Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC

  1. B K HO CH VÀ U TƯ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B CÔNG NGHI P-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ****** S : 02/2002/TTLT-BKH-BCN- Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2002 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N GIAO NH N VÀ HOÀN TR V N CHO CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Ã U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH I N NGOÀI HÀNG RÀO Th c hi n quy nh c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 477/CP-KTTH ngày 08 tháng 5 năm 2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c hoàn tr v n cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã u tư công trình i n ngoài hàng rào, Liên B B K ho ch và u tư - B Công nghi p - B Tài chính hư ng d n vi c giao nh n và hoàn tr v n cho các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài ã u tư xây d ng các công trình i n ngoài hàng rào như sau: Chương 1: PH M VI VÀ TRÁCH NHI M GIAO NH N CÔNG TRÌNH I N NGOÀI HÀNG RÀO 1. Ph m vi giao nh n công trình: 1.1. Gi i thích t ng : -"Bên Giao" là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam bao g m: doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p liên doanh và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh. -"Bên Nh n" là T ng Công ty i n l c Vi t Nam ho c các ơn v ư c T ng Công ty i n l c Vi t Nam u quy n. -"Chân hàng rào" là i m phân chia ranh gi i ph n t ư c s d ng c a Bên Giao theo quy t nh c p t c a cơ quan có thNm quy n. -" i m c p i n" là v trí c u dao i n mà t i ó ư c l p t công tơ o m i n năng mua bán gi a bên bán i n và bên mua i n. -" i m u i n" là i m mà t i ó công trình cung c p i n c a Bên Giao un i vào h th ng i n qu c gia. -"Công trình i n ngoài hàng rào" là ph n công trình ư c xác nh t Chân hàng rào n i m u i n.
  2. 1.2. Ph m vi Giao - Nh n tài s n làm căn c hoàn tr v n: 1.2.1. Ph m vi Giao - Nh n tài s n làm căn c hoàn tr v n là Công trình i n ngoài hàng rào do Bên Giao ã u tư. 1.2.2. Trư ng h p i m c p i n n m trong hàng rào thì tài s n t Chân hàng rào n i m c p i n s ư c giao nh n n u ư c hai Bên tho thu n và ghi rõ trong h sơ giao nh n. Ph m vi Giao-Nh n ư c xác nh như sau: a. Trư ng h p công trình i n có c p i n áp nh hơn ho c b ng 0,4kV thì ph m vi Giao - Nh n tính n v trí l p t công tơ o m i n năng. b. Trư ng h p công trình i n có c p i n áp cao hơn 0,4kV n 35kV thì ph m vi Giao - Nh n tính n i m u c a ư ng dây c p i n vào thi t b óng c t ho c thanh cái cao th c a tr m bi n áp phân ph i. c. Trư ng h p công trình i n có c p i n áp t 110 kV tr lên thì ph m vi Giao - Nh n là toàn b tr m bi n áp 110kV (k c các t trung th ). 1.3. Các trư ng h p sau ây không thu c ph m vi Giao - Nh n: - Các công trình ã ư c u tư xây d ng v i m c ích ban u cung c p i n cho ho t ng c a doanh nghi p, nhưng th c t t i th i i m bàn giao ư c Bên Giao s d ng v i m c ích bán i n. - Các công trình ã ư c T ng Công ty i n l c Vi t Nam ti p nh n và hoàn v n. - Các công trình i n ang n m trong khu v c n bù gi i phóng m t b ng thu c di n ph i di chuy n. 2.1. 2. Trách nhi m Bên Giao và Bên Nh n: Bên Giao: - ChuNn b y h sơ ch ng t theo quy nh t i Chương II Thông tư này, tham gia H i ng nh giá tài s n giao nh n, bàn giao và t o i u ki n thu n l i cho vi c ti p nh n c a Bên Nh n. - T o m i i u ki n thu n l i cho Bên Nh n trong công tác v n hành, b o dư ng và s a ch a ph n công trình i n n m bên trong hàng rào mà hai Bên ã tho thu n giao nh n như quy nh t i M c 1 Chương I Thông tư này. - T o i u ki n thu n l i Bên Nh n có hành lang tuy n u tư các l ra t tr m bi n áp 110kV c p i n cho khu v c lân c n. Bên Nh n: - Ti p nh n y h sơ ch ng t theo quy nh t i Chương II Thông tư này, tham gia H i ng nh giá, ti p nh n tài s n và hoàn tr v n cho Bên Giao.
  3. - Chuy n i công tơ o m i n v v trí phù h p v i ph m vi Giao Nh n. Chương 2: H SƠ GIAO NH N H sơ Giao - Nh n bao g m có h sơ g c theo quy nh ho c h sơ thay cho h sơ g c và h sơ ư c l p trong quá trình giao nh n, c th như sau: 1. H sơ g c theo quy nh, bao g m: - B n sao Gi y phép u tư. - Phương án c p i n ư c các cơ quan ch c năng có thNm quy n phê duy t. - Văn b n tho thu n tuy n. - Văn b n c p t, h p ng thuê t có liên quan tr c ti p t i ư ng dây và tr m. - Thi t k k thu t ư c duy t. - B n v hoàn công công trình. - Ph n công trình bàn giao ã quy t toán và ư c ki m toán c a m t Công ty ki m toán c l p, ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. - B n ăng ký t l kh u hao ho c th i gian kh u hao tài s n c nh ã ư c cơ quan Tài chính ch p nh n. 2. Trư ng h p không có h sơ theo quy nh t i M c 1 nêu trên: Bên Giao ph i h p v i Bên Nh n th c hi n nh ng công vi c sau: - Cung c p các h sơ mà Bên Giao có (trong M c 1 nêu trên) cho Bên Nh n. - L p biên b n ánh giá th c tr ng v ch t lư ng, xác nh giá tr tài s n bàn giao theo quy nh t i Chương III c a Thông tư này. - Trư ng h p chưa có văn b n c p t và tho thu n tuy n thì l p h sơ hành lang tuy n ư ng dây và tr m ngoài hàng rào, có xác nh n c a U ban nhân dân c p t nh. 3. H sơ ư c l p trong quá trình giao nh n: - Sơ m t b ng th c tr ng ph n công trình s ti p nh n. - Sơ u n i (m t s i) ph n công trình s ti p nh n. - B ng ki m kê s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng c a thi t b , v t tư ư ng dây. - Biên b n giao nh n theo m u quy nh t i Thông tư này (ph l c 1).
  4. - Biên b n xác nh giá tr còn l i c a tài s n bàn giao ư c H i ng nh giá thNm nh theo m u quy nh t i Thông tư này (ph l c 2). 4. S lư ng h sơ: Bên Giao giao cho Bên Nh n 02 b h sơ, các b n sao ph i ư c công ch ng. Riêng văn b n tho thu n tuy n, văn b n c p t và h p ng thuê t ph i là b n g c. Chương 3: XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N BÀN GIAO, V N HOÀN TR 1. Tru ng h p d h so: Nguyên giá TSC Giá tr hao mòn lu k Gi tr tài s n hoàn tr TSC du c x c d nh nhu sau: trên s k toán trên s k toán Giá tr hoàn tr 2. Tru ng h p S lư ng ơn giá Giá tr hao mòn lu kh ng d h so: th c t c a t ng tài s n k c a TSC . Gi tr tài s n tài s n hoàn tr du c x c d nh nhu sau: Giá tr hoàn tr Trong ó: a. S lư ng th c t c a tài s n ư c xác nh trên cơ s s li u ki m kê th c t c a ph n công trình Giao Nh n. b. ơn giá c a t ng tài s n c nh ư c xác nh d a trên: - ơn giá tr n c a a phương t i th i i m u tư xây d ng công trình. Trư ng h p a phương không ban hành ơn giá tr n t i th i i m u tư xây d ng công trình thì l y theo ơn giá nh m c c a khu v c Hà N i, à N ng, thành ph H Chí Minh tuỳ theo công trình u tư mi n B c, mi n Trung hay mi n Nam. - i v i ph n giá tr n bù gi i phóng m t b ng, ch p nh n theo hoá ơn, ch ng t h p l c a Bên Giao. c. Th i gian ã s d ng tài s n c nh ư c tính theo ơn v tháng và ư c tính t th i i m ưa tài s n c nh vào s d ng cho t i tháng ký k t biên b n xác nh giá tr còn l i c a tài s n. d. Giá tr hao mòn lu k ư c xác nh như sau:
  5. - Trư ng h p Bên Giao có ăng ký t l kh u hao thì Giá tr hao mòn lũy k ư c xác nh là nguyên giá tài s n c nh nhân v i t l kh u hao ã ăng ký nhân v i th i gian ã s d ng tài s n c nh. Nguyên giá tài s n c nh ư c hi u là nguyên giá tài s n c nh trên s k toán trong trư ng h p h sơ ho c nguyên giá ư c ánh giá l i trong trư ng h p không h sơ g c theo quy nh. - Trư ng h p Bên Giao không ăng ký t l kh u hao ho c th i gian kh u hao tài s n c nh v i cơ quan Tài chính thì t l kh u hao tài s n ư c tính b ng 7 %/năm. 3. Trư ng h p tài s n kh u hao h t mà v n còn ang s d ng: Hai Bên Giao -Nh n xác nh s lư ng, ch t lư ng c a t ng h ng m c xác nh giá tr th c t còn l i c a toàn b công trình, báo cáo H i ng nh giá. Giá tr th c t còn l i c a toàn b công trình không vư t quá 10% giá tr tài s n ban u. 4. H i ng nh giá: 4.1. H i ng nh giá do U ban nhân dân c p t nh nơi có công trình i n ngoài hàng rào quy t nh thành l p trong ó Lãnh o S Tài chính - V t giá là ch t ch, Lãnh o ơn v ư c T ng Công ty i n l c Vi t Nam u quy n là u viên thư ng tr c và i di n S Công nghi p, S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh ( i v i các công trình n m trong khu công nghi p) và Bên Giao. Ngoài các thành viên nói trên, trong trư ng h p c n thi t Ch t ch H i ng có th m i thêm các t ch c, chuyên gia k thu t, kinh t , tài chính k toán tham gia. 4.2. H i ng nh giá có nhi m v : - T ch c thNm nh ho c thuê ki m toán xác nh giá tr tài s n Giao Nh n. K t qu thNm nh ho c k t qu ki m toán ph i ư c l p biên b n có y ch ký c a các thành viên. H i ng nh giá ch u trách nhi m v tính pháp lý c a h sơ giao nh n tài s n trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t làm căn c hoàn v n. Chi phí ki m toán ư c tính vào giá tr tài s n bàn giao. - T ng h p, báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n giao nh n và hoàn tr v n v i U ban nhân dân c p t nh. Chương 4: T CH C TI P NH N VÀ HOÀN TR V N 1. Trình t ti n hành giao nh n và hoàn tr v n: 1.1. L p k ho ch ti p nh n và hoàn tr : a. Trong th i h n 30 ngày k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, S K ho ch và u tư ho c Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh sao g i Thông tư t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và yêu c u các doanh nghi p thu c di n ư c hoàn tr v n công trình i n ngoài hàng rào thông báo chính th c cho i n l c a phương v yêu c u giao nh n và hoàn v n.
  6. b. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo c a S K ho ch và u tư ho c Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có nhu c u giao nh n và hoàn tr v n g i văn b n yêu c u n i n l c a phương. Sau th i h n trên, n u các doanh nghi p không có văn b n g i t i i n l c a phương thì coi như không có nhu c u giao nh n công trình i n và hoàn tr v n. c. Sau 15 ngày nhưng không quá 30 ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a doanh nghi p, i n l c a phương ph i thông báo b ng văn b n v th i gian, a i m và n i dung làm vi c v i doanh nghi p liên quan n vi c Giao - Nh n và nh giá tài s n. 1.2. Bên Giao chuNn b h sơ theo quy nh t i Chương II Thông tư này. 1.3. Hai Bên Giao và Nh n cùng ti n hành ki m kê s lư ng, ánh giá ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n, xem xét h sơ g c, l p biên b n bàn giao tài s n trình H i ng nh giá xem xét. 1.4. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c biên b n bàn giao tài s n do hai Bên Giao-Nh n trình, H i ng nh giá thNm nh giá tr tài s n giao nh n trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t. 1.5. Căn c vào quy t nh phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh, Hai Bên Giao Nh n ti n hành bàn giao tài s n và hoàn tr v n. 2. Bên Nh n ti p nh n tài s n và hoàn thành vi c hoàn tr v n cho Bên Giao trong th i h n 30 ngày k t ngày có quy t nh phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh. 3. nh kỳ hàng tháng, T ng Công ty i n l c Vi t Nam báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công nghi p và U ban nhân dân c p t nh v tình hình ti p nh n và hoàn tr v n. Chương 5: T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân c p t nh ch o vi c thành l p H i ng nh giá, phê duy t giá tr hoàn tr và ki m tra, theo dõi vi c hoàn tr v n các công trình i n ngoài hàng rào cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 2. T ng Công ty i n l c Vi t Nam ch o các Công ty i n l c và i n l c t nh t ch c ti p nh n, hoàn v n và qu n lý tài s n ti p nh n theo quy nh t i Thông tư này. 3. N u có nh ng vư ng m c trong quá trình Giao Nh n, H i ng nh giá c n k p th i báo cáo Liên B K ho ch và u tư, B Công nghi p và B Tài chính và U ban nhân dân c p t nh xem xét gi i quy t. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG TÀI CHÍNH CÔNG NGHI P B K HO CH VÀ U
  7. TH TRƯ NG TH TRƯ NG TƯ TH TRƯ NG Tr n Văn Tá Hoàng Trung H i Vũ Huy Hoàng Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo), - Văn phòng Chính ph , - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - TCT L Vi t Nam, - Các S KH và T, - Các BQL KCN c p t nh - Công báo, - Lưu B KH và T, B CN, B TC.
Đồng bộ tài khoản