hiÖn hµnh. 1.6.Chi vèn        ®èi øng    ¸n hîp t¸c, c¸cDù        viÖn      trît¨ngcêng      , hîp t¸cquèc  tÕ  vÒ phßng,chèng  kiÓm          vµ  so¸tma tuý,thùc hiÖn    theo    c¸cchÕ ®é, quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. 1.7. Chi  chøc      tæ  cai nghiÖn    ma tuý cho ph¹m nh©n  nghiÖn      ma tuý ®ang      c¶it¹otrongc¸ctr¹giam, tr¹t¹m        i     giam  Bé  i do  C«ng  qu¶n  an  lý. 1.8.Chi  trîn©ng    hç    cÊp, söa    ch÷a, mua     s¾m  trang thiÕtbÞ,      c«ng cô  lao ®éng  i   së      t¹ c¸c c¬  cainghiÖn,ch÷a      bÖnh, d¹y nghÒ,      cho      îng cai c¸c ®èi t     nghiÖn  trungthuéc ®Þa  tËp      ph¬ng  qu¶n lý. 2. Ng©n    s¸ch ®Þa    ph¬ng    chicho  ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  phßng,chèng    ma   tuý: Ngoµi phÇn    kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch Trung    ¬ng cÊp  quyÒn  uû  theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh,ng©n    s¸ch ®Þa    ph¬ng  îcchimét  néidung  ®     sè    cho c«ng    t¸c phßng,chèng      sau:   ma tuýnh  ­ Chi    cho c«ng      t¸cgi¸o dôc, ho¹t®éng      th«ng    tin,truyÒn th«ng phßng,  chèng      c¸ctéi ph¹m  ma   vÒ  tuý. ­ Chi ho¹t®éng        cña    së    c¸cc¬  cainghiÖn,ch÷a    bÖnh, d¹y nghÒ      cho    ®èi t     îng cainghiÖn. ­ Chi x©y      dùng,söa    ch÷a,n©ng    cÊp,mua    s¾m   c«ng  lao®éng      cô    t¹ c¸c i c¬  cainghiÖn,ch÷a  së      bÖnh, d¹y nghÒ      cho   îng cainghiÖn. ®èi t     ­ Chi ph¸ bá        c©y  chÊt ma     cã    tuý mäc hoang, trång tr¸ phÐp  êng          i (tr hîp kinhphÝ    Trung  ¬ng  trî hç   kh«ng  chi) ®ñ  .
  4. 4 ­ TrîcÊp      tiÒn sinh ho¹tphÝ, tiÒn thuèc ch÷a              bÖnh, tiÒn    häc nghÒ  cho  c¸c ®èi  îng      t cai nghiÖn  theo QuyÕt  ®Þnh   167/TTg  sè  ngµy  th¸ng 4  8    n¨m  1994 cña  ChÝnh  phñ. ­ Hç      trî c«ng    t¸cx©y dùng    x∙,phêng,tr   êng häc  träng ®iÓm:    kh«ng  téi cã    ph¹m    n¹n  vÒ tÖ  nghiÖn      ma tuý,thùc hiÖn      tètc«ng      t¸ccainghiÖn, chèng      t¸i nghiÖn  t¹oviÖc  vµ    lµm cho   îng ®∙    ®èi t   cainghiÖn      ma tuý.Møc  trî   hç    ®a  tèi kh«ng    tr   qu¸ 5  iÖu®ång/x∙,  phêng/n¨m. 3. C¸c    kho¶n  c¸c c¸ nh©n,    chøc  do      c¸c tæ  trong  ngoµi níc viÖn    vµ      trî, ®ãng gãp;c¸ckho¶n  trî       hç    ng©n  tõ s¸ch c¸ccÊp      cho Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  phßng, chèng      îc chi theo        ma tuý ®     c¸c néi dung quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   vµ    1  2, phÇn    IITh«ng   tnµy  ® îcqu¶n    vµ    lýtheo c¸cchÕ      ®é, quy ®Þnh  hiÖn hµnh. III.Q u y  tr×nh lËp d ù  to¸n, h © n  b æ, c Ê p  p h¸t, u ¶ n  lý v µ     p  q thanh, q u y Õt to¸n kinh p h Ý  p h ß n g, c h è n g  m a  tuý Quy  tr×nh lËp  to¸n,ph©n    dù    bæ,  cÊp ph¸t,  qu¶n    thanh,quyÕt    lývµ    to¸n kinh phÝ Ch¬ng  tr×nh quèc    gia phßng, chèng        ma tuý thùc  hiÖn theo  ®óng  c¸c quy    ®Þnh  it¹ Th«ng   103/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  18/07/1998 cña  Tµi Bé    chÝnh: H íng    dÉn  viÖc ph©n  cÊp, lËp,chÊp      hµnh  quyÕt  vµ  to¸n ng©n    s¸ch  Nhµ    níc;Th«ng   06/TT­ ngµy  tsè  LB  29/4/1997  cña    KÕ   Liªnbé  ho¹ch  ®Çu      t­ Tµi chÝnh: VÒ       ph©n  bæ,  cÊp  ph¸t,qu¶n    dông    lý,sö  kinh phÝ c¸c  Ch¬ng  tr×nh,Môc      tiªuquèc    c¸cquy  giavµ    ®Þnh  hiÖn hµnh.Ngoµira,cÇn u        l ý: 1. §èivíi     quan        bé, c¬  c¸c Trung ¬ng: Hµng    n¨m, c¨n cø      vµo  to¸nkinh dù      phÝ  îc th«ng    ®   b¸o,ph©n    to¸nkinh phÝ  bæ dù      theo    néidung    Môc    chivµ  lôc ng©n  s¸ch hiÖn    hµnh,tiÕn hµnh  kÕt      ký  "Hîp ®ång    tr¸chnhiÖm"  néidung    vÒ    c¸c c«ng    viÖc  iÓn khaitrong n¨m    ban  tr       víiUû  quèc    gia phßng,chèng        ma tuý. Bé    Tµi chÝnh  c¨n  vµo  to¸n kinh phÝ,  cø  dù      tiÕn    ®é thùc  hiÖn  néi dung  vµ    c«ng  viÖc  cÇn  iÓn khai®∙  kÕt  tr     ký  trong "Hîp ®ång      tr¸chnhiÖm", cÊp        ph¸t kinh phÝ      trùctiÕp cho      quan    c¸c Bé, c¬  Trung  ¬ng,trong ph¹m    to¸nkinh     vidù      phÝ    ching©n  s¸ch n¨m, ® îcNhµ          nícth«ng b¸o. 2. §èi víic¸c ®Þa           ph¬ng  îc giao  ®   chØ     tiªukinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng  tr×nh quèc      gia phßng, chèng      Tµi chÝnh    ma tuý,Bé    cÊp kinh phÝ    theo h×nh  thøc:"KinhphÝ  quyÒn"  Së        uû  vÒ  TµichÝnh   ­VËt      gi¸c¸c®Þa  ph¬ng theo c¸c     quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. Ban  êng  th trùc phßng, chèng          ma tuý c¸c ®Þa  ph¬ng  c¨n  chØ     cø  tiªu kinh phÝ, yªu      cÇu, nhiÖm   ® îcgiao,®Þnh    vô      møc,  chÕ  chitiªu, ®é      híng dÉn    c¸c c¬    quan, ®¬n  tham      vÞ  gia Ch¬ng  tr×nh phßng, chèng      ®Þa       ma tuý ë  ph­ ¬ng  lËp  to¸n chi tiªu,ký  dù        kÕt  "Hîp  ®ång tr¸ch nhiÖm"      víiBan  chØ  ®¹o  phßng,  chèng    ma tuý  c¸c ®Þa   ph¬ng, tæng    hîp, tr×nh      Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè phª duyÖt.Sau    îc Uû    khi®   ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè  phª duyÖt,göi Së        Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸cÊp ph¸ttrùc tiÕp      cho    c¸c ®¬n  sö  vÞ  dông  kinh phÝ      ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm  phßng,chèng    vô    ma tuý. ViÖc quyÕt to¸nkinh phÝ        Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  phßng,chèng        ma tuý thùc hiÖn    theo c¸cquy      ®Þnh cña LuËt ng©n    s¸ch Nhµ    c¸cchÕ    nícvµ    ®é, quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. C¸c    quan    bé, c¬  Trung ¬ng, c¸c ®Þa       ph¬ng      c¸o khigöib¸o    quyÕt  to¸n vÒ  Bé  Tµi chÝnh    ph¶i göi    kÌm b¶n  thanh    lý "Hîp ®ång  tr¸ch  nhiÖm"  néi dung    vÒ    c¸c c«ng viÖc  iÓn khaitrong n¨m    ban  tr       víiUû  quèc    gia
  5. 5 phßng, chèng        ma tuý (®èi víic¸c Bé,  quan        c¬  Trung  ¬ng)  Ban  vµ  chØ  ®¹o  phßng,chèng        ma tuý(®èivíi       ®Þa  c¸c ph¬ng). 3. ChÕ   b¸o      ®é  c¸o:C¸c    quan  bé,c¬  Trung ¬ng,c¸c ®Þa      ph¬ng,lËp    b¸o  c¸o  th¸ng,n¨m    6    vÒ t×nh h×nh  thùc  hiÖn nhiÖm     vô, kinh phÝ  Ch¬ng  tr×nh  hµnh  ®éng  phßng,chèng        ma tuý(kÓ  nguån  c¶  kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch Trung    ¬ng  cÊp  c¸c nguån  vµ    kinh phÝ    kh¸c)göivÒ  ban      Uû  quèc    gia phßng, chèng    ma     tuý (V¨n phßng  ban    Uû  quèc    gia phßng, chèng          ma tuý)®Ó tæng    hîp,b¸o  c¸o ChÝnh    phñ. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  vµ  ký  thay   thÕ Th«ng   78/TT­ ngµy  t sè  LB  11/9/1993 cña Liªn Bé  Tµi chÝnh            ­ Uû ban  D©n     MiÒn    íng  téc ­  nói:H dÉn  cÊp ph¸t,qu¶n    dông    lý sö  kinh phÝ phßng,  chèng  kiÓm      vµ  so¸tma tuý. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ  LiªnBé      TµichÝnh   ­C«ng  ®Ó   an  nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản