Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Cựu chiên binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Cựu chiên binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Cựu chiên binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Cựu chiên binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia ban hành

  1. H I C U CHI N BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM - U BAN AN c l p - T do - H nh phúc TOÀN GIAO ******** THÔNG QU C GIA ****** S : 02/2003/TTLT- Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2003 HCCBVN-UBATGTQG THÔNG TƯ LIÊN T CH V VI C T CH C CU C V N Đ NG “C U CHIÊN BINH VI T NAM THAM GIA GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG" Trong m y năm qua, tình hình tai n n giao thông, ùn t c giao thông xây ra nghiêm tr ng, làm ch t và b thương hàng ch c nghìn ngư i, gây thi t h i l n v v t ch t, nh hư ng không nh n phát tri n kinh t , an sinh xã h i và l i h u qu lâu dài cho nhi u gia dình và xã h i. Tr t t an toàn giao thông ang là v n xã h i b c bách, gi i quy t c n huy ng ư c s c m nh t ng h p c a các cơ quan nhà nư c, các t ch c chính tr -xã h i trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông. Th c hi n Ch th s 22 CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr i t an toàn giao thông, Ngh quy t kỳ h p th hai Qu c h i khoá XI và Ngh quy t s 13/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch , ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, v i ch c nàng nhi m v c a mình, y ban An toàn giao thông Qu c gia và H i C u chi n binh Vi t nam th ng nh t t ch c cu c v n ng " C u chi n binh Vi t Nam tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông " v i nh ng n i dung sau: I M C ÍCH YÊU C U. 1. Nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông i v i cán b , h i viên H i c u chi n binh trong c nư c. 2. Phát huy vai trò c a t ch c H i c u chi n binh các c p trong vi c v n ng h i viên, gia ình h i viên và các t ng l p nhân dân gương m u th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. 3. Tham gia và giám sát các cơ quan nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tr t t an toàn giao thông. II I TƯ NG CU C V N NG. H i c u chi n binh các c p, h i viên H i c u chi n binh trong c nư c. III N I DUNG CU C V N NG
  2. 1 H i viên H i c u chi n binh nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, ng th i v n ng, giáo d c gia ình và qu n chúng a bàn gương m u ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông, u tranh v i nh ng ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông. 2. H i viên tích c c tham gia các ho t ng gi gìn tr t t an toàn giao thông và giám sát các cơ quan nhà nư c th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tr t t an toàn giao thông trên a bàn h i viên , ng th i óng góp cho các cơ quan nhà nư c nh ng gi i pháp, sáng ki n t t, ngăn ch n và Ny lùi tai n n giao thông, ùn t c giao thông. 3. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t an toàn giao thông cho cán b , h i viên h i c u chi n binh m i cán b , h i viên là m t cán b tuyên truy n v n ng toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông. IV CÁC HO T NG PH I H P 1 Tuyên truy n ph bi n Lu t Giao thông ư ng b , Ch th s 22 CT/TW c a Ban Bí thư, Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP c a Chính ph và các văn bán pháp lu t khác v tr t t an toàn giao thông cho cán b , h i viên. 2. Xây d ng và t p quán i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a h i c u chi n binh. 3. Biên so n tài li u t p hu n, tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. 4. T ch c các ho t ng tham gia b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p h i m b o tính th ng nh t trong c nư c. 5. Tăng cư ng trách nhi m giám sát vi c th c hi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông theo ch c năng c a các c p H i. V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M. H i C u chiên binh Vi t nam có trách nhi m: 1 Ch o, hư ng d n các c p H i th c hi n nghiêm túc có hi u qu Ngh quy t liên t ch này. L ng ghép cu c v n ng này v i các chương trình ph i h p c a H i v i ngành công an, v i oàn TNCS H Chí Minh t hi u qu cao. 2. Xây d ng i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a H i c u chi n binh. 3. Phát huy tính ch ng sáng t o c a các c p H i trong công tác tuyên truy n v n ng h i viên trong c nư c và các t ng l p nhân dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông . . 4. Trung ương H i nh kỳ thông báo cho y ban an toàn giao thông Qu c gia k t qu các ho t ng b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p H i c u chi n binh t ng h p báo cáo Chính ph .
  3. 5. Ph i h p v i y ban An toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông các t nh thành ph tr c thu c trung ương t ch c th c hi n các ho t ng ã nêu t i i m III Ngh quy t này. y ban An toàn giao thông Qu c gia có trách nhi m: 1 Ch o hư ng d n các cơ quan thành viên c a y ban, Ban An toàn giao thông các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các c p H i C u chi n binh th c hi n có hi u qu Ngh quy t liên t ch. 2. Thư ng xuyên cung c p thông tin, tài li u v ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t nhà nư c v tr t t an toàn giao thông cho H i C u chi n binh Vi t Nam. 3. H tr kinh phí cho Trung ương H i c u chi n binh ch o, t ch c các ho t ng theo n i dung c a cu c v n ng này. 4. Ch o Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o i u ki n v kinh phí, tài li u tuyên truy n và các i u ki n c n thi t khác cho H i C u chi n binh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho t d ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông th o n i dung c a Ngh quy t liên t ch. VI T CH C TH C HI N 1 H i C u chi n binh Vi t Nam và y ban An toàn giao thông Qu c gia thành l p Ban ch o chung ch o th c hi n Ngh quy t liên t ch này. 2. Hai bên thư ng xuyên t ch c các oàn ki m tra liên ngành ôn c các c p H i. Ban An toàn giao thông các c p th c hi n Ngh quy t liên t ch . 3. Hàng năm, H i C u chi n binh Vi t Nam và y ban An toàn giao thông Qu c gia t ch c sơ k t vi c th c hi n Ngh quy t liên t ch, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích trong vi c tri n khai th c hi n ngh quy t. 4. Giao cho Ban Tuyên giáo H i C u chi n binh Vi t Nam và Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia là cơ quan thư ng tr c giúp Ban ch o xây d ng k ho ch, hư ng d n và ki m tra th c hi n ngh quy t liên t ch này. T/M Y BAN ATGT QU C GIA T/M H I C U CHI N BINH VI T CH T CH NAM CH T CH Đào Đình Bình Đ ng Quân Th y Nơi nh n: Thư ng tr c Ban bí thư ( bc) Th tư ng Chính ph ( bc) Ban ATGT, H i CCB t nh, thành,
  4. y viên BCH H I CCB VN. y viên UBATGTQG, Lưu Văn phòng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản