Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-BTM-BC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-BTM-BC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 02/2000/ttlt-btm-bc', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-BTM-BC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG NGHI P Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2000/TTLT-BTM- Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2000 BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH V VI C KHÔNG NH P KH U MŨ GIÀY MAY S N Đ S N XU T VÀ GIA CÔNG GIÀY XU T KH U Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 370/VPCP-CN ngày 28/01/2000; nh m m c đích h tr cho ngành Da gi y t ng bư c phát tri n; khuy n khích các doanh nghi p tăng t l s d ng ngu n nguyên li u trong nư c và n đ nh vi c làm cho ngư i lao đ ng trong khâu s n xu t mũ gi y, liên B Thương m i và Công ngi p th ng nh t quy đ nh như sau. 1.Không nh p kh u các lo i mũ gi y may s n trong nư c có kh năng s n xu t đ s n xu t và gia công hàng xu t kh u. 2 Đ i v i lo i mũ gi y có công ngh s n xu t m i trong nư c chưa s n xu t đư c, các doanh nghi p có nhu c u nh p kh u ph i có xác nh n b ng văn b n c a B Công nghi p.Trên cơ s xác nh n c a B Công nghi p, T ng c c H i quan làm th t c nh p kh u cho doanh nghi p. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các doanh nghi p c n báo cáo ngay v B Thương m i và B Công nghi p đ ph i h p gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B THƯƠNG M I B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG TH TRƯ NG Lương Văn T Lê Huy Côn
Đồng bộ tài khoản