intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 97-TTLB/VHTTTTDL-TC của Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
126
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 97-TTLB/VHTTTTDL-TC của Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 97-TTLB/VHTTTTDL-TC của Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước đối với Thư viện công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 97-TTLB/VHTTTTDL-TC của Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   CñA   LIªN B é  S è  97­T T L B B/ V H T T T T D L  ­  C  N G µ Y   T 15­6­1990  H í N G  D É N  C H Õ  ® é  Q U ¶ N  L ý  T µ I C H Ý N H   V µ  C H Ý N H  S¸ C H  ® Ç U    C ñ A   T N H µ  N í C  è I V íI H  VI Ö N  C « N G  C é N G. ®  T Ho¹t®éng    Ön  µ m ét  ¹t®éng  Êtquan  äng cña  ù    th vi l   ho   r  tr   s nghiÖp    v¨n ho¸ nh»m       bæ sung  i tr thøc  µ  ©ng  vn cao  ×nh ®é       ¸p  tr   v¨n ho¸,® øng  nhu  Çu   c th«ng    ña  ©n  ©n. Nh÷ng  tinc nh d   n¨m qua  ¹t®éng    Ön  a  ¸p  ho   th vi ch ® øng  îc ®  nhu  Çu  èithiÕu  ña  êi ®äc,  Õu  iÒu  Ön  µng  ÷,b¶o  c t  c ng   thi ® ki t tr   qu¶n, khai     th¸cvèn    s¸ch,b¸o    ån  i   ­ ngu tr  thøc quan  äng nh»m   ôc  ô  tr   ph v cho  c«ng  éc  cu ® æi  íihiÖn  m  nay. Thùc  Ön  hi chØ   Þ  è  th s 321­   µy  11­ CT ng 17­ 1989  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  é   ëng  Ò   ét  è  Ên    Êp  B tr v m s v ®Ò c b¸ch  ña  µnh  c ng V¨n     ªnBé     ho¸ ;li   V¨n ho¸ ­ Th«ng      Ó      tin­Th thao vµ  lÞch vµ  é  µichÝnh  íng dÉn  Õ     Êp     du   BT  h  ch ®é c ph¸t,  qu¶n  ýtµichÝnh  µ  Ýnh  l    v ch s¸ch ®Ç u    ña  µ   íc®èi víi   Ön    tc Nh n       vi c«ng  th céng.   I.NGUYªN   ¾ C     T CHUN G 1.Th  Ön  µ®¬n  Þ  ù    vi l   v s nghiÖp,thùc hiÖn  Ö m  ô  ©ng      nhi vn cao  ©n  Ý, d tr   th«ng    tinkhoa  äc  ü  Ëtvµ  åidìng tt ng  ×nh  h k thu   b     ë t c¶m  µ  Èm  ü   v th m cao  p   ®Ñ cho  êi ®äc.  ång  êitµng  ÷ l©u  µi c¸c Ên  È m   µ    Ët mang    ng   § th   tr   d     ph v c¸c v   tin kh¸ctrong nícvµ  ña  êingoµinhËp  µo  ícta.       c ng     v n  2. §èit ng thùc hiÖn     î     th«ng   µy  µ h Ö   èng    Ön  tn l   th th vi c«ng  éng  ∙  îc c ®®  ph©n  ¹   Õp  ¹ng  lo i x , h theo th«ng   ªnbé  t li   V¨n  ho¸  é  (B V¨n  ho¸  ò) vµ  é     c   B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ    éisè  v x∙ h   1043­ L§TBXH­TL  µy  5­ ng 5­ 1989  quy  nh.  ®Þ Th  Ön  èc    µ    Ön  vi qu giav thvi chuyªn ngµnh  ã    c quy  nh  ®Þ riªng. 3. Møc  Êp      c ph¸tkinh phÝ  êng    th xuyªn cho      Ön    c¸c th vi c«ng  éng      c c¨n cø vµo îng s¸ch b¸o  l    quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    íi y  µ  ®Þ ti  1  IId  ®© v nhu  Çu    Ý  ­ c chiph th êng xuyªn nh»m   b¶o  ¶m     Ön  ¹t®éng  ×nh  êng  µ  õng  íc n©ng  ® th vi ho   b th vt b  cao  Êtl ng phôc  ô  ¹n  c. ch  î   v b ®ä 4. Trªn c¬  ë      s b¶o  ¶m   Öm   ô  Ýnh,khuyÕn  Ých      Ön  ¹t ® nhi v ch   kh c¸cth vi ho   ®éng  ã        c thu ®Ó t¨ngkinh phÝ  ù    s nghiÖp  µ  ãp  Çn    Ön  i sèng    v g ph c¶ithi ®ê   c¸n bé c«ng  ©n  nh viªn. ¹t®éng  ù   Ho   s nghiÖp  ã    îcthùc hiÖn  c thu ®     theo th«ng   è    ts 3­TC/HCVX   µy  2­ ng 16­ 1989  ña  é  µichÝnh. c BT  5. Hµng    n¨m, c¨n  vµo  ×nh  ×nh  cø  t h ph¸ttr Ón cña    Ön  µ   i   th vi v yªu  Çu  c cñng  è,n©ng  c  cao  ¬  ë  Ët chÊtkü  Ët,     Ön  îcng©n  csv    thu   thvi ®   c¸c s¸ch Nhµ   ­   n íc (trung  ng  µ  a   ¬ng)  Êp    ¬ v ®Þ ph c thªm  èn  v XDCB   hoÆc   kinh  Ý     öa  ph ®Ó s ch÷a  ínvµ  l   mua   ¾ m   µis¶n  è  nh   s t  c ®Þ nh»m     bæ sung  ¬  ë  Ët  Êt  ü  c s v ch k thuËt, ©ng    n cao  Êtl ng tµng  ÷s¸ch b¸o vµ  Öu  ch  î   tr       hi qu¶  ôc  ô  êi®äc. ph v ng    
  2. 2 II  . C¸C  QUY   NH   ô   Ó ®Þ C TH 1. Trong  ×nh  ×nh  µichÝnh  Ön    t h t  hi nay,hµng    n¨m      Ön  îcng©n  c¸c th vi ®   s¸ch  µ   íc (Trung  ng  µ  a   ¬ng)  Êp  Òn  Nh n   ¬ v ®Þ ph c ti mua   s¸ch b¸o theo  nh   ®Þ møc  u   ®Ç s¸ch,sè    b¶n  trong giíh¹n tèi Óu vµ  èi a         i thi   t   theo b¶n  íi y: ®   d ®© S¸ch B¸o,t¹pchÝ, tËp       san Sè    tªn s¸ch Sè  b¶n Sè  ¹i lo Sè  b¶n Tèi  Tèi  Tèi   Tèi  Tèi   Tèi  Tèi  Tèi  thiÓu ®a thiÓu ®a thiÓu ®a thiÓu ®a 1­ Th viÖn cÊp  tØnh,thµnh  è   ph H¹ng  1 1.000 2.000 6 8 200 300 2 3 H¹ng  2 800 1.000 5 7 180 200 2 H¹ng  3 600 800 4 6 150 180 2 2­ Th  Ön  Êp    vi c huyÖn, quËn,thÞ      x∙ H¹ng  4 300 500 3 5 25 1 1 H¹ng  5 200 300 2 4 20 1 1 Ghi chó:Trong  è    ãitrªn,     s s¸ch n    s¸ch chÝnh  Þ x∙héivµ    tr       s¸ch KHKT   Õm  û    chi t träng tõ 30­     40%.  èivíi   §     tØnh,thµnh  è  íncã  Ó  c¸c   ph l   th mua  s¸ch,b¸o  ícngoµi(chñ    n    yÕu  µLiªnX«  µ    ícanh  l     v c¸cn   em) kh«ng n»m     í h¹n  trªngi   trªn. i 2. §Þnh    møc    trªnchØ  dông  ¸p  cho  ÷ng    Ön  ã  nh th vi c kho  µng  µ  t v trang thiÕt     bÞ  chuyªn dïng  Çn  Õt®Ó     c thi   b¶o  qu¶n,xö  ýkü  Ëtcòng    chøc  ôc  ô  ­   l   thu   nh tæ  ph v ng êi®äc  ã  Öu    c hi qu¶. Th  Ön    vi c¸ctØnh,huyÖn    í   Òn  ói,h¶i®¶o, c¸cth viÖn  Õu    îc   biªngi imi , n        thi nhi®   u    u    tiªn®Ç ttrang thiÕtbÞ       chuyªn dïng,vèn      s¸ch b¸o vµ  ôsë  µm  Öc.     tr   l vi § Ó   a  ® c«ng    ôc  ô  ¹n  c  µo  Ò   Õp,      Ön  t¸cph v b ®ä v n n c¸c th vi ph¶ilËp  Õ   ¹ch    k ho ho¹t®éng  µng    h n¨m  ã  ©n      ý  µ  ù      Ý   Ìm  c ph ra c¸c qu v d to¸nchiph k theo.C¸c  Õ   ¹ch    k ho nµy ph¶i® îcc¬      quan  qu¶n  ýcÊp    ïng c¬  l  trªnc   quan  µichÝnh  ng  Êp  Ðt duyÖt. t  ®å c x   Sau    Õ   ¹ch  îcduyÖt,c¬  khik ho ®    quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖ m   Êp      c ph¸tkinh  phÝ  b¶o  ¶m   ¹t®éng  ×nh  êng  ña      Ön.ViÖc      ña      Ön  ® ho   b th c c¸c th vi   chitiªuc c¸c th vi ph¶ib¶o  ¶m   ng  ôc  ch  µ  Õ   ¹ch ®∙  îcduyÖt.   ® ®ó m ®Ý v k ho   ®     II   ¬NG   IPH . THøC   U   ®Ç T 1. Møc  Êp      c ph¸tkinh phÝ  êng    th xuyªn b»ng  èn    v mua   s¸ch,b¸o  éng     c chi phÝ  ¹t®éng  êng  ho   th xuyªn hîp lý.   
  3. 3 a)  èn  V mua  s¸ch b¸o  å m:  n  È m   µ  µiliÖu ghitrªngiÊy    g Ê ph v t      (s¸ch,b¸o,    t¹pchÝ, b¶n  ,      ®å tranh phiªnb¶n, ¶nh  ôp.. )tµiliÖu b»ng          ch .    ,   viphim, b¨ng  õ,   t  ®Ü a     m   µ    Ëtmang    ghi© v c¸cv   tinkh¸c. b) Chi phÝ  ¹t®éng  êng     ho   th xuyªn gå m:   ­TiÒn ¬ng  µ      l v c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h ­Chi cho    ¹t®éng     c¸cho   nghiÖp  ô    Ön. v thvi ­ Mua  ÷ng  ¬ng  Ön phôc  ô  vèn    nh ph ti   v do  s¸ch vµ îng b¹n  c    µng    l   ®ä t¨ngh n¨m. ­Chi phÝ     qu¶n  ýhµnh  Ýnh. l  ch ViÖc    nh  x¸c®Þ møc  èn  v mua  s¸ch b¸o vµ    Ý  ¹t®éng  êng      chiph ho   th xuyªn   hîp lýdo  ¬      c quan  ñ ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng cÊp  t  c  xem   Ðt theo  õng x  t  lo¹  ×nh    Ön,theo  Õ   ¹ch ho¹t®éng  µng  i h th vi   k ho     h n¨m  hoÆc     nh  ét  è  æn ®Þ ms n¨m    ¬  ë    Õ     Ön  µnh  µ    t¹ ®Þa  ¬ng. trªnc s c¸cch ®é hi h v gi¸c¶    i ph §Ó  khaith¸cvµ  ©n      lu chuyÓn  ã  Öu  c hi qu¶  è s s¸ch,b¸o,t¹pchÝ, tËp           san trongtoµn    tØnh,hµng    n¨m, thviÖn     tØnh  Ëp dù  ï l   tr  kinh phÝ    mua  s¸ch b¸o      cho c¸c th viÖn  Ön  éc tØnh     huy thu   qu¶n  ývµ  chøc  ©n  l   tæ  lu chuyÓn  s¸ch b¸o      cho c¸chuyÖn.   2. Ngoµi kho¶n      kinh  Ý   êng  ph th xuyªn  ãi trªn,hµng  n    n¨m  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng cÊp  ã  t  c  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn      Ön  Ëp   h  c¸c th vi l   kÕ   ¹ch    èn  u    ho xinv ®Ç tXDCB   µ  v kinh phÝ    mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  s t  c ®Þ hoÆc   söa  ÷a  íntr×nh Uû   ch l     ban  ©n  ©n    Êp  Ðt duyÖt.C¨n  vµo  Õ   ¹ch  nh d c¸cc x     cø  k ho ® îc duyÖt,c¬      quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖm   Êp    y       c ph¸t®Ç ®ñ kinh   phÝ    ©y  ùng  µ    Ön,kho  µng  µ  ®Ó x d nh th vi   t v mua  ¾ m   s trang thiÕtbÞ, ph¬ng       tiÖn ho¹t®éng       nh m¸y  ÷,m¸y  c    ch   ®ä viphim,m¸y    sao  ôp. ch 3.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   § Ó   a  ® c«ng      Ön  µo  Ò   Õp,  µng  t¸cth vi v n n h n¨m  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  Ðt x  duyÖt,tæng  îp kÕ   ¹ch    h   ho chia ra tõng  ý  ×nh Uû      qu tr   ban    Êp  µ  öicho  c¸c c v g   c¬ quan  µichÝnh  ïng cÊp    ©n  i trong ng©n  t  c  ®Ó c ®è     s¸ch Nhµ   ícvµ  Êp      n   c ph¸t kinhphÝ.   Vèn  u    ®Ç tmua   s¸ch b¸o    ph¶i® îcsö  ông  ng  ôc  ch, c¸c th viÖn    d ®ó m ®Ý      kh«ng  îc dïng      Öc  ®  ®Ó chivi kh¸c.C¸c  ë     S V¨n   ho¸ th«ng    µ  ë   µi chÝnh  tinv S T   ®Þnh   ú  Óm     Öc  ö  ông  µy. KhuyÕn   Ých  k ki tra vi s d n  kh c¸c   viÖn  ¹o thªm  th t  nguån  èn      v ®Ó bæ sung  èn v mua  s¸ch b¸o  µ    v trang thiÕtbÞ   ôc  ô      ph v cho  ¹n  b ®äc.  IV.HIÖ U   ùC    L THI  µ NH H Th«ng   ú  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ  îcthùc hiÖn  èng  tna c hi l     k t  kv®    th nhÊt trong c¶  íc.N Õ u   ã  ã     n  c kh kh¨n víng m ¾ c       trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,c¸c           ®Þa  ¬ng  µ      Ön  öiv¨n b¶n  Ò     é    ph v c¸cthvi g     v haiB ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2