Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 do Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồngcủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA

 1. B CÔNG AN - B LAO Đ NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - NAM B YT Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 2003 BCA THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 56/2002/NĐ-CP NGÀY 15/5/2002 C A CHÍNH PH V T CH C CAI NGHI N MA TUÝ T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG Ngày 15/5/2002, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 56/2002/NĐ-CP v t ch c cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và B Công an th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh này như sau: I. Đ I TƯ NG CAI NGHI N T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG Hình th c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng đư c áp d ng đ i v i ngư i nghi n ma tuý đang sinh s ng t i c ng đ ng, tr nh ng ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau: 1. Thu c di n b đưa vào cơ s cai nghi n b t bu c; 2. Đang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n; 3. Đang b áp d ng bi n pháp đưa vào trư ng giáo dư ng; 4. Đang b áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s giáo d c; 5. Đang b truy c u trách nhi m hình s v t i s d ng trái phép ch t ma tuý; 6. Đã đư c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng mà v n còn nghi n. II. T CÔNG TÁC CAI NGHI N MA TÚY 1. Thành ph n t công tác Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau đây vi t g n c p xã) ra quy t đ nh thành l p T công tác cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng (sau đây vi t g n là T công tác) đ giúp U ban nhân dân c p xã t ch c vi c cai nghi n ma tuý. Thành ph n T công tác g m: m t Phó Ch t ch U ban nhân dân c p xã, cán b xã h i ho c văn hoá - xã
 2. h i, cán b y t , Công an xã, phư ng, th tr n và m t s cán b ban, ngành, đoàn th khác cùng c p. Căn c vào tình hình c th và t ch c b máy c a đ a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t đ nh s lư ng thành viên và ch đ nh cán b làm nhi m v thư ng tr c t công tác. 2. Nhi m v c a thành viên T công tác a) T trư ng T công tác có nhi m v xây d ng và ch đ o, hư ng d n các ban, ngành ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng. b) Thư ng tr c T công tác có nhi m v : - T ng h p h sơ và chu n b các th t c c n thi t đ T công tác trình Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh cai nghi n ma tuý ho c áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m theo th m quy n, c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng. - Đánh giá đ nh kỳ ho c đ t xu t k t qu cai nghi n ma tuý và th c hi n ch đ báo cáo theo qui đ nh. - Qu n lý h sơ cai nghi n ma tuý theo qui đ nh. c) Các thành viên khác c a T công tác có nhi m v : - Thành viên là cán b Công an xã, phư ng, th tr n có trách nhi m thu th p tài li u, th m tra và l p h sơ v ngư i nghi n ma tuý thu c di n đư c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng; gi gìn tr t t , an toàn cho công tác cai nghi n và ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan và gia đình ngư i nghi n ma tuý theo dõi, giúp đ , qu n lý ch t ch h trong và sau khi cai nghi n. - Thành viên là cán b Y t c p xã có trách nhi m th m tra, xác đ nh tình tr ng nghi n c a ngư i nghi n ma tuý và t ch c xét nghi m tìm ch t ma tuý (khi c n thi t); l p k ho ch, phương pháp đi u tr , ph c h i cho t ng trư ng h p c th ; l p h sơ b nh án và tri n khai các bi n pháp theo đúng phương pháp cai nghi n đã đư c cơ quan có th m quy n duy t đ c t cơn, đi u tr các r i lo n sinh hc sau c t cơn và ch a b nh cho ngư i cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. - Các thành viên khác là cán b , nhân viên thu c ban, ngành và các t ch c xã h i theo phân công c a T trư ng T công tác có trách nhi m giám sát, theo dõi, qu n lý, giúp đ ngư i đư c cai nghi n. III. TRÌNH T , TH T C L P H SƠ CAI NGHI N MA TUÝ
 3. 1. T ch c vi c khai báo và đăng ký cai nghi n T công tác có trách nhi m b trí đ a đi m thu n ti n và phân công cán b ti p nh n vi c khai báo và đăng ký cai nghi n; đ a đi m và th i gian ti p nh n khai báo và đăng ký cai nghi n ph i thông báo công khai cho nhân dân trên đ a bàn. Cán b ti p nh n vi c khai báo, đăng ký cai nghi n có trách nhi m hư ng d n ngư i nghi n ma tuý, gia đình hay ngư i giám h c a h khai báo tình tr ng nghi n c a ngư i nghi n ma tuý và nh ng thông tin c n thi t khác ph c v vi c cai nghi n (M u s 1). 2. Cam k t cai nghi n Trong th i h n 5 ngày k t khi ngư i nghi n ma tuý, gia đình ngư i nghi n hay ngư i giám h khai báo và đăng ký cai nghi n, T công tác ti n hành ki m tra, xác minh và l p h sơ. N u ngư i đăng ký thu c di n đ i tư ng cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng thì tư v n, hư ng d n h ký vi t cam k t (M u s 2) và trình Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh. Trư ng h p ngư i nghi n m c các b nh ph i h p c p tính hay mãn tính nh hư ng t i quá trình cai nghi n thì ph i tư v n cho h đi u tr b nh n đ nh m i ti n hành cai nghi n. 3. Quy t đ nh cai nghi n Trong th i h n 2 ngày k t khi nh n đư c đ ngh c a T công tác, căn c vào t ng trư ng h p c th , Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh cho ngư i nghi n ma tuý đư c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng trong th i gian ít nh t là 6 tháng (M u s 3). Quy t đ nh cai nghi n đư c l p thành 4 b n, 01 b n lưu U ban nhân dân c p xã, 01 b n g i T công tác đưa vào h sơ, 01 b n giao cho ngư i đư c cai nghi n ho c gia đình hay ngư i giám h c a h , 01 b n g i T trư ng T dân cư ho c trư ng thôn, b n, làng. (sau đây g i chung là t dân cư) nơi ngư i đư c cai nghi n cư trú đ ph i h p th c hi n công tác cai nghi n. IV. CAI NGHI N CHO NGƯ I NGHI N MA TUÝ 1. Vi c cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng đư c th c hi n theo qui trình th ng nh t (có ph l c kèm theo). 2. Vi c áp d ng các bi n pháp đ c t cơn, đi u tr các r i lo n sinh h c sau c t cơn và ch a b nh cho ngư i cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng ph i th c hi n theo đúng phương pháp do B Y t qui đ nh. 3. Căn c tình hình th c t c a đ a phương, U ban nhân dân c p xã có th b t ch c ti p nh n đi u tr c t cơn cho ngư i nghi n ma tuý thư ng xuyên t i tr m y t xã, phư ng, th tr n ho c b trí đ a đi m phù h p có đ đi u ki n an toàn đ t ch c đi u tr c t cơn cho ngư i nghi n ma tuý thành t ng đ t t i các t dân cư. 4. Ngư i nghi n cai nghi n ma tuý có trách nhi m:
 4. - Th c hi n nghiêm ch nh cam k t c a mình. - Không đư c s d ng các lo i thu c ho c các ch t làm sai l ch k t qu xét nghi m tìm ch t ma tuý. - Hàng tháng báo cáo k t qu cai nghi n cho cán b đư c phân công giúp đ cai nghi n đ ghi s theo dõi (M u s 4). - Khi đi kh i nơi cư trú ph i báo cáo cán b đư c phân công giúp đ cai nghi n và khi tr v ph i xét nghi m tìm ch t ma tuý (n u c n thi t). 5. Gia đình ho c ngư i giám h c a ngu i cai nghi n ma tuý có trách nhi m: - Chu n b đ y đ đi u ki n và kinh phí cai nghi n ma tuý theo qui đ nh chung. - Hư ng d n, chăm sóc, đ ng viên giúp đ ngư i cai nghi n ma tuý th c hi n vi c cai nghi n. - Qu n lý, giám sát ngư i cai nghi n ma tuý th c hi n cam k t cai nghi n. V. X LÝ VI PH M 1. Trong quá trình t ch c cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng, n u th y ngư i đang cai nghi n có bi u hi n s d ng trái phép ch t ma tuý, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n thì cán b đư c phân công giúp đ cai nghi n ph i h p v i gia đình h ti n hành ki m tra, thu th p m u đ xét nghi m tìm ch t ma tuý. 2. Trư ng h p ngư i đang cai nghi n vi ph m cam k t cai nghi n thì cán b đư c phân công giúp đ cai nghi n nh c nh h s a ch a ho c l p biên b n x lý vi ph m (M u 5). Tuỳ theo tính ch t và m c đ vi ph m, T công tác báo cáo, đ xu t v i Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t đ nh m t trong các bi n pháp x lý vi ph m sau: - C nh cáo; - Đình ch cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng và yêu c u b i thư ng thi t h i, các chi phí t ch c cai nghi n, đ ng th i áp d ng ho c đ ngh c p có th m quy n áp d ng các bi n pháp x lý khác theo qui đ nh c a pháp lu t. VI. C P GI Y CH NG NH N ĐÃ CAI NGHI N MA TUÝ 1. xét và c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý a) Trong th i h n 15 ngày trư c khi k t thúc th i h n cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng, T công tác ch trì ph i h p v i T trư ng T dân cư và gia đình (hay ngư i giám h ) c a ngư i đã cai nghi n t ch c h p t dân cư đ xem xét, đánh giá k t qu cai
 5. nghi n ma tuý c a ngư i đư c cai nghi n và đ ngh c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý cho ngư i có đ đi u ki n. N i dung cu c h p ph i đư c l p thành biên b n. b) Ch t ch U ban nhân dân c p xã c p Gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng (M u 6) cho ngư i đã cai nghi n có đ các tiêu chu n sau: - Không còn ch t ma tuý trong cơ th ; - Th c hi n đ y đ các cam k t cai nghi n; - Chuy n bi n rõ r t v nh n th c, hành vi, có l i s ng lành m nh và đư c 2/3 s ngư i trong T dân cư d h p đ ng ý đ ngh c p gi y ch ng nh n. c) Trư ng h p ngư i cai nghi n chưa đ các tiêu chu n c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng, T công tác báo cáo và đ ngh Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh cho h ti p t c cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng trong th i h n 3 tháng. Vi c quy t đ nh cho h ti p t c cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng đư c áp d ng không quá 2 l n. N u v n không đ tiêu chu n c p gi y ch ng nh n thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét vi c áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c đưa vào cơ s cai nghi n b t bu c. N u sau m t năm k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng mà ngư i đư c c p gi y ch ng nh n đó không tái nghi n thì h đư c coi như chưa b áp d ng hình th c cai nghi n này. 2. công b k t qu cai nghi n Sau khi Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký Gi y ch ng nh n đã cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng cho ngư i đã cai nghi n, T công tác ph i h p v i T dân cư, gia đình ngư i đã cai nghi n, cơ quan, t ch c có liên quan chu n b các đi u ki n c n thi t đ t ch c cu c h p công b vi c hoàn thành qui trình cai nghi n, trao gi y ch ng nh n đã cai nghi n, bàn giao ngư i nghi n cho gia đình và t dân cư ti p t c qu n lý, giám sát và giúp đ t i gia đình và c ng đ ng. VII. T CH C TH C HI N 1. Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i Giám đ c S Y t , Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph c th hoá ch c năng, nhi m v ; xây d ng qui ch làm vi c, cơ ch ph i h p và m i quan h c a các ban, ngành, đoàn th ; b trí cán b , cơ s v t ch t, kinh phí đ m b o cho công tác cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng đ c bi t là c p xã.
 6. - Ch đ o, hư ng d n ki m tra ho t đ ng chuyên môn c a t ng ngành v lĩnh v c cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma tuý; t o đi u ki n cho U ban nhân dân c p xã th c hi n t t công tác cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. 3. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c đ ngh báo cáo v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Công an, B Y t đ gi i quy t. K/T B TRƯ NG K/T B TRƯ NG K/T B TRƯ NG B CÔNG AN B LAO Đ NG-TBXH B YT TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Th Ti m Đàm H u Đ c Ph m M nh Hùng PH L C (Kèm theo Thông tư s 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BCA ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a Liên B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i và B Y t -B Công an) HƯ NG D N QUI TRÌNH CAI NGHI N, PH C H I CHO NGƯ I NGHI N MA TUÝ T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG Cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng đư c ti n hành theo qui trình sau: I. XÂY D NG K HO CH CÁ NHÂN 1. Thu th p thông tin. Cán b T công tác thông tin b n khai báo và tr c ti p trao đ i đ i v i đ i tư ng n m b t nh ng thông tin liên quan đ n công tác cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n g m: - Thông tin v cá nhân ngư i nghi n: tình tr ng nghi n (nguyên nhân, lo i ma tuý và li u lư ng s d ng), đã cai nghi n, s c kho , vi c làm, vi ph m pháp lu t... - Thông tin v gia đình: hoàn c nh kinh t , ngh nghi p và các m i quan h gi a các thành viên trong gia đình.
 7. 2. Tư v n xây d ng k ho ch cai nghi n, ph c h i cá nhân Căn c vào các thông tin v cá nhân, gia đình đ i tư ng, cán b T công tác tư v n cho ngư i nghi n l a ch n, quy t đ nh hình th c cai nghi n, l a ch n vi c tham gia vào các ho t đ ng ph c h i do đ a phương t ch c và xây d ng k ho ch đi u tr , ph c h i phù h p. 3. Cam k t th c hi n k ho ch: k ho ch cá nhân đư c kèm theo b n cam k t cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng c a đ i tư ng và ngư i giám h v i chính quy n c p xã. 4. Ti p nh n khám và l p b nh án cho ngư i đư c cai nghi n. II. ĐI U TR H TR C T CƠN. 1. Đi u ki n đ t ch c đi u tr c t cơn nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng: 1.1 V s c kho đ i tư ng: Ch đi u tr c t cơn cho nh ng ngư i có th tr ng t t không m c các b nh v hô h p, tim m ch, gan, th n và các b nh nguy hi m khác. 1.2. V trình đ chuyên môn c a cán b y t : Ch nh ng y, bác sĩ đư c đào t o, t p hu n v đi u tr c t cơn nghi n ma tuý và đư c B Y t ho c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p ch ng ch m i đư c đi u tr h tr c t cơn nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng. 1.3. V trang thi t b : - T i nơi đi u tr c t cơn ph i có t thu c ho c túi thu c c p c u trong dó có đ y đ các danh m c thu c, d ng c c p c u theo qui đ nh c a B Y t . - Phòng đi u tr c t cơn ph i thoáng mát, cách ly v i môi trư ng bên ngoài đ tránh th m l u ma tuý. 2. M t s nguyên t c cơ b n trong đi u tr h tr c t cơn: 2.1. Ch đi u tr khi có bi u hi n c a h i ch ng cai. 2.2. Đi u tr h i ch ng cai k t h p v i đi u tr các b nh ph i h p khác. 2.3. Chú tr ng b i ph nư c, đi n gi i, các ch t dinh dư ng phù h p cho t ng đ i tư ng. 2.4. Th c hi n đ ng b các gi i pháp: phòng, tránh th m l u ma tuý và các hành vi m t an toàn khác c a đ i tư ng. 3. Các bư c ti n hành đi u tr h tr c t cơn:
 8. 3.1. Chu n b : Cán b đi u tr ki m tra l i cơ s v t ch t, trang thi t b và thu c dùng trong h tr c t cơn và thu c c p c u; ki m tra phòng c t cơn và tư trang c a đ i tư ng tránh th m l u ma tuý; đ ng viên, khích l đ đ i tư ng an tâm đi u tr . 3.2. L p h sơ b nh án: H sơ b nh án đi u tr h tr c t cơn nghi n ma tuý đư c l p theo m u và ghi chép, b o qu n theo qui đ nh v ch đ h sơ b nh án c a B Y t . 3.3. Đi u tr các tri u ch ng c a h i ch ng cai và các b nh ph i h p: Tuỳ theo m c đ bi u hi n c a h i ch ng cai, th tr ng, cơ đ a c a t ng ngư i, cán b đi u tr l a ch n phương pháp, thu c và li u lư ng phù h p. Các phương pháp và các lo i thu c đi u tr h tr c t cơn nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng ph i n m trong danh m c phương pháp và thu c cai nghi n c a B Y t . Th i gian đi u tr h tr c t cơn t 7-15 ngày tuỳ theo t ng ngư i. III. ĐI U TR R I LO N SINH H C VÀ PH C H I NHÂN CÁCH CHO NGƯ I NGHI N SAU KHI C T CƠN: 1. Đi u tr r i lo n sinh h c: Tuỳ theo tính ch t, m c đ các r i lo n sinh h c (m t ng , chán ăn, đi ngoài ...) c a ngư i b nh, th y thu c áp d ng các phương pháp, li u lư ng đi u tr phù h p. Có th dùng m t ho c k t h p nhi u phương pháp trong đi u tr như dùng thu c k t h p v i châm c u, v t lý tr li u, tâm lý tr li u... 2. Giáo d c ph c h i hành vi nhân cách cho ngư i nghi n: 2.1 Th c hi n li u pháp giáo d c t p th : Đưa ngư i nghi n vào sinh ho t trong các t ch c xã h i c a đ a phương; t ch c h c t p v pháp lu t, l i s ng lý tư ng và gương ngư i t t, vi c t t; t ch c ho t đ ng th d c th thao, vui chơi gi i trí, giao lưu văn hoá, văn ngh ...Thông qua đó giúp ngư i nghi n nh n th c rõ nh ng hành vi sai trái c a mình, c ng c lòng tin, ph n đ u tr thành ngư i lương thi n. 2.2. Th c hi n li u pháp tâm lý nhóm: T ch c ngư i nghi n sinh ho t thành t ng nhóm như nhóm “B n giúp b n”, nhóm “Cùng ti n b ”, Câu l c b ... Trong sinh ho t nhóm, t o đi u ki n, không khí cho t ng ngư i nghi n bày t nh ng tâm tư, vư ng m c, lo âu đ m i ngư i trong nhóm cùng chia s , giúp nhau s a ch a nh ng hành vi, l i l m, xoá b s cô đ c, m c c m. Qua các ho t đ ng nhóm xây d ng, hình thành s tôn tr ng l n nhau, s c i m và thân ái gi a m i ngư i. Các ho t đ ng trên đây ph i duy trì thư ng xuyên hàng tu n, theo hư ng d n. 2.3. Li u pháp tâm lý cá nhân: T ch c tư v n cho t ng ngư i đ giúp ngư i nghi n gi i quy t nh ng kh ng ho ng tâm lý, lo l ng v b nh t t, v quan h tình c m gia đình, quan h xã h i, v cu c s ng ... mà ngư i nghi n g p ph i cũng như giúp h có đ nh hư ng đúng trong tương lai.
 9. 2.4. Lao đ ng tr li u: T ch c cho ngư i nghi n tham gia lao đ ng s n xu t ( gia đình ho c lao đ ng công ích) v i nh ng công vi c phù h p v i kh năng và s c kho . IV. D Y NGH , T O VI C LÀM CHO NGƯ I NGHI N. 1. D y ngh : Tư v n cho ngư i nghi n l a ch n quy t đ nh h c ngh h p đi u ki n s c kho , trình đ , kh năng c a m i ngư i và nhu c u th c t đ a phương. T ch c, giúp đ , t o đi u ki n cho ngư i nghi n vào h c ngh t i các trung tâm d y ngh , các cơ s s n xu t ho c trong các gia đình có ngh truy n th ng t i đ a phương. 2. T o vi c làm: 2.1. Tư v n cho ngư i nghi n và gia đình h l a ch n phương án phát tri n s n xu t đ ng th i h tr v n, cho vay v n đ h t ch c th c hi n. 2.2. T ch c các cơ s s n xu t, các đi m kinh doanh d ch v t i xã, phư ng thu hút ngư i nghi n vào làm vi c. 2.3. T ch c cho ngư i nghi n làm gia công cho các xí nghi p, cơ s s n xu t. 2.4. V n đ ng các doanh nghi p, các cơ s s n xu t đóng trên đ a bàn như nh n ngư i nghi n vào làm vi c. V. QU N LÝ, GIÁM SÁT NGƯ I NGHI N TRONG QUÁ TRÌNH CAI NGHI N T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG: 1. Trong quá trình cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng ngư i nghi n ph i đư c qu n lý, giám sát ch t ch . Hàng tháng, ngư i nghi n ph i có b n báo cáo quá trình rèn luy n, ph n đ u c a mình cho T công tác, gia đình ngư i nghi n c n thư ng xuyên kèm c p, giúp đ , đ ng viên khích l nh ng k t qu đ t đư c c a con em mình trong quá trình rèn luy n, ph n đ u, lao đ ng s n xu t cũng như trong sinh ho t hàng ngày. 2. Ngư i nghi n sau khi đi u tr c t cơn (khi h t h i ch ng cai) đư c l p s theo dõi di n bi n v hành vi, tâm lý. Cán b T công tác, ngư i đư c giao qu n lý, giúp đ ngư i nghi n sau đi u tr c t cơn ph i có k ho ch, bi n pháp giám sát, theo dõi giáo d c, giúp đ ngư i nghi n; hàng tháng ti p nh n báo cáo c a ngư i nghi n, tham kh o ý ki n c a gia đình, t trư ng, t dân cư và qu n chúng trong khu dân cư... nh n xét đánh giá vi c ngư i nghi n ch p hành cam k t cai nghi n. 3. Đ nh kỳ 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng t ch c h p t dân cư nơi ngư i nghi n cư trú đ ki m đi m, đánh giá vi c th c hi n k ho ch cai nghi n c a ngư i nghi n và xét đ ngh c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n./.
 10. M u 1 - NĐ56 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ ...... .......(1) ngày ....... tháng ....... năm 200...... B N KHAI BÁO VÀ ĐĂNG KÝ CAI NGHI N MA TUÝ Kính g i: Ch t ch U ban nhân dân Xã (phư ng, th tr n) ...... ...... ...... ...... ...... ...... H tên ngư i khai báo:.............................................................................. tu i Nơi hi n nay............................................................................................................. Khai báo và đăng ký cai nghi n ma tuý cho (2) tôi tên là. .................. Tu i. Nam/N . Làm ngh .................................... t i................................. Hi n đang cư trú t i..................................................................... như sau.................... 1. Tình tr ng nghi n: Nguyên nhân nghi n ma tuý:......................................................................................... B t đ u s d ng ma tuý t tháng....... năm ...... ...... Lo i ma tuý thư ng s d ng:................................................... S l n s d ng trong ngày:..................... l n/ngày Hình th c s d ng: (hút, hít, tiêm chích).. 2. Tình tr ng cai nghi n: S l n đã cai nghi n:.......................... l n Các hình th c đã cai nghi n (3)..................................................................................... 3. Tình tr ng vi ph m pháp lu t: - S l n đã đư c giáo d c t i xã, phư ng, vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng......... l n
 11. - Hi n t i có b x lý hành chính như: giáo c c t i xã, phư ng, ho c đưa vào cơ s giáo d c trư ng giáo dư ng ho c b truy c u trách nhi m hình s không............................................... hình th c x lý (n u có). 4. Tình tr ng s c kho : Đang m c b nh (4)....................................................................................................... 5. Hoàn c nh gia đình: - Tình tr ng kinh t gia đình.......................................................................................... - Gia đình có phòng cách ly đ t ch c c t cơn không? ................................................ - Gia đình có ngư i thân qu n lý, chăm sóc không?....................................................... 6. Xin đăng ký cai nghi n c t cơn t i............................................................................. Tôi xin cam đoan l i khai trên là đúng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m. Ý KI N TH M TRA C A Ý KI N TH M TRA C A NGƯ I KHAI CÔNG AN XÃ PHƯ NG, Y T XÃ PHƯ NG, TH BÁO TH TR N(5) TR N(6) (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: 1) Đ a danh 2) B n thân ho c m i quan h v i ngư i nghi n (con, cháu,...) 3) Cai t i gia đình, Cơ s ch a b nh 4) Tên các b nh 5) Đ tiêu chu n hay không đ tiêu chu n cai nghi n 6) Đ tiêu chu n hay không đ tiêu chu n v s c kho va hoàn c nh gia đình M u 2.1 - NĐ56
 12. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ ...... .......(1) ngày ....... tháng ....... năm 200...... B N CAM K T CAI NGHI N MA TUÝ T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG (Dành cho ngư i nghi n ma tuý đ năng l c hành vi dân s ) Kính g i: Ch t ch U ban nhân dân Xã (phư ng, th tr n) ...... ...... ...... ...... ...... ...... Tên tôi là: ................................................................................................. tu i Con ông........................................... và bà.................................................................. Nơi hi n nay: ............................................................................................................ Nghi n ma tuý t tháng ....... năm ...... ....... Sau khi nghe cán b t công tác tư v n v k ho ch cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng tôi xin cam k t cai nghi n: 1. Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t v cai nghi n: Không tái s d ng ma tuý, không xúi d c, cư ng b c ngư i khác s d ng ma tuý; không làm hư h ng tài s n c a đ a phương cũng như c a gia đình trong quá trình cai nghi n; không gây thương tích ho c lây truy n d ch b nh cho ngư i khác; không lăng m , đe do cán b đi u tr và ngư i thân trong gia đình. 2. Tuân th k ho ch cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng đã đ ra c th là: - Không đi kh i nơi cư trú khi không có lý do chính đáng. - Th c hi n y l nh c a Y, Bác sĩ đi u tr . - Tham gia tích c c vào các ho t đ ng lao đ ng s n xu t, ho t đ ng văn hóa-xã h i do xã, phư ng t ch c. - S n sàng làm xét nghi m ch t ma tuý khi đư c yêu c u. 3. Đóng góp kinh phí đ y đ theo qui đ nh.
 13. N u vi ph m m t trong nh ng đi u đã cam k t trên tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Ý KI N VÀ CH KÝ Đ I DI N GIA NGƯ I CAM K T KÝ TÊN ĐÌNH (ký, ghi rõ h tên) M u 2.2 - NĐ56 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ ...... .......(1) ngày ....... tháng ....... năm 200...... B N CAM K T CAI NGHI N MA TUÝ T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG (Dành cho ngư i nghi n ma tuý v thành niên) Kính g i: Ch t ch U ban nhân dân Xã (phư ng, th tr n) ...... ...... ...... ...... ...... ...... Tên tôi là: ................................................................................................. tu i Nơi hi n nay: Sau khi nghe cán b t công tác tư v n v k ho ch cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng, tôi xin cam k t cai nghi n cho con (em, cháu) tôi tên là ....................................................................................... tu i như sau: 1. Hư ng d n, ki m tra, qu n lý, giám sát con...... ...... ......(em, cháu) tôi: 1.1 Th c hi n nghiêm ch nh các qui đ nh c a pháp lu t v cai nghi n: Không tái s d ng ma tuý, không xúi d c, cư ng b c ngư i khác s d ng ma tuý; không làm hư h ng tài s n c a đ a phương cũng như tài s n c a gia đình trong quá trình cai nghi n; không gây thương tích ho c lây truy n d ch b nh cho ngư i khác; không lăng m , đe do cán b đi u tr và ngư i th ân trong gia đình. 1.2. Tuân th k ho ch cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng đã đ ra c th là:
 14. - Không đi kh i nơi cư trú khi không có lý do chính đáng. - Th c hi n y l nh c a Y, Bác sĩ đi u tr . - Tham gia tích c c vào các ho t đ ng lao đ ng s n xu t, ho t đ ng văn hóa-xã h i do xã, phư ng t ch c. - S n sàng làm xét nghi m ch t ma tuý khi đư c yêu c u. 2. Đóng góp kinh phí đ y đ theo qui đ nh. N u vi ph m m t trong nh ng đi u đã cam k t trên tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. NGƯ I NGHI N KÝ TÊN NGƯ I CAM K T KÝ TÊN (ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: 1 Đ a danh M u 3-NĐ56 T NH: ............................. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N........................... NAM XÃ ............................... Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S :............./QĐ-UB ...... .......(1) ngày ....... tháng ....... năm 200...... QUY T Đ NH C A CH T CH U BAN NHÂN DÂN Xã (phư ng, th tr n) ...... ...... ...... ...... ...... ...... V/v cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng CH T CH U ban nhân dân xã(phư ng, th tr n) ...... ...... ...... ...... ...... ...... - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân;
 15. - Căn c Ngh đ nh 56/2000/NĐ-CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng; - Căn c vào h sơ cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng c a anh (ch ):........................... - Theo đ ngh c a T trư ng T công tác cai nghi n; Quy t đ nh Đi u 1: Cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng cho anh (ch ):..... Sinh ngày ...... /....../ ......; nơi hi n nay:....................................................................... Th i gian cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng là ..... .....(2) tháng k t ngày.................... Đi u 2: Đi u tr h tr c t cơn đư c th c hi n t i......................................................... Đi u 3: Giao cho T công tác, Công an, Y t xã, phư ng, gia đình anh (ch )................. T trư ng t dân cư (3).......................................................... ph i h p v i ................. (4) xây d ng và tri n khai k ho ch cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng cho anh (ch ) .............................................................................................. Đi u 4: Anh ch có tên t i đi u 1, t trư ng t công tác cai nghi n, T trư ng t dân cư ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này TM. U BAN NHÂN DÂN XÃ:...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... CH T CH (Ký tên, đóng d u) Ghi chú: 1 Đ a danh 2 S tháng (ít nh t là 6 tháng) 3 Tên t hay thôn ngư i nghi n ma tuý 4 Tên t ch c xã h i giúp đõ ngư i cai nghi n (H i ph n , H i c u chi n binh, Đoàn thanh niên ... )
 16. M u 4-NĐ56 (Trang bìa) UBND (XÃ):...... ....... ...... ....... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S THEO DÕI CAI NGHI N AU ĐI U TR H TR C T CƠN H và tên ngư i cai nghi n:. Nơi hi n nay:............................................................................................................. Cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng theo quy t đ nh s ...... ......./ ...... ......./QĐ-UB T ngày ....... tháng ....... năm...... .......đ n ngày ....... tháng ....... năm...... ....... H tên ngư i đư c phân công theo dõi......................................................................... Ch c danh................................................................................................................... ...... ....... ngày ....... tháng ....... năm 200...... ....... M u 4-NĐ56 (trang 1) S THEO DÕI CAI NGHI N SAU ĐI U TR H TR C T CƠN H và tên ngư i cai nghi n:. tu i Nơi hi n nay:............................................................................................................. Trình đ văn hoá:......................................................................................................... Ngh nghi p................................................................................................................ Tình tr ng s c kho (có b nh ph i h p không).............................................................
 17. Tình tr ng vi c làm (có hay không)............................................................................... Tình tr ng cha m (còn s ng hay đã ch t)..................................................................... Tình tr ng hôn nhân (có v (ch ng)).............................................................................. Kinh t gia đình (khá gi hay khó khăn)........................................................................ Nghi n ma tuý t tháng ....... năm...... ....... S l n đã cai nghi n:........... .......l n S l n vi ph m pháp lu t: ... .......l n Đã c t cơn t ngày ....... tháng ....... năm...... .......đ n ngày ....... tháng ....... năm...... ....... M u 4-NĐ56(trang 2,3,4,...) NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ SAU ĐI U TR C T CƠN THÁNG TH ........(1) 1. S giúp đ c a gia đình, chính quy n, đoàn th trong tháng: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2. Các ho t đ ng c a ngư i nghi n trong tháng (lao đ ng s n xu t, tham gia các t ch c xã h i, văn hoá, th thao...) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Tình tr ng s c kho : (kho m nh hay m c các b nh).................................................
 18. ................................................................................................................................... 4. Tình tr ng tâm lý: (tho mãn hay lo l ng, b n ch n lo âu vì v n đ gì):........................ ................................................................................................................................... 5. Nh ng bi u hi n nghi v n tái s d ng ma tuý(đi m t mình, g p b n nghi n..) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 6. Đ xu t c a ngư i nghi n ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 7. K t lu n; (nh ng ti n b , khuy t đi m thi u sót c a đ i tư ng) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 8. Nh ng công vi c c n làm đ giúp đ đ i tư ng tháng sau: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ngày ...........tháng...........năm ........... NGƯ I THEO DÕI (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: 1. M i tháng 1 trang, S theo dõi ít nh t 8 trang. Tuỳ theo th i gian cai nghi n cho đ i tư ng đ n đ nh s trang
 19. M u 5-NĐ56 UBND: (huy n).................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T UBND: (xã) ............................ NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- Ngày...tháng...năm 200... BIÊN B N V vi c vi ph m cam k t cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng Hôm nay ngày.........tháng.........năm......... T i(2) .......................................................................................................................... Chúng tôi g m (3) ........................................................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ch ng ki n anh (ch ). vi ph m b n cam k t xin cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. C th là: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Đ ngh Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n.................................................. (4)................................................................................................................................ NGƯ I VI PH M HO C GIA Đ I DI N T CÔNG TÁC
 20. ĐÌNH NGƯ I VI PH M (ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: 1 Đ a danh 2 Đ a đi m x lý vi ph m và nh ng ngư i ó m t t i (2) 3 Các vi ph m 4 Ghi các m c đ ngh x lý. M u 6-NĐ56 UBND: (huy n).................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T UBND: (xã) ............................ NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- Ngày...tháng...năm 200... GI Y CH NG NH N Đã cai nghi n ma tuý t i gia đình và c ng đ ng CH T CH U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, TH TR N: Ch ng nh n anh (ch ):.................................................................................................. Cư trú t i: ................................................................................................................... đã hoàn thành đ t cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng t ngày......tháng......năm..... đ n ngày......tháng......năm.....theo quy t đ nh s : .............QĐ-UB ngày....... tháng ..... năm............ c a U ban nhân dân xã ........................................................................... Vào s cai nghi n S : .. ............/GCN- y ban Giám sát tài chính Qu c gia TM. U BAN NHÂN DÂN XÃ.. ............ ............ CH T CH (ký tên đóng d u)
Đồng bộ tài khoản